Online bankieren

7 augustus 2018

Een vraag? Stel ze aan Marie!

Een vraag over uw ING-bankkaart? U wilt uw kaart blokkeren, vervangen of buiten Europa gebruiken maar weet niet hoe? Of u wilt weten wanneer u uw nieuwe kaart krijgt? Vraag het aan Marie en krijg onmiddellijk online een antwoord. Marie is onze digitale assistent waarmee u via Facebook Messenger op uw computer, smartphone of tablet kunt chatten!

Maak kennis met Marie, de digitale assistent van ING!

Bekijk het filmpje:


Test het zelf

Hebt u een Facebookprofiel op uw echte naam (voornaam en achternaam)? Kent ING uw gsm-nummer? En hebt u een ING-bankkaart? Stel uw vraag over uw kaart dan via de chat aan Marie?

Onze digitale assistent Marie spreekt momenteel alleen Engels en ze zit nog in haar proefperiode. Maar ze leert heel snel bij en na elk gesprek weet ze weer wat meer. Stel duidelijke en eenvoudige vragen. Hebt u een moeilijke vraag? Dan neemt een van onze experts het gesprek over.

Uw veilige online contactpersoon

Voor Marie u informatie over uw bankkaart kan verstrekken, moet u enkele veiligheidsvragen beantwoorden. Marie zal echter nooit vragen naar uw pincode, uw profielcode, paswoord of rekeningnummer. Ze zal ook nooit zelf met u contact opnemen. Denkt u dat er toch iets vreemds aan de hand is of twijfelt u? Stuur dan een mail met een screenshot naar phishing@ing.be.De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op ‘ING Virtual Assistant’ (hierna genoemd ‘IVA’) omschrijven de aangeboden diensten en rechten van de gebruiker en ING België NV (hierna genoemd ‘ING').

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van ING Virtual Assistant verklaart de gebruiker dat hij/zij op de hoogte is van deze voorwaarden en deze heeft aanvaard.

 

 

1.      DEFINITIES

 

De volgende terminologie wordt gebruikt en is van toepassing op de doelstellingen van deze gebruiksvoorwaarden. De voorwaarden mogen zonder aanzien des persoons in het meervoud of enkelvoud gebruikt worden.

Kaart: algemene term voor bankkaarten of kredietkaarten die door ING worden uitgegeven.

ING Virtual Assistant: de diensten zoals beschreven onder 2. Virtuele assistenten DIENSTEN.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die een gesprek met een ING Virtual Assistant aanknoopt volgens de procedure die in de gebruiksvoorwaarden wordt omschreven.

 

 

2.      Virtual Assistanten DIENSTEN

 

a)     Chatbot

 

Marie, de Virtual Assistant (MVA) is een chatbot-dienst die door ING wordt aangeboden en via Facebook Messenger toegankelijk is.

Via de assistent kan een gebruiker antwoorden krijgen op vragen over ING-producten, ING-diensten en het merk ING.

De gebruiker erkend dat naast de Gebruiksvoorwaarden, de Terms of Service van Facebook voor Facebook Messenger van toepassing blijven.

 

 

3.      Toegang, Gebruik, Beschikbaarheid, Talen

 

Toegang en gebruik


a)     Chatbot


Om de Virtual Assistant te openen en te gebruiken moet de gebruiker op Facebook ingelogd zijn, Facebook Messenger openen en een gesprek met de Virtual Assistant beginnen door op de toets ‘Start’ op de relevante Facebook Messenger-pagina te klikken of door een bestaand chatgesprek via de Facebook Messenger-pagina’s ING België of ING Belgique verder te zetten. De gebruiker stelt zijn vraag door deze in het chatvenster te typen en dan op ‘Enter’ te drukken. De Virtual Assistant zal vervolgens een antwoord geven dat in het chatvenster verschijnt.

 

Tot dat moment en behalve in geval van grove of opzettelijke nalatigheid of wangedrag van ING, is de klant als enige aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die door hemzelf, door ING of door derden wordt opgelopen als gevolg van enig gebruik of misbruik, al dan niet frauduleus, door hemzelf of door derden, van zijn persoonlijke toegangsmiddelen.


