Beleggen

Obligaties

Ontvang periodieke coupons en een terugbetaling op de eindvervaldag

Een obligatie is een schuldbekentenis van de instantie die ze uitgeeft. Ze heeft een vaste looptijd, een rentevoet die recht geeft op periodieke coupons en een terugbetaling op de eindvervaldag.

 • Een vaste looptijd

  Een obligatie is verbonden aan een lening met een vaste looptijd. Concreet opent de emittent ervan een lening met bepaalde looptijd. U kunt dan op een of meer obligaties inschrijven. Elke obligatie vertegenwoordigt een participatie in die lening.

 • Periodieke coupons

  Een obligatie is een schuldbekentenis van de emittent tegenover u: de obligatiehouder. Zo kunt u eventueel ook interesten ontvangen: eveneens coupons genoemd. De rentevoet in kwestie kan vast of variabel zijn.

 • Terugbetaling

  Een obligatie geeft recht op een terugbetaling door de emittent op de eindvervaldag. Doorgaans is dat 100% van de nominale waarde van de obligatie. (exclusief kosten), behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent.

 • Risico's

  De voornaamste risico's zijn het marktrisico, het insolvabiliteitsrisico van de emittent, het kapitaalrisico, het wisselrisico en het liquiditeitsrisico. U kan een beschrijving van deze risico's verder op deze pagina vinden bij 'De voornaamste risico's'.

De emittent van een obligatie kan een van de volgende zijn: een grote (Belgische of buitenlandse) privéonderneming, een bank, een instelling, een (Belgische of buitenlandse) overheidsinstelling of een internationale organisatie

Die emittent opent een langlopende lening. U kunt dan op een of meer obligaties inschrijven. Elke obligatie vertegenwoordigt een participatie in die lening. Concreet is dat een schuldbekentenis van de emittent tegenover u: de obligatiehouder. Zo kunt u eventueel ook interesten (coupons) ontvangen.

Een obligatie is gekoppeld aan:

 • een lening met vaste looptijd
 • een uitgifteprijs (bij aankoop op de primaire markt tijdens de inschrijvingsperiode) of aankoopprijs (bij aankoop op de secundaire markt)
 • een interestvoet die recht geeft op de uitbetaling van een periodieke coupon
 • en een terugbetalingsprijs op de eindvervaldag (doorgaans 100% van de nominale waarde van een obligatie), behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent.


Obligaties worden uitgegeven op de primaire markt. U kunt erop inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Een obligatie kan worden uitgegeven tegen pari (uitgifteprijs = 100% van de nominale waarde), boven pari (bijvoorbeeld 102%) of onder pari (bijvoorbeeld 98%).

Na uitgifte kunnen de obligaties op de secundaire markt gekocht of verkocht worden. Daar schommelen de prijzen dagelijks: als de interestvoeten stijgen, dalen de koersen en omgekeerd.

 • Marktrisico: de marktprijs van obligaties kan fluctueren als gevolg van een aantal factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun obligaties willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen tegen de marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of minwaarde ten opzichte van de nominale waarde.
 • Insolvabiliteitsrisico van de emittent: Is het risico dat het belegde kapitaal en de coupons gedeeltelijk of niet worden terugbetaald bij faillissement van of wanbetaling door de emittent.
 • Kapitaalrisico: De waarde van een obligatie kan tijdens de looptijd stijgen of dalen op de secundaire markt, en dit in functie van diverse factoren. Als u vóór de vervaldag verkoopt, kan dit leiden tot kapitaalwinst- of verlies. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen garantie verstrekt.
 • Wisselkoersrisico: Ongunstige wisselkoersschommelingen van de valuta waarin de obligatie is genoteerd, kunnen het rendement negatief beïnvloeden. 
 • Liquiditeitsrisico: Dit is het risico dat obligaties niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden op de beurs. Hierdoor kan de belegger moeilijkheden ondervinden om zijn volledige belegde kapitaal vóór de vervaldatum terug te krijgen.

