Beleggen

BGF Global Allocation

Kies voor een zeer gediversifieerde belegging

BGF Global Allocation Fund, compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht BlackRock Global Funds, streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het fonds.  • Lanceringsdatum van het Subfonds:

  3 januari 1997

 • Lanceringsdatum van de aandelen klasse:

  3 januari 1997

 • Valuta van de aandelen klasse

  De referentievaluta is de euro.

 • Voor beleggers die streven naar:

  • Een toegang tot een zeer gediversifieerde gemengde portefeuille, die wereldwijd kan beleggen in alle regio’s, sectoren en marktkapitalisaties.
  • Een kernpositie met een bovengemiddeld rendementspotentieel.

   

  Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn:


  • Marktrisico: De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
  • Wisselkoers risico: Actief beheer van de valutablootstelling door middel van derivaten maakt het Fonds gevoelig voor wijzigingen in de koersen van buitenlandse valuta. Als de valutablootstelling waartegen het Fonds gehedged is in waarde stijgt, is het mogelijk dat beleggersniet profiteren van een dergelijke waardestijging
  • Kredietrisico: Wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het veronderstelde risiconiveau verhogen.
  • Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
  • Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.
  • Rendementsrisico:Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
  • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het BGF Global Allocation Fund-prospectus (pdf).

 • Minimale belegging:

  1 aandeel


  Duurtijd

  onbepaald


  Kosten (éénmalig)

  • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België) : 3%
  • Uitstapvergoeding: 0%

  Lopende kosten

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,77%, waarvan 1.50% jaarlijkse beheerskosten.
  • Bewaarkosten: 0% / jaar

  Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus (pdf).


  Fiscaliteit

  Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):


  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs: geen

  Roerende voorheffing op dividenden:


  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen
  • Uitkeringsbewijs: 30%

  Roerende voorheffing in geval van terugkoop:


  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

  *Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval van compartimenten die voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.


  Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Financiële afdeling in België: J.P. Morgan Chase Bank, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Brussel

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen www.ombudsfin.be.

Maak een afspraak in een kantoor

... voor een persoonlijk aanbod

Maak een afspraak