Beleggen

Tax Shelter

Steun de audiovisuele sector en de podiumkunsten.

Geld investeren en daarvoor een voorlopige en voorwaardelijke fiscale vrijstelling krijgen van 421% op het geïnvesteerde bedrag, in het belastbaar tijdperk waarin de raamovereenkomst is getekend? Dat kan met Tax Shelter!

 • Steun aan audiovisuele kunsten

  Tax Shelter is een steunmaatregel van de Belgische regering in het voordeel van de audiovisuele en podiumkunsten. Door te investeren in Tax Shelter kunnen Belgische vennootschappen een voorlopige en voorwaardelijk belastingvoordeel genieten

 • Minder belasting

  Profiteer van een voorlopige en voorwaardelijke fiscale vrijstelling van 421% voor het gestorte bedrag voor het jaar waarin de raamovereenkomst werd afgesloten. 

 • Extra premie

  Geniet van een bijkomende financiële opbrengst, binnen de 18 maanden na uw investering. De rentevoet van de bijkomende premie is het gemiddelde van de EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het semester dat voorafgaat aan de betaling van de investering, verhoogd met 450 basispunten. 

 • Risico's

  De voornaamste zijn het faillissement risico, tegenpartijrisico, het fiscaliteitsrisico en het rendementsrisico. Lees voor u start met te beleggen in Tax Shelter het prospectus. De risico’s eigen aan een tax shelter-operatie zijn in detail terug te vinden in het prospectus pagina 14 tot 25).

Als investeerder kunt u van deze voordelen genieten:

 • een voorlopige fiscale vrijstelling van 421% voor het gestorte bedrag. Concreet betekent dit een fiscale besparing van 105,25% van het geïnvesteerde bedrag (op basis van een VenB van 25%), dus een netto rendement van 5,25%. Deze vrijstelling is echter beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst van uw vennootschap, met een maximum van € 2.000.000 per belastbaar tijdperk. De voorlopige vrijstelling moet bevestigd worden door een Tax Shelter-attest. De waarde van de vrijstelling is altijd beperkt tot maximaal 203% van het bedrag van de geschatte fiscale waarde van het Tax Shelter-attest. Merk op dat de maximale vrijstellingen voor de Tax Shelter voor audiovisuele werken en de Tax Shelter voor podiumwerken niet cumuleerbaar zijn.
 • een extra bruto financiële opbrengst (EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het semester dat voorafgaat aan de betaling van de investering + 4,5%) voor het gestorte bedrag over een maximumperiode van 18 maanden. Op deze bijkomende premie is vennootschapsbelasting verschuldigd.

Deze vrijstelling is echter beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst van uw vennootschap, met een maximum van € 2.000.000 per belastbaar tijdperk. De voorlopige vrijstelling moet bevestigd worden door een Tax Shelter-attest. De waarde van de vrijstelling is altijd beperkt tot maximaal 203% van het bedrag van de geschatte fiscale waarde van het Tax Shelter-attest.

De risico’s eigen aan een tax shelter-operatie zijn in detail terug te vinden in het prospectus (pagina 14 tot 25). Het aanbod is enkel geldig voor rechtspersonen die in aanmerking komen voor de vrijstellingsregeling van de belastbare winst verleend door Artikel 194ter van het WIB 1992. Bij een effectieve belastingsrente lager dan 25%, kan de totale winst in kwestie lager of zelfs negatief zijn (maximaal mogelijk verlies van 11,29 %). De opbrengst varieert naargelang de datum en de duur van de investering. De periode waarin aan de investeerder een financële opbrengst wordt betaald, varieert van 3 tot 18 maanden, afhankelijk van de financieringsbehoeften van het cinematografische of audiovisuele project in kwestie.

In het geval waar:

 • Shelter Prod of taxshelter.be gaat failliet en u verliest uw investering en eraan gekoppelde voordelen. Hiervoor gaat Shelter Prod een specifieke verzekering aan. De verzekering met betrekking tot het fiscaal voordeel wordt beschreven op pagina 21 tot 23 van het prospectus alsook de voorwaarden & de uitsluitingsgronden.
 • taxshelter.be en/of Shelter Prod worden niet meer erkend door de FOD Financiën en u verliest uw investering en eraan gekoppelde voordelen.
 • Shelter Prod krijgt het fiscaal attest niet waardoor u geen voorlopige of definitieve fiscale vrijstelling krijgt. Hiervoor gaat Shelter Prod een specifieke verzekering aan. Bovendien volgen onze partners de controle voor het verkrijgen van het fiscaal attest nauwgezet op.
 • De financiële opbrengst kan lager uitvallen als ze al na 3 maanden wordt uitbetaald. De uitbetaling van de premie is namelijk afhankelijk van de financieringsbehoeften van het cinematografisch, audiovisueel of scenisch werk. Ze moet echter altijd gebeuren tussen de 3 en 18 maanden. Raadpleeg het prospectus van Taxshelter.be voor meer informatie over de beschermingsmechanismen en risicobeperking (Prospectus - pagina's 21 tot 25).

Lees het prospectus voor alle informatie over de mogelijke risico’s (pdf).

