Reizen

ING Lion Assistance

Ontdek deze bijstandsverzekering (jaarcontract) vanaf 178 euro!

De ING Lion Assistance biedt u bijstand voor uw voertuig in heel Europa en tot aan uw voordeur! En indien nodig wordt een vervangwagen voorzien. En dat is lang niet alles: ze omvat ook bijstand aan personen.

 • Pechverhelping voertuig overal in Europa (ook thuis)

  Motorpech, een lekke band of per ongeluk de verkeerde brandstof getankt? We sturen professionele pechverhelping, zowel in België als in het buitenland.

 • Vervangwagen

  u krijgt een vervangwagen als uw voertuig niet onmiddellijk hersteld kan worden. Als u in België bent, hebt u de wagen voor max. 15 dagen, in het buitenland max. 5 dagen.

 • Complete dekking

  een jaar lang pechverhelping voor uw voertuig maar ook bijstand aan personen overal ter wereld, ook thuis.

De ING Lion Assistance is een bijstandsverzekering (jaarcontract), onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door Inter Partner Assistance NV, waarop u dag en nacht en in de meest uiteenlopende situaties kunt rekenen. De verzekering combineert bijstand aan personen met een uitgebreide bijstand aan voertuigen.

Voor natuurlijke personen die in België wonen of er gewoonlijk verblijven (minstens 180 dagen per jaar) en zowel voor nieuwe als bestaande ING-cliënten.

De begunstigden van deze reisverzekering zijn:

 • De verzekeringnemer

 • Het gezin van de verzekeringnemer (iedereen die onder hetzelfde dak woont als de verzekeringnemer), als de optie gezin is gekozen.

 • Ongehuwde kinderen van de verzekeringnemer die door de scheiding van hun ouders elders in België wonen maar bij de verzekeringnemer op bezoek komen, dit op voorwaarde dat ze fiscaal of financieel ten laste zijn van de verzekeringnemer of de ex-partner ervan (als de optie gezin is gekozen).

 • Andere personen die gratis in het verzekerde voertuig worden vervoerd en in België gedomicilieerd zijn.

Het beheer van uw verzekering is eenvoudig. Wilt u uw contract wijzigen of beëindigen? Kies een van de onderstaande rubrieken, vul het formulier in en stuur het terug naar ING.

 • Bijstand aan voertuigen

  • Pechverhelping en sleepkosten na een mechanisch defect, lekke band, brandstoftekort of ongeval. Bijstand bij verlies of diefstal van uw autosleutels.

  • Verzending van auto-onderdelen naar het buitenland.

  • Als uw voertuig in panne staat in het buitenland, is er afhankelijk van de omstandigheden voorzien in een terugbetaling van:

   • de repatriëring van het herstelde voertuig naar uw woonplaats, of terugbetaling van uw trein- of vliegtuigticket als u het herstelde voertuig zelf wilt ophalen.

   • de repatriëring van het verzekerde voertuig naar België voor de herstelling in een door u gekozen garage.

   • de hotelkosten van uw verlengd verblijf in afwachting van de herstelling in het buitenland (max. 100 euro per verzekerde per dag en met een maximum van 1.000 euro per schadegeval).

   • een taxi of huurwagen om uw woonplaats of bestemming te bereiken (max. 100 euro per verzekerde per dag en met een maximum van 1.000 euro per schadegeval).

  • Vervangwagen: als het voertuig hersteld moet worden na pech, een ongeval, vandalisme of poging tot diefstal, krijgt u een vervangwagen voor de duur van de herstelling (max. 15 dagen in België en max. 5 dagen in Europa).

   In geval van diefstal, carjacking of homejacking krijgt u een vervangwagen gedurende max. 15 dagen in België en max. 5 dagen in Europa. Als het voertuig in panne staat in het buitenland en u bent al naar België teruggekeerd, krijgt u een vervangwagen in België gedurende max. 10 dagen.

   U kunt maximaal 4 voertuigen opnemen in de verzekering. Een voertuig mag bij de aanvang van het contract nog geen 10 jaar zijn. De verzekering geldt in België en in Europa.

  • You can insure up to 4 vehicles on your policy. Your vehicle must be no more than 10 years old on the commencement date of your contract. Cover is valid in Belgium and Europe.


 • Bijstand aan personen

  • Terugbetaling van de medische kosten in het buitenland tot 100.000 euro.

  • Terugbetaling van de medische nabehandelingskosten in België tot 2.500 euro.

  • Terugbetaling van de repatriëring van de gewonde en zijn of haar gezin, of de kosten voor een verlengd verblijf in het hotel als de gewonde om medische redenen niet vervoerd mag worden (max. 100 euro per dag per zieke of gewonde persoon gedurende max. 10 dagen).


 • Bijstand op reis

  • Terugbetaling van bijkomende reiskosten (overnachtings- en vervoerskosten) voor maximaal 500 euro per schadegeval als u door overmacht vastzit in het buitenland (staking, natuurverschijnselen, epidemieën ...).

  • Dag en nacht, alle dagen van de week telefonische bijstand, voor en tijdens uw reis.

  • Verzending van een koffer met vervangingsbagage en terugbetaling van de kosten voor de meest noodzakelijke aankopen tot 250 euro bij vertraging, diefstal of verlies van uw bagage.

