Online bankieren

7 augustus 2018

Een vraag? Stel ze aan Marie!

Een vraag over uw ING-bankkaart? U wilt uw kaart blokkeren, vervangen of buiten Europa gebruiken maar weet niet hoe? Of u wilt weten wanneer u uw nieuwe kaart krijgt? Vraag het aan Marie en krijg onmiddellijk online een antwoord. Marie is onze digitale assistent waarmee u via Facebook Messenger op uw computer, smartphone of tablet kunt chatten!

Maak kennis met Marie, de digitale assistent van ING!

Bekijk het filmpje:


Test het zelf

Hebt u een Facebookprofiel op uw echte naam (voornaam en achternaam)? Kent ING uw gsm-nummer? En hebt u een ING-bankkaart? Stel uw vraag over uw kaart dan via de chat aan Marie?

Onze digitale assistent Marie spreekt momenteel alleen Engels en ze zit nog in haar proefperiode. Maar ze leert heel snel bij en na elk gesprek weet ze weer wat meer. Stel duidelijke en eenvoudige vragen. Hebt u een moeilijke vraag? Dan neemt een van onze experts het gesprek over.

Uw veilige online contactpersoon

Voor Marie u informatie over uw bankkaart kan verstrekken, moet u enkele veiligheidsvragen beantwoorden. Marie zal echter nooit vragen naar uw pincode, uw profielcode, paswoord of rekeningnummer. Ze zal ook nooit zelf met u contact opnemen. Denkt u dat er toch iets vreemds aan de hand is of twijfelt u? Stuur dan een mail met een screenshot naar phishing@ing.be.


De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op 'Marie, de digitale assistente' (hierna genoemd 'MDA') omschrijven de aangeboden diensten en rechten van de gebruiker en ING België nv (hierna genoemd 'ING')

Door zich toegang te verschaffen tot 'Marie, de digitale assistente' en deze te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden.

 1. DEFINITIES

  De volgende terminologie wordt gebruikt en is van toepassing op de doelstellingen van deze gebruiksvoorwaarden. De voorwaarden mogen ongeacht de persoon in het meervoud of enkelvoud gebruikt worden.

  Kaart: algemene term voor bankkaarten of kredietkaarten die door ING worden uitgegeven.
  Klant: de natuurlijke persoon die een bankkaart/kredietkaart bij ING heeft.
  Gebruiker: de natuurlijke persoon die een Facebook Messenger-gesprek met MDA aanknoopt volgens de procedure die in de gebruiksvoorwaarden wordt omschreven.

 2. MDA-DIENSTEN

  'Marie, de digitale assistente' is een chatbot-dienst die door ING wordt aangeboden en via Facebook Messenger toegankelijk is. Deze stelt

  • gebruikers in staat om algemene of persoonlijk bank- en financiële inlichtingen op te vragen met betrekking tot de bankkaarten die door ING worden uitgegeven.
  • klanten in staat om ING-betaalopdrachten voor specifieke kaartgerelateerde diensten te geven met de bedoeling deze te laten uitvoeren.

  Extra voorwaarden kunnen van toepassing zijn op specifieke kaartgerelateerde diensten die via MDA verleend worden. Deze voorwaarden zullen deel uitmaken van de gebruiksvoorwaarden via verwijzingen of door er expliciet naar te verwijzen in het geautomatiseerde gesprek. Als er een verschil bestaat tussen deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden die vermeld worden als van toepassing op een specifieke dienst die door MDA wordt aangeboden, zullen deze laatste bindend zijn wat betreft het gebruik van die specifieke dienst.

  De diensten die door MDA worden aangeboden zijn ook in het Engels toegankelijk.

  Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving behoudt ING zich het recht voor om periodiek en eender wanneer functies en mogelijkheden van MDA-diensten tijdelijk of permanent, al dan niet aangekondigd, te veranderen of stop te zetten zonder daarvoor aansprakelijk te zijn, behalve voor eender welke onderbreking, verandering of stopzetting van de MDA-dienst of eender welke functie of mogelijkheid hiervan indien dit volgens de wet verboden is.

