Gezin

ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet

Een overlijdensverzekering ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv.

Uw naasten zijn het allerbelangrijkste. Maar wat als u er plots niet meer bent en u nog steeds een hypothecair krediet hebt lopen? Met de ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet vermijdt u alvast dat uw naasten uw hypothecair krediet (of een deel ervan) verder moeten afbetalen.

 • Voor uw familie

  Uw partner of andere nabestaanden blijven na uw overlijden niet met schulden zitten omwille van het ING Hypothecair Krediet (wanneer je voor een dekking van 100% kiest). Wanneer je kiest voor een dekking van 50% wordt slechts de helft van uw ING Hypothecair Krediet terugbetaald.

 • Aanpasbaar

  Als u uw ING Hypothecair Krediet wijzigt bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, passen we uw ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet automatisch aan.

 • Fiscaal voordelig

  De premies zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Zie “fiscale aspecten” voor meer uitleg.

Een overlijdensverzekering, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv en onderworpen aan het Belgisch recht, verbonden aan uw hypothecair krediet. Voor complete zekerheid raden we per kredietnemer een dekking voor 100% van het bedrag van uw hypothecair krediet aan. Bij overlijden betalen we dan het schuldsaldo van uw krediet volledig terug. Uw erfgenamen (bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen) hoeven uw hypothecair krediet dus niet verder af te betalen (wanneer je voor een dekking van 100% kiest) of de gezinswoning te verkopen.

 • Zelfmoord tijdens het eerste jaar:
  • van het contract;
  • na de heropstart van het contract;
  • na de verhoging van het overlijdenskapitaal (uitsluiting enkel van toepassing op het verhoogde deel van het overlijdenskapitaal).
 • Komt u als verzekerde te overlijden tijdens een parachutesprong, het delta- of schermvliegen of tijdens het besturen van een vliegtuig dan bent u niet verzekerd.
 • Komt u als verzekerde te overlijden tijdens een actieve deelname aan oproer, rellen of geweld, dan bent u niet verzekerd.
 • Alle natuurlijk personen van minstens 18 jaar;
 • In België wonen.
 • Hypothecair krediet bij ING hebben.

Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen genieten van een tegemoetkoming op de premie van hun ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet via een compensatiekas. Dit is mogelijk wanneer de bijpremie door een verhoogd gezondheidsrisico meer dan 125% meer is dan de basispremie. Raadpleeg uw verzekeraar, uw bank of uw tussenpersoon voor meer informatie.

U kiest volgens uw behoeften :

 • het verzekerde percentage van uw hypothecair krediet
 • en de betalingsfrequentie (eenmalige premie, jaarlijkse of maandelijkse premie) .
 • U kiest zelf de begunstigde(n) van uw ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet. Als u wilt genieten van een fiscaal voordeel op uw premies, is de keuze van de begunstigde(n) wettelijk beperkt. Tarief en looptijd
 • Betalingsmodaliteiten: u kan opteren voor een eenmalige premie (u betaalt eenmalig een premie en bent verzekerd voor de volledige duur van uw contract) of periodieke premies (u betaalt op geregelde tijdstippen een premie gedurende de volledige duurtijd van het hypothecair krediet. Deze premies variëren van jaar tot jaar). De premies zijn inclusief taksen en kosten. Als u een natuurlijk persoon bent en uw fiscale woonplaats in België is, is er 2% belasting op verzekeringspremies verschuldigd. De belasting voor verzekeringen gelinkt aan een hypothecair krediet bedraagt echter 1,1%.
  • Als u uw premies maandelijks betaalt, dan zal er een fractioneringskost van 4% aangerekend worden. U kan deze kost vermijden door een eenmalige of een jaarlijkse premie te betalen.
 • Berekening van de premie: De premies worden na evaluatie van het risico vastgelegd en worden in het contract bevestigd. Het tarief wordt bepaald op basis van verschillende criteria (zie segmentatiebeleid).
 • Tarief: het tarief is geldig gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract, onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen.
 • Duurtijd: looptijd van uw contract stemt overeen met de looptijd van het gedekte krediet.
 • Einde van uw contract:
  • Bij leven: uw contract eindigt automatisch wanneer uw krediet volledig is afbetaald
  • Bij overlijden: het verzekerde percentage van de schuldsaldo van uw hypothecair krediet wordt terugbetaald.

Er spelen verschillende criteria mee in de beslissing van de verzekeraar om een risico al dan niet te verzekeren en tegen welk tarief. Het gaat over de acceptatiecriteria (AC), tarificatiecriteria (TC) en criteria van omvang van de waarborg (OC). We gebruiken deze segmentatiecriteria om de door u betaalde premie en het verwachtte schadebedrag met elkaar in evenwicht te brengen. Deze criteria zijn objectief: ze hebben een impact op het risico dat zich een schadegeval voordoet en op de omvang ervan.
Acceptatiecriteria (AC)

Tarificatiecriteria (TC)

Criteria van omvang van de waarborg (OC)

Verzekerd kapitaal
Looptijd van het contract
Financiële acceptatie
Gezondheidstoestand
Leeftijd
Rookgedrag
Beroep en sport(en)
Verblijfsrisico


Hieronder vindt u meer uitleg over de criteria die wij toepassen.

 • Het verzekerde kapitaal (AC, TC): het verzekerde kapitaal heeft een impact op de premie omdat het te verzekeren risico er rechtstreeks mee samenhangt.
 • De looptijd van het contract (AC, TC): de looptijd kan een impact hebben op het te verzekeren bedrag en kan dus een invloed hebben op de premie.
 • De financiële acceptatie (AC): als het totaal van de kapitalen die bij de verzekeraar NN Insurance Belgium nv verzekerd zijn meer bedraagt dan 1 miljoen euro, gaat de verzekeraar uw financiële situatie evalueren.
 • De gezondheidstoestand (AC, TC, OC): de verzekeraar NN Insurance Belgium nv wint inlichtingen in over uw gezondheidstoestand op basis van een vragenlijst of medisch onderzoek. Als u op het ogenblik dat u het contract onderschrijft, gekende gezondheidsproblemen heeft met een impact op het risico op vroegtijdig overlijden, dan houdt de verzekeraar daar rekening mee. Als de vragenlijst of het medisch onderzoek de verzekeraar niet voldoende inzicht geeft in uw gezondheidstoestand, kan NN Insurance Belgium nv u ook verzoeken om extra vragen te beantwoorden of ons aanvullende gegevens te bezorgen.
 • De leeftijd (AC, TC): uw leeftijd is een belangrijke factor aangezien uit de statistische gegevens blijkt dat het risico op overlijden toeneemt met de leeftijd.
 • Het rookgedrag (TC): aangezien roken de gezondheid ernstige schade toebrengt en het sterfterisico verhoogt, moeten wij weten of u rookt.
 • Het beroep en de sport(en) (AC, TC, OC): het beroep en de beoefende sport(en) kunnen meer of minder gevaar opleveren. Daarom hebben ze een invloed op uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.
 • Langdurig verblijf in het buitenland (AC, TC, OC): afhankelijk van de duur en de bestemming kan een verblijf in het buitenland een invloed hebben op uw gezondheidstoestand, uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.

De ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv , verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403.200.393, NN Insurance Belgium nv (verzekeraar) verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550. Andere belangrijke informatie vindt u hier:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403.200.393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.
 • Verzekeraar: NN Insurance Belgium NV, verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25 , 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.057. BIC BBRUBEBB – IBAN BE28 3100 7627 4220.