Leven en gezin

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Pension Plan Pro. Verzekeraar : AXA Belgium.

Vóór 1 juli 2018 was het enkel mogelijk om een pensioenkapitaal op te bouwen voor de zelfstandig natuurlijk persoon via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ*). Sindsdien heeft de zelfstandige zonder vennootschap én zijn/haar meewerkende echtgenoot of helper de mogelijkheid te sparen voor een hoger pensioen dankzij de POZ. Deze oplossing biedt fiscale voordelen alsook een bescherming voor de verzekerde en zijn/haar familie. (*) : Verzekeraar : AXA Belgium. Vraag uw ING-bankier om de Algemene Voorwaarden van de POZ alvorens u intekent.

 • Fiscaal voordelig

  De stortingen genieten van een belastingvermindering van 30%, voor zover de 80%-regel gerespecteerd wordt. Uw totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend pensioen) mag niet meer bedragen dan 80% van je inkomen. Dit bedrag wordt jaarlijks berekend in verhouding met je gemiddelde referentie-inkomen van de laatste drie jaren. Voor meer informatie neem contact op met uw ING-bankier voor professionelen.

 • Voordelig tarief

  Het uiteindelijke kapitaal wordt tegen een voordelig tarief van 10% belast excl. gemeentetaks en parafiscale inhoudingen (na aftrek van de Riziv-bijdrage van 3,55% en solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het gestorte kapitaal) indien de uitkering plaatsvindt bij pensionering of overlijden. Indien de uitkering op een ander tijdstip gebeuren is er een belasting van 33%.

 • Cumuleerbaar

  Een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) contract kan perfect met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) worden gecumuleerd.Met het VAPZ** alleen bouwt u misschien al een mooi kapitaal op, al is dat kapitaal jammer genoeg beperkt door maximale jaarlijkse stortingen. Heeft u de mogelijkheid om meer te sparen voor uw pensioen ? Dan biedt de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) hier mogelijk een fiscaal vriendelijke oplossing door het verhogen van uw bovenwettelijk (en dus uw totaal) pensioen. Zo zorgt u nu al voor een comfortabele oude dag! Dit geldt enkel voor zelfstandigen, meewerkende echtgenoten of zelfstandige helpers zonder een vennootschap.

Voor zelfstandigen met een vennootschap is er namelijk al een oplossing: de Individuele Pensioentoezegging (IPT**).


(**Verzekeraar : AXA Belgium).


Vraag uw ING-bankier om de Algemene Voorwaarden van de POZ alvorens u intekent.

U kiest zelf hoe u spaart:


 • een luik secure : u hebt de keuze uit een spaarverzekering met een gewaarborgde intrestvoet van momenteel 1% (geldig op1 november 2020 – kan jaarlijks aangepast worden mits voorafgaande mededeling), die eventueel kan worden aangevuld met een winstdeelname via tak 21.
 • een luik invest : u kunt ook kiezen voor een beleggingsverzekering (tak 23), afhankelijk van uw risicoprofiel. Met deze formule streeft u naar een maximale opbrengst maar dit houdt meer risico in.
 • een gemengd plan dat tak 21 en tak 23 combineert. Dit heeft als doel de verdeling van de stortingen en de reserves steeds in lijn te brengen met uw leeftijd en risicobereidheid. Wanneer u bijvoorbeeld dichter bij uw pensioen komt, kan u er voor zorgen dat uw spaargeld minder zal schommelen.

De looptijd van het contract is minimaal 5 jaar. Het eindigt als u met pensioen gaat.

Het minimale jaarlijkse bedrag is 500 euro.

 • Instapkosten op premie : max. 6%
 • Andere kosten :
 • een maandelijkse beheerstoeslag van 2 EUR is van toepassing voor het luik Secure (tak 21);
 • een beheerstoeslag wordt geheven op de inventariswaarde van de interne beleggingsfondsen. Hij wordt bepaald in het beheersreglement van de beleggingsfondsen van het luik Invest (tak 23);
 • een combinatie van beide bovenvermelde beheerstoeslagen voor het gemengde luik.
 • Premietaks : op de premie is een taks verschuldigd van 4,4%

De uitkering gebeurt in geval van pensionering van de verzekerde, bij leven van de verzekerde op einddatum (indien de verzekerde nog niet gepensioneerd is) of bij overlijden van de verzekerde voor de pensionering.


In de volgende omstandigheden is de uitkering niet verschuldigd:

 • indien zelfmoord minder dan een jaar na de sluiting van het contract,
 • overlijden als gevolg van de opzettelijke daad van de verzekerde,
 • overlijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een oorlog tussen verschillende staten of gelijkaardige feiten of burgeroorlog,
 • wanneer het overlijden van de verzekerde intekenaar een gevolg is van een oorlog die uitgebroken is tijdens zijn verblijf in het buitenland,
 • overlijden dat voortvloeit uit een volksbeweging of oproer.


Lees de Financiële Informatie Fiche en de Algemene Voorwaarden voordat u intekent en neem contact op om meer te weten te komen over de waarborgen, uitsluitingen en kosten.

 • dekking tegen arbeidsongeschiktheid om uzelf te beschermen tegen de gevolgen van langdurige ziekte, depressie, ongeval, …
 • overlijdensdekking om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een voorschot vragen op de tak 21 spaarreserve voor onroerende projecten (b.v. aankoop van een huis, appartement of bouwgrond).

Neem contact op :


 • met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel
 • bel op +32 2 547 61 01 of
 • mail naar klachten@ing.be.

Deze klacht zal doorgestuurd worden naar AXA die uw klacht zal behandelen.


Indien het geschil langs deze weg niet opgelost raakt, kunt u terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman-insurance.be.

Verzekeringen en belangenconflict: u kan kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen:

 • Van ING België nv als verzekeringsbemiddelaar: surf naar www.ing.be en ga naar “tarieven en reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren”.
 • Van AXA Belgium als verzekeraar: surf naar www.axa.be.