 3. TOEGANG, GEBRUIK EN BESCHIKBAARHEID

  Toegang en gebruik

  Om MDA te openen en te gebruiken moet de gebruiker op Facebook ingelogd zijn, Facebook Messenger openen en een gesprek met 'Marie, de digitale assistente' beginnen door op de toets 'Start' op de relevante Facebook Messenger-pagina te klikken of door een bestaand chatgesprek met 'Marie, de digitale assistente' opnieuw verder te zetten. De gebruiker stelt zijn/haar vraag door deze in het chatvenster te typen en dan op 'Enter' te drukken. 'Marie, de digitale assistente' zal vervolgens een antwoord geven dat in het chatvenster verschijnt.

  Sommige onderdelen van 'Marie, de digitale assistente' zijn enkel toegankelijk voor klanten die zich identificeren door middel van persoonlijke toegangsmogelijkheden zoals een persoonlijke identificatiecode die ze via SMS ontvangen.

  De toegangs- en gebruiksmogelijkheden met inbegrip van diegene die nodig zijn om zijn/haar elektronische handtekening toe te voegen, worden door ING persoonlijk aan de klant verstrekt.

  De toegangsmogelijkheden van de klant zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De klant is alleen aansprakelijk voor het gebruik ervan en voor het bewaren van hun vertrouwelijk karakter en verbindt zich ertoe ze niet door te geven aan derden.

  De klant stemt ermee in dat het invoeren en controleren van de persoonlijke identificatiecode van de klant die door de gebruiker per SMS ontvangen werd, goed en voldoende bewijs vormt van de identiteit van dergelijke persoon als gebruiker van de MDA-dienst op voorwaarde dat een dergelijke toegangsmogelijkheid door MDA-software als afkomstig van de klant werd vastgesteld.

  De klant mag zijn/haar persoonlijke toegangsmogelijkheid op eender welk moment veranderen of herroepen door de MDA-functionaliteit te sluiten.

  In de mate van het mogelijke, zal ING alles in het werk stellen om deze verandering of herroeping zo snel mogelijk door te voeren.

  Tot op dat ogenblik en behoudens zware of opzettelijke nalatigheid of wangedrag van ING is de klant alleen aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor hem, voor ING of voor derden zou voortvloeien uit elk gebruik of misbruik, al dan niet frauduleus, door hem of door derden via zijn of haar persoonlijke toegangsmiddelen.

  Beschikbaarheid

  In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet ING zich in om MDA 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 toegankelijk te houden.

  ING verbindt zich er niet toe een continue en onafgebroken toegang tot MDA te verschaffen.

  ING behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot MDA te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen door te voeren. ING stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en indien mogelijk de MDA-gebruiker te informeren over deze onderbrekingen en hun geschatte duur.

  Onverminderd bijkomende vergoedingen, behoudt ING zich eveneens het recht voor om op eender welk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de gebruiker de toegang te verbieden tot MDA of een gedeelte ervan omwille van de volgende redenen: een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van MDA voor onwettelijke doeleinden of doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of een inbreuk op de integriteit, veiligheid of reputatie van MDA.

 4. INLICHTINGEN DIE DOOR 'MARIE, DE DIGITALE ASSISTENTE' WORDEN VERSTREKT

  ING waakt over de kwaliteit van MDA zowel wat de inhoud als de gebruiksvriendelijkheid betreft en stelt alle redelijke middelen in het werk om correcte en actuele inlichtingen via MDA te verstrekken.

  Als zodanig mag ING op eender welk moment en zonder voorafgaande waarschuwing aan de gebruiker de verstrekte inlichtingen via MDA aanpassen en, in dit kader, de toegang tot 'Marie, de digitale assistente' volledig of gedeeltelijk onderbreken.

  De inlichtingen, opinies en simulaties die door ING via 'Marie, de digitale assistente' worden aangeleverd, worden zonder garantie of buiten de aansprakelijkheid van ING verstrekt, behalve bij zware of opzettelijke nalatigheid of wangedrag. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en ING kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden louter ter informatie verstrekt en los van elke contractuele relatie met ING en/of elke eenzijdige verbintenis van ING. Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of -diensten, verzekeringen of andere producten. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de gebruiker die vrij blijft in zijn/haar beslissing en die als enige verantwoordelijk is voor het gebruik dat hij/zij ervan maakt.

