Internationale regelgevingen

 • Wat is de FATCA-wetgeving?

 • Op wie is FATCA van toepassing?

 • Wat eist de FATCA-wetgeving?


 ​​

Wat is CRS?

CRS staat voor “Common Reporting Standard”, een set regels en richtlijnen die bepalen hoe fiscale informatie tussen bepaalde landen wordt uitgewisseld. Tot nu toe hebben 78 landen de multilaterale overeenkomst ondertekend. 37 andere verbonden zich ertoe om in een latere fase informatie uit te wisselen. CRS schrijft de rapporterings- en “due diligence”-normen voor die de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen regelen.

De Europese Unie heeft beslist om CRS toe te passen door haar richtlijn over administratieve samenwerking op fiscaal vlak aan te passen. De lidstaten van de Europese Unie passen de nieuwe richtlijn toe vanaf 1 januari 2016.

Voor wie is CRS van toepassing?

De maatregelen zijn van toepassing op iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een deelnemend CRS-rechtsgebied verblijft, waaronder België. Ze zijn vooral bedoeld voor rekeningen die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van buitenlandse belastingbetalers.

Wat moet ING volgens de CRS doen?

Volgens de CRS-regels is ING België wettelijk verplicht om:

 1. Nieuwe en bestaande rekeninghouders te identificeren voor wie er aanwijzingen zijn dat ze wegens van fiscale redenen een verblijfplaats hebben in een ander land. Dit vereist mogelijk bijkomende documentatie.
 2. Voor rechtspersonen zijn de criteria:

  • geregistreerd of georganiseerd zijn in een ander land rechtsgebied
  • oeen fysiek of postadres in een ander land hebben, inclusief een postbus, of uw post “per adres of p/a” naar een tussenpersoon laten doorsturen
  • Momenteel nemen nog niet alle landen deel aan CRS maar meer en meer landen engageren zich CRS toe te passen. Om hierop te anticiperen, documenteert ING België ook klanten met indicia in landen die op vandaag nog niet deelnemen aan CRS.


 3. Informatie te rapporteren aan de lokale belastingadministratie. Het betreft informatie over rekeningen die rechtstreeks of onrechtstreeks (als begunstigde eigenaar) in het bezit zijn van klanten die belastingplichtig zijn in een land dat deelneemt aan CRS:
  • de identiteit van iedere buitenlandse rekeninghouder van te rapporteren rekeningen
  • het te rapporteren rekeningnummer
  • het saldo van die rekeningen op 31 december van elk jaar
  • alle inkomsten (intresten, dividenden, bruto-opbrengsten...) die op die rekeningen worden gestort

  De eerste rapporten die in 2017 worden meegedeeld, gaan over 2016. De Belgische belastingadministratie stuurt die informatie door naar de belastingadministratie van het betrokken deelnemende CRS-land.

Is CRS van toepassing in België?

België heeft net als de meeste Europese landen de multilaterale overeenkomst ondertekend die de automatische uitwisseling van fiscale informatie met de andere ondertekenaars van de overeenkomst voorziet. Terwijl de overeenkomst multilateraal is, zijn de feitelijke uitwisselingen bilateraal.

Deze overeenkomst wordt uitgevoerd door de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

Dat betekent dat alle financiële instellingen in België, waaronder ING België, verplicht zijn om deze informatie te rapporteren naar de Belgische belastingadministratie te bezorgen. Die stuurt de informatie door naar de belastingadministratie van het betrokken deelnemende CRS-land.

Wat betekent CRS voor mij?

Het doel van CRS is bepalen of de rekeninginformatie van een cliënt al dan niet moet worden gerapporteerd. Voor rechtspersonen betekent dat de rechtsvorm (vooral de bedrijfsactiviteit) en de fiscale verblijfplaats bepalen, alsook in sommige gevallen de fiscale verblijfplaats van de begunstigde eigenaar.

Als een of meer van bovenstaande regels van toepassing zijn op u als cliënt van ING België, nemen wij eerst met u contact op voor verdere verduidelijking. Wanneer dat gebeurt, kunnen we u vragen om een verklaring af te leggen en een bewijs van uw statuut te bezorgen.

Wilt u meer informatie over de nieuwe maatregelen en wat ze voor u betekenen?

​​​​​

Terug naar Beleggen