U bent een Belgische vennootschap of Belgische filiaal van een buitenlandse vennootschap die onderworpen is aan het gewone tarief van de Belgische vennootschapsbelasting. Als de betrokken rechtspersoon een ander belastingtarief geniet, namelijk 20% voor kleine vennootschappen voor de eerste schrijf van 100.000 euro belastbare basis, zal het rendement voor de Investeerder negatief zijn (-11,29%). Gelieve hiervoor uw fiscaal adviseur te raadplegen.. 

ING1 werkt samen met taxshelter.be en Shelter Prod, twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in kapitaal ophalen en productie. We kozen ervoor om als verdeler de investering van taxshelter.be aan te bieden. Lees zeker voor u start met te beleggen in Tax Shelter het Prospectus. Openbare aanbieding tot inschrijving met betrekking tot een investering in de productie van een of meer audiovisuele werken en/of een of meer podiumwerken onder het stelsel van “Tax Shelter” voor een maximaal bedrag van maximaal 35.000.000 euro. Aanbod geldig van 14 juni 2022 tot 13 juni 2023.

taxshelter.be2 is een Belgische tussenpersoon die zich bezighoudt met de administratieve en operationele kant van uw contract en belegging. U kunt deze trouwens zelf online opvolgen.

Shelter Prod3 is een Belgische productievennootschap die zich bezighoudt met de financiële kant: opvolging van de fiscale attesten en alle noodzakelijke controles om dit te verkrijgen (fiscaal, uitgaven, enz.).

Uw bedrijf tekent een raamovereenkomst met taxshelter.be en Shelter Prod om te investeren in een film, documentaire enz. Voor vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op uiterlijk 30 december 2020 bedraagt het maximaal te beleggen bedrag 475.000 euro. Deze vrijstelling is echter beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst van uw vennootschap, met een maximum van € 2.000.000 per belastbaar tijdperk. De voorlopige vrijstelling moet bevestigd worden door een Tax Shelter-attest. De waarde van de vrijstelling is altijd beperkt tot maximaal 203% van het bedrag van de geschatte fiscale waarde van het Tax Shelter-attest. Merk op dat de maximale vrijstellingen voor de Tax Shelter voor audiovisuele werken en de Tax Shelter voor podiumwerken niet cumuleerbaar zijn.

Shelter Prod volgt uw investering op en zorgt ervoor dat het geld binnen een termijn die is vastgelegd in de Tax Shelter-wet (zie het prospectus op pagina 48 tot 54). Die besteding moet gebeuren conform de wetgeving en de bepalingen van de raamovereenkomst. Shelter Prod zorgt er ook voor dat de uitgaven gecontroleerd en goedgekeurd worden door de FOD Financiën.

De FOD Financiën geeft Shelter Prod een Tax Shelter-attest als aan alle voorwaarden van art. 194ter WIB 1992 wordt voldaan. Die speelt het attest door aan uw bedrijf zodat uw fiscale vrijstelling definitief wordt.

Tax Shelter is een investering naar Belgisch recht waarmee uw bedrijf audiovisuele en cinematografische werken steunt.

 • Minimumbedrag van 1.000 euro. Voor boekjaren die afgesloten worden ten laatste op uiterlijk 31 december 2022 bedraagt het maximaal te beleggen bedrag 475.000 euro. Deze vrijstelling is echter beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst van uw vennootschap, met een maximum van € 2.000.000 per belastbaar tijdperk. De voorlopige vrijstelling moet bevestigd worden door een Tax Shelter-attest. De waarde van de vrijstelling is altijd beperkt tot maximaal 203% van het bedrag van de geschatte fiscale waarde van het Tax Shelter-attest.
 • Financieel rendement Profiteer van een voorlopige en voorwaardelijke fiscale vrijstelling van 421% voor het gestorte bedrag voor het jaar waarin de Raamovereenkomst werd gesloten
 • Extra premie voor het gestorte kapitaal, berekend op een periode van 3 tot 18 maanden (afhankelijk van het ogenblik dat het Tax Shelter-attest door Shelter Prod wordt afgeleverd) (EURIBOR 12 maanden + 4,50%).
 • Verzekering voor het mogelijke verlies van het fiscaal voordeel, maar niet voor de extra premie. De verzekering met betrekking tot het fiscaal voordeel wordt beschreven op pagina 21 van het Prospectus alsook de uitsluitingsgronden.
 • Definitief fiscaal attest na maximaal 4 jaar, voor werken geproduceerd buiten de coronaperiode en maximaal 5 jaar voor werken geproduceerd tijdens de coronaperiode, door de FOD Financiën aan Shelter Prod afgeleverd.
 • De belegging kan niet worden overgedragen.
 • Geen kosten, maar wel een belasting op de premie (aanslagvoet vennootschapsbelasting).

Geïnteresseerd in Tax Shelter?

Neem contact op met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Bel op +32 2 547 61 02 of mail naar klachten@ing.be.

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij Tax Shelter, Genèvestraat 175, 1140 Evere. Bel op +32 2 770 21 33 of mail naar info@taxshelter.be.

1 Verdeler: ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPM Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789

2 Tussenpersoon: taxshelter.be, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik, en als dusdanig door de FOD Financiën erkend op 28 januari 2015

3 Tussenpersoon: Shelter Prod, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de Genèvestraat 175, 1140 Brussel, en als dusdanig door de FOD Financiën erkend op 13 februari 2015