  De bepalingen van onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen volgens MDA.

  ING-filialen, de helpdesk en de ING-website zijn beschikbaar voor gebruikers. Ze zijn bedoeld om extra inlichtingen te verstrekken en passende persoonlijke aanbiedingen te doen.

 5. DIENSTVERLENING VIA 'MARIE, DE DIGITALE ASSISTENTE'

  Klantopdrachten voor de uitvoering van enkele diensten via MDA moeten ondertekend worden met de persoonlijke identificatiecode die via SMS ontvangen wordt.

  Voor alle opdrachten voor de uitvoering van een kaartgerelateerde dienst binnen MDA, gaat de klant akkoord dat de elektronische handtekening van iedere gebruiker - geldig verklaard door de elektronische systemen van ING en herkend als afkomstig van de zogenaamde gebruiker - beantwoordt aan de voorwaarden van toerekenbaarheid en integriteit van inhoud die aan een handtekening verbonden zijn zoals gestipuleerd in artikel 1322 paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek en dat een elektronische overeenkomst met een dergelijke elektronische handtekening dezelfde logische waarde heeft als een geschreven overeenkomst met de geschreven handtekening van de klant en als zodanig bindend is voor de klant.

  Op voorwaarde dat de elektronische handtekening van de gebruiker door de elektronische systemen van ING geldig verklaard en herkend wordt als afkomstig van de gebruiker, aanvaardt de klant dat alle transacties die met de elektronische handtekening van de gebruiker geldig verklaard zijn en door ING via MDA ontvangen zijn een geldig en voldoende bewijs vormen van zijn/haar overeenkomst over het bestaan en de inhoud van de betrokken opdracht, evenals de overeenkomst tussen de inhoud van de opdracht zoals deze door de gebruiker is doorgestuurd en de inhoud van de opdracht zoals deze door ING werd ontvangen.

  ING zorgt ervoor dat de gebruiker elektronisch bericht krijgt (in voorkomende gevallen per e-mail) van zijn/haar opdracht met de aanvraag om een dienst uit te voeren. Naargelang het gaat over een opdracht of een aanvraag om een contract af te sluiten of te aanvaarden, zorgt ING ervoor dat de gebruiker elektronisch een bevestiging krijgt (in voorkomende gevallen per e-mail) dat de opdracht al dan niet goedgekeurd werd en, indien goedgekeurd, of de opdracht al dan niet werd uitgevoerd of dat het contract werd afgesloten of dat de aanvraag om een contract af te sluiten al dan niet werd goedgekeurd.

 6. AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN MDA

  Behoudens zware of opzettelijke nalatigheid of wangedrag van hunnentwege, zijn ING en haar personeelsleden niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van verlies van winst, kosten om zich een gelijkaardige dienst of product aan te schaffen of verlies van een opportuniteit) die de MDA-gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van MDA of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat hiervoor ook de reden is.

  Behoudens zware of opzettelijke nalatigheid of wangedrag van harentwege, is ING op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks bestaande beveiligingsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot MDA als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot MDA, handeling of verzuim naar de MDA-software toe die niet door ING werd goedgekeurd, stakingen of het optreden van elk geval van overmacht.

 7. EIGENDOMSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  De MDA-gebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op het gebruik van MDA. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de MDA-gebruiker. Deze licentie geeft de MDA-gebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van MDA, de inhoud die deze bevat te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de aangeboden diensten, enkel voor zijn/haar persoonlijke behoeften.

  Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van MDA, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van ING. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de inhoud van MDA-chats, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normaal gebruik van MDA of een ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van ING.

 8. HYPERLINKS

  Behoudens zware of opzettelijke nalatigheid of wangedrag van harentwege, kan ING niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit websites van derden naar MDA, noch voor de inhoud van deze sites.

  Elke aanmaak van een hyperlink naar MDA, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van ING.