 

               Beschikbaarheid


Onder voorbehoud van de haar ter beschikking staande middelen en binnen de in het vorige punt beschreven beperkingen, biedt ING 7 dagen per week en 24 uur per dag toegang tot IVA.

 

ING kan echter geen continue, ononderbroken en beveiligde toegang tot IVA garanderen.

 

ING kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot ING Virtual Assistant verbreken in geval van risico op misbruik of fraude of om onderhoud uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan te brengen. ING zal alles in het werk stellen om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en informeert de gebruiker, indien mogelijk, over deze onderbrekingen en de geschatte duur ervan.

 

Onverminderd haar recht op schadeloosstelling behoudt ING zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de gebruiker de toegang te verbieden tot IVA of een gedeelte ervan omwille van de volgende redenen: een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van IVA voor onwettelijke doeleinden of doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of een inbreuk op de integriteit, veiligheid of reputatie van IVA.

 

Talen


De diensten van ING Virtual Assistants zijn toegankelijk in het Nederlands en Frans.


 

4.      Informatie verstrekt door ING Virtual Assistants

 

ING waakt over de kwaliteit van IVA zowel wat de inhoud als de gebruiksvriendelijkheid betreft en stelt alle redelijke middelen in het werk om correcte en actuele inlichtingen via IVA te verstrekken.

Als zodanig mag ING op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker de verstrekte inlichtingen via IVA aanpassen en, in dit kader, de toegang tot IVA volledig of gedeeltelijk onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties die door ING via IVA worden aangeleverd, worden zonder garantie of buiten de aansprakelijkheid van ING verstrekt, behalve bij zware of opzettelijke nalatigheid of wangedrag. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en ING kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden louter ter informatie verstrekt en los van elke contractuele relatie met ING en/of elke eenzijdige verbintenis van ING. Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of -diensten, verzekeringen of andere producten. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de gebruiker die vrij blijft in zijn/haar beslissing en die als enige verantwoordelijk is voor het gebruik dat hij/zij ervan maakt.

 

De bepalingen van onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen volgens IVA.

 

ING-kantoren, helpdesk en de ING-website zijn beschikbaar voor gebruikers. Ze zijn bedoeld om extra inlichtingen te verstrekken en passende persoonlijke aanbiedingen te doen.

 

 

5.      Aansprakelijkheid voor het gebruik van IVA

 

Behalve in geval van grove of opzettelijke nalatigheid of wangedrag van hun kant, zijn ING en haar

personeelsleden niet verantwoordelijk voor directe en indirecte schade (met inbegrip van winstderving, de kosten voor het verwerven van een gelijkwaardige dienst of product of het verlies van kansen) aan de IVA-gebruiker en die het gevolg is van het gebruik van IVA of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken, ongeacht de reden.

 

Behalve in geval van grove of opzettelijke nalatigheid of wangedrag van haar kant, is ING niet verantwoordelijk voor, onder andere, alle directe en indirecte schade veroorzaakt door de overdracht van virussen ondanks de bestaande veiligheidsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot IVA als gevolg van communicatiestoornissen, kanaal- of verbindingsproblemen, ongeoorloofde toegang tot IVA , handelingen of opdrachten in verband met de IVA-software die niet werden goedgekeurd door ING, stakingen of gevallen van overmacht.

 

 

6.      Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

 

De gebruiker geniet een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van IVA. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de IVA-gebruiker. Deze licentie geeft de IVA-gebruiker enkel het recht om toegang te hebben tot de inhoud van IVA, de informatie die de dienst bevat te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de aangeboden diensten, enkel voor zijn/haar persoonlijke behoeften.

 

Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van IVA, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van ING. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de inhoud van IVA-gesprekken, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien dit strijdig is met een normaal gebruik van IVA of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van ING.

 

 

7.      Hyperlinks

 

Behalve in geval van grove of opzettelijke nalatigheid of wangedrag van haar kant, kan ING niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks van websites van derden naar IVA, noch voor de inhoud van deze sites.

