Groei

10 oktober 2018

De beste methode om een kredietaanvraag in te dienen

Vergeet de gedachte dat een bankier in crisisperiode geen leningen meer toestaat. Elke dag worden in België meer dan 200 nieuwe ondernemingen opgericht. En een aanzienlijk aantal krijgt steun van banken in de vorm van een lening. Hoe gaat u het best te werk? Ontdek het in dit artikel.

Te onthouden:
 • Bereid een degelijk dossier voor en win het vertrouwen van uw bank.
 • Breng meerdere scenario’s in kaart: optimistisch, gematigd, pessimistisch.
 • Wees realistisch en vergeet geen marge te voorzien. U hebt ook een minimum aan eigen middelen nodig om uw project tot een goed einde te brengen.
Schulden aangaan, een goed idee?

Eerst en vooral moet u zich de vraag stellen: is het een goed idee om schulden aan te gaan? Ja. Een lening aangaan kan een positief hefboomeffect hebben voor de onderneming. Op voorwaarde dat de kost van de lening lager is dan de rentabiliteit van de onderneming. Met andere woorden: wanneer de rentabiliteit van uw activiteit hoger is dan de kostprijs van het krediet, zal de rentabiliteit van het eigen vermogen stijgen naarmate de onderneming meer leent. Wanneer ze daarentegen lager is dan de kostprijs van de lening, is het effect omgekeerd: dan spreken we van een schaareffect.

Alles willen financieren met eigen middelen is een slecht idee. En hopen dat u alles kunt financieren met bankleningen is utopisch. Het is dus een kwestie van evenwicht.

Waarom een degelijk dossier noodzakelijk is

Tal van starters met degelijke projecten kunnen een beroep doen op een bankier. Een gouden tip alvorens u uw gesprek plant: bereid een sterk dossier voor. Een krediet krijgen, is namelijk ook een vertrouwenskwestie. En vertrouwen, dat moet u verdienen. U ontmoet niet steeds de personen die beslissen of u al dan niet de gevraagde lening krijgt. Uw kantoorverantwoordelijke of persoonlijk adviseur mag doorgaans niet alleen beslissen. Hij moet vooral uw project verdedigen en daarbij kunt u hem helpen. Maar ondanks zijn steun is het toch mogelijk dat de kredietcel van uw bank uw krediet weigert.


Wat uw bankier wilt weten
 • Kent de bank de klant en is hij betrouwbaar?
 • Beantwoordt de kredietaanvraag aan een behoefte die gegrond is?
 • Heeft het dossier echt potentieel op korte en lange termijn?
 • Kan de klant de kredietlasten aan?
 • Is het kredietbedrag in lijn met de financiële situatie en het vermogen van de klant?
 • Beschikt de bank over voldoende garanties?
 • Kan de relatie met de klant rendabel zijn voor beide partijen?
undefined

Voor u bij uw bankier langsgaat, kunt u de haalbaarheid van uw project al eens testen met de Business Idea Calculator. Die geeft u een eerste financiële raming en geeft aan of het de moeite is om uw idee verder uit te werken.

De kracht van de eerste indruk

Stel uzelf eerst en vooral voor als een voorzichtige beheerder in plaats van een stoutmoedige verkoper. Verzorg uw presentatie en de documenten die u aan uw gesprekspartner voorlegt. De eerste indruk is vaak de belangrijkste! Neem ook de tijd om uw project grondig toe te lichten. Bewijs uw bankier dat u het vak, de sector kent en benadruk uw competenties. 


Wees bovendien pragmatisch en stel hem drie verschillende budgetten voor die allemaal rekening houden met de realiteit van de markt: een optimistisch, een pessimistisch en een neutraal budget. Stel uw prognoses niet mooier voor dan ze zijn: hiermee bewijst u zichzelf geen dienst. 


Vergeet naast de financiële elementen niet om de vakkundigheid en troeven van de onderneming te onderstrepen. Het cliënteel (exclusief, trouw), het productaanbod (exclusief …), het actieve verdelersnetwerk, het team van adviseurs, ... zijn allemaal factoren die het vertrouwen van uw gesprekspartner vergroten. Het kan ook nuttig zijn om hem inzage te geven in het orderboek, een positieve evolutie in de laatste seizoenen te onderstrepen, hem te herinneren aan de goede relaties met de bank in het verleden en de naleving van vroegere verbintenissen.

Wilt u meer weten over de manier waarop u zichzelf en uw project moet voorstellen?

Lees ons artikel daarover.

Het bedrag van uw krediet? Blijf realistisch!

