Risicobeheer

Hoe neemt ING zijn milieu- en sociale verantwoordelijkheid op?

Omdat we transparant willen zijn over hoe we de transitie naar een duurzame economie en rechtvaardige maatschappij ondersteunen, hebben we duidelijke richtlijnen opgesteld die onze zakelijke beslissingen sturen.

Waarover gaat ESR?

Met meer dan 34 miljoen klanten in meer dan 40 landen hebben de bedrijfsactiviteiten van ING Groep een aanzienlijke invloed op de maatschappij en het milieu en klimaat. Met deze invloed komt ook een grote verantwoordelijkheid. Daarom is het cruciaal dat we de juiste keuzes maken in hoe, waar en met wie we zakendoen én dat we transparant zijn over onze principes.

Ons beleid inzake milieu- en sociale risico's vormt daar een belangrijk onderdeel van. Daarvoor laten we ons leiden door ons ESR-beleid (Environmental and Social Risk), dat we regelmatig updaten. Het kader hoort namelijk een afspiegeling te zijn van de veranderende maatschappelijke normen en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.  

Het ESR-beleid is van toepassing op al onze producten en diensten, waaronder zakelijke leningen, projectfinanciering en vermogensbeheer. Bovendien zijn het onze zakelijke klanten, goed voor ongeveer 30% van onze kredietportefeuille, die vaak een grotere potentiële milieu- en sociale impact hebben.

Meer weten?

Wat betekent ESR voor jouw onderneming of organisatie?

Het ESR-beleid van ING bestaat uit drie stappen:

  1. het creëren en onderhouden van ons beleidskader
  2. het uitvoeren van de screening van transacties en klanten
  3. het bewaken van de relatie nadat een overeenkomst is bereikt.

Wanneer we potentiële klanten en deals beoordelen, gaan we in dialoog en proberen we waar mogelijk te ondersteunen bij het verbeteren van de milieu- en sociale impact. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier de meest positieve impact kunnen hebben. Voor sommige sectoren vragen we klanten om een ESR-verklaring in te vullen, om te bepalen of de activiteiten in lijn zijn met ons duurzaamheidsbeleid.

Voor sommige sectoren vragen we klanten om een ESR-verklaring in te vullen, om te bepalen of de activiteiten in lijn zijn met ons duurzaamheidsbeleid

Als klanten een kredietaanvraag indienen, maar niet aan de ESR-normen voldoen en niet bereid zijn hun activiteiten aan te passen, dan zal dat leiden tot een weigering. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat we de relatie stopzetten.

Bovendien zijn er bepaalde sectoren en landen die volledig van financiering zijn uitgesloten. Zo financieren we bijvoorbeeld geen activiteiten als bontproductie, controversiële wapenindustrieën of ontbossing van regenwouden. Tegen 2025 willen we ook onze financiering van steenkool volledig afbouwen.

Waarom wordt het ESR-beleid regelmatig herzien?

We hebben ons ESR-beleid al verschillende keren geüpdatet om ervoor te zorgen dat we nieuwe milieu- en sociale risico's adequaat identificeren en beheren. De laatste aanpassingen dateren van 2021. Door die wijzigingen voldoet ons beleid aan de Europese regelgeving voor financiële instellingen rond het beheer van ESG-gerelateerde risico’s (Environmental, Social & Governance).

Wat zijn ESG-risico's?

  • Environmental: risico’s verbonden aan bijvoorbeeld de fysieke gevolgen van de klimaatopwarming, aanpassingen in het overheidsbeleid, technologische vooruitgang of veranderend consumentengedrag
  • Social: risico’s verbonden aan de negatieve gevolgen van bijvoorbeeld ongelijkheid of mensenrechtenschendingen
  • Governance: risico’s verbonden aan bijvoorbeeld corruptie of fraude

Het bijgewerkte ESR-beleid houdt rekening met de vereisten van de European Banking Authority (EBA) voor het verstrekken en beheren van leningen, met verbeterde controles en met opmerkingen die we van interne en externe stakeholders hebben ontvangen.

De aanpassingen moeten ook voor een beter begrip van de bestaande proces- en evaluatievereisten zorgen, met bijzondere aandacht voor de due diligence van de toeleveringsketen. Waar nodig zijn internationaal erkende certificeringsnormen en leidende principes toegevoegd of aangepast. 

Wat is het belang van ESR voor banken?

Banken als ING kunnen niet rond ESG-risico’s door de aard van hun kernactiviteiten, namelijk kredietverstrekking en beleggingen. Als onze klanten of de belegde activa getroffen worden door de negatieve gevolgen van ESG-factoren, dan vloeien daar financiële risico’s uit voort voor de bankensector

Wat is de Terra-aanpak?

Naast risico’s houdt de duurzame transitie ook opportuniteiten in. Bij ING geloven we dat via onze kredietverlening en investeringsstrategie een positieve impact kunnen hebben op mens en milieu. Met onze Terra-aanpak sturen we onze wereldwijde kredietportefeuille richting ambitieuze klimaatdoelstellingen (net-zero uitstoot tegen 2050).

We focussen op die sectoren die het meeste verschil kunnen maken, zoals de energiesector, scheepvaart of de staalindustrie. Daarvoor berekenen we welke technologieshift nodig is in elk van die sectoren en gaan we met onze klanten in gesprek over hoe we hen kunnen ondersteunen in die transitie.

Om de bankensector te helpen de ESG-risico’s te beheren en de financiering van duurzame activiteiten te stimuleren, publiceerde de Europese Commissie in 2018 haar ‘Actieplan voor de financiering van duurzame groei’. Transparantie faciliteren, duurzaamheid integreren in risicobeheer en geldstromen sturen naar een duurzame economie staan hierbij centraal.

Zo lanceerde de Commissie de ‘EU-taxonomie voor duurzame activiteiten’, die duidelijk definieert welke economische activiteiten als ‘duurzaam’ bestempeld kunnen worden. Dat helpt bedrijven en kredietverstrekkers om klimaatvriendelijkere keuzes te maken.

Daarnaast introduceerde de Commissie er richtlijnen voor de disclosure van en rapportering over klimaatgerelateerde informatie, en kreeg de EBA het mandaat om te onderzoeken hoe toezichthouders ESG-risico’s moeten opnemen in hun evaluaties van de financiële sector.

Sinds 2017 communiceert ING over de vooruitgang op het gebied van klimaatrisico's en -kansen volgens de TCFD-rapportage (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). We hebben onze ambitie op het gebied van klimaatrisicobeheer vastgesteld op basis van ander relevant materiaal, zoals de recente 'Guide on climate-related and environmental risks' van de Europese Centrale Bank.

Meer weten?

Ontdek hoe ING jouw bedrijf of organisatie kan ondersteunen in de duurzame transitie, met aangepaste producten en diensten en advies op maat, op ing.be/sustainable-business.

Veelgestelde vragen