Online bankieren

8 mei 2018

Gebruiksvoorwaarden van de website van ING

Door zich toegang te verschaffen tot de website van ING België nv (www.ing.be) en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden van de nv ING België (hierna genoemd “ING”) en ze te aanvaarden.

ING waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van ING correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan ING te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van ING of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van ING, verstrekt door ING, de andere vennootschappen van de Groep ING-België (de lijst wordt hierna weergegeven) of derden, zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van ING of van de andere vennootschappen van Groep ING-België, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en ING kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met ING en/of elke eenzijdige verbintenis van ING. Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of –diensten of van verzekeringen. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt. De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de website van ING.

De internetgebruiker kan terecht in ING-kantoren voor bijkomende inlichtingen en eventueel een gepersonaliseerd aanbod.

De producten en diensten op de website van ING zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze worden als dusdanig verstrekt, zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van ING of van de andere vennootschappen van Groep ING-België, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. De tarieven op de website van ING gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren, tenzij ze van een orderbon vergezeld zijn. De bepalingen van de deze paragraaf gelden slechts bij gebrek aan tegengestelde contractuele bepaling op de website van ING.

Enkele delen van de website van ING zijn slechts toegankelijk voor de internetgebruiker die zich identificeert door het middel van toegangsmogelijkheden zoals een gebruikersidentificatiecode (userid) en een paswoord. Om toegang tot deze voorbehouden delen van de website van ING te krijgen, wordt de internetgebruiker uitgenodigd om zich voorafgaand te registreren door een formulier in te vullen. De internetgebruiker kan te allen tijde en via de website de persoonsgegevens verbeteren die aan ING werden doorgegeven. De toegangsmogelijkheden zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De internetgebruiker is alleen aansprakelijk voor het gebruik ervan en voor het bewaren van hun vertrouwelijk karakter en verbindt zich ertoe ze niet door te geven aan derden. De toegangsmogelijkheden van de internetgebruiker kunnen op elk moment door hem veranderd of herroepen worden. In de mate van het mogelijke, zal ING alles in het werk stellen om zo snel mogelijk met deze verandering of deze herroeping rekening te houden. Tot op dit ogenblik en behoudens zware of opzettelijke fout van ING, is de internetgebruiker alleen aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor hem, voor ING of voor derden zou voortvloeien uit elk gebruik of misbruik gemaakt door hem of door derden via die toegangsmiddelen.

Behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege, zijn ING en haar aangestelden niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van verlies van winst, kosten om zich een gelijkaardige dienst of product aan te schaffen of verlies van een opportuniteit) die de internetgebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website van ING of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat hiervoor ook de reden is. Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is ING op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot de website van ING als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de website van ING, staking of het optreden van elk geval van overmacht.

In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet ING zich in om haar website 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 toegankelijk te houden.

ING verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot haar website te verschaffen. ING behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. ING stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruikers over ervan te informeren.

Onverminderd bijkomende vergoedingen, behoudt ING zich eveneens het recht voor om de toegang te verbieden tot heel de website van ING of een gedeelte ervan voor elke internetgebruiker omwille van de volgende redenen : een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van de website voor onwettige doeleinden of doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of een inbreuk op de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de website.

ING behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de website van ING zelf en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, layout en informaticaprogramma's.

De internetgebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de website van ING. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de internetgebruiker. Deze licentie geeft de internetgebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de website van ING, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, enkel voor zijn persoonlijke behoeften.

Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website van ING, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van ING. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de inhoud van de website van ING, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de website van ING of een ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van ING.

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo's die zich op de website van ING bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van ING of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen. De internetgebruikers mogen ze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan ING niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit van Internet sites van derden naar de website van ING, noch voor de inhoud van deze sites. Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina's, naar bestanden of toepassingen van de website van ING, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van ING. De framing van het geheel of van delen van website van ING is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van ING.

Bovendien, behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt ING geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die vanop de website van ING naar de Internet sites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze internetsites. De toegang tot deze Internet sites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze internetsites kunnen onderworpen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de website van ING. ING is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, moet elke mededeling van de internetgebruiker met betrekking tot de website van ING naar volgend e-mailadres worden gestuurd: info@ing.be. Alle mededelingen die gegevens, vragen, commentaar, ideeën en suggesties bevatten en via e-mail of elk ander middel naar de website van ING worden doorgestuurd, zullen als niet-vertrouwelijk worden beschouwd, onder voorbehoud van de beroepsdiscretie van ING en van de rechten die aan de internetgebruikers zijn toegekend, met name door de wetgeving over de privacy. Onder hetzelfde voorbehoud kunnen deze mededelingen, binnen de 5 jaren na het doorsturen en zonder enige tegenprestatie van welke aard ook, door ING opnieuw gebruikt worden, gedeeltelijk of volledig gekopieerd worden , gewijzigd worden en opnieuw verspreid worden door ING, onder om het even welke vorm, via elk middel en voor alle doeleinden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van ING bezoekt. ING behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, waarbij de internetgebruikers op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijziging op de website van ING. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van ING bezoekt, zijn in elk geval deze die op de website van ING zijn vermeld bij de toegang van de internetgebruiker tot de site.

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

Onderhavige gebruiksvoorwaarden van de internetsite van ING zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Alleen de rechtbanken en gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor geschillen, onder voorbehoud van gevallen waarin naar de bevoegde rechtbanken wordt verwezen door wettelijke of reglementaire bepalingen die dwingende of van openbare orde zijn (met name in geval van geschillen met consumenten).

