Activiteit

Arbeidsongevallenverzekering

Verzekeraar : AXA Belgium

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een verzekering te nemen voor uw personeel. Zo zijn uw werknemers verzekerd voor arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar huis of op het werk.

 • Extra waarborgen

  De medische kosten worden terugbetaald en uw werknemer kan rekenen op een gewaarborgd inkomen als hij of zij door het ongeval niet meer kan werken.

 • 24/7 bijstand

  Onze medewerkers staan 24 op 24 paraat om u en uw werknemer te helpen met bv. transport naar het ziekenhuis of psychologische hulp.

 • Gratis informatie

  Gratis informatie over het voorkomen van ongevallen. Want voorkomen is beter dan genezen.

De Arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering om uw personeel te beschermen. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen letsels als gevolg van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. Ze komt ook tussen in de medische kosten.

Uw contract heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt het automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u het contract ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag opzegt. De premie is ofwel forfaitair ofwel wordt berekend op basis van het loon van de verzekerden (m.a.w. het brutoloon zonder enige afhouding, met inbegrip van alle voordelen).


 • Dekking van het personeel tegen letsels als gevolg van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk;
 • Bovenop de wettelijk verplichte basisverzekering zijn er nog andere nuttige waarborgen zoals bovenwettelijke dekking of gewaarborgd inkomen.
 • De medische kosten worden terugbetaald en uw werknemer kan rekenen op een gewaarborgd inkomen als hij of zij door het ongeval niet meer kan werken.
 • De aangifte gebeurt online en u hebt online ook een overzicht van alle ongevallen en aangiftes.
 • Een eenvoudige en makkelijk verstaanbare handleiding voor het slachtoffer van het ongeval.
 • Gratis informatie om ongevallen te voorkomen.

In bepaalde omstandigheden zijn ongevallen niet gedekt:

 • sommige sportongevallen: gemotoriseerde sporten in wedstrijdverband, canyoning, kitesurfen, vliegsporten, sommige vecht- en verdedigingssporten
 • de ongevallen die het gevolg zijn van :
 • opzet ( verzekerden of rechthebbenden die aan het opzet vreemd zijn, blijven verzekerd)
 • alcoholintoxicatie, verdovende middelen
 • weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze handelingen
 • een natuurramp
 • aanslagen of aanrandingen
 • (burger)oorlog, gelijkaardige feiten ( tenzij getroffene in het buitenland verrast wordt door het begin van de vijandelijkheden)
 • een kernrisico
 • medische ingrepen op de eigen persoon
 • zelfmoord(poging)
 • (beroeps)ziekten


Lees het informatiedocument over het product en de algemene voorwaarden alvorens u intekent. De algemene voorwaarden kunt u verkrijgen bij uw ING-kantoor.

Verzekeringen en belangenconflict: u kan kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen:

 • Van ING België nv als verzekeringsbemiddelaar: surf naar www.ing.be en ga naar “tarieven en reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren”.
 • Van AXA Belgium als verzekeraar: surf naar www.axa.be.

Neem contact op :

 • met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.
 • Bel op +32 2 547 61 012 of
 • mail naar klachten@ing.be.

Deze klacht zal doorgestuurd worden naar AXA die uw klacht zal behandelen.


Indien het geschil langs deze weg niet opgelost raakt, kunt u terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman-insurance.be.

De Arbeidsongevallenverzekering is een verzekering onderworpen aan het Belgische recht. Ze wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door :


Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403200393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.


Verzekeraar AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB04-07-1979, BS 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen te de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel - Hoofdzetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) - Website: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 -Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 7.06.5833 - 0616.

Een schadegeval aangeven

Ongeval? Surf naar www.axa.be/myaxapro en open online het dossier.

Kiest u liever voor een andere manier?

- Ongeval? Download het aangifteformulier en mail het aangevuld naar claims.corporate.property@axa.be. Of bel voor bijstand naar +32 2 550 05 55

- Hebt u juridische bijstand nodig? Download dit document, vul het in en mail het naar aangifte@lar.be.

Uw polis wijzigen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of stuur een mailtje met wat u wilt veranderen naar portfolio.corporate@axa.be.

Uw polis opzeggen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of download het opzegformulier, vul het in en stuur het naar portfolio.corporate@axa.be.