 9. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

  De gegevens, die aan ING België worden meegedeeld via een chatgesprek met ‘Marie, de digitale assistente’ en, indien van toepassing, in het kader van het beheer van uw vragen, worden verwerkt door ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel. Het doel hiervan is het centraliseren van het klantenbeheer, het beheren van rekeningen en betalingen, kredietbewaking en kredietbeheer, marketing van bankieren, verzekeringen en financiële diensten (tenzij de betrokkene op aanvraag en kosteloos weigert toestemming te geven voor direct marketing). De gegevens worden ook verzameld om een overzicht te hebben van het klantenbestand, transactiebewaking en preventie van onregelmatigheden en, indien van toepassing, het verstrekken en beheren van krediet, vermogensbeheer (beleggingen) en makelaardij (inclusief verzekering).

  Deze gegevens worden ook verstrekt aan andere bedrijven van de ING Groep binnen de Europese Unie (lijst beschikbaar op aanvraag) die zich bezighouden met bank-, verzekerings- of financiële zaken; met als doel hun klantenbeheer te centraliseren, marketing (met uitzondering van e-mailreclame en tenzij de betrokkene op aanvraag en kosteloos weigert toestemming te geven voor direct marketing) met een overzicht van het klantenbestand, dienstverlening (indien van toepassing) en transactiebewaking (inclusief de preventie van onregelmatigheden). Deze gegevens worden ook meegedeeld aan verzekeringsmaatschappijen buiten de ING Groep en gevestigd in de Europese Unie waarvoor de bank optreedt als verzekeringsmakelaar (lijst beschikbaar op aanvraag) mits het nodig is om (indien van toepassing) de sluiting en het beheer van verzekeringen (met name beoordeling van verzekerd risico), marketingverzekeringsdiensten (met uitzondering van e-mailreclame en niet als de betrokkene op verzoek en zonder kosten voor hem/haar toestemming heeft geweigerd voor direct marketing) en transactiebewaking (inclusief preventie van onregelmatigheden).

  De volgende te vertrouwen derden die ING België ondersteunen bij het leveren van diensten van de chatbot 'Marie, de digitale assistente', kunnen persoonsgegevens nodig hebben voor het leveren van deze diensten en, indien van toepassing, voor hun eigen doeleinden:

  • Facebook
  • Google
  • Twilio

  Voor aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens door deze bedrijven, kunt u het specifieke gegevensbeschermingsbeleid/de privacyverklaringen van deze bedrijven op hun respectievelijke websites lezen.

  U kunt uw persoonsgegevens controleren en indien nodig corrigeren.

  Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door ING België verwijzen wij u naar de ING België Handvest Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer en Artikel 6 (Bescherming van de Privacy) van de Algemene Voorschriften van ING België en, waar nodig, naar specifieke afspraken of regels die van toepassing zijn op de verschillende toegangs- en ondertekeningsmogelijkheden (inclusief bankkaarten enz.) voor de elektronische kanalen van ING België (thuisbankieren, enz.).

  De gebruiker heeft het recht om op aanvraag en kosteloos af te zien van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door ING België voor direct marketingdoeleinden en/of de overdracht van deze gegevens naar andere bedrijven van de ING Groep en/of verzekeringsmaatschappijen binnen de Europese Unie met het oog op direct marketingactiviteiten. Als u dit wil doen, ga dan naar de ‘mijn instellingen’-pagina in Home’Bank > Klik op ‘wijzig’ naast ‘mijn persoonlijke levenssfeer’ > U bent nu op de ‘mijn persoonlijke levenssfeer’-pagina waar u uw akkoord kunt intrekken > Klik op ‘opslaan’ en bevestig de wijziging met uw ING-kaartlezer.

 10. TOEPASSING VAN VOORLIGGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN

  Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de MDA-sessie waarbij de gebruiker de MDA-functionaliteit gebruikt.

  ING behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van deze wijziging op de website van ING.

  De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de sessie waarbij de gebruiker MDA gebruikt, zijn in elk geval deze die op de website van ING worden vermeld bij de toegang van de gebruiker tot MDA en waarvoor een link wordt verstrekt zodra de MDA Facebook Messenger-pagina wordt geopend.

  De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan.

  De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd voor de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen.

 11. TOEPASSELIJKE REGELS EN BEVOEGDE AUTORITEITEN

  Deze gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van MDA zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

  Enkel de rechtbanken en gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd bij geschillen, behoudens gevallen waarbij de bevoegde rechtbanken vastgelegd zijn door wettelijke of reglementaire bepalingen, van dwingend recht of openbare orde.

Chat met Marie