Wanneer u het bedrag van uw aanvraag raamt, vergeet dan niet dat elke onderneming een maximale schuldendrempel heeft. Die hangt af van haar eigen vermogen, de activiteit (rentabiliteit …), de sector en de terugbetalingscapaciteit. Onderschat evenwel de omvang van uw kredietaanvraag niet omdat u vreest dat u anders de lening niet krijgt. De statistieken tonen aan dat weigeringen niets te maken hebben met de gevraagde bedragen.

Bedenk dat:

 • een investering vaak meer kost dan voorzien
 • de inkomsten doorgaans minder snel dan verhoopt binnenkomen
 • een reserve voor vergeten of onvoorziene kosten nuttig kan zijn
 • voldoende eigen vermogen en waarborgen belangrijk zijn voor de bank

Als u geen rekening hebt gehouden met die ongrijpbare factoren kunt u op korte termijn te maken krijgen met een tekort aan liquide middelen. Vergeet trouwens niet dat een voorlopig negatief resultaat niet noodzakelijkerwijs rampzalig is. Uw bankier analyseert ook andere criteria: de cashflow (het zelffinancieringsvermogen) en de rentabiliteitsdrempel bijvoorbeeld.

Eigen vermogen en borgen

Bereid u voor op directe vragen en vragen die u eventueel uit evenwicht kunnen brengen. Een voorbeeld? "Waarom gaat u slagen? En als dat niet zoals gepland verloopt, welke garanties kunt u dan geven?" Over de garanties kan worden onderhandeld naargelang de sterkte van uw project en de presentatie ervan. Klop zeker aan bij de gewestelijke structuren die u kunnen helpen om de nodige garanties te krijgen.

Denk aan de timing

Timing is belangrijk. Dien uw aanvraag tijdig in. De beslissings- of uitbetalingstermijnen van de bedragen kunnen oplopen tot meerdere dagen of weken als u extra informatie moet verschaffen. 


U kunt echter gerust zijn over één punt: voor de trouwe en ernstige klanten bestaat er een kredietcentrumU kunt telefonisch een krediet verkrijgen binnen de 48 uur. Hiervoor bereidt u de volgende documenten voor:


 • Als zelfstandige natuurlijke persoon:
 • laatste aanslagbiljet (wordt u door de FOD Financiën toegestuurd na uw belastingaangifte)
 • laatste exploitatierekening (gekoppeld aan het laatste aanslagbiljet) met uw resultaat als zelfstandige, omzet, afschrijvingen en gegevens over uw eventuele financiële lasten
 • bestekken en/of ondertekende bestelbonnen
 • andere relevante documenten (andere inkomsten, andere lasten, ...)
 • Als zaakvoerder, bestuurder van uw vennootschap:
 • laatste gepubliceerde balans
 • voorlopige cijfers van minstens zes maanden boekjaar (met de delen Activa, Passiva en Resultatenrekening)
Laat uw cijfers nakijken door een expert

Om alle troeven in handen te hebben, laat u uw kredietaanvraag het best vooraf door een professionele boekhouder nakijken en analyseren. Hij kan met de bankier de beste formule voorstellen. Er bestaan ook verschillende onthaalvoorzieningen voor bedrijfsleiders die advies en informatie geven. Ze kunnen samen met u een voorstudie doen over het goede financiële evenwicht van uw project, erop toezien dat u de gevraagde bedragen kunt terugbetalen, enzovoort. Vergeet ook niet dat er meerdere oplossingen bestaan, voor uw behoeften op korte, middellange en lange termijn.

Uit welke elementen moet uw kredietdossier bestaan?

Een kredietdossier bestaat uit:

 1. Een synthesepagina in de vorm van een schema met de 4 belangrijkste troeven: wie, wat, hoe, hoeveel.
 2. Uw curriculum vitae: ervaring, motivatie, sterke punten.
 3. Een dynamische voorstelling van het concept / project.
 4. Een lancerings- en ontwikkelingsstrategie die rekening houdt met de markt en de concurrentie.
 5. Een schets van uw commerciële aanpak: reclame, communicatie, public relations, ...
 6. Een uiteenzetting van alle organisatorische aspecten.
 7. Een voorspelling van de 'uitgebreide' budgetten (zowel voor optimistische, pessimistische als neutrale situaties) met de geraamde rentabiliteit, en de optimale toewijzing van middelen.
 8. De beoogde juridische structuur (bvba, nv, ...).
 9. Een nauwkeurige beschrijving van de aanvraag.
 10. De nodige referenties en nuttige contacten.

Let erop dat uw dossier duidelijk, volledig en vooral gemakkelijk te lezen is. Illustreer uw project met concrete en becijferde argumenten. Verzorg dus zowel de inhoud als de vorm.

Financiering nodig voor uw project?