Vehicle Assistance
Voertuig

ING Lion Assistance

Zorgeloos onderweg met deze pechverhelping voor uw voertuig!

De ING Lion Assistance biedt u bijstand voor uw voertuig overal in Europa aan. Tot voor de deur van uw huis! Indien nodig wordt een vervangwagen ter beschikking gesteld. En dat is niet alles: ze omvat ook een uitgebreide bijstand aan personen.

 • Vervangwagen

  U krijgt een vervangwagen als uw voertuig niet onmiddellijk hersteld kan worden. Als u in België bent, hebt u de wagen voor max. 15 dagen, in het buitenland max. 5 dagen.

 • Pechverhelping, overal

  Motorpech, een lekke band of per ongeluk de verkeerde brandstof getankt? We sturen professionele pechverhelping, zowel in België als in het buitenland.

 • Totaalpakket

  U kunt rekenen op bijstand aan voertuigen, aan personen, in het buitenland en thuis.

ING Lion Assistance met bijstand aan voertuigen (jaarcontract) is een bijstandsverzekering waarop u dag en nacht en in de meest uiteenlopende situaties kunt rekenen. De verzekering combineert bijstand aan personen met een uitgebreide bijstand aan voertuigen.

Natuurlijke personen die in België wonen of er gewoonlijk verblijven (minstens 180 dagen per jaar) en zowel voor nieuwe als bestaande ING-cliënten.

Volgende personen kunnen zich bij deze verzekering inschrijven:

 • de verzekeringnemer
 • het gezin van de verzekeringnemer (iedereen die onder hetzelfde dak woont als de verzekeringnemer), als de optie gezin is gekozen.
 • ongehuwde kinderen van de verzekeringnemer die door de scheiding van hun ouders elders in België wonen maar bij de verzekeringnemer op bezoek komen, dit op voorwaarde dat ze fiscaal of financieel ten laste zijn van de verzekeringnemer of de ex-partner ervan (als de optie gezin is gekozen)
 • andere personen die gratis in het verzekerde voertuig worden vervoerd en in België gedomicilieerd zijn

Het beheer van uw ING Lion Assistance is eenvoudig. Wilt u uw contract wijzigen of beëindigen? Kies een van de onderstaande rubrieken, vul het formulier in en stuur het terug naar ING.

 • Bijstand aan voertuigen:

  • Pechverhelping en sleepkosten na een mechanisch defect, lekke band, brandstoftekort of ongeval. Bijstand bij verlies of diefstal van uw autosleutels.
  • Verzending van auto-onderdelen naar het buitenland.
  • Als uw voertuig in panne staat in het buitenland, is er afhankelijk van de omstandigheden voorzien in een terugbetaling van:
   • de repatriëring van het herstelde voertuig naar uw woonplaats, of terugbetaling van uw trein- of vliegtuigticket als u het herstelde voertuig zelf wilt ophalen
   • de repatriëring van het verzekerde voertuig naar België voor de herstelling in een door u gekozen garage
   • de hotelkosten van uw verlengd verblijf in afwachting van de herstelling in het buitenland (max. 100 euro per verzekerde per dag en met een maximum van 1.000 euro per schadegeval)
   • een taxi of huurwagen om uw woonplaats of bestemming te bereiken (max. 100 euro per verzekerde per dag en met een maximum van 1.000 euro per schadegeval)
  • Vervangwagen: als het voertuig hersteld moet worden na pech, een ongeval, vandalisme of poging tot diefstal, krijgt u een vervangwagen voor de duur van de herstelling (max. 15 dagen in België en max. 5 dagen in Europa). In geval van diefstal, carjacking of homejacking krijgt u een vervangwagen gedurende max. 15 dagen in België en max. 5 dagen in Europa.
   Als het voertuig in panne staat in het buitenland en u bent al naar België teruggekeerd, krijgt u een vervangwagen in België gedurende max. 10 dagen

  U kunt maximaal 4 voertuigen opnemen in de verzekering. Een voertuig mag bij de aanvang van het contract nog geen 10 jaar zijn. De verzekering geldt in België en in Europa

 • Bijstand aan personen:

