Online bankieren

16 april 2018

Mobiele privacy

Algemene en specifieke bepalingen voor ING Smart Banking.

Algemeen
 1. ING België nv beschermt de privacy van elke natuurlijke persoon, zowel van de gebruiker en in voorkomend geval van de cliënt op naam en voor rekening van wie de Smart Banking-overeenkomst werd aangegaan en die houder en/of medehouder is van de rekening(en) die via de Smart Banking-diensten toegankelijk is (zijn) en beheerd wordt (worden), als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, overeenkomstig de geldende wetgeving.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokken natuurlijke personen is ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel (e-mail: info@ing.be).

 2. De persoonsgegevens van natuurlijke personen die aan ING worden meegedeeld in het kader van het sluiten en uitvoeren van de Smart Banking-overeenkomst en meer in het bijzonder in het kader van het gebruik van de Smart Banking-diensten, worden door ING verwerkt voor het centraal beheer van haar cliënten, het beheer van de rekeningen en betalingen, marketing (zoals studies en statistieken) van bank-, financiële (zoals leasing) en/of verzekeringsdiensten (behalve indien de betrokken natuurlijke persoon daartegen verzet aantekent), globale visie van de cliënt, controle op de regelmatigheid van de verrichtingen en voorkoming van onregelmatigheden, en eventueel kredieten, vermogensbeheer (beleggingen) en makelaarsdiensten (onder meer verzekeringen en/of leasing).

  De gegevens over natuurlijke personen beheerd door tussenpersonen (zelfstandige agenten of makelaars) van ING, met name de gegevens met betrekking tot hun financiële verrichtingen, worden ook door ING behandeld om te waken over de naleving van hun wettelijke, reglementaire (evenals de verplichtingen voortvloeiend uit een circulaire van de FSMA) of contractuele verplichtingen, met inbegrip van hun eventuele exclusiviteitsverplichting tegenover ING.

  De gegevens die op initiatief van natuurlijke personen worden meegedeeld aan andere vennootschappen van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie worden door die laatste verwerkt overeenkomstig de informatie over de bescherming van de privacy die door die vennootschappen wordt verstrekt.

 3. Die gegevens zijn niet bestemd om te worden meegedeeld aan andere derden dan de personen die door de betrokken natuurlijke personen zijn aangewezen, de vennootschappen waarvan de tussenkomst nodig of nuttig is (namelijk SWIFT cvba en MasterCard Europe bvba voor betalingstransacties en ProCapital nv voor verrichtingen in financiële instrumenten) om een van de voormelde doelstellingen te bereiken of de vennootschappen van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie voor de hierna vermelde doelstellingen.

  Zo kunnen ze worden doorgegeven aan een niet-lidstaat van de Europese Unie die al dan niet een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens garandeert (Swift cvba bijvoorbeeld bewaart betaalgegevens in de VS die zijn onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving). ING maakt echter alleen gegevens over aan niet-lidstaten van de Europese Unie zonder adequaat beschermingsniveau, in de gevallen die worden bepaald door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy, bijvoorbeeld door de bescherming van de gegevens via gepaste contractuele bepalingen te waarborgen.

  De betrokken natuurlijke personen stemmen in met de uitwisseling van hun gegevens tussen de – bestaande of nog op te richten – vennootschappen van de bank -en verzekeringsgroep ING opgericht in een lidstaat van de Europese Unie.

  ING Groep in de Europese Unie is een geheel van vennootschappen die activiteiten uitoefenen in het bank- en verzekeringswezen, leasing, vermogensbeheer en/of een activiteit die in het verlengde ligt daarvan. De gegevensuitwisseling is bedoeld om de vennootschappen die eraan deelnemen de mogelijkheid te bieden een centraal cliëntenbeheer te verrichten, een globale visie van de cliënt te hebben, studies, statistieken en/of marketingacties uit te voeren (met uitsluiting van reclame via e-mail en tenzij de betrokken persoon daartegen verzet aantekent), de hiervoor vermelde diensten aan te bieden en/of te verstrekken en de regelmatigheid van de verrichtingen te controleren (met inbegrip van de voorkoming van onregelmatigheden).

  Elke natuurlijke persoon kan een bijgewerkte lijst vragen van de vennootschappen van ING Groep gevestigd in België of in een lidstaat van de Europese Unie en die aan de gegevensuitwisseling deelnemen. Die vennootschappen hebben zich ertoe verbonden de best mogelijke bescherming van de uitgewisselde gegevens te waarborgen en zijn wat die gegevens betreft, gehouden tot een geheimhoudingsplicht.

