Leven en familie

ING Overlijdensverzekering met vast kapitaal

Een onmisbare overlijdensverzekering

Hoe de levenskwaliteit van uw naasten verzekeren wanneer u overlijdt? Met de ING Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal voorziet u hen een degelijk kapitaal om voorziene en onvoorziene kosten te betalen!​

 • Zeker

  Uw gezin kan het inkomensverlies opvangen dat voortvloeit uit uw overlijden en voorziene en onvoorziene kosten betalen (zoals de huur, onderwijskosten of successierechten).

 • Binnen ieders bereik

  Voor een bescheiden premie biedt u uw gezinsleden maximale zekerheid.

 • Flexibel

  U kiest zelf het verzekerde kapitaal, de looptijd, de begunstigden van uw contract en de frequentie van uw betalingen (maandelijks, driemaandelijks, semestrieel en jaarlijks). U kunt de criteria aanpassen naargelang uw behoeften en middelen (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).

 • Transparant

  Bij ING blijven de premies minimum 3 jaar identiek, behoudens wettelijk voorziene aanpassingen.

 • Fiscaal aftrekbaar

  Indien u nog geen 65 jaar bent en u uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een verwant tot de tweede graad aanstelt als begunstigde, kunt u, als privépersoon, ervoor kiezen te genieten van een belastingvermindering op uw premies in het kader van langetermijnsparen.

Een overlijdensverzekering, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv en onderworpen aan het Belgisch recht, waarbij de begunstigden in geval van uw overlijden een door u gekozen kapitaal ontvangen. Daarmee kunnen ze het inkomensverlies ten gevolge van uw overlijden opvangen, en voorziene en onvoorziene kosten betalen zoals bijvoorbeeld de huur, onderwijskosten of successierechten.

Vooruitziende personen die ervoor willen zorgen dat hun gezin een comfortabele levenskwaliteit geniet wanneer zijzelf er niet meer zijn.

U kan bij het opmaken van uw contract een of meerdere personen opgeven als begunstigde.

 • Bij intekening: U bepaalt zelf het verzekerde kapitaal (minimaal 2.500 euro) en de begunstigden (in geval van een fiscaal contract dient u als begunstigde uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een verwant tot de tweede graad aan te stellen) .
 • Tijdens het contract: u kunt uw contract aanpassen volgens uw levensloop. De aanpassing van het contract gebeurt onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar.
 • Einde van het contract:
  • Bij leven: Het contract eindigt op de door u vastgelegde datum. U kunt het verlengen volgens de door u gekozen criteria (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).
  • Bij overlijden: De verzekeraar neemt automatisch contact op met uw begunstigden en licht hen in over de stappen die ze moeten ondernemen.
 • U kan opteren voor een periodieke premie; u betaalt een premie gedurende de volledige duurtijd van het contract. De premies zijn vast en inclusief taksen en kosten. De taks op de premie is 2 % op elke gestorte premie.
 • Het tarief is geldig gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract, onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen.
 • Wij gebruiken een aantal criteria bij het al dan niet goedkeuren van uw verzekeringsaanvraag, de berekening van uw verzekeringspremies en de omvang van de waarborg. Deze criteria zijn: het verzekerde kapitaal, de looptijd van het contract en de financiële acceptatie. Daarnaast zijn er andere elementen die van toepassing zijn op de verzekerde zelf: rookgedrag, leeftijd, gezondheidstoestand, beroep, de sport(en) die de verzekerde beoefent en de vraag of de verzekerde gedurende langere tijd in het buitenland verblijft. De definitieve premies worden na evaluatie van het risico vastgelegd en worden in het contract bevestigd.