Fixed Capital Death.
Leven en gezin

ING Kapitaal bij Overlijden

Bescherm uw familie met deze overlijdensverzekering

Hoe de levenskwaliteit van uw naasten verzekeren wanneer u overlijdt? Met de ING Kapitaal bij Overlijden voorziet u hen een degelijk kapitaal om voorziene en onvoorziene kosten te betalen!

 • Zekerheid

  Uw gezin kan het inkomensverlies opvangen dat voortvloeit uit uw overlijden en voorziene en onvoorziene kosten betalen (zoals de huur, onderwijskosten of successierechten).

 • Binnen ieders bereik

  Voor een bescheiden premie biedt u uw gezinsleden maximale zekerheid.

 • Flexibel

  U kiest zelf het verzekerde kapitaal, de looptijd, de begunstigden van uw contract en de frequentie van uw betalingen (maandelijks, driemaandelijks, semestrieel en jaarlijks). U kunt de criteria aanpassen naargelang uw behoeften en middelen (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).

 • Transparant

  Bij ING blijven de premies minimum 3 jaar identiek, behoudens wettelijk voorziene aanpassingen.

 • Fiscaal aftrekbaar

  Indien u nog geen 65 jaar bent en u uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een verwant tot de tweede graad aanstelt als begunstigde, kunt u, als privépersoon, ervoor kiezen te genieten van een belastingvermindering op uw premies in het kader van langetermijnsparen.

Een overlijdensverzekering, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv en onderworpen aan het Belgisch recht, waarbij de begunstigden in geval van uw overlijden een door u gekozen kapitaal ontvangen. Daarmee kunnen ze het inkomensverlies ten gevolge van uw overlijden opvangen, en voorziene en onvoorziene kosten betalen zoals bijvoorbeeld de huur, onderwijskosten of successierechten.

Vooruitziende personen die ervoor willen zorgen dat hun gezin een comfortabele levenskwaliteit geniet wanneer zijzelf er niet meer zijn.

U kan bij het opmaken van uw contract een of meerdere personen opgeven als begunstigde.

 • Bij intekening: u bepaalt zelf het verzekerde kapitaal (minimaal 2.500 euro) en de begunstigden (in geval van een fiscaal contract dient u als begunstigde uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een verwant tot de tweede graad aan te stellen).
 • Tijdens het contract: u kunt uw contract aanpassen volgens uw levensloop. De aanpassing van het contract gebeurt onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar.
 • Einde van het contract:
  • Bij leven: het contract eindigt op de door u vastgelegde datum. U kunt het verlengen volgens de door u gekozen criteria (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).
  • Bij overlijden: de verzekeraar neemt automatisch contact op met uw begunstigden en licht hen in over de stappen die ze moeten ondernemen.
 • U kan opteren voor een periodieke premie; u betaalt een premie gedurende de volledige duurtijd van het contract. De premies zijn vast en inclusief taksen en kosten. De taks op de premie is 2 % op elke gestorte premie.
 • Het tarief is geldig gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract, onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen.
 • Wij gebruiken een aantal criteria bij het al dan niet goedkeuren van uw verzekeringsaanvraag, de berekening van uw verzekeringspremies en de omvang van de waarborg. Deze criteria zijn: het verzekerde kapitaal, de looptijd van het contract en de financiële acceptatie. Daarnaast zijn er andere elementen die van toepassing zijn op de verzekerde zelf: rookgedrag, leeftijd, gezondheidstoestand, beroep, de sport(en) die de verzekerde beoefent en de vraag of de verzekerde gedurende langere tijd in het buitenland verblijft. De definitieve premies worden na evaluatie van het risico vastgelegd en worden in het contract bevestigd.

Er spelen verschillende criteria mee in onze beslissing om een risico al dan niet te verzekeren en tegen welk tarief. Het gaat over de acceptatiecriteria (AC), tarificatiecriteria (TC) en criteria van omvang van de waarborg (OC). We gebruiken deze segmentatiecriteria om de door u betaalde premie en het verwachtte schadebedrag met elkaar in evenwicht te brengen. Deze criteria zijn objectief: ze hebben een impact op het risico dat zich een schadegeval voordoet en op de omvang ervan.

Acceptatie criterium (AC) Tarificatiecriterium (PC) Criterium van omvang van de waarborg (GC)
Verzekerd kapitaal
Looptijd van het contract
Financiële acceptatie
Gezondheidstoestand
Leeftijd
Rookgedrag
Beroep en sport(en)
Verblijfsrisico

Hieronder vindt u meer uitleg over de criteria die wij toepassen.

 • Het verzekerde kapitaal (AC, TC): het verzekerde kapitaal heeft een impact op het premiebedrag omdat het te verzekeren risico er rechtstreeks mee samenhangt.
 • De looptijd van het contract (AC, TC): de looptijd kan een impact hebben op het te verzekeren bedrag en kan dus een invloed hebben op het premiebedrag.
 • De financiële acceptatie (AC): als het totaal van de kapitalen die bij NN Insurance Belgium nv verzekerd zijn meer bedraagt dan 1 miljoen euro, gaan wij uw financiële situatie evalueren.
 • De gezondheidstoestand (AC, TC, OC): wij winnen inlichtingen in over uw gezondheidstoestand op basis van een vragenlijst of medisch onderzoek. Als u op het ogenblik dat u het contract onderschrijft, gekende gezondheidsproblemen heeft met een impact op het risico op vroegtijdig overlijden, dan houden wij daar rekening mee.
  Als de vragenlijst of het medisch onderzoek ons niet voldoende inzicht geeft in uw gezondheidstoestand, kunnen wij u ook verzoeken om extra vragen te beantwoorden of ons aanvullende gegevens te bezorgen.
 • De leeftijd (AC, TC): uw leeftijd is een belangrijke factor bij het aangaan van een levensverzekering, aangezien uit de statistische gegevens blijkt dat het risico op overlijden toeneemt met de leeftijd.
 • Het rookgedrag (TC): aangezien roken de gezondheid ernstige schade toebrengt en het sterfterisico verhoogt, moeten wij weten of u rookt.
 • Het beroep en de sport(en) (AC, TC, OC): het beroep en de beoefende sport(en) kunnen meer of minder gevaar opleveren. Daarom hebben ze een invloed op uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.
 • Langdurig verblijf in het buitenland (AC, TC, OC): afhankelijk van de duur en de bestemming kan een verblijf in het buitenland een invloed hebben op uw gezondheidstoestand, uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.

De ING Overlijdensverzekering met vast kapitaal wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding, door:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.
 • Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550. Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - www.nn.be - RPR Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

De Belgische wetgeving, onder andere de wet van 04 april 2014 betreffende de verzekeringen, is van toepassing op dit contract.​​

Maak een afspraak

In een ING-kantoor

Vind een bankkantoor