Online bankieren

20 juni 2018

Gebruiksvoorwaarden van de ING Mobile-diensten

Louter door de ING Mobile-applicatie van ING België nv (downloadbaar via de elektronische applicatie "App Store" van Apple) op zijn compatibele Apple-computersysteem (iPad, iPhone, iPod Touch van Apple ...) te installeren en/of zich toegang te verschaffen tot de ING Mobile-diensten van ING België nv (via voormelde ING Mobile-applicatie) en ze via internet te gebruiken, verklaart de gebruiker van een compatibel Apple-computersysteem (hierna "de gebruiker" genoemd) te hebben kennisgenomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de ING Mobile-diensten van ING België nv (hierna "ING België" genoemd) en ze te aanvaarden.

Via de ING Mobile-diensten beschikbare informatie

ING België besteedt de grootste zorg aan de kwaliteit van de ING Mobile-diensten, zowel voor de inhoud als voor de gebruiksvriendelijkheid ervan. Zij wendt alle redelijke middelen aan om via de ING Mobile-diensten correcte en bijgewerkte gegevens te verstrekken. Zo kan ING België, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker, de via de ING Mobile-diensten beschikbare informatie wijzigen en daarbij de toegang tot de ING Mobile-diensten volledig of gedeeltelijk onderbreken.

De informatie, standpunten en simulaties die via de ING Mobile-diensten beschikbaar zijn en verstrekt worden door ING België, de andere vennootschappen van ING Groep gevestigd in de Europese Unie (lijst beschikbaar op aanvraag) of derden, zijn alleen voor Belgische verblijfhouders bestemd. Ze worden verstrekt zonder waarborg of aansprakelijkheid van ING België of de andere vennootschappen van ING Groep in de Europese Unie, behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze zijn alleen maar geldig op de datum waarop ze verstrekt worden en ING België kan de juistheid, foutloosheid, volledigheid en/of bijwerking van deze gegevens niet waarborgen. Ze worden uitsluitend ter informatie verstrekt, buiten elke contractuele relatie en/of elke eenzijdige verbintenis van ING België. Ze mogen nooit beschouwd worden als aanbeveling, advies of rechtstreekse en persoonlijke uitnodiging voor de aan- en/of verkoop van bank-, verzekerings- of andere producten of -diensten. Ze vormen louter een beoordelingselement voor de gebruiker, die vrij kan beslissen en als enige verantwoordelijk is voor het gebruik dat hij ervan maakt. De gebruiker kan terecht in de kantoren van ING België voor alle aanvullende informatie en eventueel voor een persoonlijk aanbod (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en wederzijds akkoord).

Via de ING Mobile-diensten beschikbare producten en diensten

De bank-, verzekerings- en overige producten en -diensten die via de ING Mobile-diensten beschikbaar zijn, zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Ze worden als dusdanig verstrekt, zonder waarborg of aansprakelijkheid van ING of de andere vennootschappen van ING Groep in de Europese Unie, behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege.

De tarieven die via de ING Mobile-diensten beschikbaar zijn, gelden enkel op de datum waarop ze worden verstrekt. Ze gelden niet als contractaanbod tenzij er een bestelbon is bijgevoegd.

Toegangsmiddelen tot bepaalde voorbehouden delen van de ING Mobile-diensten

Sommige delen van de ING Mobile-diensten zijn pas toegankelijk nadat de gebruiker zich geïdentificeerd heeft met zijn toegangsmiddelen, zoals een identificatiecode van de gebruiker (bv. een profiel) en een wachtwoord (bv. een pincode). Om toegang te krijgen tot die voorbehouden delen van de ING Mobile-diensten, wordt de gebruiker verzocht om zich vooraf te registreren door via de ING Mobile-diensten een formulier in te vullen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om op elk moment en via de ING Mobile-diensten andere toegangsmiddelen aan te maken (bv. een profiel). De toegangsmiddelen van de gebruiker zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het gebruik en de vrijwaring van het vertrouwelijke karakter ervan. Hij verbindt zich ertoe om ze niet te verspreiden. De toegangsmiddelen van de gebruiker kunnen op elk moment door hem worden herroepen via de ING Mobile-diensten, de Home'Bank-diensten van ING België of de kantoren van ING België. ING België zal binnen haar mogelijkheden alles in het werk stellen om zo snel mogelijk met die herroeping rekening te houden. Tot op dat ogenblik en behoudens zware of opzettelijke fout van ING België, is de gebruiker als enige aansprakelijk voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor hem, voor ING België of voor derden kan voortvloeien uit elk, al dan niet onrechtmatig gebruik door hemzelf of door derden met behulp van zijn toegangsmiddelen.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van de ING Mobile-diensten

Behalve bij zware of opzettelijke fout zijn ING België en haar werknemers niet aansprakelijk voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade (met inbegrip van de winstderving, de kosten om zich een gelijkwaardige dienst of gelijkwaardig product te verschaffen of het verlies van opportuniteiten) die de gebruiker ondervindt door het gebruik van de ING Mobile-diensten of de onmogelijkheid om ze te gebruiken, wat ook de reden is.

