Gezin

ING Nalatenschapsverzekering

Verzekeraar: NN Insurance Belgium NV

Wilt u ervoor zorgen dat uw dierbaren hun spaargeld niet moeten aanspreken om de successierechten op uw effectenrekening te betalen? Dankzij de ING Nalatenschapsverzekering kan een gedeelte van uw successierechten betaald worden.

 • Lage premie

  Voor slechts 62 euro per jaar (taks en lasten inbegrepen) krijgen uw begunstigden een aantrekkelijke vergoeding.

 • Overlijden

  De begunstigde van uw nalatenschapsverzekering ontvangt bij overlijden na een gedekt ongeval een vergoeding die overeenstemt met 35% van de waarde van de effectenrekening. De waarde van de effectenrekening wordt berekend de dag voor het ongeval, met een minimum vergoeding van 25.000 euro en een maximum van 90.000 euro (berekend op basis van 1 rekeninghouder). Deze vergoeding dekt de successierechten verbonden aan uw effectenrekening gedeeltelijk of volledig.

 • Geen vragenlijst

  Voor deze nalatenschapverzekering moet u geen medische formaliteiten vervullen.

Een overlijdensverzekering bij overlijden na ongeval, onderworpen aan de Belgische Wetgeving en ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv, verbonden aan uw ING Effectenrekening. Als u zou overlijden door een ongeval, ontvangen uw begunstigden een aantrekkelijk bedrag gelijk aan een percentage van de waarde van uw effectenrekening. Daarmee kunnen ze (een deel van) de successierechten betalen die aan uw effectenrekening verbonden zijn.

Belangrijkste uitsluitingen

 • Niet verzekerd is het overlijden door een ongeval door alcoholvergiftiging, krankzinnigheid of onder invloed van verdovende middelen van de verzekerde, tenzij wordt bewezen dat er geen verband bestaat tussen het ongeval en deze omstandigheden;
 • Als gevolg van een roekeloze daad, een weddenschap of een uitdaging, tenzij wordt bewezen dat er geen verband bestaat tussen het ongeval en deze omstandigheden;
 • Als gevolg van zelfmoord of poging tot zelfmoord;
 • Als gevolg van een misdaad of wanbedrijf die opzettelijk gepleegd werd door de verzekerde;
 • Door het beoefenen van een van de volgende sporten; besturen van een privévliegtuig, bergbeklimmen, valschermspringen, zweefvliegen, diepzeeduiken, boksen, deltavliegen, vliegen met “ultra light motorized” toestellen en alle snelheidsraces onder welke vorm ook? Dan is het overlijden door ongeval tijdens het beoefenen van een van deze sporten niet verzekerd.

Beperkingen

 • Als een houder verschillende effectenrekeningen op zijn naam heeft, bedraagt de samengevoegde vergoedingmaximum 90.000 EUR.
 • Als het Effectendossier op naam van meerdere natuurlijke personen geopend is, wordt de vergoeding (inclusief de minimum- en maximumbedragen) gedeeld door het aantal medehouders.
 • Als de overleden verzekerde op de dag van het ongeval 70 jaar of ouder is, wordt de uitkering (inclusief de minimum- en maximumbedragen) gehalveerd.

Raadpleeg de algemene voorwaarden voor alle uitsluitingen en beperkingen.

 • Alle meerderjarige natuurlijke personen tot en met 70 jaar
 • Houders van een ING Effectenrekening

Tenzij anders overeengekomen, is de begunstigde die de vergoeding ontvangt:

 • de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden noch gescheiden van tafel en bed) of de wettelijk samenwonende partner van de overleden verzekerde;
 • bij ontstentenis, de kinderen van de overleden verzekerde en de andere afstammelingen bij plaatsvervulling;
 • bij ontstentenis, de bloedverwanten in opgaande lijn van de overleden verzekerde;
 • bij ontstentenis, de nalatenschap van de overleden verzekerde.

U kan deze verzekering onderschrijven in een kantoor. U hoeft hiervoor geen medisch formulier in te vullen.

De begunstigde van uw nalatenschapsverzekering ontvangt bij overlijden na een gedekt ongeval een vergoeding die overeenstemt met 35% van de waarde van de effectenrekening. De waarde van de effectenrekening wordt berekend de dag voor het ongeval, met een minimum vergoeding van 25.000 euro en een maximum van 90.000 euro (berekend op basis van 1 rekeninghouder).

Indien het overlijden plaatsvindt binnen de 24 maand na het ongeval en de begunstigden kunnen aantonen dat het overlijden het rechtstreeks gevolg is van het ongeval, blijft de waarborg verworven. Als de overleden verzekerde op de dag van het ongeval 70 jaar of ouder is, wordt de uitkering (inclusief de minimum- en maximumbedragen) gehalveerd.

De ING Nalatenschapsverzekering wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv (verzekeringsbemiddelaar), verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403.200.393., NN Insurance Belgium nv (verzekeraar) verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550. Andere belangrijke informatie vindt u hier:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403.200.393.. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.
 • Verzekeraar: NN Insurance Belgium NV, verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25 , 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.057. BIC BBRUBEBB – IBAN BE28 3100 7627 4220.