Leven en gezin

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Pension Plan Pro - Verzekeraar : AXA Belgium

Als zelfstandige bedrijfsleider kunt u sparen voor een aantrekkelijk pensioenplan met Individuele Pensioentoezegging (IPT). De premies voor uw pensioenplan worden betaald door uw vennootschap en zijn fiscaal voordelig.

 • Individueel

  De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een individueel contract waarmee u via uw vennootschap een aanvullend pensioen kunt opbouwen.

 • 100% aftrekbaar

  Onder bepaalde voorwaarden zijn betaalde premies 100% fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten voor uw vennootschap. Uw totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend pensioen) mag niet meer bedragen dan 80% van uw laatste referentie inkomen (= bruto jaarlijks inkomen).

 • Flexibel

  U kunt het contract op elk moment wijzigen.

Dit is een individueel levensverzekeringscontract waarmee u via uw vennootschap een aanvullend pensioenkapitaal opbouwt. Het is voor:

 • een vennootschap die in België gelegen is
 • onafhankelijke ondernemers met een formeel mandaat in het bedrijf (directeur, manager ...) en een maandelijkse bezoldiging ontvangen.
 • zelfstandige bedrijfsleiders die een officieel mandaat hebben in de vennootschap (bestuurder, zaakvoerder,...) en een maandelijkse bezoldiging ontvangen.


U kunt op 3 manieren uw pensioenkapitaal opbouwen. U kiest tussen:


een luik secure : u hebt de keuze uit een spaarverzekering met een gewaarborgde intrestvoet van momenteel 1% (geldig op 1 november 2020 – kan jaarlijks aangepast worden mits voorafgaande mededeling), die eventueel kan worden aangevuld met een winstdeelname via tak 21.


een luik invest : u kunt ook kiezen voor een beleggingsverzekering (tak 23), in functie van uw risicoprofiel. Met deze formule streeft u naar een maximale opbrengst maar dit houdt meer risico in.


een gemengd plan dat tak 21 en tak 23 combineert. Dit heeft als doel de verdeling van de stortingen en de reserves steeds in lijn te brengen met uw leeftijd en risicobereidheid. Wanneer u bijvoorbeeld dichter bij uw pensioen komt, kan u er voor zorgen dat uw spaargeld minder zal schommelen.

Voordelen voor uw bedrijf :

 • minder belastingen : onder bepaalde voorwaarden zijn de gestorte premies 100% fiscaal aftrekbaar.
 • pakket aangepast aan uw behoeften : u kiest het premiebedrag of u bepaalt het kapitaal waarnaar u streeft en de premies worden overeenkomstig berekend.
 • flexibel : u kunt het contract altijd wijzigen.
 • cumuleerbaar : dit contract kan gecombineerd worden met andere professionele pensioenplannen zoals een Vrij Aanvullend pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of een groepsverzekering.


De voordelen voor u, privé :

 • extra pensioenkapitaal : u bouwt een aanvullend pensioenkapitaal op.
 • extralegaal voordeel : onder bepaalde voorwaarden worden de premies betaald door de vennootschap en worden niet belast als voordelen in natura op uw privé-inkomsten.
 • mogelijkheid tot voorschot : een voorschot voor privégebruik kan worden aangevraagd op de spaarreserve van het luik "secure" voor het verwerven, bouwen, verfraaien, repareren of renoveren van een woning in de Europese Economische Ruimte.

De looptijd van het contract is minimaal 5 jaar. Het eindigt als u met pensioen gaat of wanneer u vroegtijdig overlijdt. Het minimale jaarlijkse bedrag is 500 euro.

 • Instapkosten op premie : max. 6%
 • een maandelijkse beheerstoeslag van 2 euro is van toepassing voor het luik Secure (tak 21);
 • een beheerstoeslag wordt geheven op de inventariswaarde van de interne beleggingsfondsen. Hij wordt bepaald in het beheersreglement van de beleggingsfondsen van het luik Invest (tak 23).
 • een combinatie van beide bovenvermelde beheerstoeslagen voor het gemengde luik.
 • Premietaks: Op de premie is een taks verschuldigd van 4,4% voor de waarborg leven/overlijden en ongevallen. Voor de waarborg arbeidsongeschiktheid bedraagt de taks: 9,25%.

De uitkering van de IPT gebeurt in geval van pensionering van de verzekerde, bij leven van de aangeslotene op afloopdatum (indien hij/zij nog niet met pensioen is) of bij overlijden van de aangeslotene voor de pensionering. De uitkeringen worden, naar keuze van de begunstigde, vereffend ofwel als kapitaal, ofwel als lijfrente. In de volgende omstandigheden wordt de uitkering niet uitbetaald aan de aangeslotene of zijn/haar verwanten :

 • bij overlijden als gevolg van zelfmoord, wanneer deze minder dan een jaar na de sluiting van het contract plaatsheeft;
 • bij overlijden als gevolg van een opzettelijke daad van de aangeslotene;
 • bij overlijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een oorlog tussen verschillende staten of gelijkaardige feiten of burgeroorlog;
 • wanneer het overlijden van de aangeslotene een gevolg is van een oorlog die uitgebroken is tijdens zijn verblijf in het buitenland
 • bij overlijden dat voortvloeit uit een volksbeweging of oproer

Lees de Financiële Informatie Fiche en de Algemene Voorwaarden voordat u intekent en Neem contact op om meer te weten te komen over de waarborgen, uitsluitingen en kosten.


Uitkering aan een voordelig tarief

Indien de uitkering gebeurt vanaf 65 jaar en effectief actief bent gebleven tot het moment van pensionering (of indien u een loopbaan heeft van minstens 45 jaar) geniet u van een voordelig tarief. Het kapitaal wordt dan belast aan 10% excl. gemeentetaks en parafiscale inhoudingen (na aftrek van de Riziv-bijdrage van 3,55% en solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het gestorte kapitaal). Indien u niet actief bleef tot het moment van pensionering en uw loopbaan was minder dan 45 jaar is het tarief 16,50% Op het gedeelte van het kapitaal dat ofwel verpand is voor een hypotheeklening, ofwel voorwerp heeft uitgemaakt van een voorschot voor de enige eigen woning, is een fictieve rente van toepassing.

 • dekking tegen arbeidsongeschiktheid om uzelf te beschermen tegen de gevolgen van langdurige ziekte, depressie, ongeval, …ov
 • overlijdensdekking om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden.

Neem contact op om het te verzekeren kapitaal te berekenen.

De Individuele Pensioentoezegging is een verzekering onderworpen aan het Belgische recht. Ze wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door :


Verzekeringsbemiddelaar

ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 403200393. Hoofdzetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.


Verzekeraar

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB04-07-1979, BS 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen te de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel -Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) - website: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 -Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 7.06.5833 - 0616.


Verzekeringen en belangenconflict: u kan kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen:

 • Van ING België nv als verzekeringsbemiddelaar: surf naar www.ing.be en ga naar “tarieven en reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren”.
 • Van AXA Belgium als verzekeraar: surf naar www.axa.be.

Neem contact op :

 • met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.
 • bel op +32 2 547 61 01 of
 • mail naar klachten@ing.be.

Deze klacht zal doorgestuurd worden naar AXA die uw klacht zal behandelen.

Indien het geschil langs deze weg niet opgelost raakt, kunt u terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman-insurance.be.