Zichtrekeningen

15 juni 2018

Tarieven en reglementen

Benieuwd naar onze rentevoeten en voorwaarden? Of wilt u weten wat ING aanrekent voor bankverrichtingen? Vind uw antwoord in onze tarieven en reglementen.

Tarieven
Betalen
Lenen
Sparen en beleggen
Informatie en reglementen
Algemene informatie en reglementen
Betalen
Sparen
Beleggen

Optimale Orderuitvoering

De MiFID-wetgeving zal vanaf 3 januari 2018 voor nog meer transparantie en informatie zorgen in de wereld van de beleggingen. Om dit te bereiken, stelt ING België u een aantal documenten met betrekking tot de optimale uitvoering van uw orders in financiële instrumenten ter beschikking.

 • Nota mbt de monitoring van de optimale orderuitvoering (Deze PDF zal vanaf januari 2018 beschikbaar zijn).
 • Rangschikking van de top 5 markten op het vlak van uitvoering. Deze 3 links geven een overzicht van de top 5 markten voor elk van onze tussenpersonen.
 • UBS
 • ING Equity Market
 • ING Luxembourg
 • Deze PDF’s zullen in maart 2018 beschikbaar zijn.
 • Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in financiële Instrumenten en Spaar- en Beleggingsverzekeringen (BRVI) en bijlage over belangenconflictenbeleid (pdf) Geldig tot 31/12/2017 - Geldig vanaf 01/01/2018
 • Gedetailleerd Optimaal OrderUitvoeringsBeleid van ING België (pdf) Geldig tot 31/12/2017 - Geldig vanaf 01/01/2018
Lenen
Verzekeren
Depositogarantie
Stand van zaken omtrent uw wettlijke bescherming als cliënt Stand van zaken omtrent uw wettlijke bescherming als cliënt

Als belangrijke speler op de markt, blijft ING haar activiteiten met een rigoureuze discipline beheren. Dit is in het belang van de cliënten, het personeel en de aandeelhouders. Dankzij deze politiek is uw geld veilig bij ING.De garantie op spaardeposito's en financiële instrumenten bedraagt in het totaal 100.000 euro.

Alle particulieren en kleinere ondernemingen die een verkorte balans mogen opstellen en die houder zijn van tegoeden of financiële instrumenten bij de bank, hebben recht op een tegemoetkoming.

Kleine vennootschappen naar Belgisch recht zijn deze die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 7.300.000 euro
 • balanstotaal: 3.650.000 euro
 • tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

De bescherming geldt per cliënt, welke nationaliteit hij ook heeft, waar hij ook woont of zijn maatschappelijke zetel heeft.

Het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële Instrumenten en het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen treden op wanneer een kredietinstelling niet meer in staat is om aan haar verplichtingen tegenover haar cliënten te voldoen, de "deficiëntie".

3.1. Deposito's van gelden en financiële instrumenten die de bank zelf uitgeeft

 • Alle soorten deposito's op zichtrekeningen, spaarrekeningen of termijnrekeningen (bv. Groen Boekje, ING Lion Deposit, Fidelity Account en Long Term Account). Hierbij gaat het om deposito's uitgedrukt in euro, in de munteenheid van een lidstaat van de Europese Unie die de euro niet heeft aangenomen, in Noorse kroon of in IJslandse kroon. Uitzonderlijk zijn deposito's, uitgedrukt in de munt van een andere Staat ook beschermd, voor zover het gaat om deposito's bestemd voor de verwerving van financiële instrumenten of terugbetalingen ervan.
 • Alle financiële instrumenten zoals kasbons, obligaties en andere schuldbekentenissen in euro, in de munteenheid van een lidstaat van de Europese Unie die de euro niet heeft aangenomen, in Noorse kroon of in IJslandse kroon, die de bank zelf uitgeeft en voor zover ze bij de bank in bewaring worden gehouden. Kasbons in materiële vorm, die de cliënt bijvoorbeeld in een kluis bewaart, genieten geen bescherming.

De tussenkomst gebeurt na aftrek van de schulden van de cliënt aan de bank, tenzij de Beschermingsfondsen menen dat er voor de schulden, buiten de tegoeden, voldoende zekerheden werden verschaft.


