Gezin

ING Tijdelijke Overlijdensverzekering

Een overlijdensverzekering verzekerd door NN Insurance Belgium nv.

Vraagt u zich af hoe u kunt vermijden dat uw erfgenamen uw verrichting op afbetaling moeten aflossen mocht u overlijden? Ontdek de ING Tijdelijke Overlijdensverzekering, de ideale oplossing voor uw gezin.

 • Bescherm uw erfgenamen

  Bij overlijden wordt het saldo van uw verrichting op afbetaling volledig of gedeeltelijk terugbetaald afhankelijk van het gekozen verzekerde percentage.

 • Flexibele premies

  U kiest voor een eenmalige premie of terugkerende premies (jaarlijks of maandelijks).

 • Belastingvoordeel

  U kunt onder bepaalde voorwaarden van een belastingvermindering genieten. U vindt hierover meer informatie bij "fiscale aspecten".

Een overlijdensverzekering, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv en onderworpen aan het Belgisch recht, gekoppeld aan uw verrichting op afbetaling. Voor complete zekerheid raadt ING aan om voor elke kredietnemer een dekking van 100% van het geleende bedrag te nemen. Bij overlijden betalen we het schuldsaldo van uw verrichting op afbetaling volledig terug. Uw erfgenamen (bijvoorbeeld uw partner of kinderen) hoeven uw goed dus niet terug te betalen of te verkopen (wanneer je kiest voor een dekking van 100%).

 • zelfmoord tijdens het eerste jaar:
  • van het contract;
  • na de heropstart van het contract;
  • na de verhoging van het overlijdenskapitaal; in dat laatste geval behelst de uitsluiting alleen het verhoogde deel van het overlijdenskapitaal.
 • Komt u als verzekerde te overlijden tijdens een parachutesprong, het delta- of schermvliegen of tijdens het besturen van een vliegtuig dan bent u niet verzekerd.
 • Komt u als verzekerde te overlijden tijdens een actieve deelname aan oproer, rellen of geweld, dan bent u niet verzekerd.

Geïnteresseerd in deze verzekering? U kan deze verzekering onderschrijven op uw ING-kantoor. Bij de ondertekening van het contract: U kiest volgens uw behoeften:

 • Het verzekerde percentage van uw lening op afbetaling;
 • de betalingstermijn (eenmalige premie, jaarlijske of maandelijkse premie);
 • U kunt de begunstigde(n) van uw ING Tijdelijke Overlijdenverzekering vrij kiezen. Als u wilt genieten van een fiscaal voordeel op uw premies, is de keuze van de begunstigde(n) wettelijk beperkt. Zie “fiscale aspecten” voor meer informatie.

Uw kantoor kan u helpen bij de keuze van de formule die het best aan uw behoeften voldoet.


 • Betaling: U kan opteren voor een eenmalige premie (u betaalt eenmalig een premie en bent verzekerd voor de volledige duur van uw contract) of periodieke premies (u betaalt op periodieke basis gedurende de volledige duurtijd van de verrichting op afbetaling. Deze premies variëren van jaar tot jaar). De premies zijn inclusief taksen en kosten. De taks op de premie is 2 % op elke gestorte premie wanneer uw fiscaal adres zich in België bevindt. Als u een eenmalige of jaarlijkse premie betaalt, worden er geen fractioneringskosten aangerekend. U kan ook kiezen om uw premies maandelijks (4% fractioneringskosten) te betalen.
 • Beslissing: De definitieve premies worden na evaluatie van het risico vastgelegd en worden in het contract bevestigd. Het tarief wordt bepaald op basis van verschillende criteria (zie segmentatiebeleid).
 • Tarief: Het tarief is geldig gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract, onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen.
 • Duurtijd: looptijd van uw contract stemt overeen met de duur van de lening op afbetaling.
 • Einde van uw contract:
  • Bij leven: uw contract eindigt automatisch wanneer uw lening op afbetaling volledig is afbetaald.
  • Bij overlijden: het verzekerde percentage van de schuldsaldo van uw lening op afbetaling wordt terugbetaald.

Er spelen verschillende criteria mee in de beslissing van de verzekeraar om een risico al dan niet te verzekeren en tegen welk tarief. Het gaat over de acceptatiecriteria (AC), tarificatiecriteria (TC) en criteria van omvang van de waarborg (OC). De verzekeraar gebruikt deze segmentatiecriteria om de door u betaalde premie en het verwachtte schadebedrag met elkaar in evenwicht te brengen. Deze criteria zijn objectief: ze hebben een impact op het risico dat zich een schadegeval voordoet en op de omvang ervan.Acceptatiecriteria (AC)


Tarificatiecriteria(TC)

Criteria van omvang van de waarborg (OC)

Verzekerd kapitaal

Looptijd van het contract


Financiële acceptatieGezondheidstoestand

Leeftijd


RookgedragBeroep en sport(en)

Verblijfsrisico


Hieronder vindt u meer uitleg over de criteria die wij toepassen.

 • Het verzekerde kapitaal (AC, TC): het verzekerde kapitaal heeft een impact op het premiebedrag omdat het te verzekeren risico er rechtstreeks mee samenhangt.
 • De looptijd van het contract (AC, TC): de looptijd kan een impact hebben op het te verzekeren bedrag en kan dus een invloed hebben op het premiebedrag.
 • De financiële acceptatie (AC): als het totaal van de kapitalen die bij NN Insurance Belgium nv verzekerd zijn meer bedraagt dan 1 miljoen euro, gaat de verzekeraar uw financiële situatie evalueren.
 • De gezondheidstoestand (AC, TC, OC): de verzekeraar, NN Insurance Belgium nv, wint inlichtingen in over uw gezondheidstoestand op basis van een vragenlijst of medisch onderzoek. Als u op het ogenblik dat u het contract onderschrijft, gekende gezondheidsproblemen heeft met een impact op het risico op vroegtijdig overlijden, dan houdt de verzekeraar daar rekening mee. Als de vragenlijst of het medisch onderzoek ons niet voldoende inzicht geeft in uw gezondheidstoestand, kan de verzekeraar u ook verzoeken om extra vragen te beantwoorden of aanvullende gegevens te bezorgen.
 • De leeftijd (AC, TC): uw leeftijd is een belangrijke factor bij het aangaan van een levensverzekering, aangezien uit de statistische gegevens blijkt dat het risico op overlijden toeneemt met de leeftijd.
 • Het rookgedrag (TC): aangezien roken de gezondheid ernstige schade toebrengt en het sterfterisico verhoogt, moet de verzekeraar weten of u rookt.
 • Het beroep en de sport(en) (AC, TC, OC): het beroep en de beoefende sport(en) kunnen meer of minder gevaar opleveren. Daarom hebben ze een invloed op uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.
 • Langdurig verblijf in het buitenland (AC, TC, OC): afhankelijk van de duur en de bestemming kan een verblijf in het buitenland een invloed hebben op uw gezondheidstoestand, uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.

De ING Tijdelijke Overlijdensverzekering wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv , verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403.200.393, NN Insurance Belgium nv (verzekeraar) verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550.

Lees de algemene voorwaarden (pdf) en de financiële informatiefiche (pdf) voor alle voorwaarden en uitsluitingen.

Andere belangrijke informatie vindt u hier:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403.200.393.Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.
 • Verzekeraar: NN Insurance Belgium NV, verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25 , 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.057. BIC BBRUBEBB – IBAN BE28 3100 7627 4220.