Ons aanbod

Obligaties

Ontvang periodieke coupons en een terugbetaling op de eindvervaldag

Een obligatie is een schuldbekentenis van de instantie die ze uitgeeft. Ze heeft een vaste looptijd, een rentevoet die recht geeft op periodieke coupons en een terugbetaling op de eindvervaldag.

 • Een vaste looptijd

  Een obligatie is verbonden aan een lening met een vaste looptijd. Concreet opent de emittent ervan een lening met bepaalde looptijd. U kunt dan op een of meer obligaties inschrijven. Elke obligatie vertegenwoordigt een participatie in die lening.

 • Periodieke coupons

  Een obligatie is een schuldbekentenis van de emittent tegenover u: de obligatiehouder. Zo kunt u eventueel ook interesten ontvangen: eveneens coupons genoemd. De rentevoet in kwestie kan vast of variabel zijn.

 • Terugbetaling

  Een obligatie geeft recht op een terugbetaling door de emittent op de eindvervaldag. Doorgaans is dat 100% van de nominale waarde van de obligatie. (exclusief kosten), behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent.

 • Risico's

  De voornaamste risico's zijn het marktrisico, het insolvabiliteitsrisico van de emittent, het kapitaalrisico, het wisselrisico en het liquiditeitsrisico. U kan een beschrijving van deze risico's verder op deze pagina vinden bij 'De voornaamste risico's'.

De emittent van een obligatie kan een van de volgende zijn: een grote (Belgische of buitenlandse) privéonderneming, een bank, een instelling, een (Belgische of buitenlandse) overheidsinstelling of een internationale organisatie

Die emittent opent een langlopende lening. U kunt dan op een of meer obligaties inschrijven. Elke obligatie vertegenwoordigt een participatie in die lening. Concreet is dat een schuldbekentenis van de emittent tegenover u: de obligatiehouder. Zo kunt u eventueel ook interesten (coupons) ontvangen.

Een obligatie is gekoppeld aan:

 • een lening met vaste looptijd
 • een uitgifteprijs (bij aankoop op de primaire markt tijdens de inschrijvingsperiode) of aankoopprijs (bij aankoop op de secundaire markt)
 • een interestvoet die recht geeft op de uitbetaling van een periodieke coupon
 • en een terugbetalingsprijs op de eindvervaldag (doorgaans 100% van de nominale waarde van een obligatie), behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent.


Obligaties worden uitgegeven op de primaire markt. U kunt erop inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Een obligatie kan worden uitgegeven tegen pari (uitgifteprijs = 100% van de nominale waarde), boven pari (bijvoorbeeld 102%) of onder pari (bijvoorbeeld 98%).

Na uitgifte kunnen de obligaties op de secundaire markt gekocht of verkocht worden. Daar schommelen de prijzen dagelijks: als de interestvoeten stijgen, dalen de koersen en omgekeerd.

 • Marktrisico: de marktprijs van obligaties kan fluctueren als gevolg van een aantal factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun obligaties willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen tegen de marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of minwaarde ten opzichte van de nominale waarde.
 • Insolvabiliteitsrisico van de emittent: Is het risico dat het belegde kapitaal en de coupons gedeeltelijk of niet worden terugbetaald bij faillissement van of wanbetaling door de emittent.
 • Kapitaalrisico: De waarde van een obligatie kan tijdens de looptijd stijgen of dalen op de secundaire markt, en dit in functie van diverse factoren. Als u vóór de vervaldag verkoopt, kan dit leiden tot kapitaalwinst- of verlies. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen garantie verstrekt.
 • Wisselkoersrisico: Ongunstige wisselkoersschommelingen van de valuta waarin de obligatie is genoteerd, kunnen het rendement negatief beïnvloeden. 
 • Liquiditeitsrisico: Dit is het risico dat obligaties niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden op de beurs. Hierdoor kan de belegger moeilijkheden ondervinden om zijn volledige belegde kapitaal vóór de vervaldatum terug te krijgen.

