Leven en gezin

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Pension Plan Pro. Verzekeraar : AXA Belgium.

Bouw een mooi pensioenkapitaal op. Als zelfstandige zorgt u best voor een aanvullend kapitaal bovenop uw wettelijk. Daarom stelt ING u een fiscaal voordelige levensverzekering pensioenplan voor, verzekerd via AXA Belgium. Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bouwt u een mooi pensioenkapitaal op voor later en betaalt u nu al minder belastingen en sociale bijdragen.

 • Voor zelfstandigen

  Voor zelfstandigen in hoofdberoep, in bijberoep en meewerkende echtgenoten van min 18 jaar. Met de mogelijkheid om de gespaarde bedragen af te trekken als beroepskosten.

 • Dubbele besparing

  U geniet fiscale voordelen en betaalt minder sociale bijdragen.

 • Voorschot mogelijk

  U kunt een deel van uw kapitaal op elk moment gebruiken voor de aankoop of renovatie van een woning in de Europese Economische Ruimte.

 • Gegarandeerd winst

  De rentevoet is gewaarborgd en wordt jaarlijks herzien.

 • Combineerbaar

  U kunt de voordelen van het VAPZ combineren met andere pensioenspaarplannen (Individuele Pensioentoezegging en Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen) voor een mooi kapitaal bij uw pensioen.


  Voor meer informatie neem contact op met uw ING-bankier voor professionelen.

U kunt stortingen doen tot de leeftijd van uw wettelijk pensioen en langer in het geval u verder blijft werken en sociale bijdragen blijft betalen. De minimale looptijd van het contract is 5 jaar.

Het minimum bedrag is 100 euro per jaar.


 • Profiteer van belastingvoordelen: u kunt het bedrag van de gestorte premies aftrekken als beroepskosten.
 • Betaal minder sociale bijdragen: doordat uw premies fiscaal aftrekbaar zijn, vermindert ook het beroepsinkomen dat als basis geldt voor de berekening van uw toekomstige sociale bijdragen.
 • Kies zelf de frequentie en het bedrag van uw stortingen: u stort uw premies maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. U bepaalt zelf hoeveel u spaart met een minimum van 100 euro per jaar. Maximaal bedraagt de som 3.447,62 euro per jaar voor het gewone VAPZ en 3.966,67 euro voor het sociale VAPZ (2021). Met deze sociale VAPZ geniet u extra bescherming via het solidariteitsluik bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid.

De gewaarborgde rente wordt elk jaar op 1 januari van het jaar herzien en is gegarandeerd tot 31 december van het lopende jaar.

De volledige reserve en de nieuwe stortingen profiteren van:

 • de rentevoet die van kracht is tot het moment waarop deze verandert,
 • een mogelijke winstdeelname.


Kosten

 • Instapkosten op premie : max. 6%
 • Andere kosten : een maandelijkse beheerstoeslag van 1,5 euro.


Fiscaliteit Uitkering Kapitaal

Het kapitaal wordt belast op basis van een fictieve (°) rente (maximum 5% van het kapitaal) gedurende 10 tot 13 jaar. De winstdeelname is vrijgesteld van belasting.

(°) u zal, tussen 10 tot 13 jaren, een percentage van dat kapitaal als pensioen moeten vermelden op uw belastingaangifte. Het percentage is afhankelijk van de leeftijd waarop u het kapitaal krijgt.

De uitkering gebeurt in geval van pensionering van de verzekerde, bij leven van de verzekerde op einddatum (indien de verzekerde nog niet gepensioneerd is) of bij overlijden van de verzekerde voor de pensionering.


In de volgende omstandigheden is de uitkering niet verschuldigd:

 • bij overlijden als gevolg van zelfmoord, die minder dan een jaar na de sluiting van het contract plaatsheeft. Dit zelfde principe is van toepassing op elke verhoging van het risicokapitaal, vanaf de datum van deze verhoging;
 • bij overlijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een oorlog tussen verschillende staten of gelijkaardige feiten of burgeroorlog;
 • bij overlijden dat voortvloeit uit een volksbeweging of oproer.
 • dekking tegen arbeidsongeschiktheid om uzelf te beschermen tegen de gevolgen van langdurige ziekte, depressie, ongeval, …
 • overlijdensdekking om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden.


Lees de Financiële Informatie Fiche voor het gewone VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en het sociale VAPZ en de Algemene Voorwaarden voordat u intekent en neem contact op om meer te weten te komen over de waarborgen, uitsluitingen en kosten.

Neem contact op :

 • met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.
 • bel op +32 2 547 61 01 of
 • mail naar klachten@ing.be.

Deze klacht zal doorgestuurd worden naar AXA die uw klacht zal behandelen.


Indien het geschil langs deze weg niet opgelost raakt, kunt u terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman-insurance.be.

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) is onderworpen aan het Belgische recht. Deze wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door:


Verzekeringsbemiddelaar

ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403200393. Hoofdzetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.


Verzekeraar

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB04-07-1979, BS 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen te de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel -Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) - website: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 -Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 7.06.5833 - 0616.


Verzekeringen en belangenconflict: u kan kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen:

 • Van ING België nv als verzekeringsbemiddelaar: surf naar www.ing.be en ga naar “tarieven en reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren”.
 • Van AXA Belgium als verzekeraar: surf naar www.axa.be.