  De Belgische of buitenlandse (bijvoorbeeld Amerikaanse) gerechtelijke of administratieve autoriteiten of controle-instanties kunnen in zekere gevallen bepaald door de lokale wetgeving of reglementering (met name met het oog op de preventie van terrorisme), van ING of van een vennootschap waaraan ING gegevens heeft doorgegeven overeenkomstig wat voorafgaat, de mededeling eisen van alle of een deel van de persoonsgegevens van de natuurlijke personen (bv. de gegevens met betrekking tot betalingstransacties).

 4. Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door ING of door een andere vennootschap van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie worden verwerkt, en kan zo nodig onjuiste gegevens doen verbeteren en onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

  De betrokken natuurlijke persoon kan zich op elk ogenblik kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor commerciële prospectie (direct marketing) en/of zijn instemming herroepen met de uitwisseling van gegevens die op hem betrekking hebben tussen de vennootschappen van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie met het oog op direct marketing. Er zal zo spoedig mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.

 5. Gegevens met een etnisch of raciaal karakter, gegevens met betrekking tot politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuigingen, gegevens met betrekking tot het lidmaatschap van een vakbond of het seksuele leven worden niet verwerkt, behalve als zij verschijnen bij betalingsverrichtingen (bijvoorbeeld een betalingsopdracht voor het lidmaatschap van een politieke partij).

  Bijgevolg laat de betrokken natuurlijke persoon de verwerking van die gegevens in het kader van de uitvoering van betalingsverrichtingen toe, in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy.

  De categorieën van personen die toegang hebben tot die gegevens zijn de personeelsleden van ING en eventueel van de andere vennootschappen van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, die belast zijn met de verwerking van betalingsverrichtingen.

  In de veronderstelling dat gegevens van raciale of etnische aard blijken uit gegevens waarmee de betrokken natuurlijke persoon wordt geïdentificeerd (voornamelijk zijn naam, voornaam, adres en nationaliteit), laat de betrokken natuurlijke persoon de verwerking van die gegevens van raciale of etnische aard eveneens toe, in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy. De categorieën van personen die toegang hebben tot die gegevens zijn de personeelsleden van ING en eventueel van de andere vennootschappen van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, die belast zijn met de verwezenlijking van een of meer doelstellingen die werden vermeld in punt 2 en 3.

 6. Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in om te antwoorden op de door ING of een andere vennootschap van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie gestelde vragen, maar het niet antwoorden op die vragen kan naargelang het geval leiden tot de onmogelijkheid of de weigering door ING of een andere vennootschap van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie om een (pre-)contractuele relatie aan te gaan, een dergelijke relatie voort te zetten of een verrichting uit te voeren die werd gevraagd door de betrokken natuurlijke persoon.

 7. De persoonsgegevens van de betrokken natuurlijke persoon worden door ING en de andere vennootschappen van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie strikt vertrouwelijk verwerkt. Omdat de elektronische communicatienetwerken, en meer in het bijzonder het internet, echter geen totale veiligheid bieden, kan de bescherming van de privacy enkel gegarandeerd worden als de persoonsgegevens worden doorgegeven via de communicatiekanalen waarvan ING uitdrukkelijk aangeeft dat zij beveiligd zijn.

ING Smart Banking

Terwijl de gebruiker de Smart Banking-diensten gebruikt, worden de onderstaande persoonsgegevens, die "omgevingsvariabelen" worden genoemd, naar ING verzonden en daar geregistreerd via het Apple-computersysteem van de gebruiker:

 • zijn TCP/IP-adres (identificatienummer op het internet van het computersysteem waarover de gebruiker beschikt)

 • de merken en versies van het gebruikte Apple-computersysteem (iPad, iPhone, iPod Touch ...) en zijn besturingssysteem

 • het serienummer van het gebruikte Apple-computersysteem (UDID)

 • het type Home'Bank-diensten dat de gebruiker kiest (Home'Bank of Home'Bank Plus)

 • de taal die de gebruiker kiest

ING verwerkt die laatste gegevens om rekening te houden met de eigen elementen van de configuratie van het computersysteem waarover de gebruiker beschikt en om hem aldus de gevraagde internetpagina’s in het juiste formaat te kunnen toesturen. Bovendien worden ze verwerkt om statistieken over de Smart Banking-diensten te maken en om de inhoud van deze diensten te kunnen verbeteren.