Onze beleggingsproducten

Obligaties

Ontvang periodieke coupons en een terugbetaling op de eindvervaldag

Een obligatie is een schuldbekentenis van de instantie die ze uitgeeft. Ze heeft een vaste looptijd, een rentevoet die recht geeft op periodieke coupons en een terugbetaling op de eindvervaldag.

 • Online

  ING Self Invest bied je toegang tot een ruim aanbod van obligaties.

 • Een vaste looptijd

  Een obligatie is verbonden aan een lening met een vaste looptijd. Concreet opent de emittent ervan een lening met bepaalde looptijd. U kunt dan op een of meer obligaties inschrijven. Elke obligatie vertegenwoordigt een participatie in die lening.

 • Periodieke coupons

  Een obligatie is een schuldbekentenis van de emittent tegenover u: de obligatiehouder. Zo kunt u eventueel ook interesten ontvangen: eveneens coupons genoemd. De rentevoet in kwestie kan vast of variabel zijn.

 • Terugbetaling

  Een obligatie geeft recht op een terugbetaling door de emittent op de eindvervaldag. Doorgaans is dat 100% van de nominale waarde van de obligatie. (exclusief kosten), behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent.

 • Risico's

  De voornaamste risico's zijn het marktrisico, het insolvabiliteitsrisico van de emittent, het kapitaalrisico, het wisselrisico en het liquiditeitsrisico. U kan een beschrijving van deze risico's verder op deze pagina vinden bij 'De voornaamste risico's'.

De emittent van een obligatie kan een van de volgende zijn: een grote (Belgische of buitenlandse) privéonderneming, een bank, een instelling, een (Belgische of buitenlandse) overheidsinstelling of een internationale organisatie

Die emittent opent een langlopende lening. U kunt dan op een of meer obligaties inschrijven. Elke obligatie vertegenwoordigt een participatie in die lening. Concreet is dat een schuldbekentenis van de emittent tegenover u: de obligatiehouder. Zo kunt u eventueel ook interesten (coupons) ontvangen.

Een obligatie is gekoppeld aan:

 • een lening met vaste looptijd
 • een uitgifteprijs (bij aankoop op de primaire markt tijdens de inschrijvingsperiode) of aankoopprijs (bij aankoop op de secundaire markt)
 • een interestvoet die recht geeft op de uitbetaling van een periodieke coupon
 • en een terugbetalingsprijs op de eindvervaldag (doorgaans 100% van de nominale waarde van een obligatie), behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent.


Obligaties worden uitgegeven op de primaire markt. U kunt erop inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Een obligatie kan worden uitgegeven tegen pari (uitgifteprijs = 100% van de nominale waarde), boven pari (bijvoorbeeld 102%) of onder pari (bijvoorbeeld 98%).

Na uitgifte kunnen de obligaties op de secundaire markt gekocht of verkocht worden. Daar schommelen de prijzen dagelijks: als de interestvoeten stijgen, dalen de koersen en omgekeerd.

 • Marktrisico: de marktprijs van obligaties kan fluctueren als gevolg van een aantal factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun obligaties willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen tegen de marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of minwaarde ten opzichte van de nominale waarde.
 • Insolvabiliteitsrisico van de emittent: Is het risico dat het belegde kapitaal en de coupons gedeeltelijk of niet worden terugbetaald bij faillissement van of wanbetaling door de emittent.
 • Kapitaalrisico: De waarde van een obligatie kan tijdens de looptijd stijgen of dalen op de secundaire markt, en dit in functie van diverse factoren. Als u vóór de vervaldag verkoopt, kan dit leiden tot kapitaalwinst- of verlies. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen garantie verstrekt.
 • Wisselkoersrisico: Ongunstige wisselkoersschommelingen van de valuta waarin de obligatie is genoteerd, kunnen het rendement negatief beïnvloeden. 
 • Liquiditeitsrisico: Dit is het risico dat obligaties niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden op de beurs. Hierdoor kan de belegger moeilijkheden ondervinden om zijn volledige belegde kapitaal vóór de vervaldatum terug te krijgen.
 • Als alternatief kan je je orders doorgeven via onze dienst 'Client Services' 02 464 60 01 aan het toepasselijk tarief. Raadpleeg onze tarieven.
 • Nog geen ING Self Invest beleggingsrekening? Maak je online beleggingsrekening in een paar klikken aan en ontdek ING Self Invest
 • Contacteer ons online op www.ing.be/complaints. Bel op +32 2 464 60 01 of per brief: ING ComplaintManagement, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of mail naar klachten@ing.be.
 • Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8/Bt 2, 1000 Brussel of mail naar ombudsman@ombudsfin.be