Online bankieren

15 juni 2018

Chatten en bellen met ING: de gebruiksvoorwaarden

Als u onze diensten “Chat met ING” en “Bel me nu” gebruikt dan gaat u ook automatisch akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

De diensten “Chat met ING” en “Bel me nu”
Chat met ING

Chatten is Engels voor praten of kletsen. In het Nederlands betekent het: online een gesprek voeren. Via deze dienst kunt u dus online en in realtime vragen stellen. De vragen worden meteen beantwoord door een van onze medewerkers.

Bel me nu

Als u deze dienst wilt gebruiken moet u ons uw telefoonnummer geven. Een van onze medewerkers zal u meteen opbellen.

Gebruik van de dienst “Chat met ING”

U stelt een vraag door deze in te typen in het chatvenster, en dan op de “Enter”-toets te drukken. Ons antwoord verschijnt in het chatvenster. De dienst kan pas worden gestart nadat u de uitnodiging van ING België hebt aanvaard.

Deze uitnodiging wordt op bepaalde momenten getoond op een aantal pagina’s op www.ing.be. U kunt een chatgesprek starten door in de uitnodiging op de knop “Chat met ING” te klikken. Het gesprek kan u op elk moment beëindigen door het chatvenster te sluiten. De dienst is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur.*

Onze website gebruikt cookies om uw bezoek aangenamer te maken.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Tijdens het gebruik van de dienst “Chat met ING” blijft u altijd anoniem. Een chatgesprek kan worden gestart zonder het opgeven van persoonlijke gegevens. De inhoud van de gesprekken wordt door ING België nergens gepubliceerd. Wij kunnen de inhoud wel gebruiken voor trainingsdoeleinden. In dat geval worden de afschriften van de gesprekken maximaal 3 maanden door ons bewaard. ING zal tijdens een chatgesprek nooit vragen naar de geheime code van uw bankkaart, uw rekeningnummer, uw paswoord voor Home’Bank of Business'Bank of de "Response"-codes van uw ING Card Reader.

De webpagina waarop het chatgesprek plaatsvindt wordt gehost op https://www.ing.be. We raden u aan dat u bij het begin van een chatgesprek het webadres controleert, evenals het veiligheidscertificaat. Dit kan door op het hangslotje achter het webadres te klikken en vervolgens “Certificaten weergeven” te kiezen. Bij de dienst “Chat met ING” is een certificaat verleend aan “www.ing.be.

Gebruik van de dienst “Bel me nu”

De dienst kan pas worden gestart nadat u de uitnodiging van ING België hebt aanvaard. Deze uitnodiging wordt op bepaalde momenten getoond op een aantal pagina’s van de website van ING België. U kunt een telefoongesprek starten door in de uitnodiging op de button “ING belt u” te klikken. De dienst “Bel me nu” is op uitnodiging van ING België beschikbaar van maandag tot vrijdag van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur, op voorwaarde dat er ING-medewerkers beschikbaar zijn.**

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Om de kwaliteit en de veiligheid van onze diensten te garanderen wordt het telefoongesprek opgenomen. ING zal tijdens een telefoongesprek nooit vragen naar de geheime code van uw bankkaart, uw rekeningnummer, uw paswoord voor Home’Bank of Business'Bank of de "Response"-codes van uw ING Card Reader. De webpagina van de dienst “Bel me nu” wordt gehost op www.ing.be. U wordt aangeraden dit webadres te controleren, evenals het veiligheidscertificaat. Dat kan door op het hangslotje achter het webadres te klikken en vervolgens “Certificaten weergeven” te kiezen. Bij de dienst “Bel me nu” is een certificaat verleend aan “www.ing.be”.

Informatie verleend door ING België

De door de diensten "Chat met ING " en “Bel me nu” verstrekte informatie, in het bijzonder de antwoorden op uw vragen, kan nooit als aanbod of advies worden beschouwd. Ze kan voor u dus niets meer zijn dan een eenvoudige raming of een beoordelingselement. U moet de informatie altijd beoordelen in het licht van uw eigen situatie.

De gegevens worden louter ter informatie meegedeeld. Er kan geen waarborg worden verleend omtrent de juistheid en volledigheid van de informatie. Behalve bij zware of opzettelijke fouten zijn ING België en haar werknemers niet aansprakelijk voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade die u of elke andere persoon ondervinden door het gebruik van de diensten – of de onmogelijkheid om ze te gebruiken – wat de reden ook is.

De door de diensten verstrekte informatie stelt u niet vrij om gespecialiseerde adviseurs te raadplegen, onder meer om met uw specifieke persoonlijke situatie rekening te houden.

U blijft uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor wat u met de informatie doet en de gevolgen van uw beslissingen, behalve bij een zware of opzettelijke fout van ING België en onverminderd de geldende wetgeving.

U kunt terecht in de kantoren van ING België voor alle aanvullende informatie en, op uw verzoek, eventueel ook voor een persoonlijk aanbod. Dit aanbod is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van uw dossier door ING België of, voor de verzekeringen, door de betrokken verzekeringsmaatschappij. Het staat u uiteraard vrij om het aanbod dat u van ING België krijgt al dan niet te aanvaarden.

Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de diensten

Als u deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft behoudt ING België zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of definitief, de toegang tot de diensten "Chat met ING" en “Bel me nu” en tot alle of een deel van de andere pagina’s van de website van ING België te verbieden. ING België en haar werknemers zijn behoudens zware of opzettelijke fouten van hun kant niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten verstuurd of medegedeeld via de diensten.

Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch ING België, noch haar werknemers aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk technisch probleem tijdens het gebruik van de diensten, bij henzelf, bij u en/of een derde (met name bij een defect of bij uitval van het internet en andere communicatie- of verbindingsproblemen) dat zou leiden tot een onderbreking van de diensten, een vertraging in het gebruik of de organisatie ervan, of tot een wijziging of verlies van uw gegevens.

Toepassing van deze gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden van de website van ING België, die volledig van toepassing zijn op deze diensten. Deze algemene voorwaarden van de dienst kunnen, in voorkomend geval, evenwel bepalingen bevatten die afwijken van de gebruiksvoorwaarden van de website van ING België en die voorrang hebben op die laatste, met dien verstande dat de andere bepalingen van die gebruiksvoorwaarden van de website van ING België waarvan niet uitdrukkelijk afgeweken is volledig van toepassing blijven.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarin u de diensten gebruikt. ING België behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij u via de website van ING België van die wijziging op de hoogte zult worden gebracht. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de hele sessie zijn in elk geval de gebruiksvoorwaarden die vermeld zijn op de website van ING België wanneer de internetgebruiker zich op die website aanmeldt.

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen impact op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverminderd wettelijke of reglementaire, dwingende of openbare beschikkingen.