Lijst van toegestane verrichtingen

Onbeperkte beheersvolmachten voor sommige verrichtingen

In afwijking van de eventuele beperkingen die dit document oplegt met betrekking tot de volmachten van de volmachthebbers, zijn alle volmachthebbers (uitgezonderd de volmachthebbers die enkel een coderings- en/of raadplegingsvolmacht hebben), in het kader van de door ING België geboden mogelijkheden, gemachtigd om alleen en zonder beperking qua bedrag (binnen de limieten van het beschikbare saldo of in voorkomend geval de toegestane kredietlimiet) elektronisch of in gelijk welke andere vorm geld over te schrijven van de eventuele rubriekrekening(en) (bv. de aan zijn referentierekening(en) gekoppelde Business Account (rubrieknummer 084*), Bonus Account (rubrieknummer 086*) en/of FlexiBonus Account (rubrieknummer 087 of 088*)) van de rekeninghouder naar de genoemde referentierekening(en) van de rekeninghouder waaraan de rekening(en) gekoppeld (is)(zijn), of omgekeerd.
In het kader van de door ING België geboden mogelijkheden zijn ze bovendien gemachtigd om alleen en zonder beperking qua bedrag (binnen de limieten van de toegestane lijn) langs elektronische weg of in om het even welke andere vorm gebruik te maken van de eventueel door ING toegestane kredietlijn die op de rekening van de rekeninghouder komt (bv. voorschotten op vaste termijn) of op een rubriekrekening (bv. de Opticash-rekening (rubrieknummer 035*)) die aan de referentierekening van de rekeninghouder is gekoppeld. Ze zijn ook gemachtigd om alleen en zonder beperking qua bedrag (binnen de limieten van het beschikbare saldo of in voorkomend geval de toegestane kredietlijn) langs elektronische weg of in om het even welke andere vorm de eventueel door ING België toegestane kredietlijn terug te betalen door debitering van de referentierekening van de rekeninghouder waaraan de rubriekrekening is gekoppeld.

* Het rubrieknummer is een uitbreiding van het referentierekeningnummer. Het bestaat uit drie cijfers en doet dienst als identificatienummer.

Verrichtingen die het voorwerp vormen van de beheersvolmachten

 1. Binnen het kader van de door ING België geboden mogelijkheden kan de volmachthebber, overeenkomstig voorwaarden die verenigbaar zijn met de beperkingen van zijn volmacht en in voorkomend geval via elektronische weg:

  1. alle opvragingen en overschrijvingen verrichten, de op het scherm "opening rekening natuurlijke persoon" of "beheer van de volmachten" vermelde rekeningen zelfs in zijn/haar voordeel salderen, indien nodig hun eenheid bedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot die rekeningen ondertekenen;
  2. alle cheques uitschrijven, alle handelspapier en warrants endosseren en disconteren, het volledige of gedeeltelijke disconto ervan innen, alle promessen ondertekenen en alle wisselbrieven accepteren en avaleren;
  3. alle wisselverrichtingen uitvoeren;
  4. alle bedragen lenen en alle kredietopeningen overeenkomen en aanwenden, waarbij ING België naar eigen goeddunken de handtekening van de rekeninghouder mag eisen;
  5. in het algemeen en met het onder punt d) geformuleerde voorbehoud, alle bankverrichtingen uitvoeren;
  6. te dien einde alle stukken, kwijtschriften en ontvangstbewijzen ondertekenen alsmede woonplaats kiezen, dit alles volgens de voorwaarden die hij/zij passend acht;
  7. van ING alle inlichtingen, alle briefwisseling en alle documenten ontvangen betreffende verrichtingen die hijzelf/zijzelf of de rekeninghouder heeft uitgevoerd op de op het scherm "opening rekening natuurlijke persoon" of "beheer van de volmachten" vermelde rekening(en) tijdens de volledige duur van de volmacht, met dien verstande dat dergelijke inlichtingen, die beperkt zijn tot de volmachtperiode, ook na het ophouden ervan nog kunnen worden verkregen;
  8. zich door ING België alle middelen (waaronder kaarten, toegang tot de elektronische kanalen, codes ...) laten verstrekken voor het beheer van de op het scherm "opening rekening natuurlijke persoon" of "beheer van de volmachten" vermelde rekening(en), zodat hij/zij de hierboven (punten a tot g) en hieronder (punt B) beschreven courante bankverrichtingen kan verrichten na zijn/haar authenticatie door de intoetsing van de daarvoor bestemde geheime code;
  9. alle overeenkomsten ondertekenen die betrekking hebben op de in punt h vermelde middelen;
  10. elke overeenkomst ondertekenen die betrekking heeft op de opening van de aan de referentierekening(en) van de rekeninghouder gekoppelde rubriekrekening(en) (bv. de Business Account (rubrieknummer 084*), de Bonus Account (rubrieknummer 086*) en/of de FlexiBonus Account (rubrieknummer 087 of 088*)), met uitzondering van de opening van rubriekrekeningen waarop zich een kredietlijn realiseert (bv. de Opticash-rekening (rubrieknummer 035*)).

 2. Binnen het kader van de door ING België geboden mogelijkheden kan de volmachthebber bovendien, onder de voorwaarden die hij/zij passend acht en in voorkomend geval via elektronische weg, zonder enige uitzondering alle effectenverrichtingen uitvoeren en alle akkoorden of overeenkomsten ondertekenen met betrekking tot het belastingstelsel van die waarden en tot hun fungibiliteit.

  De in de bovenstaande punten genoemde verrichtingen zijn eventueel niet allemaal beschikbaar voor volmachthebbers met slechts een elektronische volmacht (effectenverrichtingen kunnen bijvoorbeeld niet via de Telelink@Isabel-diensten worden uitgevoerd) en voor bepaalde soorten rekeningen (spaarrekeningen enz.).

Volmacht briefwisseling

De houder van de rekening(en) machtigt de volmachthebber om de briefwisseling met betrekking tot die rekening(en) af te halen aan alle loketten van de bank waar deze briefwisseling wordt bijgehouden.