Leven en gezin

Ongevallenverzekering voor bedrijfsleiders

Verzekering Patroon. Verzekeraar : AXA Belgium.

Met deze personenverzekering voor bedrijfsleiders kunt u zowel thuis als op het werk rekenen op bijstand bij een ongeval. Bovendien krijgt u een vervangingsinkomen als u arbeidsongeschikt zou worden. Lees het informatiedocument over het product en de algemene voorwaarden alvorens u intekent.

 • Dag en nacht bijstand bij een ongeval

  Onze medewerkers staan 24 op 24 paraat om u te helpen met bv. transport naar het ziekenhuis of psychologische hulp.

 • Verzekerd op het werk en in uw vrije tijd

  Of u nu op het werk, thuis of op vakantie een ongeval hebt: u krijgt bijstand en de medische kosten worden terugbetaald. Ook sportongevallen (*) zijn verzekerd.

  (*) met uitzonderingen – vraag uw ING-bankier naar de Algemene Voorwaarden.

 • Vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid

  Als u door een ongeval niet kunt werken, krijgt u een vervangingsinkomen. Dit vervangingsinkomen wordt berekend afhankelijk van de situatie. Zo zal het vervangingsinkomen anders zijn in geval van overlijden dan in geval van blijvende invaliditeit of tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Deze verzekering is ontwikkeld voor personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving, vooral zelfstandigen of bedrijfsleiders. Ze geeft u bescherming en bijstand overal ter wereld (behoudens gebieden in oorlog), 24 uur op 24.

Uw contract heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u ze ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag opzegt. De premie wordt berekend op basis van het verzekerde overeengekomen loon.

 • De medische kosten worden terugbetaald bij een ongeval, zowel in uw vrije tijd als op het werk.
 • U hebt een vervangingsinkomen als u door een ongeval niet meer kunt werken. U kiest zelf hoe dit vervangingsinkomen berekend wordt.
 • Als u overlijdt, zorgt deze verzekering ervoor dat uw nabestaanden deze moeilijke periode financieel kunnen overbruggen.


In sommige omstandigheden zijn ongevallen niet gedekt door deze verzekering zoals bv. :

 • sommige sportongevallen (bij gemotoriseerde sporten in wedstrijdverband, canyoning, kitesurfen, …)
 • de ongevallen die het gevolg zijn van opzet (maar verzekerden of rechthebbenden die aan het opzet vreemd zijn, blijven verzekerd),
 • de ongevallen die het gevolg zijn van alcoholintoxicatie of verdovende middelen,
 • zelfmoord (poging),
 • dekkingsbeperking: tijdelijke ongeschiktheid wordt vergoed vanaf een periode van ongeschiktheid van minimum 7 dagen,
 • enz.

Lees het informatiedocument over het product en de algemene voorwaarden alvorens u intekent. De algemene voorwaarden kan u verkrijgen bij uw ING-kantoor.

Verzekeringen en belangenconflict: u kan kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen:

 • Van ING België nv als verzekeringsbemiddelaar: surf naar www.ing.be en ga naar “tarieven en reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren”.
 • Van AXA Belgium als verzekeraar: surf naar www.axa.be.

Neem contact op :

 • met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.
 • Bel op +32 2 547 61 012 of
 • mail naar klachten@ing.be.

Deze klacht zal doorgestuurd worden naar AXA die uw klacht zal behandelen.


Indien het geschil langs deze weg niet opgelost raakt, kunt u terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar ombudsman@ombudsfin.be.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgische recht. Ze wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door:


Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403200393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.


Verzekeraar AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB04-07-1979, BS 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen te de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel - Hoofdzetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) - Website: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 -Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 7.06.5833 - 0616.

Een schadegeval aangeven

Ongeval? Vul het aangifteformulier online in (FR) of bel +32 2 550 05 30.

Uw polis wijzigen

Stuur een mailtje met wat u wilt veranderen portfolio.corporate@axa.be

Uw polis opzeggen

Download het opzegformulier, vul het in en stuur het naar portfolio.corporate@axa.be.