Beleggen

NN (L) Food & Beverages (USD)

Breng uw portefeuille op smaak …

Het fonds* is een aandelenklasse (hierna te noemen het fonds) van NN (L) beheerd door NN Investment Partners Luxembourg S.A. Dit fonds belegt wereldwijd in bedrijven binnen de sector voedingsmiddelen dranken. • Lanceringsdatum van het fonds

  augustus 1996

 • Lanceringsdatum van de aandelen klasse

  augustus 1996

 • Valuta van de aandelen klasse

  De referentiemunt is de Amerikaanse dollar (USD). Het rendement in euro kan dus negatief of positief beïnvloed worden in functie van de schommelingen van de wisselkoers.

 • Voor beleggers die streven naar…

  • een oplossing om hun portefeuille te diversifiëren door te beleggen in de defensieve sector van de verbruiksgoederen.
  • beleggingen in de aantrekkelijke groeilanden, waar een interessante demografie, een groeiende middenklasse, een fragmentarische detailhandel en beperkte concurrentie van private merken tot een snellere groei leidt.
  • beleggen in bedrijven die door een duurzaam concurrentieel voordeel in staat zijn hun marktaandeel te vergroten

  Maar…

  Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn:


  • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
  • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
  • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt
  • Wisselkoersrisico: wisselkoersschommelingen kunnen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden.
  • Concentratierisico: Beleggingen binnen een specifieke sector hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die over diverse sectoren gespreid zijn

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het NN (L) Food & Beverages (USD)-prospectus (pdf).

 • Minimale belegging

  1 aandeel


  Duurtijd

  onbepaald


  Kosten (éénmalig)

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,80%, waarvan (maximum) 1,5% jaarlijkse beheerskosten.

  • Uitstapvergoeding: 0%


  Lopende kosten

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 2,01%

  • Bewaarkosten: 0%/ jaar

  Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus (pdf).


  Fiscaliteit

  Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):


  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)

  • Uitkeringsbewijs: geen


  Roerende voorheffing op dividenden:


  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen

  • Uitkeringsbewijs: 30%


  Roerende voorheffing in geval van terugkoop:


  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja

  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja

  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): niet van toepassing


  Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.
  In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.
  Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Financiële dienst België: ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussel

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8. 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Maak een afspraak in een kantoor

... voor een persoonlijk aanbod

Maak een afspraak