3.2. Financiële instrumenten die de bank zelf niet uitgaf, die in een effectendossier worden aangehouden, en waarvoor de bank als bewaarder optreedt

 • Alle soorten effecten zoals aandelen, obligaties, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, beveks, … die toevertrouwd zijn aan een financiële instelling en die in een effectendossier zijn geboekt.

Deze financiële instrumenten worden direct aan de cliënten teruggegeven en maken dus geen deel uit van de te verdelen activa bij faillissement of vereffening van de bank. Indien er van bepaalde effecten toch onvoldoende aanwezig zijn om de terugbetaling te verzekeren, worden hetzelfde soort effecten waarvan de bank zelf eigenaar is, gebruikt voor de teruggave. Deze regel geldt voor iedereen, natuurlijke personen en alle vennootschappen.

Deze financiële instrumenten vallen onder de dekking, welke ook de munt is waarin ze zijn uitgedrukt.

In het uitzonderlijke geval dat dit nog niet voldoende is, komt het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten tussen.

De tussenkomst gebeurt na aftrek van de schulden van de cliënt aan de bank, tenzij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten meent dat er voor de schulden, buiten de tegoeden, voldoende zekerheden werden verschaft.

Voor de berekening van de geleden schade worden de financiële instrumenten in aanmerking genomen voor hun marktwaarde op de dag die de vaststelling van de "deficiëntie" voorafgaat. Het eventuele waardeverlies van een financieel instrument ten opzichte van zijn aanschafwaarde wordt bijgevolg niet gedekt.

 • Achtergestelde certificaten, achtergestelde obligaties en andere achtergestelde bancaire schuldbewijzen die de bank zelf uitgeeft
 • Deposito's waarvoor de bank abnormaal hoge rentetarieven of uitzonderlijke voorwaarden aanbiedt. Alle verplichtingen die de bank aangaat op handelspapier, zoals eigen accepten en promessen.

Het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen komen samen tussen tot maximaal 100.000 euro per cliënt.

Voor meer informatie over de interventie van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten kunt u terecht op haar site www.protectionfund.be en voor Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen in het Koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2009 op de site van de Federale Overheidsdienst Justitie: www.protectionfund.be.

ING Life Belgium NV dient als Belgische verzekeringsmaatschappij de Belgische controlewet na te leven. Deze wet legt strikte regels op inzake solvabiliteit en reserves.

De reserves die de verzekeraar aanlegt, moeten steeds gedekt zijn door activa die volle eigendom zijn van de maatschappij en worden bij voorrang en op elk ogenblik voorbehouden ter nakoming van de verplichtingen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden en de begunstigden. Hierdoor worden de verplichtingen die de verzekeringsmaatschappijen hebben ten overstaan van de verzekeringnemers, verzekerden en begunstigden gegarandeerd.

In het geval dat het toch slecht zou aflopen met een verzekeringsmaatschappij, stelt de wet dat het faillissement op zich nooit een einde aan de lopende contracten zal stellen. Deze lopende contracten zullen moeten nageleefd worden en de begunstigden van deze contracten behouden op de onderneming een algemeen bevoorrechte schuldvordering. Zo worden de rechten van de verzekeringnemers, verzekerden en begunstigden maximaal gevrijwaard.

6.1. Tak 21

ING Life Belgium nv neemt, bovenop de bestaande beschermingsmechanismen, deel aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen.

Dit fonds beschermt de verzekeringnemer van een levensverzekering tak 21 tot 100.000 euro voor alle onderschreven contracten samen.

De terugbetaling gebeurt aan de hand van de afkoopwaarde van het contract, verminderd met de taxen, berekend de dag voorafgaand aan de dag waarop wordt vastgesteld dat de verzekeringsonderneming niet meer in staat is om aan haar verplichtingen tegenover haar cliënten te voldoen.

Collectieve contracten en contracten voor aanvullende pensioenen vallen steeds buiten de bescherming.

6.2. Tak 23

Het depositogarantiesysteem beschermt de levensverzekeringen tak 23 niet.