Leven en gezin

ING Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal

Een overlijdensverzekering ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv.

Vraagt u zich af hoe u de levenskwaliteit van uw naasten kan verzekeren wanneer u overlijdt? Met de ING Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal voorziet u hen een kapitaal om voorziene en onvoorziene kosten te betalen!

 • Zekerheid

  Uw bedrijf kan het inkomensverschil opvangen dat voortvloeit uit het overlijden van een keyperson en zo voorziene en onvoorziene kosten betalen (zoals de huur of gemaakte investeringen).

 • Aan iedereen

  Voor een bescheiden premie biedt u uw gezinsleden gemoedsrust.

 • Flexibel

  U kiest zelf het verzekerde kapitaal, de looptijd, de begunstigden van uw contract en de frequentie van uw betalingen (maandelijks, of jaarlijks). U kunt de criteria aanpassen naargelang uw behoeften en middelen (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).

 • Transparant

  De premies blijven minimum 3 jaar identiek, behoudens wettelijk voorziene aanpassingen.

 • Beroepskosten

  U kunt deze premies onder bepaalde voorwaarden inbrengen als beroepskosten. Zie voor meer informatie “fiscale aspecten”.

Een overlijdensverzekering, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv en onderworpen aan het Belgisch recht, waarbij de begunstigden in geval van uw overlijden een door u gekozen kapitaal ontvangen. Daarmee kunnen ze het verlies ten gevolge van het overlijden van de sleutelfiguren of vennoten van uw bedrijf opvangen, en voorziene en onvoorziene kosten betalen zoals bijvoorbeeld de huur of gemaakte investeringen.

 • zelfmoord tijdens het eerste jaar:
  • van het contract;
  • na de heropstart van het contract;
  • na de verhoging van het overlijdenskapitaal (de uitsluiting gaat enkel over het verhoogde deel van het overlijdenskapitaal);
 • Komt u als verzekerde te overlijden tijdens een parachutesprong, het delta- of schermvliegen of tijdens het besturen van een vliegtuig dan bent u niet verzekerd.
 • Komt u als verzekerde te overlijden tijdens een actieve deelname aan oproer, rellen of geweld, dan bent u niet verzekerd.

De vennootschap moet:

 • Gevestigd zijn in Nederland of België;
 • Een rekening bij ING hebben.

De wettelijke vertegenwoordiger moet:

 • Minstens 18 jaar zijn;
 • Gekend zijn als de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap.

U kunt deze verzekering aanvragen op uw kantoor of via ons business credit centre per telefoon op 0800/15 123 (elke werkdag van 8u tot 20u).

 • Bij intekening: U kiest zelf volgens de behoeften van het bedrijf
  • U bepaalt zelf het verzekerde kapitaal (minimaal 2.500 euro)
  • de begunstigden (in geval van een fiscaal contract dient u als begunstigde uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een verwant tot de tweede graad aan te stellen)
  • en de betaaltermijn (jaarlijkse of maandelijkse premie).
 • Tijdens het contract: u kunt uw contract aanpassenzodat deze optimaal blijven beantwoorden aan uw behoeften. De aanpassing van het contract gebeurt onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar.
 • Berekening van de premie: De premie wordt na evaluatie van het risico vastgelegd en wordt in het contract bevestigd. Het tarief wordt bepaald op basis van verschillende criteria (zie segmentatiebeleid). Wij gebruiken een aantal criteria bij het al dan niet goedkeuren van uw verzekeringsaanvraag, de berekening van uw verzekeringspremies en de omvang van de waarborg. Deze criteria zijn: het verzekerde kapitaal, de looptijd van het contract en de financiële acceptatie. Daarnaast zijn er andere elementen die van toepassing zijn op de verzekerde zelf: rookgedrag, leeftijd, gezondheidstoestand, beroep, de sport(en) die de verzekerde beoefent en de vraag of de verzekerde gedurende langere tijd in het buitenland verblijft.
 • Betalingsmodalititen:
  • U kan opteren voor een periodieke premie; u betaalt een premie gedurende de volledige duurtijd van het contract. De premies zijn vast en inclusief taksen en kosten. Wanneer u een natuurlijk persoon bent en uw fiscaal adres in België ligt, dan is de taks op de premie 2 % op elke gestorte premie. Bij een rechtspersoon, is de taks op de premie 4,40%.
  • Als u een jaarlijkse premie betaalt, worden er geen fractioneringskosten aangerekend. U kan ook kiezen om uw premies maandelijks (4% fractioneringskosten) te betalen op voorwaarde dat de maandelijkse premie meer dan 5 euro bedraagt.
 • Het tarief is geldig gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract, onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen.
 • Looptijd: U kiest vrij de looptijd van uw contract.
 • Einde van het contract:
  • Bij leven: Het contract eindigt op de door u vastgelegde datum. U kunt het verlengen volgens de door u gekozen criteria (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).
  • Bij overlijden: De verzekeraar neemt automatisch contact op met uw begunstigden en licht hen in over de stappen die ze moeten ondernemen.

