Gebouw en materiaal

Cyberverzekering

Verzekeraar : AXA Belgium

Verzekering tegen hacking en cyberfraude. Niet iedereen is online even actief. Daarom stellen we een verzekering voor om u te beschermen tegen online fraude en reputatieschade: AXA cyberverzekering. Ideaal als u een website hebt of op sociale media zit voor uw zaak.

 • Technische hulp

  bij hacking of gegevens die verloren gaan. De kosten om software opnieuw te kopen en back-ups te maken worden terugbetaald.

 • Bescherming

  Financiële bescherming als u niets of minder verkoopt door panne. Zo kunt u uw omzetverlies opvangen.

 • Reputatieschade

  Wij bieden verschillende alternatieven: opkuis en eventueel verdringing van de schadelijke informatie, bemiddeling of zelfs gerechtelijke stappen.

De Cyber verzekering bestaat uit verschillende dekkingen die u beschermen tegen de cyberrisico’s van uw professionele activiteit. U kan kiezen voor een standaardformule en/of een uitgebreide formule die, onder voorwaarden, voorziet in een verhoogde tegemoetkoming en, in het kader van de dekking 'Poging tot cyberafpersing', de terugbetaling van het losgeld dat eventueel geëist wordt.

Uw contract heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u ze ten laatste drie maanden vóór de vervaldag opzegt.

Het contract Cyberverzekering wordt op maat van uw persoonlijke behoeften opgesteld waardoor de premie dus gepersonaliseerd wordt.

U kan kiezen voor een standaard formule met een verzekerd bedrag van 50.000 euro per schadegeval of een uitgebreide formule met een verzekerd bedrag van 100.000 euro per schadegeval. Voor beide formules geldt er een limiet van 15.000 euro voor het herstel van gegevens na een virus. Zo bent u o.a. verzekerd voor :


 • de aantasting van gegevens en programma's: de kosten om software opnieuw te kopen en back-ups te maken worden terugbetaald;
 • de schending van de bescherming van persoonsgegevens en kennisgeving (klantengegevens worden zonder toestemming verspreid): de kosten om de dader te vinden en uw klanten in te lichten worden terugbetaald;
 • pogingen tot cyberafpersing: de kosten om het virus te verwijderen worden terugbetaald;
 • verlies van omzet als uw webshop niet meer werkt: we vergoeden het geschatte omzetverlies en reputatieschade (met een onderlimiet van 1.500 euro per dag);
 • burgerlijke cyberaansprakelijkheid: we vergoeden de schade aan derden, bv. imagoschade of schending van het privéleven. De verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid tot 250.000 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar;
 • schade aan uw online reputatie: we vergoeden de minnelijke procedure, het verwijderen van beledigende commentaren op sociale media, de bemiddeling en gerechtelijke oplossing.
 • Ontbreken, niet-updating, deactivering en niet-activering van een antivirus en/of firewall en gekende tekortkoming in de beveiliging van het systeem;
 • opeenvolgende schadegevallen te wijten aan eenzelfde oorzaak, gebruik van onwettig verworven software en onwettig verzamelen van gegevens;
 • kosten voor de verbetering van het informaticasysteem, van programma’s en gegevens of van het beveiligingssysteem.

Lees het informatiedocument over het product en de Algemene Voorwaarden alvorens u intekent. De Algemene Voorwaarden kunt u verkrijgen bij uw ING-kantoor.

 • Als uw bedrijf het besturingssysteem Windows XP gebruikt, kunt u de verzekering tegen hacking en cyberfraude niet afsluiten.
 • Als uw bedrijf al het slachtoffer was van een cyberaanval, doen we eerst een extra onderzoek voor u de verzekering kunt afsluiten.
 • De optie rechtsbijstand is opgesplitst in verschillende deelwaarborgen met vrijstellingen.

Verzekeringen en belangenconflict: u kan kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen:

 • Van ING België nv als verzekeringsbemiddelaar: surf naar www.ing.be en ga naar “tarieven en reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren”.
 • Van AXA Belgium als verzekeraar: surf naar www.axa.be.

Neem contact op :

 • met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.
 • Bel op +32 2 547 61 012 of
 • mail naar klachten@ing.be.

Deze klacht zal doorgestuurd worden naar AXA die uw klacht zal behandelen.


Indien het geschil langs deze weg niet opgelost raakt, kunt u terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman-insurance.be.

De Cyberverzekering is onderworpen aan het Belgische recht. Ze wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door :


Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403.200.393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.


Verzekeraar AXA cyberverzekering AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB04-07-1979, BS 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen te de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel -Hoofdzetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) - Website: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 -Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 7.06.5833 - 0616.

Ongeval? 

Surf naar www.axa.be/myaxapro en open online het dossier.

 

Kiest u liever voor een andere manier?

 

Uw polis wijzigen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of stuur een mailtje met wat u wilt veranderen naar portfolio.corporate@axa.be.

 

Uw polis opzeggen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of download het opzegformulier, vul het in en stuur het naar portfolio.corporate@axa.be.