Onder voorbehoud van een zware of opzettelijke fout van harentwege of van de door haar erkende onderaannemers, wijst ING België elke aansprakelijkheid af voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die aan een gebruiker wordt berokkend door apparatuur, netwerken, terminals, uitrustingen of configuraties die niet door ING België zijn toegestaan, onder meer als gevolg van defecten, pannes of onderbrekingen van elektronische communicatienetwerken of van de slechte werking of configuratie van apparatuur, netwerken, terminals of computer-, telecommunicatie- of radiodiffusiematerieel die niet door ING België zijn toegestaan, met inbegrip van die welke de gebruiker zich gratis of tegen betaling heeft aangeschaft bij andere derden om toegang te krijgen tot de ING Mobile-diensten en ze te gebruiken. Onder voorbehoud van een zware of opzettelijke fout van harentwege of van de door haar erkende onderaannemers, is ING België ook niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daarna aan een gebruiker wordt berokkend, namelijk:

 • handelingen of nalatigheden die op de een of andere manier te wijten of toe te schrijven zijn aan derden, met inbegrip van de gebruiker zelf, en niet door ING België werden toegestaan, en met name elke toevoeging of wijziging in de ING Mobile-applicatie of elke jailbreaking van het Apple-computersysteem verricht door de gebruiker of door derden en niet toegestaan door ING België;
 • wettelijke of reglementaire verplichtingen die worden opgelegd door nationale of gemeenschapswetgeving;
 • gebeurtenissen buiten de wil van ING België om, zoals daden van de overheid, oorlog, opstand, staking, tekortkoming van haar eigen leveranciers, schadegevallen als gevolg van brand of natuurrampen (zoals overstroming, storm, blikseminslag) of elk geval van overmacht.

Bijgevolg kan ING België in het kader van de ING Mobile-diensten geen enkele waarborg bieden betreffende:

 • de toegang, beschikbaarheid en toegangs- en antwoordtijd van de ING Mobile-diensten via apparatuur, netwerken, terminals of uitrustingen die ING België niet heeft goedgekeurd;
 • de betrouwbaarheid en de technische veiligheid van de communicatie via apparatuur, netwerken of uitrustingen die niet door ING België zijn goedgekeurd, in het kader van de ING Mobile-diensten meer bepaald de bescherming tegen virussen en andere malware (bv. "spyware"), ondanks de beschermingsmaatregelen die ING België heeft getroffen;
 • de bescherming en de vertrouwelijkheid van de communicatie via apparatuur, netwerken, terminals of uitrustingen die ING België niet heeft goedgekeurd.
Beschikbaarheid van de ING Mobile-diensten

Binnen haar middelen en de in het vorige punt vastgelegde limieten zorgt ING België ervoor dat de ING Mobile-diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk zijn.

ING België verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot de ING Mobile-diensten te verschaffen. ING België behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de ING Mobile-diensten te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen in de website aan te brengen. ING stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de gebruikers over de duur ervan te informeren.

Onverminderd aanvullende schadevergoedingen behoudt ING België zich ook het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving elke gebruiker volledig of gedeeltelijk de toegang te verbieden tot de ING Mobile-diensten om de volgende redenen: niet-nakoming van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van de website voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden die strijdig zijn met de goede zeden of afbreuk doen aan de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de website.

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

ING België, of eventueel de betrokken vennootschap van ING Groep, behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de ING Mobile-diensten zelf en op alle elementen waaruit ze zijn samengesteld, in het bijzonder, maar zonder beperking, op de teksten, illustraties, lay-out en informaticaprogramma's (en meer bepaald de ING Mobile-applicatie).

De gebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de ING Mobile-diensten. Er wordt echter geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen aan de gebruiker. Deze licentie geeft de gebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de ING Mobile-diensten, ze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de via de ING Mobile-diensten aangeboden diensten, overeenkomstig de bestemming ervan en enkel voor zijn persoonlijke behoeften.

Voor elke volledige of gedeeltelijke, permanente of tijdelijke reproductie van de ING Mobile-applicatie via om het even welk middel en in welke vorm ook, elke vertaling, aanpassing, herschikking, wijziging of verbetering in de ING Mobile -applicatie en elke reproductie van het computerprogramma dat er het resultaat van is, is de voorafgaande en schriftelijke toestemming van ING België vereist.