Er spelen verschillende criteria mee in de beslissing van de verzekeraar om een risico al dan niet te verzekeren en tegen welk tarief. Het gaat over de acceptatiecriteria (AC), tarificatiecriteria (TC) en criteria van omvang van de waarborg (OC). We gebruiken deze segmentatiecriteria om de door u betaalde premie en het verwachtte schadebedrag met elkaar in evenwicht te brengen. Deze criteria zijn objectief: ze hebben een impact op het risico dat zich een schadegeval voordoet en op de omvang ervan.
Acceptatiecriteria (AC)

Tarificatiecriteria (TC)

Criteria van omvang van de waarborg (OC)

Verzekerd kapitaal

V

V


Looptijd van het contract

V

V


Financiële acceptatie

VGezondheidstoestand

V

V

V

Leeftijd

V

V


Rookgedrag


V


Beroep en sport(en)

V

V

V

Verblijfsrisico

V

V

V

Hieronder vindt u meer uitleg over de criteria die wij toepassen.

 • Het verzekerde kapitaal (AC, TC): het verzekerde kapitaal heeft een impact op het premiebedrag omdat het te verzekeren risico er rechtstreeks mee samenhangt.
 • De looptijd van het contract (AC, TC): de looptijd kan een impact hebben op het te verzekeren bedrag en kan dus een invloed hebben op het premiebedrag.
 • De financiële acceptatie (AC): als het totaal van de kapitalen die bij NN Insurance Belgium nv verzekerd zijn meer bedraagt dan 1 miljoen euro, gaat de verzekeraar uw financiële situatie evalueren.
 • De gezondheidstoestand (AC, TC, OC): de verzekeraar wint inlichtingen in over uw gezondheidstoestand op basis van een vragenlijst of medisch onderzoek. Als u op het ogenblik dat u het contract onderschrijft, gekende gezondheidsproblemen heeft met een impact op het risico op vroegtijdig overlijden, dan houdt de verzekeraar daar rekening mee. Als de vragenlijst of het medisch onderzoek niet voldoende inzicht geeft in uw gezondheidstoestand, kan de verzekeraar u ook verzoeken om extra vragen te beantwoorden of aanvullende gegevens te bezorgen.
 • De leeftijd (AC, TC): uw leeftijd is een belangrijke factor bij het aangaan van een levensverzekering, aangezien uit de statistische gegevens blijkt dat het risico op overlijden toeneemt met de leeftijd.
 • Het rookgedrag (TC): aangezien roken de gezondheid ernstige schade toebrengt en het sterfterisico verhoogt, moet de verzekeraar weten of u rookt.
 • Het beroep en de sport(en) (AC, TC, OC): het beroep en de beoefende sport(en) kunnen meer of minder gevaar opleveren. Daarom hebben ze een invloed op uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.
 • Langdurig verblijf in het buitenland (AC, TC, OC): afhankelijk van de duur en de bestemming kan een verblijf in het buitenland een invloed hebben op uw gezondheidstoestand, uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.

Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403.200.393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Verzekeraar:

NN Insurance Belgium NV, verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25 , 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.057. BIC BBRUBEBB – IBAN BE28 3100 7627 4220.