Groei

20 juni 2019

Vergrijzing biedt kansen voor woon- en zorgmarkt

Een kostenpost voor de overheid, ja. Maar ook een groeiende markt. Op het gebied van zorg en huisvesting is het potentieel voor een toename van de vraag enorm. België bekleedt in Europa een derde positie.

In een notendop

  • Nederland, Spanje en België zijn de drie landen met de grootste potentiële vraagtoename van zorg en huisvesting voor ouderen.
  • Men verwacht dat de vraag naar thuiszorg en thuishulp bij ouderen tot 2030 op jaarbasis potentieel met 3,5% zal groeien.
  • Sinds 2006 stijgt binnen de EU het aantal gezonde levensjaren van 65-plussers met gemiddeld ongeveer drie maanden op jaarbasis.

Levensverwachting en gezondheidsproblemen nemen toe

Uit demografische projecties blijkt dat de groep van de 75-plussers binnen de Europese bevolking groeit van 10% in 2015 tot 17% in 2050, de groep van de 85-plussers zou zelfs verdubbelen, van 3% naar 6%. Tegelijkertijd blijft de levensverwachting nog toenemen en dat geldt nog meer voor het aantal gezonde levensjaren: sinds 2006 stijgt binnen de EU het aantal gezonde levensjaren van 65-plussers met gemiddeld ongeveer drie maanden op jaarbasis.

Dat neemt niet weg dat met de leeftijd ook de gezondheidsproblemen toenemen. Zo stijgt het aantal chronisch zieken en het aantal mensen met een lichamelijke beperking binnen de bevolking. Dit is het gevolg van de vergrijzing, maar ook van problemen door een gewijzigde levenswijze en een verbeterde gezondheidszorg: veel ernstige aandoeningen die vroeger fataal waren, zijn nu chronisch

Veranderende consumptiegewoonten

De veroudering van de Europese samenleving vertaalt zich geleidelijk in veranderende consumptiegewoonten bij de gezinnen. Ouderen besteden immers een groter deel van hun inkomsten aan voeding, huisvesting en gezondheidsproducten en -diensten. Ze geven relatief minder uit aan vrije tijd, onderwijs, kleding en transport. De gestegen kosten door de vergrijzing kunnen leiden tot besparingen in de budgetten voor gezondheidszorg en gesubsidieerde woningen, waardoor ouderen een nog groter deel van hun eigen inkomsten moeten benutten voor dit type diensten. Onderzoek heeft aangetoond dat de Europese consument meent dat de uitgaven voor thuiszorg en -hulp essentiële uitgaven zijn waarop niet bespaard mag worden.

Anderzijds zien we dat de inkomens van de oudste gezinnen in de EU gestaag blijven stijgen. Dat is hoofdzakelijk te verklaren door de hogere pensioeninkomsten door een gestegen participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd stijgt ook het vermogen van de oudere gezinnen. Dit is vooral het geval in West-Europa waar een toenemend aantal gezinnen eigenaar is van de gezinswoning en de woning het grootste onderdeel binnen het vermogen vormt. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de Europese consument meent dat de uitgaven voor thuiszorg en -hulp essentiële uitgaven zijn waarop niet bespaard mag worden.

Vraag naar thuiszorg zal jaarlijks 3,5% stijgen

De Europese vraag naar zorgdiensten en woningen voor ouderen zal vermoedelijk de volgende jaren nog blijven toenemen.

Dat wordt verklaard door:

  1. de stijging van het aandeel ouderen binnen de bevolking
  2. de gestegen inkomsten en welvaart van de gepensioneerden
  3. de toename van de uitgaven voor aangepaste woningen en gezondheidszorgen binnen het gezinsbudget

Voor de elf onderzochte EU-landen, die 84% van de gezinnen in de EU vertegenwoordigen, verwacht men dat de vraag naar thuiszorg en thuishulp bij ouderen tot 2030 op jaarbasis potentieel met 3,5% zal groeien (op basis van de bevolkingsgroep van 75 jaar en ouder en het reële bbp). Men raamt dat de vraag naar woningen voor ouderen op jaarbasis tot 5,5% kan groeien (op basis van de groei van de bevolkingsgroep van 75 jaar en ouder, het reële bbp en de wijzigende voorkeuren voor de huisvesting bij ouderen).

België een van de drie landen met grootste potentiële vraagtoename

Uiteraard is de mogelijke stijging van de vraag naar thuiszorg, thuishulp en aangepaste huisvesting niet gelijk in alle EU-landen. In bepaalde landen zal de vergrijzing sterker toeslaan dan in andere. Daarnaast is ook de toename van het beschikbare inkomen niet gelijk in alle landen. Ten slotte zijn er ook sterke culturele verschillen. Waar in landen als België en Nederland de thuiszorg en thuishulp bij ouderen en de rust- en verzorgingstehuizen al sterk ingeburgerd zijn, is dat niet het geval in andere landen als Roemenië en Tsjechië.

Als we met al deze elementen rekening houden, kunnen we de EU-landen indelen in functie van de potentiële stijging van de vraag naar zorg en huisvesting voor ouderen. Uit deze oefening kunnen we besluiten dat Nederland, Spanje en België de drie landen zijn met de grootste potentiële vraagtoename en dus voor aanbieders van zorg en huisvesting voor ouderen nog grotere kansen bieden. 


Lees hier de volledige studie (EN)

Wilt u meer weten over de gezondheidssector?

> Lees onze studie Health ProspectING 2019 of neem contact op met uw ING-gesprekspartner.