Fondsen

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Technology Fund

Focus op bedrijven met sterk groeipotentieel, specifiek in de technologie- en telecommunicatiesectoren.

Het Franklin Technology Fund (het "Fonds") probeert de beleggingswaarde te verhogen op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen uitgegeven door technologiebedrijven van eender welke grootte gevestigd in ieder land. • Lanceringsdatum van het Subfonds

  3 april 2000

 • Lanceringsdatum van de aandelen klasse

  3 april 2000

 • Valuta van de aandelen klasse

  De referentiemunt is de Amerikaanse dollar (USD). Het rendement in euro kan dus negatief of positief beïnvloed worden in functie van de schommelingen van de wisselkoers.

 • Voor beleggers die streven naar…

  • Bedrijven met sterk groeipotentieel, specifiek in de technologie- en telecommunicatiesectoren
  • Een beleggingsteam dat nauw contact met de besluitvormers heeft: geregelde bedrijfsbezoeken en geografische nabijheid bij de meeste technologiebedrijven in Silicon Valley
  • Portefeuillediversificatie : het compartiment biedt beleggers een participatie in toonaangevende bedrijven die innoverend werk verrichten in de technologie- en telecommunicatiesectoren

  Maar…

  Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn:


  • De netto-inventariswaarde van het compartiment kan schommelen als gevolg van bewegingen op de aandelenmarkten
  • Beleggen in één wereldwijde sector, zoals technologie- en telecommunicatiesectoren, is riskanter dan een portefeuille die wereldwijd over meerdere sectoren gespreid is. Dit betekent dat de onderliggende netto-inventariswaarde op korte termijn sterker kan stijgen of dalen
  • Er bestaat een risico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer nodig. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het Franklin Technology Fund (USD)-prospectus (pdf).

 • Minimale belegging

  1 aandeel


  Duurtijd

  onbepaald


  Kosten (éénmalig)

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,83%, waarvan (maximum) 1,5% jaarlijkse beheerskosten.

  • Uitstapvergoeding: 0%


  Lopende kosten

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 2,01%

  • Bewaarkosten: 0%/ jaar

  Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus (pdf).


  Fiscaliteit

  Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):


  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)

  • Uitkeringsbewijs: geen


  Roerende voorheffing op dividenden:


  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen

  • Uitkeringsbewijs: 30%


  Roerende voorheffing in geval van terugkoop:


  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: nee

  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja

  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): niet van toepassing


  Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.
  In het geval van compartimenten die voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.
  Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Financiële dienst in België : J.P. Morgan Chase Bank, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Brussels

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8. 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Maak een afspraak in een kantoor

... voor een persoonlijk aanbod

Maak een afspraak