Gebouw en materiaal

Brandverzekering voor ondernemingen

Verzekeraar : AXA Belgium

Brand of diefstal zorgt voor schade aan uw pand of inboedel. Soms ligt daardoor het werk stil. En dat betekent geen of minder inkomsten. Kies dus voor een goede verzekering die beschermt wat belangrijk voor u is.

 • Een pakket

  Een basispakket dat véél verzekert. Bv. schade aan uw pand of inboedel door brand, storm of blikseminslag en nog veel meer.

 • Extra opties

  Tegen diefstal en wegvallen van inkomsten. Zo hebt u inkomsten als u niet of minder kunt werken.

 • 24/7 bijstand

  U kunt rekenen op reddings- en reinigingswerken of de opslag en bewaring van beschadigde goederen.

Een brandverzekering is een essentiële dekking voor uw bedrijf, die u vergoedt voor schade. Als eigenaar wordt u vergoed voor alle schade aan uw gebouw. Als u huurder of bewoner van het gebouw bent, dekken wij uw huurdersaansprakelijkheid.

Uw contract heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u ze ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag opzegt.

De berekening van de premie zal afhangen van de te verzekeren goederen en de persoonlijke behoeften van de klant.

 • De brandverzekering vergoedt schade aan gebouwen veroorzaakt door, o.a. brand, ontploffing, implosie, rook, roet, blikseminslag, vandalisme, natuurramp etc..
 • Ze dekt ook schade aan apparatuur en goederen wanneer u deze verplaatst om deel te nemen aan een beurs of tentoonstelling (mits voorwaarden).
 • U kunt ook optionele dekkingen kiezen, zoals b.v. diefstal, onrechtreekse verliezen en het gestalde voertuig.


Belangrijkste uitsluitingen van deze verzekering In sommige omstandigheden zijn schades niet gedekt door deze verzekering zoals bv. :

 • collectieve gewelddaden
 • niet-accidentele vervuiling
 • slijtage, voorzienbare schade (vlekken, deuken, krassen…) en gebrek aan preventie
 • etc.

Lees het informatiedocument over het product en de algemene voorwaarden alvorens u intekent. De algemene voorwaarden kan u verkrijgen bij uw ING-kantoor.

Als u ervoor verzekerd bent, kunt u dag en nacht rekenen op bijstand zoals reddings- en reinigingswerken of de opslag en bewaring van de beschadigde goederen.

Dankzij de optionele dekking Rechtsbijstand zijn ook uw belangen verdedigd via de LAR (Legal Assistance & Recovery). Dat is een onafhankelijk bureau voor de regeling van schadedossiers.

 • Diefstal, poging tot diefstal of vandalisme? U bent verzekerd als de inboedel van uw gebouw gestolen of beschadigd wordt.
 • Ligt uw bedrijf stil door schade en bent u voor die schade verzekerd? De verzekering Indirecte verliezen zorgt ervoor dat u inkomsten hebt tijdens de periode waarin u minder of niet kunt verder werken.
 • Werkt u in de voedingssector en wilt u uw goederen in uw voertuig verzekeren? Kies voor de verzekering transport van materiaal en goederen.
 • Verliest u inkomsten door een machine die stuk is? Onder bepaalde voorwaarden verzekeren we uw machines, apparaten, installaties en motoren tegen onvoorziene schade.

Verzekeringen en belangenconflict: u kan kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen:

 • Van ING België nv als verzekeringsbemiddelaar: surf naar www.ing.be en ga naar “tarieven en reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren”.
 • Van AXA Belgium als verzekeraar: surf naar www.axa.be.

Neem contact op :

 • met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.
 • Bel op +32 2 547 61 01 of
 • mail naar klachten@ing.be.

Deze klacht zal doorgestuurd worden naar AXA die uw klacht zal behandelen. Indien het geschil langs deze weg niet opgelost raakt, kunt u terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman-insurance.be.

De brandverzekering is onderworpen aan het Belgische recht. Ze wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door :


Verzekeringsbemiddelaar

ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403200393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Verzekeraar

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB04-07-1979, BS 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen te de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel -Hoofdzetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) - Website: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 -Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 7.06.5833 - 0616.​​