  • Indien nodig: voorschot van 2.500 euro voor niet-verzekerde gevallen (bijvoorbeeld de herstellingskosten van het voertuig).


 • Bijstand thuis

  • Terugbetaling van de kosten van een slotenmaker bij verlies of diefstal van uw huissleutels of als u de sleutels in de woning vergeten bent waardoor u niet naar binnen kunt (maximaal 250 euro per woning per jaar).

  • Terugbetaling van 2 opeenvolgende hotelovernachtingen (maximaal 100 euro per nacht per verzekerde) en 250 euro voor de meest noodzakelijke aankopen in geval van zware schade aan uw woning.

 • Bijstand aan voertuigen is beperkt tot geografisch Europa met uitsluiting van Turkije

 • Het voertuig mag nog geen 10 jaar oud zijn op de ingangsdatum van de dekking

 • Recht op een vervangvoertuig tijdens normale duur van de herstelling met een maximum van 15 dagen bij herstelling in België, 5 dagen bij herstelling in het buitenland.

 • Terugbetaling van de medische kosten in het buitenland: tot 100.000 euro per verzekerde bij een jaarcontract en tot 25.000 euro per verzekerde bij een tijdelijk contract; in de twee gevallen is er een franchise van 50 euro.

 • Terugbetaling van de nabehandelingskosten in België: tot 2.500 euro per verzekerde en op voorwaarde dat de verzekerde minstens een nacht in het hospitaal werd opgenomen.

 • Terugbetaling van de kosten van de zoek- en reddingsoperatie: tot maximaal 7.500 euro per Verzekerde.

 • Terugbetaling van de repatriëring van de gewonde en andere verzekerden of van de kosten voor een verlengd verblijf in het hotel als de gewonde om medische redenen niet vervoerd mag worden (tot maximaal 100 euro per dag en tot maximaal 10 dagen per verzekerde)

Raadpleeg voor de geldende voorwaarden, uitsluitingen en limieten de algemene voorwaarden en de informatiefiches die beschikbaar zijn op ing.be en in alle ING-kantoren. We verzoeken u kennis te nemen van die documenten voordat u intekent.

 • Premie

   De premie is afhankelijk van het aantal voertuigen en van het aantal verzekerden (u alleen of u en uw gezin; Onder "gezin" verstaan we de verzekeringnemer, de samenwonende partner of echtgeno(o)t(e), en de alleenstaande kinderen en familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Ook de alleenstaande kinderen van de verzekeringnemer en die van de partner die op een ander adres wonen, zijn in de meeste gevallen verzekerd. Raadpleeg voor een volledig overzicht in de algemene voorwaarden).

 • U alleen U en uw gezin
  1 voertuig € 178 € 196
  2 voertuigen € 272 € 290
  3 voertuigen € 402 € 420
  4 voertuigen € 532 € 550


 • Duurtijd

  • De ING Lion Assistance met bijstand aan voertuigen heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u deze verzekering ten laatste drie maanden vóór de vervaldag opzegt.

  • De reisbijstandsverzekering begint te lopen vanaf de gekozen datum, maar ten vroegste op de dag en het uur dat u de verzekering afsloot.

BOIC-tombola georganiseerd ten bate van de Belgische sport in samenwerking met ING België, conform het KB nr. III/42/4.529/16 van 18/12/2016 dat de tombola toelaat.

De tombola is uitsluitend voorbehouden voor natuurlijke personen van minstens achttien jaar die in België gedomicilieerd zijn en die een nieuw ING Lion Assistance-jaarcontract sluiten, onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar en wederzijds akkoord, tussen 1 november 2017 en 31 december 2017 (met uitzondering van de automatische verlengingen van lopende contracten).

De deelname aan de tombola gebeurt automatisch. Elke persoon die een nieuw ING Lion Assistance-jaarcontract sluit tegen de bovenvermelde voorwaarden krijgt automatisch een kans toegekend bij de tombolatrekking. Slechts één geldige deelname per persoon. De enige prijs bestaat uit 10 Club Med-geschenkcheques met een waarde van 500 euro incl. btw (totaal bedrag van de Club Med-geschenkcheques: 5.000 euro). De trekking van de winnaar vindt plaats op 9 januari 2018 onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

De deelname aan de tombola, de aanduiding van de winnaar en de toekenning van de prijs kunnen in geen geval worden betwist, om welke reden ook, behalve bij ernstige of opzettelijke fout van de organisator of van ING. De winnaar wordt persoonlijk via de post op de hoogte gebracht in de loop van de week na de trekking. Door deel te nemen aan de tombola, verklaart u akkoord te gaan met het tombolareglement, dat op verzoek beschikbaar is bij ING of op www.ing.be/wedstrijd.ING Lion Assistance wordt u voorgesteld (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Inter Partner Assistance nv en wederzijds akkoord) door:

 • Verzekeringsbemiddelaar

  ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

 • Verzekeraar

  Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het codenummer 0487. Vennootschapszetel: Louizalaan 166, Bus 1, B-1050 Brussel - RPR Brussel - BTW: BE 0415.591.055 - www.ip-assistance.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE66 3630 8057 8243.