Zichtrekeningen

15 november 2018

Tarieven en reglementen

Benieuwd naar onze rentevoeten en voorwaarden? Of wilt u weten wat ING aanrekent voor bankverrichtingen? Vind uw antwoord in onze tarieven en reglementen.

Informatie en reglementen
Algemene informatie en reglementen
Betalen
Sparen
Beleggen


Optimale Orderuitvoering

De MiFID-wetgeving zorgt sinds 3 januari 2018 voor nog meer transparantie en informatie in de wereld van de beleggingen. Om dit te bereiken, stelt ING België u een aantal documenten met betrekking tot de optimale uitvoering van uw orders in financiële instrumenten ter beschikking.

  • UBS
  • ING Equity Market
  • ING Luxembourg

Deze PDF’s zullen in maart 2018 beschikbaar zijn.

Lenen
Verzekeren
Depositogarantie

Bescherming van deposito’s en financiële instrumenten


Uw deposito’s en financiële instrumenten bij ING worden beschermd. Binnen bepaalde voorwaarden en grenzen hebt u een recht op terugbetaling moest er iets fout gaan.

Daarvoor zijn er twee fondsen, het Garantiefonds voor financiële diensten (het Garantiefonds) en het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële Instrumenten (het Beschermingsfonds).

Hieronder vindt u de algemene lijnen van de regeling.

De tegemoetkoming vindt enkel plaats:

  • bij het faillissement van ING;
  • buiten het faillissement, wanneer de toezichthouder vaststelt dat de bank om redenen die rechtstreeks verband houden met haar financiële positie, momenteel niet in staat blijkt te zijn de deposito's terug te betalen of de financiële instrumenten terug te geven en daartoe ook op afzienbare termijn niet in staat lijkt te zijn.

Alle particulieren en vennootschappen, ondernemingen of verenigingen hebben recht op een tegemoetkoming.

Overheden, krediet- en financiële instellingen, beleggingsondernemingen … moeten niet op een tegemoetkoming voor hun deposito’s rekenen. Depositohouders die zich bij de bank niet gelegitimeerd hebben al evenmin recht op een interventie.

De bescherming geldt per cliënt, welke nationaliteit hij ook heeft, waar hij ook woont of zijn maatschappelijke zetel heeft.

1. Deposito's

Alle deposito’s op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, beleggingsrekeningen (bv. Groen Boekje, ING Lion Deposit, Fidelity Account en Long Term Account), de kasbons uitgegeven door Record Bank , in welke munteenheid ook.

ING PRODUKTEN IN AANMERKING VOOR DEPOSITOBESCHERMING
Zichtrekeningen
ING Lion Account Faillissementsrekening
Groene ING-Rekening Consignatierekening
ING go to 18-rekening Derdenrekening Advocaat
ING Rekening basis-bankdienst Kantoorrekening Notaris
Rekening onder bewind Rubriekrekening Notaris
ING Ondernemingsrekening Plus Derdenrekening Notaris
Derdenrekening Vastgoedmakelaar Derdenrekening Gerechtsdeurwaarder
Zakenrekening Beslagrekening
Schuldbemiddelingsrekening
Spaarrekeningen
ING Groen Boekje ING Termijnrekening
ING Oranje Boekje ING Long Term Account
ING Lion Deposit ING Fidelity Account
ING Lion Premium Boekje ING Thematische Volkslening
ING Tempo Sparen ING FlexiBonus Account
Beleggingsrekening
ING Invest Account
Betaalrekening
ING Business Account
Andere rekening
ING Managed Current Account
Termijnrekening verbonden met een ING Relax Plan
Andere
Ex Record Bank Kasbons geboekt op de effektenrekeningen

2. Financiële instrumenten

Alle financiële instrumenten (zoals aandelen, obligaties, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, beveks, … uitgegeven door andere financiële instellingen of personen) zover ze bij ING op naam staan of in bewaring worden gehouden in open bewaargeving of gedematrialiseerd.

Deze financiële instrumenten maken echter geen deel uit van de te verdelen activa bij faillissement of vereffening van ING. Ze worden direct aan de cliënten teruggegeven.

Indien er van bepaalde financiële instrumenten toch onvoldoende aanwezig zijn om de teruggave te verzekeren, worden hetzelfde soort financiële instrumenten waarvan ING zelf eigenaar is, gebruikt voor de teruggave. Deze regel geldt voor iedereen, natuurlijke personen en alle vennootschappen.

In het uitzonderlijke geval dat die ING niet zou kunnen leveren of terugbezorgen, dekt de beschermingsregeling deze financiële instrumenten, welke ook de munt is waarin ze zijn uitgedrukt.

De dekking geldt echter niet voor:

  • deposito’s uit hoofde van transacties in verband waarmee een strafrechtelijke veroordeling is uitgesproken wegens het witwassen van geld of terrorisme;
  • alle verplichtingen die ING aangaat op handelspapier, zoals eigen accepten en promessen.

1. Deposito's

De maximale terugbetaling per cliënt bedraagt in principe 100.000 euro.

