Fondsen

ING (B) Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced

Profiteer van de expertise van uitmuntende fondsbeheerders

ING Core Fund Balanced, compartiment van de Bevek naar belgisch recht ING (B) Collect Portfolio, is een dakfonds (fonds van fondsen) dat voornamelijk belegt in een gespreide portefeuille van internationale aandelen- en obligatiefondsen. • Lanceringsdatum van het Subfonds

  25 januari 2013

 • Lanceringsdatum van de aandelen klasse

  25 januari 2013

 • Valuta van de aandelen klasse

  De referentievaluta is de euro.

 • Voor beleggers die streven naar

  • gediversifieerde en internationale beleggingen via een portefeuille van beleggingsfondsen die geselecteerd worden door de specialisten van ING België.
  • creatie van potentiële meerwaarde.

  Maar...

  Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn:


  • Marktrisico: Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Financiële instrumenten worden beïnvloed door meerdere factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt en de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in elk land.
  • Kredietrisico: Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gematigd.
  • Wisselkoersrisico: De valuta-exposure kan invloed hebben op de resultaten van het sub-fonds. Er wordt geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het terugkrijgen van uw initiële belegging.
  • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
  • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het BGF Global Allocation Fund-prospectus (pdf).

 • Minimale belegging:

  1 aandeel


  Duurtijd

  duurtijd onbepaald


  Kosten (éénmalig)

  • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België): 3%
  • Uitstapvergoeding: 0%

  Lopende kosten

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,89%, waarvan 1,50% jaarlijkse beheerskosten.
  • Bewaarkosten: 0% / jaar

  Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.


  Fiscaliteit

  Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):


  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs: geen

  Roerende voorheffing op dividenden:


  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen
  • Uitkeringsbewijs: 30%

  Roerende voorheffing in geval van terugkoop:


  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

  *Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval van compartimenten die voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

  Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Financiële dienst in België : RBC Investor Services Belgium, Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht, Zenith Building, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8. 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Maak een afspraak in een kantoor

...voor een persoonlijk aanbod

Maak een afspraak