DeathCoverOtherLoans
Bij een lening

ING Tijdelijke Overlijdensverzekering

De ING Tijdelijke Overlijdensverzekering is een schuldsaldoverzekering van NN Insurance Belgium nv, aangeboden door ING.

Vraagt u zich af hoe u kunt vermijden dat uw nabestaanden uw verrichting op afbetaling moeten aflossen mocht u overlijden? Ontdek de ING Tijdelijke Overlijdensverzekering, de ideale oplossing voor uw gezin.

 • Bescherm uw erfgenamen

  De ING Tijdelijke Overlijdensverzekering garandeert uw erfgenamen of rechthebbenden de eigendom van het goed, zonder dat ze uw lopende verrichting op afbetaling moeten aflossen.

 • Onmisbare dekking

  Bij overlijden wordt het schuldsaldo van uw verrichting op afbetaling terugbetaald.

 • Flexibele premies

  U kiest voor een eenmalige premie of terugkerende premies (jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks).

 • Belastingvoordeel

  U kunt onder bepaalde voorwaarden van een belastingvermindering genieten.

Een overlijdensverzekering, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv en onderworpen aan het Belgisch recht, gekoppeld aan uw verrichting op afbetaling. Voor complete zekerheid raadt ING aan om voor elke kredietnemer een dekking van 100% van het geleende bedrag te nemen. Bij overlijden betalen we het schuldsaldo van uw verrichting op afbetaling volledig terug. Uw erfgenamen (bijvoorbeeld uw partner of kinderen) hoeven uw goed dus niet terug te betalen of te verkopen.

Natuurlijke personen van minstens 18 jaar die een verrichting op afbetaling zijn aangegaan en willen vermijden dat hun nabestaanden deze lening moeten aflossen mochten ze overlijden.

De nabestaande(n) die u hebt aangesteld bij ondertekening van uw contract.

 • Bij de ondertekening van het contract:

  • U kiest zelf de formule die het best bij u past. ING berekent de premies voor de dekking van het geleende kapitaal.
  • U kunt de begunstigde(n) van uw tijdelijke overlijdenverzekering vrij kiezen. Als u op uw premies een belastingvoordeel
  • Uw kantoor kan u helpen bij de keuze van de formule die het best aan uw behoeften voldoet.

 • Einde van het contract: Bij overlijden: als u een dekking voor 100% hebt gekozen, wordt het schuldsaldo van uw verrichting op afbetaling volledig terugbetaald.

Er spelen verschillende criteria mee in onze beslissing om een risico al dan niet te verzekeren en tegen welk tarief. Het gaat over de acceptatiecriteria (AC), tarificatiecriteria (TC) en criteria van omvang van de waarborg (OC). We gebruiken deze segmentatiecriteria om de door u betaalde premie en het verwachtte schadebedrag met elkaar in evenwicht te brengen. Deze criteria zijn objectief: ze hebben een impact op het risico dat zich een schadegeval voordoet en op de omvang ervan.

Acceptatie criterium (AC) Tarificatiecriterium (PC) Criterium van omvang van de waarborg (GC)
Verzekerd kapitaal
Looptijd van het contract
Financiële acceptatie
Gezondheidstoestand
Leeftijd
Rookgedrag
Beroep en sport(en)
Verblijfsrisico

Hieronder vindt u meer uitleg over de criteria die wij toepassen.

 • Het verzekerde kapitaal (AC, TC): het verzekerde kapitaal heeft een impact op het premiebedrag omdat het te verzekeren risico er rechtstreeks mee samenhangt.
 • De looptijd van het contract (AC, TC): de looptijd kan een impact hebben op het te verzekeren bedrag en kan dus een invloed hebben op het premiebedrag.
 • De financiële acceptatie (AC): als het totaal van de kapitalen die bij NN Insurance Belgium nv verzekerd zijn meer bedraagt dan 1 miljoen euro, gaan wij uw financiële situatie evalueren.
 • De gezondheidstoestand (AC, TC, OC): wij winnen inlichtingen in over uw gezondheidstoestand op basis van een vragenlijst of medisch onderzoek. Als u op het ogenblik dat u het contract onderschrijft, gekende gezondheidsproblemen heeft met een impact op het risico op vroegtijdig overlijden, dan houden wij daar rekening mee.
  Als de vragenlijst of het medisch onderzoek ons niet voldoende inzicht geeft in uw gezondheidstoestand, kunnen wij u ook verzoeken om extra vragen te beantwoorden of ons aanvullende gegevens te bezorgen.
 • De leeftijd (AC, TC): uw leeftijd is een belangrijke factor bij het aangaan van een levensverzekering, aangezien uit de statistische gegevens blijkt dat het risico op overlijden toeneemt met de leeftijd.
 • Het rookgedrag (TC): aangezien roken de gezondheid ernstige schade toebrengt en het sterfterisico verhoogt, moeten wij weten of u rookt.
 • Het beroep en de sport(en) (AC, TC, OC): het beroep en de beoefende sport(en) kunnen meer of minder gevaar opleveren. Daarom hebben ze een invloed op uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.
 • Langdurig verblijf in het buitenland (AC, TC, OC): afhankelijk van de duur en de bestemming kan een verblijf in het buitenland een invloed hebben op uw gezondheidstoestand, uw overlijdensrisico en uw levensverwachting.
 • Betaling: U kan opteren voor een eenmalige premie (u betaalt eenmalig een premie en bent verzekerd voor de volledige duur van uw contract) of periodieke premies (u betaalt een premie gedurende de volledige duurtijd van de verrichting op afbetaling. Deze premies variëren van jaar tot jaar). De premies zijn inclusief taksen en kosten. De taks op de premie is 2 % op elke gestorte premie.

 • Tarief: het tarief is geldig gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract, onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen.

 • Goedkeuring: wij gebruiken een aantal criteria bij het al dan niet goedkeuren van uw verzekeringsaanvraag, de berekening van uw verzekeringspremies en de omvang van de waarborg. Deze criteria zijn: het verzekerde kapitaal, de looptijd van het contract en de financiële acceptatie. Daarnaast zijn er andere elementen die van toepassing zijn op de verzekerde zelf: rookgedrag, leeftijd, gezondheidstoestand, beroep, de sport(en) die de verzekerde beoefent en de vraag of de verzekerde gedurende langere tijd in het buitenland verblijft. De definitieve premies worden na evaluatie van het risico vastgelegd en worden in het contract bevestigd.

De ING Successieverzekering wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv (verzekeringsbemiddelaar), verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A, NN Insurance Belgium nv (verzekeraar) verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550.

Lees de algemene voorwaarden (pdf) en de informatiefiche (pdf) voor alle voorwaarden en uitsluitingen.

Andere belangrijke informatie vindt u hier:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A.Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

 • Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550. Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - www.nn.be - RPR Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

De Belgische wetgeving, onder andere de wet van 04 april 2014 betreffende de verzekeringen, is van toepassing op dit contract.

Ga langs op kantoor

Waar en wanneer het u past

Maak een afspraak