De gebruiker heeft wel het recht om de ING Mobile-applicatie te downloaden, weer te geven, door te geven, door te zenden of te bewaren, als dat nodig is om de ING Mobile-applicatie te kunnen gebruiken overeenkomstig de bestemming ervan. Voor de reproductie van de code of de vertaling van de vorm van de code van de ING Mobile-applicatie is de voorafgaande en schriftelijke toestemming van ING België vereist, zelfs als die handelingen noodzakelijk zijn om de vereiste informatie te verkrijgen voor de interoperabiliteit van de ING Mobile-applicatie met software van derden. Die informatie is toegankelijk voor de gebruiker bij ING België. Onverminderd wat voorafgaat, worden de broncodes van de ING Mobile-applicatie niet aan de gebruiker meegedeeld.

Ook elke extrahering en/of elk hergebruik van de volledige of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de ING Mobile-diensten in welke vorm en met welke middelen ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van ING België of de betrokken vennootschap van ING Groep. Ook het herhaaldelijk en systematisch extraheren en/hergebruiken van niet-substantiële gedeelten van de inhoud van de ING Mobile-diensten, in welke vorm en met welk middelen ook, is niet toegestaan wanneer dat strijdig is met een normaal gebruik van de ING Mobile-diensten of een ongerechtvaardigd nadeel berokkent aan de wettige belangen van ING België of een vennootschap van ING Groep.

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo's op de ING Mobile-diensten zijn de exclusieve eigendom van ING België of van andere bedrijven en mogen niet gereproduceerd worden. De gebruikers mogen ze met name niet gebruiken als metatags op websites.

Hyperlinks

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan ING België niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die aangemaakt worden vanaf websites of applicaties van derden naar de ING Mobile-diensten, noch voor de inhoud van deze sites of applicaties. Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina's, naar bestanden of applicaties van de ING Mobile- diensten, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp vormen van de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van ING België. De volledige of gedeeltelijke framing van de ING Mobile-diensten is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van ING België.

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, biedt ING België bovendien geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die in de ING Mobile-diensten aangemaakt worden naar de websites of applicaties van derden, noch voor de inhoud van deze websites of applicaties. De gebruiker heeft uitsluitend op eigen risico toegang tot deze websites of applicaties en moet zich er goed van bewust zijn dat deze websites of applicaties onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan die welke van toepassing zijn voor de ING Mobile-diensten.

Mededelingen van de gebruikers van de ING Mobile-diensten

Tenzij anders vermeld, moet elke mededeling van de gebruiker over de ING Mobile-diensten naar het volgende e-mailadres worden verzonden: info@ing.be.

Alle mededelingen die gegevens, vragen, commentaar, ideeën en suggesties bevatten en via e-mail of om het even welk ander middel aan ING België doorgegeven worden, zullen als niet-vertrouwelijk worden beschouwd, onder voorbehoud van de discretieplicht van ING België en de aan de gebruiker verleende rechten, met name door de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Onder hetzelfde voorbehoud kunnen deze mededelingen gedurende vijf jaar na het doorsturen ervan en zonder enige tegenprestatie van welke aard ook, door ING België opnieuw gebruikt, gedeeltelijk of volledig gekopieerd, gewijzigd en opnieuw verspreid worden, in welke vorm ook, via om het even welk middel en voor alle doeleinden, zowel in België als in het buitenland.

Toepassing van de algemene gebruiksvoorwaarden van de ING Mobile-diensten

Deze gebruiksvoorwaarden van de ING Mobile-diensten zijn van toepassing tijdens de sessie waarin de gebruiker de ING Mobile-diensten gebruikt. ING België behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij de gebruikers op de hoogte zullen gebracht worden van deze wijziging via de ING Mobile-diensten. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de hele sessie waarin de gebruiker de ING Mobile-diensten gebruikt, zijn in elk geval de gebruiksvoorwaarden die in de ING Mobile-diensten vermeld zijn bij de toegang van de gebruiker tot deze diensten.

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen impact op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen.

De bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen van dwingend recht of openbare orde.

Toepasselijke regels en wetgeving en bevoegde instanties

De bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de ING Mobile-diensten gelden alleen als er geen uitdrukkelijke andersluidende bepalingen in de ING Mobile-diensten vermeld zijn (en meer bepaald in de voorbehouden delen van de ING Mobile-diensten) of vastgelegd zijn door ING België of andere vennootschappen van ING Groep in de Europese Unie of met die vennootschappen op een andere manier overeengekomen zijn (bv. in andere toepasselijke algemene voorwaarden).

Op deze algemene gebruiksvoorwaarden van de ING Mobile-diensten is het Belgische recht van toepassing.

Alleen de rechtbanken en gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor geschillen betreffende de ING Mobile-diensten, onder voorbehoud van gevallen waarbij de bevoegde rechtbanken aangewezen worden door wettelijke of reglementaire bepalingen van dwingend recht of openbare orde (met name bij geschillen met consumenten).

