Beleggen

NN (L) Industrials

Kies voor een fonds dat wereldwijd belegt in industriële aandelen.

Dit fonds omvat bedrijven die actief zijn in de volgende sectoren: fabricage en distributie van kapitaalgoederen, levering van commerciële diensten en producten en levering van transportdiensten. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Wij streven ernaar om, gemeten over een periode van enkele jaren, beter te presteren dan het referentiefonds MSCI World 10/40 Industrials NR. Wij trachten waarde toe te voegen door aandelen te selecteren op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de actuele koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico's voordat wij dit aandeel in het fonds opnemen. U kunt uw deelneming in het fonds verkopen op elke (werk) dag waarop de waarde van de rechten van deelneming berekend wordt. Voor dit fonds gebeurt dit dagelijks. Het fonds streeft er niet naar om dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd. • Lanceringsdatum van het fonds

  26 augustus 2002

 • Lanceringsdatum van de aandelen klasse

  16 september 2002

 • Valuta van de aandelen klasse

  De referentievaluta is de euro.

 • Voor beleggers die streven naar…

  • Willen profiteren van de kansen in de industriesector.
  • Die hun sectorportefeuille willen spreiden.

  Maar…

  Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn :


  • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
  • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
  • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.
  • Sectorrisico: beleggingen in een specifieke sector hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die over diverse sectoren gespreid zijn.

  Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het NN (L) Industrials-prospectus (pdf).

 • Minimale belegging

  1 aandeel


  Duurtijd

  onbepaald


  Kosten (éénmalig)

  • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België): 3%

  • Uitstapvergoeding: 0%


  Lopende kosten

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,84%, waarvan (maximum) 1,50% jaarlijkse beheerskosten.

  • Bewaarkosten: 0%/ jaar

  Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.


  Fiscaliteit

  Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):


  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)

  • Uitkeringsbewijs: geen


  Roerende voorheffing op dividenden:


  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen

  • Uitkeringsbewijs: 30%


  Roerende voorheffing in geval van terugkoop:


  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja

  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 10% in schuldbewijzen beleg: ja

  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): niet van toepassing


  *Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.
  In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.
  Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Financiële dienst België: ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussel

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8. 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Maak een afspraak in een kantoor

... voor een persoonlijk aanbod

Maak een afspraak