Voor de deposito’s verband houden met de verkoop/verkoop van een woning voor residentieel gebruik van de deposant/natuurlijke persoon, is er een verhoogde bescherming tot 500.000 euro.

Ook voor deposito’s als een gevolg van de betaling van een kapitaal naar aanleiding van de pensionering of overlijden, een ontslag- of invaliditeitsuitkering en een verzekeringsuitkering, is er een verhoogde bescherming tot 500.000 euro. De bedragen die het gevolg zijn van een erfenis krijgen die extra bescherming niet.

Die verhoogde bescherming is wel beperkt in de tijd. Ze geldt enkel voor bedragen die maximaal 6 maand voor het ingebreke blijven van de bank op de rekening werd geboekt.

2. Financiële instrumenten

De maximale terugbetaling voor ontbrekende financiële instrumenten per cliënt bedraagt 20.000 euro.

1. Deposito's

Het systeem kent geen franchise.

Om het bedrag van de schadeloosstelling te berekenen, worden alle tegoeden van éénzelfde houder opgeteld. Zijn verplichtingen of schulden tegenover ING worden hiervan afgetrokken. De berekening gebeurt dus niet per product, maar per houder van deposito's. Elk lid van een gezin wordt, wat betreft de deposito's waarvan hij houder is, apart in aanmerking genomen.

Het totaal wordt daarna omgezet in euro en eventueel beperkt tot 100.000 euro.

De tussenkomst gebeurt na aftrek van de opeisbare schulden van de cliënt aan ING op het ogenblik.

Wat gebeurt er indien er verscheidene titularissen zijn?

Bij rekeningen geopend op de naam van ten minste twee personen wordt, voor de tegoeden op die rekeningen, een terugbetaling verleend op basis van het aandeel dat toekomt aan elk van de titularissen. Als het tegendeel niet is bewezen, worden de rechthebbenden geacht een zelfde aandeel te hebben.

En wat als er een rekening bestaat waarop verscheidene personen rechten kunnen doen gelden als leden van een vereniging, een groepering of een onverdeeldheid zonder rechtspersoonlijkheid?

Als de identiteit van deze personen kan worden vastgesteld, worden de terugbetalingen gedaan aan de hand van het gedeelte dat aan elk van hen toekomt. Kan dit gedeelte niet worden vastgesteld, worden de rechthebbenden geacht een zelfde aandeel te hebben. Kan de identiteit van deze personen echter niet worden vastgesteld, dan worden de tegoeden op die rekening beschouwd als toebehorend aan één houder.

Voor nadere inlichtingen over depositogarantie kunt u terecht op de internetsite bij het Garantiefonds: fondsdegarantie.belgium.be.

2. Financiële instrumenten

Voor het bepalen van de schadevergoeding voor financiële instrumenten die niet meer kunnen worden terugbezorgd wordt de waarde opgeteld. Daarvoor wordt de marktwaarde gebruikt. Voor de genoteerde financiële instrumenten wordt de marktwaarde vastgesteld op basis van de gemiddelde koers op de laatste dag waarop zij genoteerd waren vóór de dag waarop de deficiëntie zich heeft voorgedaan. Als er geen marktwaarde bekend neemt men voor schuldvorderingsbewijzen de terugbetalingswaarde, vermeerderd met de gelopen interesten. Kan er geen markt- terugbetalingswaarde bepaald worden van neemt het fonds de geraamde realisatiewaarde. De waardebepaling is steeds deze op de laatste dag vóór de dag waarop de deficiëntie. Van het totaalbedrag worden de verplichtingen of schulden van de houder tegenover ING afgetrokken.

De regels voor het geval er indien er verscheidene titularissen van de effectenrekeningen zijn, is vergelijkbaar met deze voor de vergoeding van de deposito’s.

Voor nadere inlichtingen over de bescherming van financiële instrumenten kunt u terecht op de internetsite bij het Beschermingsfonds: protectionfund.be.

1. Deposito's

De tegemoetkoming gebeurt door het Garantiefonds voor financiële diensten (het Garantiefonds), een bijzondere administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel.

2. Financiële instrumenten

De tegemoetkoming gebeurt door het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten (het Beschermingsfonds), een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die werd opgericht om de beschermingsregeling van de deposito's en financiële instrumenten te beheren en beheerd door de Algemene Administratie van de Thesaurie, Handelsstraat 96, 1040 Brussel.

1. Deposito's

U moet het (de) rekeningnummers mededelen aan het Garantiefonds via Myminfin of via een papieren formulier dat op de website van het Garantiefonds zal kunnen worden gedownload vanaf het faillissement of de vaststelling van het in gebreke blijven.

Het Garantiefonds betaalt u dan automatisch uit binnen een periode van 20 werkdagen na uw aangifte. Vanaf 2019 zal deze termijn stap voor stap verminderd worden, om tot een termijn van 7 werkdagen te komen vanaf 1 januari 2024.

2. Financiële instrumenten

Op de site van het Garantiefonds wordt meegedeeld wie u moet contacteren voor de teruggave van de financiële instrumenten op de effectenrekening(en).