Gezin

ING Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal

Een overlijdensverzekering ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv

Vraagt u zich af hoe u de levenskwaliteit van uw naasten kan verzekeren wanneer u komt te overlijden? Met de ING Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal voorziet u hen een degelijk kapitaal om voorziene en onvoorziene kosten te betalen!

 • Bescherm uw gezin

  Uw gezin kan het inkomensverlies gedurende een bepaalde periode gedeeltelijk of volledig overbruggen dat voortvloeit uit uw overlijden en voorziene en onvoorziene kosten betalen (zoals de huur, onderwijskosten of successierechten).

 • Premie

  Voor een bescheiden premie biedt u uw gezinsleden gemoedsrust.

 • Flexibel

  U kiest zelf het verzekerde kapitaal, de looptijd, de begunstigden van uw contract en de frequentie van uw betalingen (maandelijks of jaarlijks). U kunt de criteria aanpassen naargelang uw behoeften en middelen (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).

 • Fiscaal aftrekbaar

  U kunt als privépersoon ervoor kiezen te genieten van een belastingvermindering op uw premies in het kader van langetermijnsparen onder bepaalde voorwaarden. Zie “fiscale aspecten” voor meer informatie.

Een overlijdensverzekering, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv en onderworpen aan het Belgisch recht, waarbij de begunstigden in geval van uw overlijden een door u gekozen kapitaal ontvangen. Daarmee kunnen ze het inkomensverlies ten gevolge van uw overlijden opvangen, en voorziene en onvoorziene kosten betalen zoals bijvoorbeeld de huur, onderwijskosten of successierechten.

 • Zelfmoord tijdens het eerste jaar:
  • Van het contract;
  • Na de heropstart van het contract;
  • Na de verhoging van het overlijdenskapitaal (de uitsluiting gaat enkel over het verhoogde deel van het overlijdenskapitaal).
 • Komt u als verzekerde te overlijden tijdens een parachutesprong, het delta- of schermvliegen of tijdens het besturen van een vliegtuig dan bent u niet verzekerd.
 • Komt u als verzekerde te overlijden tijdens een actieve deelname aan oproer, rellen of geweld, dan bent u niet verzekerd.
 • Minimum 18 jaar oud zijn;
 • Gedomicilieerd zijn in België of Nederland;
 • Een rekening bij ING hebben.

U kunt deze verzekering aanvragen op uw kantoor.

 • Bij intekening: U kiest volgens uw behoeften:
  • u bepaalt zelf het verzekerde kapitaal (minimaal 2.500 euro)
  • de begunstigden (in geval van een fiscaal contract dient u als begunstigde uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een verwant tot de tweede graad aan te stellen)
  • En de betaaltermijn (jaarlijkse of maandelijkse premie)
 • Tijdens het contract: u kunt uw contract aanpassen volgens uw levensloop. De aanpassing van het contract gebeurt onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar.
 • Berekening van de premie: De definitieve premies worden na evaluatie van het risico vastgelegd en worden in het contract bevestigd. Het tarief wordt bepaald op basis van verschillende criteria (zie segmentatiebeleid).
 • Tarief: Het tarief is geldig gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract, onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen.
 • Betalingsmodaliteiten:
  • U kan opteren voor een periodieke premie; u betaalt een premie gedurende de volledige duurtijd van het contract. De premies zijn vast en inclusief taksen en kosten. De taks op de premie is 2 % op elke gestorte premie wanneer uw fiscaal adres zich in België bevindt.
  • Als u een jaarlijkse premie betaalt, worden er geen fractioneringskosten aangerekend. U kan ook kiezen om uw premies maandelijks (4% fractioneringskosten) te betalen op voorwaarde dat de maandelijkse premie meer dan 5 euro bedraagt.
 • Looptijd: U kiest vrij de looptijd van uw contract. Het contract eindigt op de door u vastgelegde datum.
 • Einde van het contract:
  • Bij leven: het contract eindigt op de door u vastgelegde datum. U kunt het verlengen volgens de door u gekozen criteria (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).
  • Bij overlijden: de verzekeraar neemt automatisch contact op met uw begunstigden en licht hen in over de stappen die ze moeten ondernemen.

Er spelen verschillende criteria mee in de beslissing van de verzekeraar om een risico al dan niet te verzekeren en tegen welk tarief. Het gaat over de acceptatiecriteria (AC), tarificatiecriteria (TC) en criteria van omvang van de waarborg (OC). We gebruiken deze segmentatiecriteria om de door u betaalde premie en het verwachtte schadebedrag met elkaar in evenwicht te brengen. Deze criteria zijn objectief: ze hebben een impact op het risico dat zich een schadegeval voordoet en op de omvang ervan.


Acceptatiecriteria (AC)


Tarificatiecriteria (TC)Criteria van de omvang van de waarbog (OC)


Verzekerd kapitaal
Looptijd van het contract


Financiële acceptatie

GezondheidstoestandLeeftijd


Rookgedrag

Beroep en sport(en)Verblijfsrisico


Hieronder vindt u meer uitleg over de criteria die wij toepassen.


 • Het verzekerde kapitaal (AC, TC): het verzekerde kapitaal heeft een impact op het premiebedrag omdat het te verzekeren risico er rechtstreeks mee samenhangt.
 • De looptijd van het contract (AC, TC): de looptijd kan een impact hebben op het te verzekeren bedrag en kan dus een invloed hebben op het premiebedrag.
 • De financiële acceptatie (AC): als het totaal van de kapitalen die bij NN Insurance Belgium nv verzekerd zijn meer bedraagt dan 1 miljoen euro, gaat de verzekeraar uw financiële situatie evalueren.
 • De gezondheidstoestand (AC, TC, OC): de verzekeraar wint inlichtingen in over uw gezondheidstoestand op basis van een vragenlijst of medisch onderzoek. Als u op het ogenblik dat u het contract onderschrijft, gekende gezondheidsproblemen heeft met een impact op het risico op vroegtijdig overlijden, dan houdt de verzekeraar, NN Insurance Belgium nv, daar rekening mee. Als de vragenlijst of het medisch onderzoek ons niet voldoende inzicht geeft in uw gezondheidstoestand, kan de verzekeraar u ook verzoeken om extra vragen te beantwoorden of de verzekeraar aanvullende gegevens te bezorgen.
 • De leeftijd (AC, TC): uw leeftijd is een belangrijke factor bij het aangaan van een levensverzekering, aangezien uit de statistische gegevens blijkt dat het risico op overlijden toeneemt met de leeftijd.
 • Het rookgedrag (TC): aangezien roken de gezondheid ernstige schade toebrengt en het sterfterisico verhoogt, moet de verzekeraar weten of u rookt.
 • Het beroep en de sport(en) (AC, TC, OC): het beroep en de beoefende sport(en) kunnen meer of minder gevaar opleveren. Daarom hebben ze een invloed op uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.
 • Langdurig verblijf in het buitenland (AC, TC, OC): afhankelijk van de duur en de bestemming kan een verblijf in het buitenland een invloed hebben op uw gezondheidstoestand, uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.

De ING Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding, door:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403.200.393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.
 • Verzekeraar: NN Non-Life Insurance nv naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico's te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België onder het codenummer 1449. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.