  • Terugbetaling van de medische kosten in het buitenland tot 100.000 euro.
  • Terugbetaling van de medische nabehandelingskosten in België tot 2.500 euro.
  • Terugbetaling van de repatriëring van de gewonde en zijn of haar gezin, of de kosten voor een verlengd verblijf in het hotel als de gewonde om medische redenen niet vervoerd mag worden (max. 100 euro per dag per zieke of gewonde persoon gedurende max. 10 dagen).
 • Bijstand op reis:

  • Terugbetaling van bijkomende reiskosten (overnachtings- en vervoerskosten) voor maximaal 500 euro per schadegeval als u door overmacht vastzit in het buitenland (staking, natuurverschijnselen, epidemieën ...).
  • Dag en nacht, alle dagen van de week telefonische bijstand, voor en tijdens uw reis.
  • Verzending van een koffer met vervangingsbagage en terugbetaling van de kosten voor de meest noodzakelijke aankopen tot 250 euro bij vertraging, diefstal of verlies van uw bagage.
  • Indien nodig voorschot van 2.500 euro voor niet-verzekerde gevallen (bijvoorbeeld de herstellingskosten van het voertuig).
 • Bijstand thuis:

  • Terugbetaling van de kosten van een slotenmaker bij verlies of diefstal van uw huissleutels of als u de sleutels in de woning vergeten bent waardoor u niet naar binnen kunt (maximaal 250 euro per woning per jaar).
  • Terugbetaling van 2 opeenvolgende hotelovernachtingen (maximaal 100 euro per nacht per verzekerde) en 250 euro voor de meest noodzakelijke aankopen in geval van zware schade aan uw woning.
 • Premie

  De premie is afhankelijk van het aantal voertuigen en of de verzekering voor u alleen of voor u en uw gezin. Onder "gezin" verstaan we de verzekeringnemer, de samenwonende partner of echtgeno(o)t(e), en de alleenstaande kinderen en familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Ook de alleenstaande kinderen van de verzekeringnemer en die van de partner die op een ander adres wonen, zijn in de meeste gevallen verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht in de algemene voorwaarden (pdf).


  Enkel voor u U en uw familie
  1 voertuig 178 euros 196 euros
  2 voertuig 272 euros 290 euros
  3 voertuig 402 euros 420 euros
  4 voertuig 532 euros 550 euros
 • Duurtijd

  • Het contract met bijstand aan voertuigen heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u deze verzekering ten laatste drie maanden vóór de vervaldag opzegt.
  • De reisbijstandsverzekering begint te lopen vanaf de gekozen datum, maar ten vroegste op de dag en het uur dat u de verzekering afsloot

De hierboven-vermelde verzekeringen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Om de premie te berekenen en een offerte te ontvangen, kunt u terecht in een ING-kantoor of op de simulator via www.ing.be of via Home’Bank.

Raadpleeg voor de geldende voorwaarden, uitsluitingen en limieten van de verzekeringen de algemene voorwaarden en de informatiefiches die beschikbaar zijn op www.ing.be en in alle ING-kantoren. Gelieve kennis te nemen van die documenten voordat u intekent.

U kunt de algemene informatie over de verzekeringen en het beleid van ING België nv en de verzekeraar inzake belangenconflicten (met inbegrip van de voordelen) raadplegen op www.ing.be > Tarieven en Reglementen > Informatie en Reglementen.

Klachten kunt u richten aan ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel (tel. + 32 2 547 61 02 – e-mail: klachten@ing.be) of de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (tel. + 32 2 547 58 71 – e-mail: info@ombudsman.as)

De verzekering ING Lion Assistance wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be – BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

 • verzekeraar: Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer 0487. Vennootschapszetel: Louizalaan 166, PB 1, B-1050 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0415.591.055. Tel. + 32 2 550 04 00 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE66 3630 8057 8243. Lees de algemene voorwaarden (pdf) en de de informatiefiche (pdf) voor alle voorwaarden en uitsluitingen.

Inschrijven op deze verzekering

vul uw gegevens online in

Inschrijving verzekering
Onderteken uw verzekeringscontract

in een ING-kantoor

Maak een afspraak online