ING België staat als kredietinstelling en verzekeringsmakelaar onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel – tel. +32 2 220 52 11 – fax +32 2 220 52 75 – www.fsma.be.

ING België heeft de volgende gedragscodes onderschreven:
 • gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken, beschikbaar op de website van Febelfin: www.febelfin.be.
 • gedragsregels voor de verzekeringsbemiddelaar van de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, beschikbaar op de website van ASSURALIA: www.assuralia.be,
 • gedragscode over de elektronische handel van het Verbond van Belgische Ondernemingen, beschikbaar op de website van het VBO: www.vbo.be.
 • ING Life Belgium, ING Non-Life Belgium en ING Insurance Services staan als verzekeringsondernemingen onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel – tel. +32 2 220 52 11 – fax +32 2 220 52 75 – www.fsma.be.

Copyright © mei 2017 ING België nv – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – Tel. + 32 2 547 21 11 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – info@ing.be – Rekening (IBAN): (BE 45) 310-9156027-89.

Verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A.

Alle rechten voorbehouden. Reproductie en verspreiding zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING.

Vennootschappen van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie die deelnemen aan de gegevensuitwisseling overeenkomstig de privacy policy van ING België.

Kredietinstellingen:
 • de nv ING BELGIË, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel
 • Btw BE 0403.200.393 – RPR Brussel – SWIFT BBRUBEBB 010
 • de nv RECORD BANK, Henri Matisselaan 16 te 1140 Evere
 • Btw BE 0403.263.642 – RPR Brussel
Financiële instelling:
 • de cvba RECORD CREDIT SERVICES, rue Georges Clémenceau 13 te 4000 Luik
 • Btw BE 0403.257.407 – RPR Luik
Leasingvennootschappen:
 • de nv ING LEASE BELGIUM, Kolonel Bourgstraat 155 te 1140 Evere
 • Btw BE 0402.918.402 – RPR Brussel
 • en haar dochters: de nv's ING CAR (Financial) LEASE BELGIUM, ING ASSET FINANCE BELGIUM, LOCABEL-IMMO, ING RENT BELGIUM, ING TRUCK LEASE BELGIUM, ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM, EUROPEAN MARKETING GROUP (EMG), ING COMPUTER LEASE BELGIUM en D’IETEREN VEHICLE TRADING (DVT), Kolonel Bourgstraat 155 te 1140 Evere
 • de nv ING CAR LEASE BELGIUM – SHORT TERM RENTAL, Ingberthoeveweg 6 te 2630 Aartselaar
 • Btw BE 0419.406.422 – RPR Antwerpen
 • de nv ING CAR LEASE BELGIUM – LONG TERM RENTAL, Ingberthoeveweg 6 te 2630 Aartselaar
 • Btw BE 0438.973.597 – RPR Antwerpen
Beleggingsondernemingen:
 • de nv ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT (IPPM), Marsveldstraat 23 te 1050 Brussel
 • Btw BE 0464.465.791 – RPR Brussel
 • de nv ING INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM (IIM), Marnixlaan 24 te 1000 Brussel
 • Btw BE 0403.241.371 – RPR Brussel
Verzekeringsmaatschappijen:
 • de nv ING LIFE BELGIUM, Sint-Michielswarande 70 te 1040 Brussel
 • Btw BE 0890.270.057 – RPR Brussel – Toegelaten door de FSMAonder het codenummer 2550.
 • Rekening: 310-0762742-20
 • Voor de overlijdensverzekeringen en levensverzekeringen van tak 21 en 23 (namelijk ING Optima, ING Life Plan, ING Optima, ING Life Cycle, ING Life Xtra, ING Horizon Plan 18+ en Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen).
 • de nv ING NON-LIFE BELGIUM, Sint-Michielswarande 70 te 1040 Brussel
 • Btw BE 0890.270.750 – RPR Brussel – Toegelaten door de FSMAonder het codenummer 2551 – Rekening: 310-0763340-36
 • Voor de ING Globale Woning- en Gezinsverzekering, ING Auto (oude contracten tot 9 oktober 2007), ING Hospicare, ING-verzekeringen overlijden door ongeval (namelijk Rekeningverzekering, Nalatenschapsverzekering, Effectendossierverzekering en ING Gewaarborgd Inkomen).
 • de nv ING INSURANCE SERVICES, Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland
 • Handelsregisternummer: 27127537 – Toegelaten door de FSMA onder het codenummer 1449.
 • Voor de ING Autoverzekering (nieuwe contracten vanaf 9 oktober 2007)
Verzekeringsmakelaars:
 • de nv ING België, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel
 • Btw BE 0403.200.393 – RPR Brussel – Ingeschreven als verzekeringsmakelaar door de FSMAonder het codenummer 12381A.