ING België is als kredietinstelling en verzekeringsmakelaar onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel – tel. 02 220 52 11 – fax 02 220 52 75 – www.FSMA.be.

ING België heeft de volgende gedragscodes onderschreven:

 • gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken, beschikbaar op de internetsite van ING: www.ing.be.
 • gedragsregels van de verzekeringsbemiddelaar van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen, beschikbaar op de internetsite van ASSURALIA: www.assuralia.be.
 • gedragscode met betrekking tot de elektronische handel van het Verbond van Belgische Ondernemingen, beschikbaar op de internetsite van het VBO: www.vbo.be.

ING België is ook lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen (www.vbo.be).

Het toezichthoudende orgaan van de verzekeringsmaatschappijen waarvoor ING België als verzekeringsbemiddelaar optreedt, is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (Tel.: +32 2 220 52 11 - Fax: +32 2 220 52 75 - www.fsma.be).

Copyright © januari 2013 ING België nv – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – info@ing.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.

 • Kredietinstellingen:
  • de nv ING België, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel
   BTW BE 0403.200.393 - RPR Brussel - SWIFT BBRUBEBB010
  • de nv RECORD BANK, Henri Matisselaan 16 te 1140 Evere
   BTW BE 0403.263.642 - RPR Brussel
 • Financiële instelling:
  de cvba RECORD CREDIT SERVICES, rue Georges Clémenceau 13 te 4000 Luik.
  BTW BE 0403.257.407 - RPR Luik
 • Leasingvennootschappen:
  • de nv ING LEASE BELGIUM, Kolonel Bourgstraat 155 te 1140 Evere
   BTW BE 0402.918.402 - RPR Brussel en haar dochters: de NV's ING CAR (Financial) LEASE BELGIUM, ING ASSET FINANCE BELGIUM, LOCABEL-IMMO, ING RENT BELGIUM, ING TRUCK LEASE BELGIUM, ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM, EUROPEAN MARKETING GROUP (EMG), ING COMPUTER LEASE BELGIUM en D’IETEREN VEHICLE TRADING (DVT), Kolonel Bourgstraat 155 te 1140 Evere
 • Beleggingsondernemingen:
  • de nv ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT (IPPM), Marsveldstraat 23 te 1050 Brussel
   BTW BE 0464.465.791 - RPR Brussel
  • de NN Investment Partners Belgium NV/SA, Marnixlaan 23, 1000 Brussel
   BTW BE 0403 241 371 – RPR Brussel
 • Verzekeringsbemiddelaars
  • ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A.
   Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – www.ing.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789
  • ING Contact Centre Belgium nv, subagent voor ING België, ingeschreven bij de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) onder het nummer 38392A-B. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België; Postadres: Gaston Crommenlaan 12-14 blok C, 9050 Ledeberg – RPR Brussel – BTW BE 0452.936.946 – Tel. + 32 2 464 60 01 NL / + 32 2 464 60 02 FR / + 32 2 464 60 03 DE / + 32 2 464 60 04 GB – Fax + 32 2 464 63 09 – E-mail: info@ing.be – BIC: BBRUBEBB – Rekening IBAN: BE49 3101 1998 7571;
  • Zelfstandige agenten die in naam en voor rekening van ING België nv handelen en in België zijn ingeschreven in het register van de 'subagenten' bij de FSMA;
 • Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten:
  • ING Contact Centre Belgium nv, agent voor ING België, ingeschreven bij de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) onder het nummer 38392A-B. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België; Postadres: Gaston Crommenlaan 12-14 blok C, 9050 Ledeberg – RPR Brussel – BTW BE 0452.936.946 – Tel. + 32 2 464 60 01 NL / + 32 2 464 60 02 FR / + 32 2 464 60 03 DE / + 32 2 464 60 04 GB – Fax + 32 2 464 63 09 – E-mail: info@ing.be – BIC: BBRUBEBB – Rekening IBAN: BE49 3101 1998 7571;
  • Zelfstandige agenten die in naam en voor rekening van ING België nv handelen en in België zijn ingeschreven in het register van de agenten bij de FSMA

Vennootschappen van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie die deelnemen aan de gegevensuitwisseling overeenkomstig de Privacy policy van ING België

 • NN Insurance Belgium nv, verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder het nummer 2550. Vennootschapszetel: Airport Plaza – Montreal Building, Da Vincilaan 19, 1831 Diegem – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.057 – Tel. + 32 2 407 70 00 – Internet: www.nn.be – E-mail: telecel@nn.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE28 3100 7627 4220

 • NN Insurance Services Belgium nv, verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder het nummer 2551. Vennootschapszetel: Airport Plaza – Montreal Building, Da Vincilaan 19, 1831 Diegem – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.750 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE95 3200 0812 7458. Tel. + 32 2 407 70 00 – Internet: www.nn.be – E-mail: telecel@nn.be.

 • NN Non-Life Insurance nv, vennootschap naar Nederlands recht, gemachtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsonderneming ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer groene kaart 1449. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Tel. + 31 20 54 18 722

 • Inter Partner Assistance nv, verzekeringsonderneming erkend onder het codenummer 0487. Vennootschapszetel: Louizalaan 166 bus 1, 1050 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0415.591.055 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE66 3630 8057 8243. Tel.: + 32 2 550 04 00 – Fax: + 32 2 550 04 75 - www.ip-assistance.be - claims-ipa@ipassistance.com

 • CARDIF LEVEN nv, verzekeringsonderneming erkend onder het FSMA-nummer 979. Vennootschapszetel: Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel – RPR Brussel – BE 0435.018.274.