Publiek aanbod van obligaties door de vennootschap Bekaert NV

RECLAME

De obligatie uitgifte van Bekaert NV werd vervroegd afgesloten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Bedrijf: Bekaert NV
 • Bekaert is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming die wereldwijd bijna 29 000 medewerkers telt, met hoofdzetel in België en een gezamenlijke omzet van 5,1 miljard euro in 2018.
 • Type product: Publiek Aanbod van obligaties naar Belgisch recht.
 • Beleggingsdoel: Deze obligatie heeft tot doel de belegger een vast rendement aan te bieden voor een periode van 7 jaar en op maturiteit een volledige terugbetaling van het kapitaal.
 • Belangrijkste kenmerken van de obligaties: 
 • Emittent: NV Bekaert SA, naamloze vennootschap onderworpen aan het Belgisch recht
 • Uitgifte-en betaaldatum: 25 oktober 2019
 • De Obligaties zijn gedematerialiseerde, rechtstreekse, niet-achtergestelde, onvoorwaardelijke en (onderworpen aan de voorwaarden van Negatieve zekerheid) niet door zekerheden gedekte effecten onderworpen aan het Belgisch recht. 
 • De Emittent noch de obligaties hebben een kredietrating
 • Notering: de obligaties zullen worden genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. 
 • Gebruik van de uitgifte-opbrengst: NV Bekaert SA zal de netto-opbrengst van de operatie gebruiken voor de terugbetaling van het uitstaande bedrag van 89.500.000 euro onder de brugfinanciering vrij van financiële convenanten die in oktober 2018 werd afgesloten bij verschillende banken (waaronder ING) en de gedeeltelijke terugbetaling van de uitstaande 195.000.000 euro aan ‘2011 obligaties’ die op vervaldag komen in december 2019. Via deze obligatie-uitgifte wil NV Bekaert SA een optimaal evenwicht tot stand brengen tussen de bankfinanciering en de financiering via de kapitaalmarkten. 
 • Aanbieding: De Aanbiedingsperiode loopt van 11 oktober 2019 (9u) tot en met 18 oktober 2019 (17u30). De verkoopsbeperkingen die van toepassing zijn op deze obligatie-uitgifte staan vermeld in het Prospectus. Particuliere beleggers worden aangemoedigd om op de eerste werkdag van de inschrijvingsperiode, namelijk 11 oktober 2019 vóór 17u30 in te schrijven op de Obligaties om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toekenning van de obligaties, onderworpen, in geval van overinschrijving, aan proportionele vermindering van hun inschrijving. Voor de inschrijvers kunnen verschillende her-allocatiepercentages van toepassing zijn afhankelijk van de financiële tussenpersoon waarbij ze op de obligaties hebben ingeschreven
 • Looptijd: 7 jaar: tot 25/10/2026
 • Uitgifteprijs: 101,875% (de verkoopscommissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger inbegrepen). De prijs van de Obligaties op de secondaire markt kan steeds geraadpleegd worden op de Euronext Brussels 
 • Coupures: 1.000 EUR
 • Minimum inschrijvingsbedrag: 1.000 EUR
 • Terugbetaling op eindvervaldag aan 100,00%, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent.
 • Jaarlijkse bruto coupon (voor kosten en taksen): 2,750% (jaarlijks betaalbaar op 25 oktober)
 • Actuarieel netto rendement: 1,639% op basis van de uitgifteprijs van 101,875% en uitgaand van een terugbetaling tegen 100% op de eindvervaldag en na aftrek van een roerende voorheffing van 30%.
 • Risicocategorie volgens ING België NV: 4, op een schaal van 0 (laagste) tot 6 (hoogste risico).
 • Kosten: Plaatsing-en verdelingscommissie van 1.875% ten laste van de particuliere belegger, inbegrepen in de Aanbiedingsprijs. Financiële dienst: gratis bij ING in België. Bij het verkopen van de Obligaties vóór de eindvervaldag (op de secundaire markt), zal er een makelaarsvergoeding verschuldigd zijn (zie Tarievenkaart). Kosten voor bewaring van de obligaties op een ING-effectenrekening: ten laste van de belegger (de tarieven van toepassing bij ING België NV zijn terug te vinden via ing.be - tarieven en reglementen). Tarievenkaart).
 • Fiscaliteit: De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 30% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. Taks op de beursverrichtingen bij aan­ of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,12% met een maximumbedrag van EUR 1300.
 • Hoe inschrijven op deze Obligatie?: De aanbiedingsperiode loopt van 11 oktober 2019 (9u) tot en met 18 oktober 2019 (17u30). Een vervroegde afsluiting is mogelijk, maar kan pas ten vroegste gebeuren op het einde van de eerste dag van de Aanbiedingsperiode, namelijk 11 oktober 2019 om 17u30. Particuliere beleggers worden aangemoedigd om op de eerste werkdag van de Aanbiedingsperiode vóór 17u30 (CET) in te schrijven op de Obligaties om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toekenning van de obligaties, onderworpen, in geval van overinschrijving, aan proportionele vermindering van hun inschrijving. De minimale inschrijving is vastgelegd op 1.000 euro.
 • Waarschuwing: Deze Obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in de Obligaties houdt risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties lenen beleggers geld aan de Emittent (zoals beneden gedefinieerd) die zich verbindt tot de betaling van interest op jaarbasis en om de hoofdsom terug te betalen op de Vervaldatum. In geval van faillissement of wanprestatie van de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Een beslissing om te beleggen moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens vervat in dit Prospectus. Alvorens een beslissing om te beleggen te nemen, moeten de beleggers het Prospectus in zijn geheel lezen (en in het bijzonder Deel 2: Risicofactoren op pagina's 10-25 van het Prospectus). Beleggers dienen in het bijzonder rekening te houden met het feit dat de lange looptijd van de Obligaties de materialiteit van de geïdentificeerde risicofactoren met betrekking tot de Emittent en de Obligaties kan verhogen, dat de schuldratio van de Emittent de laatste drie tot vier jaar substantieel is gestegen en dat hij blootgesteld is aan een (her)financieringsrisico. Elke potentiële belegger moet zorgvuldig onderzoeken of het gepast is voor dit type belegger om in de Obligaties te beleggen, rekening houdend met zijn of haar kennis en ervaring en moet, indien nodig, professioneel advies inwinnen.
 • Risicofactoren:

Er zijn bepaalde risicofactoren die van wezenlijk belang zijn voor het beoordelen van de risico’s in verband met de Obligaties. De belangrijkste risico’s met betrekking tot de Obligaties omvatten, zonder beperking:

 • het recht van de Obligatiehouders om betaling op de Obligaties te ontvangen is niet door zekerheden gedekt of gewaarborgd en de Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent en de door zekerheden gedekte en niet gedekte schuld van de dochtervennootschappen van de Emittent
 • de Emittent is mogelijks niet in staat om de Obligaties terug te betalen op hun vervaldatum of bij vervroegde terugbetaling als gevolg van een controlewijziging, of een wanprestatie;
 • De Obligaties kunnen vóór de vervaldatum worden afgelost;
 • de voorwaarden van de Obligaties kunnen in bepaalde omstandigheden worden gewijzigd zonder de toestemming van de houder;
 • de uitgifteprijs en/of de aanbiedingsprijs van de Obligaties zullen bepaalde bijkomende vergoedingen en kosten omvatten die mogelijks niet in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de prijs van de Obligaties op de secundaire markt; 
 • momenteel is er geen actieve handelsmarkt voor de Obligaties en er zijn secundaire marktrisico's (i.e., beleggers kunnen hun Obligaties mogelijk niet gemakkelijk verkopen of tegen prijzen die hen een rendement opleveren dat vergelijkbaar is met gelijkaardige beleggingen).
 • wijzigingen in de rentevoet zullen de waarde van de Obligaties beïnvloeden, aangezien zij rente dragen tegen een vaste rentevoet 

Er zijn bepaalde factoren die invloed kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen uit hoofde van de Obligaties te vervullen. De voornaamste risico’s met betrekking tot de Emittent omvatten, zonder beperking:

 • De activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Emittent zouden wezenlijk kunnen worden beïnvloed door de wereldwijde economische en politieke omstandigheden;
 • Het ombuigen van de winstgevendheid van zwakker presterende activiteiten en andere herstructureringsmaatregelen kosten tijd en wegen op de winstgevendheid van de Emittent
 • De volatiliteit van de prijs van walsdraad kan leiden tot verdere uitholling van de marge;
 • De schuldratio van de Emittent is de laatste drie tot vier jaar substantieel gestegen en hij is blootgesteld aan een (her)financieringsrisico;
 • Het niet adequaat beschermen van de intellectuele eigendom van de Emittent zou zijn activiteiten en bedrijfsresultaten aanzienlijk kunnen schaden;
 • De Emittent is blootgesteld aan risico’s op het gebied van regelgeving en naleving;
 • Ongunstige bedrijfsprestaties of veranderingen in het onderliggende economische klimaat kunnen leiden tot een bijzondere waardevermindering van activa; en
 • De Emittent is onderworpen aan strenge milieuwetgeving.
 • Beschikbare documentatie:

Potentiële beleggers moeten, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, het prospectus lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen.


Dit document is reclame, opgesteld en verspreid door ING Bank NV. Het bevat geen beleggingsadvies of beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.


 • Contacteer ons online op www.ing.be/complaints. Bel op +32 2 464 60 01 of per brief: ING ComplaintManagement, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of mail naar klachten@ing.be.
 • Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8/Bt 2, 1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar ombudsman@ombudsfin.be

Maak een afspraak

in een ING-kantoor naar keuze.

Ik maak een afspraak