Mijn zaak
ING Employee Benefits

De huidige arbeidsmarkt dwingt bedrijven ertoe om zorg te dragen voor het "human capital", en hun medewerkers bovenop het salaris ook aanvullende voordelen te bieden. Maar als u uw medewerkers een cash bonus toekent, houden zij daar na aftrek van de sociale bijdragen en belasting meestal maar een fractie van over. ING helpt u bij het opzetten van alternatieve verloning schema's.

Wat zijn ING Employee Benefits?

ING Employee Benefits zijn financiële technieken, gebaseerd op de Belgische belastingwetgeving, die de variabele verloning van uw personeel optimaliseren. Zij zijn het instrument bij uitstek om de loyauteit en motivatie van uw medewerkers te verhogen.

ING beloont uw medewerkers

ING werkt innovatieve retentie- en motivatieschema's uit voor uw medewerkers, rekening houdend met de parameters en criteria van uw vennootschap. De mogelijkheden zijn legio, gaande van individuele pakketten voor goede presteerders tot stimulansen op maat voor uw "key-employees".

Naast het ING Fund Option Plan en het ING Warrant Plan biedt ING ook creatieve optimalisatietechnieken aan voor bedrijfsleiders en zelfstandigen.

ING Fund Option Plan

Bindt uw beste werknemers aan uw bedrijf en biedt hen een mooie verloning met het ING Fund Option Plan.

Wat is het ING Fund Option Plan?

Het ING Fund Option Plan is een bij fiscale ruling goedgekeurde variatie op het klassieke aandelenoptieplan. Het is een doeltreffende manier om uw sleutelmedewerkers aan uw onderneming te binden en hen een extra verloning aan te bieden.

Hoe werkt deze variabele verloning?

Uw bedrijf geeft opties uit op een ING Bevek die deze gratis en discretionair aanbiedt aan bepaalde medewerkers. Het risico verbonden aan de uitgifte en toekenning van deze opties dekt uw bedrijf in bij ING. De premie die uw bedrijf hiervoor betaalt, is fiscaal aftrekbaar.

Mits het aanvaarden van de opties, vormen zij voor de medewerker na 60 dagen een belastbaar voordeel van alle aard en wordt via de bedrijfsvoorheffing een belasting ingehouden op een forfaitaire basis. De fiscale waarde van de opties is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers (RSZ).

Na een blokkeringperiode van minstens 1 jaar en onder de voorwaarden vermeld in de fiscale ruling, kunnen uw medewerkers die het bedrijf niet verlaten hebben de opties uitoefenen of overdragen aan eender welke tegenpartij (bijvoorbeeld ING of een andere bank), behalve aan uw bedrijf. Verwezenlijken uw medewerkers een meerwaarde bij de uitoefening of de overdracht van de opties, dan is die in principe belastingvrij.

(Let wel: het opzetten van een ING Fund Option Plan mag nooit in de plaats komen van rechten die uw medewerkers reeds definitief verworven hebben.)

Het Fund Option Plan is geschikt voor een totale variabele verloning van 100.000 euro of meer in uw bedrijf.

ING Warrant Plan

Motiveer uw beste werknemers, dankzij het ING Warrant Plan.

Wat is het ING Warrant Plan?

Het ING Warrant Plan is een ideale techniek om uw meest waardevolle medewerkers te motiveren. Het ING Warrant Plan is door de Belgische sociale zekerheidsinstanties erkend.

Hoe werkt deze variabele verloning?

Uw bedrijf koopt beursgenoteerde Warrants op een ING Bevek. De aankoopprijs daarvan is fiscaal aftrekbaar voor uw bedrijf. Vanaf de volgende dag kan uw bedrijf de Warrants discretionair aanbieden aan bepaalde medewerkers. Die kunnen ze - mits formele aanvaarding - daags nadien al verkopen tegen de marktprijs op dat moment.

De toekenning van deze Warrants is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen. De belasting op het voordeel verbonden aan de toekenning van de Warrants wordt 60 dagen na het aanbod van de Warrants verrekend via de bedrijfsvoorheffing en is bevrijdend en finaal. Er zal dus geen bijkomende belasting verschuldigd zijn wanneer uw medewerker een meerwaarde realiseert bij de verkoop van de Warrants.

(Let op: het opzetten van een ING Warrant Plan mag nooit tot doel hebben rechten te vervangen die uw medewerkers definitief verworven hebben.)

Het ING Warrant Plan is geschikt wanneer de totale variabele verloning in uw bedrijf 100.000 euro of meer bedraagt.

Meer informatie? Neem contact op met uw ING-gesprekspartner.

Contact

Interesse om de variabele verloning van uw medewerkers te optimaliseren?