Death Cover Home
Bij een lening

ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet

Ontdek de schuldsaldoverzekering voor een hypothecair krediet

Uw gezin is het allerbelangrijkste. Maar wat als u er plots niet meer bent? Met de ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet vermijdt u alvast dat uw nabestaanden uw hypothecair krediet verder moeten afbetalen.

 • Bescherm uw naasten

  Uw partner of andere nabestaanden blijven na uw overlijden niet met een schuldenberg zitten.

 • Aanpasbaar

  Als u uw krediet in de loop van het contract aanpast, bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, passen we uw schuldsaldoverzekering automatisch aan.

 • Fiscaal voordelig

  De premies zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Een overlijdensverzekering, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv en onderworpen aan het Belgisch recht, verbonden aan uw hypothecair krediet. Voor complete zekerheid raden we per kredietnemer een dekking voor 100% van het bedrag van uw hypothecair krediet aan. Bij overlijden betalen we het schuldsaldo van uw krediet volledig terug. Uw erfgenamen (bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen) hoeven uw hypothecair krediet dus niet verder af te betalen of de gezinswoning te verkopen.

Voor natuurlijke personen van minstens 18 jaar, die willen vermijden dat hun nabestaanden hun krediet moeten afbetalen indien ze zouden overlijden.

Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van hun schuldsaldoverzekering. Raadpleeg uw verzekeraar, uw bank of uw tussenpersoon voor meer informatie.

Bij de ondertekening van uw contract:

 • U kiest zelf de formule die het best bij u past. ING berekent de premies voor de dekking van het ontleende kapitaal.
 • U kiest zelf de begunstigde(n) van uw schuldsaldoverzekering. Als u wilt genieten van een fiscaal voordeel op uw premies, is de keuze van de begunstigde(n) wettelijk beperkt.
 • Uw kantoor kan u helpen bij het zoeken naar de beste formule.

Er spelen verschillende criteria mee in onze beslissing om een risico al dan niet te verzekeren en tegen welk tarief. Het gaat over de acceptatiecriteria (AC), tarificatiecriteria (TC) en criteria van omvang van de waarborg (OC). We gebruiken deze segmentatiecriteria om de door u betaalde premie en het verwachtte schadebedrag met elkaar in evenwicht te brengen. Deze criteria zijn objectief: ze hebben een impact op het risico dat zich een schadegeval voordoet en op de omvang ervan.

Acceptatie criterium (AC) Tarificatiecriterium (TC) Criterium van omvang van de waarborg (GC)
Verzekerd kapitaal
Looptijd van het contract
Financiële acceptatie
Gezondheidstoestand
Leeftijd
Rookgedrag
Beroep en sport(en)
Verblijfs risico

Hieronder vindt u meer uitleg over de criteria die wij toepassen.

 • Het verzekerde kapitaal (AC, TC): het verzekerde kapitaal heeft een impact op het premiebedrag omdat het te verzekeren risico er rechtstreeks mee samenhangt.
 • De looptijd van het contract (AC, TC): de looptijd kan een impact hebben op het te verzekeren bedrag en kan dus een invloed hebben op het premiebedrag.
 • De financiële acceptatie (AC): als het totaal van de kapitalen die bij NN Insurance Belgium nv verzekerd zijn meer bedraagt dan 1 miljoen euro, gaan wij uw financiële situatie evalueren.
 • De gezondheidstoestand (AC, TC, OC): wij winnen inlichtingen in over uw gezondheidstoestand op basis van een vragenlijst of medisch onderzoek. Als u op het ogenblik dat u het contract onderschrijft, gekende gezondheidsproblemen heeft met een impact op het risico op vroegtijdig overlijden, dan houden wij daar rekening mee.
  Als de vragenlijst of het medisch onderzoek ons niet voldoende inzicht geeft in uw gezondheidstoestand, kunnen wij u ook verzoeken om extra vragen te beantwoorden of ons aanvullende gegevens te bezorgen.
 • De leeftijd (AC, TC): uw leeftijd is een belangrijke factor bij het aangaan van een levensverzekering, aangezien uit de statistische gegevens blijkt dat het risico op overlijden toeneemt met de leeftijd.
 • Het rookgedrag (TC): aangezien roken de gezondheid ernstige schade toebrengt en het sterfterisico verhoogt, moeten wij weten of u rookt.
 • Het beroep en de sport(en) (AC, TC, OC): het beroep en de beoefende sport(en) kunnen meer of minder gevaar opleveren. Daarom hebben ze een invloed op uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.
 • Langdurig verblijf in het buitenland (AC, TC, OC): afhankelijk van de duur en de bestemming kan een verblijf in het buitenland een invloed hebben op uw gezondheidstoestand, uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.
 • Betaling: u kan opteren voor een eenmalige premie (u betaalt eenmalig een premie en bent verzekerd voor de volledige duur van uw contract) of periodieke premies (u betaalt een premie gedurende de volledige duurtijd van het hypothecair krediet. Deze premies variëren van jaar tot jaar). De premies zijn inclusief taksen en kosten. De taks op de premie is 1,1% op elke gestorte premie ( 2% in geval van een schuldsaldoverzekering Bullet-krediet)

 • Tarief: het tarief is geldig gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract, onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen

 • Criteria: wij gebruiken een aantal criteria bij het al dan niet goedkeuren van uw verzekeringsaanvraag, de berekening van uw verzekeringspremies en de omvang van de waarborg. Deze criteria zijn: het verzekerde kapitaal, de looptijd van het contract en de financiële acceptatie. Daarnaast zijn er andere elementen die van toepassing zijn op de verzekerde zelf: rookgedrag, leeftijd, gezondheidstoestand, beroep, de sport(en) die de verzekerde beoefent en de vraag of de verzekerde gedurende langere tijd in het buitenland verblijft. De definitieve premies worden na evaluatie van het risico vastgelegd en worden in het contract bevestigd.

De ING Successieverzekering wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv (verzekeringsbemiddelaar), verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A, NN Insurance Belgium nv (verzekeraar) verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550.

Lees de algemene voorwaarden voor alle voorwaarden (pdf).

Andere belangrijke informatie vindt u hier:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

 • Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550. Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - www.nn.be - RPR Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

Kom langs op kantoor

In uw buurt en wanneer het u past!

Maak een afspraak