 

Elke aanmaak van een hyperlink naar IVA, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet vooraf uitdrukkelijk worden goedgekeurd door ING.

 

 

8.      Bescherming van de privacy

 

De gegevens, die aan ING België worden meegedeeld via een chatgesprek met ‘ING Virtual Assistant’ en, indien van toepassing, in het kader van het beheer van uw vragen, worden verwerkt door ING België NV, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel. Het doel hiervan is het centraliseren van het klantenbeheer, het beheren van rekeningen en betalingen, kredietbewaking en kredietbeheer, marketing van bankieren, verzekeringen en financiële diensten (tenzij de betrokkene op aanvraag en kosteloos weigert toestemming te geven voor direct marketing). De gegevens worden ook verzameld om een overzicht te hebben van het klantenbestand, transactiebewaking en preventie van onregelmatigheden en, indien van toepassing, het verstrekken en beheren van krediet, vermogensbeheer (beleggingen) en makelaardij (inclusief verzekering).

 

Deze gegevens worden ook verstrekt aan andere bedrijven van de ING Groep binnen de Europese Unie (lijst beschikbaar op aanvraag) die zich bezighouden met bank-, verzekerings- of financiële zaken; met als doel hun klantenbeheer te centraliseren (met uitzondering van e-mailreclame en tenzij de betrokkene op aanvraag en kosteloos weigert toestemming te geven voor direct marketing) met een overzicht van het klantenbestand, dienstverlening (indien van toepassing) en transactiebewaking (inclusief de preventie van onregelmatigheden). Deze gegevens worden ook meegedeeld aan verzekeringsmaatschappijen buiten de ING Groep en gevestigd in de Europese Unie waarvoor de bank optreedt als verzekeringsmakelaar (lijst beschikbaar op aanvraag) mits het nodig is om (indien van toepassing) de sluiting en het beheer van verzekeringen (met name beoordeling van verzekerd risico) marketingverzekeringsdiensten (met uitzondering van e-mail reclame en niet als de betrokkene op verzoek en zonder kosten voor hem/haar toestemming heeft geweigerd voor direct marketing) en transactiebewaking (inclusief preventie van onregelmatigheden).

De volgende te vertrouwen derden die ING België ondersteunen bij het leveren van diensten van de Virtual Assistants, kunnen persoonsgegevens nodig hebben voor het leveren van deze diensten en, indien van toepassing, voor hun eigen doeleinden:

-         Facebook

-         Google

-         Twillio

 

Voor aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens door deze bedrijven, kunt u het specifieke gegevensbeschermingsbeleid/de privacyverklaringen van deze bedrijven op hun respectieve websites lezen.


U kunt uw persoonsgegevens controleren en indien nodig corrigeren.

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door ING België verwijzen wij u naar het ING België Handvest Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer en Artikel 6 (Bescherming van de Privacy) van Algemene Voorschriften van ING België en, waar nodig, naar specifieke afspraken of regels die van toepassing zijn op de verschillende toegangs- en ondertekeningsmogelijkheden (inclusief betaalkaarten enz.) voor de elektronische kanalen van ING België (thuisbankieren, enz.).

De gebruiker heeft het recht om op aanvraag en kosteloos af te zien van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door ING België voor direct-marketingdoeleinden en/of de overdracht van deze gegevens naar andere bedrijven van de ING Groep en/of verzekeringsmaatschappijen binnen de Europese Unie met het oog op direct-marketingactiviteiten.

 

 

9.      Toepassing van voorliggende gebruiksvoorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de IVA-sessie waarbij de gebruiker de IVA-functionaliteit gebruikt.

 

ING behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van deze wijziging op de website van ING.

 

De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de sessie waarbij de gebruiker IVA gebruikt, zijn in elk geval deze die op de website van ING worden vermeld bij de toegang van de gebruiker tot IVA.

 

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan.

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen.

 

 

10.  Toepasselijke regels en bevoegde autoriteiten

 

Deze gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van IVA zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd in geval van geschillen, met uitzondering van de gevallen waarin de bevoegde rechtbanken worden bepaald door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van dwingend recht of de openbare orde.

 

 

Chat met Marie