Beleggen

AXA World Funds - Global Optimal Income

Een basisbelegging voor uw obligatieportefeuille.

Het subfonds wordt actief en naar eigen inzicht beheerd om beleggingsmogelijkheden in aandelen- en effectenmarkten in landen van de OESO te benutten. Beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op een gecombineerde analyse van macro-economische, sectorale en ondernemingsgebonden cijfers. • Lanceringsdatum van het Subfonds

  15 februari 2013

 • Lanceringsdatum van de aandelen klasse

  8 maart 2013

 • Valuta van de aandelen klasse

  De referentievaluta is de euro.

 • Voor beleggers die streven naar

  • deen actief beheerde belegging die alle kansen in de bedrijfs- en staatsobligatiemarkt kan benutten.
  • een matige rentegevoeligheid (duration).
  • een beleggingshorizon hebben van minimum drie jaar

  Maar...

  Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn:


  • Kredietrisico: in geval van wanbetal ing of kwaliteitsverslechtering van een of meer emittenten, zal de obligatiewaarde en bijgevolg de N.I.W. van het compartiment dalen.
  • Tegenpartijrisico: risico op wanbetaling van één van de tegenpartijen, wat kan leiden tot een betalings- of leveringsrisico.
  • Impact van technieken zoals derivaten: sommige beheerstrategieën impliceren specifieke risico’s, zoals liquiditeits-, krediet-, tegenpartij- , waarderings- , juridische en operationele risico’s en risico m.b.t. onderliggende activa. Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact van marktbewegingen op het Subfonds kan toenemen, met mogelijk een aanzienlijk risico op verlies.
  • Geopolitiek risico: beleggingen in effecten die zijn uitgegeven of genoteerd in verschillende landen, kunnen worden beïnvloed door de ontwikkeling van de wisselkoers, door wetgeving of beperkingen die van toepassing zijn op die beleggingen, door regelgeving inzake deviezencontrole of door koersvolatiliteit.
  • Risico van beleggingen in hedgefondsen: een beperkt deel van de activa van het betreffende subfonds (max. 10%) mag belegd worden in fondsen met een alternatieve beleggingsstrategie. Beleggingen in dergelijke alternatieve fondsen houden enkele specifieke risico's in, onder meer in verband met de waardering van de activa van dergelijke fondsen en de lage liquiditeit ervan.

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het AXA World Funds - Global Optimal Income-prospectus (pdf).

 • Minimale belegging

  1 aandeel


  Duurtijd

  onbepaald


  FKosten (éénmalig)

  • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België) : 3%
  • Uitstapvergoeding: 0%

  Lopende kosten

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,45%, waarvan 1,20% jaarlijkse beheerskosten.
  • Bewaarkosten: 0% / jaar

  Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.


  Fiscaliteit

  Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):


  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs: geen

  Roerende voorheffing op dividenden:


  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen
  • Uitkeringsbewijs: 30%

  Roerende voorheffing in geval van terugkoop:


  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): niet van toepassing

  *Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval van compartimenten die voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

  Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Financiële dienst België : AXA Bank Belgium N.V., Troonplein 1, 1000 Brussel

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen,North Gate II. Koning Albert II-laan 8. 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Maak een afspraak in een kantoor

...voor een persoonlijk aanbod

Maak een afspraak