RECLAME

Publiek aanbod van groene obligaties door Renewi plc

 • De obligatie uitgifte van Renewi plc werd vervroegd afgesloten.
 • Vennootschap: Renewi plc
 • Renewi plc (hierna “Renewi” of de “Emittent”), een waste-to-productbedrijf, geeft, in het kader van een aanbod aan het publiek in België en Luxemburg, groene obligaties uit met een looptijd van 6 jaar, met een vaste bruto coupon van 3,00%, gegarandeerd door een aantal Garanten (hierna de "Obligaties") voor een maximumbedrag van EUR 125 miljoen. Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel brutorendement 2,658%. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% bedraagt het actuarieel nettorendement 1,768%.
 • Type product: Publiek Aanbod van obligaties naar Engels recht.
 • Beleggingsdoel: Deze Obligatie heeft tot doel de belegger een vast rendement aan te bieden voor een periode van 6 jaar en op maturiteit een volledige terugbetaling van het kapitaal. Deze Obligaties zijn schuldinstrumenten die niet door zekerheden worden gedekt. Een belegging in deze Obligaties houdt risico’s in. Door in te tekenen lenen de beleggers geld aan Renewi die zich ertoe verbindt jaarlijks een coupon uit te betalen en op de eindvervaldag de hoofdsom terug te betalen. Bij faillissement of wanbetaling van Renewi en de Garanten bestaat de kans dat de beleggers de bedragen waarop ze recht hebben niet terugkrijgen en hun belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
 • Belangrijkste kenmerken van de Obligaties:
 • Emittent: Renewi plc, onderworpen aan Engels recht.
 • Uitgifte-en betaaldatum: 23 juli 2021
 • De Obligaties zijn gedematerialiseerde, rechtstreekse, niet-achtergestelde, onvoorwaardelijke en (onderworpen aan de voorwaarden van Negatieve zekerheid) niet door zekerheden gedekte effecten onderworpen aan Engels recht. 
 • De Emittent noch de Obligaties hebben een kredietrating.
 • Notering: de Obligaties zullen worden genoteerd op de gereglementeerde markt Bourse de Luxembourg.
 • De Obligaties zijn structureel achtergesteld: In geval van financiële problemen binnen de groep Renewi zullen de houders van Obligaties pas worden terugbetaald nadat de schuldeisers van dochterondernemingen die geen Garanten zijn, zijn terugbetaald.
 • De belangrijkste risico’s verbonden aan deze Obligaties staan verder op deze pagina beschreven alsook in het Prospectus (in het bijzonder Deel 2 “Risk factors " (pagina’s 10-28 van het Prospectus).
 • Kosten: verkoop- en distributiecommissie van 1.875% ten laste van de particuliere belegger, inbegrepen in de Aanbiedingsprijs. Financiële dienst: gratis bij ING in België. Bij het verkopen van de Obligaties vóór de eindvervaldag (op de secundaire markt), zal er een makelaarsvergoeding verschuldigd zijn. Kosten voor bewaring van de Obligaties op een effectenrekening: ten laste van de belegger (de tarieven van toepassing bij ING België NV vindt u hier). De totale kosten per Coupure tijdens de looptijd van de Obligatie bedragen EUR 18,75 in de veronderstelling dat de effecten worden aangehouden tot aan de eindvervaldag.
 • Waarschuwing: "Groene Obligaties": Een bedrag gelijk aan de netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties zal door de Emittent worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en specifiek voor de financiering of herfinanciering van in aanmerking komende groene investeringen en uitgaven in verband met de categorie "voorkoming en bestrijding van verontreiniging" in haar bedrijfsafdelingen en activiteiten, in overeenstemming met het “Green Finance Framework” van de Emittent. Het risico bestaat echter dat de in aanmerking komende activa van het “Green Finance Framework” niet voldoen aan toekomstige reglementaire vereisten op het vlak van duurzaamheid of aan de verwachtingen van beleggers op het vlak van duurzaamheid, of dat de activa niet langer voldoen aan de gehanteerde selectiecriteria voor duurzaamheid.
 • Looptijd: 6 jaar: tot 23 juli 2027 (behalve in geval van vervroegde terugbetaling)
 • Uitgifteprijs: 101,875% (de verkoopscommissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger inbegrepen). De prijs van de Obligaties op de secundaire markt kan steeds geraadpleegd worden op de de website van de Bourse de Luxembourg www.bourse.lu).
 • Coupures: 1.000 EUR
 • Minimum inschrijvingsbedrag: 1.000 EUR
 • Terugbetaling op eindvervaldag aan 100,00%, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garanten.
 • Jaarlijkse bruto coupon (voor kosten en taksen): 3,00% (jaarlijks betaalbaar op 23 juli vanaf 23 juli 2022)
 • Actuarieel netto rendement: 1,768% op basis van de uitgifteprijs van 101,875% en uitgaand van een terugbetaling tegen 100% op de eindvervaldag en na aftrek van een roerende voorheffing van 30%.
 • Risicocategorie volgens ING België NV: 5, op een schaal van 1 (laagste) tot 7 (hoogste risico)
 • Fiscaliteit: De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. op datum van deze webpagina) onderhevig aan een roerende voorheffing aan 30% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. Taks op de beursverrichtingen bij aan­ of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,12% met een maximumbedrag van EUR 1.300.
 • Risicofactoren:

Voornaamste risico’s met betrekking tot de Emittent

De Emittent heeft in het Prospectus een aantal factoren geïdentificeerd die een wezenlijke nadelige invloed zouden kunnen hebben op zijn activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand en die daarom een invloed kunnen uitoefenen op zijn vermogen om de verschuldigde betalingen onder de Obligaties te verrichten (en in het bijzonder Deel 2 “Risk factors” (pagina’s 10 tot 20 van het Prospectus)). Deze factoren omvatten oa.: 

 • De activiteiten van de Groep werden en kunnen nog steeds worden beïnvloed door de Covid-19 pandemie. De uiteindelijke duur van de Covid-19 pandemie, alsook de reacties van de regeringen en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de wereldeconomie en de lokale en nationale economieën (met name in het VK, Nederland en België, waar de activiteiten van de Groep geconcentreerd zijn) blijven onzeker.  
 • Het is mogelijk dat de Groep niet in staat zou zijn om financiering te bekomen of om zijn Groepsfinancieringen op langere termijn te herfinancieren. Om te reageren op zakelijke uitdagingen kan de Groep bijkomende fondsen nodig hebben die mogelijk niet beschikbaar zijn of, wanneer bijkomende financiering beschikbaar is, kan de kasstroomgeneratie van de Groep onvoldoende zijn om die beschikbare bijkomende financiering te kunnen opnemen. 
 • De Groep is onderworpen aan beperkende convenanten in het kader van zijn Groepsfinancieringen op Lange Termijn en andere schulden. De financieringsovereenkomsten of -contracten met betrekking tot de Groepsfinancieringen op Lange Termijn, alsook de werkkapitaal- en garantiefaciliteiten, bevatten tal van convenanten, verklaringen en garanties gegeven door Groepsvennootschappen, waaronder ook de Emittent en de Garanten. 
 • Schommelingen in de recyclageprijzen kunnen een wezenlijk ongunstig effect hebben op de Groep. De verkoop en de afname van recyclaten vormen een bron van winst voor de Groep. Het niveau van de wereldwijde economische activiteit kan een zeer grote invloed hebben op de grondstoffenprijzen en bijgevolg op de waarde van dergelijke recycleerbare materialen. 
 • De Groep wordt beïnvloed door veranderingen op de lokale markt voor energie uit afval en de concurrentiedruk kan een invloed hebben op de marges. Dit kan het vermogen van de Groep beperken om cash te genereren, te investeren en te groeien en/of haar schulden af te lossen. De lokale afvalenergiecentrales (verbrandingsovens) draaien doorgaans op volle toeren, wat heel anders is dan enkele jaren geleden, toen zij nog niet over voldoende grondstoffen beschikten. 
 • Stijgingen van de afvalverwijderingskosten en aanverwante transportkosten, arbeidskosten en beperkingen in de beschikbaarheid van arbeidskrachten kunnen een nadelige invloed hebben op de financiële resultaten van de Groep. Arbeid is een van de grootste kostenposten van de Groep en relatief kleine stijgingen van de arbeidskosten per werknemer zouden haar kostenstructuur wezenlijk kunnen beïnvloeden. 
 • De prestatie van de activiteiten van de Groep hangen samen met de economische activiteit en de marktvoorwaarden in de sectoren waarin de Groep actief is. De hoeveelheden afval die worden geproduceerd op de markten waarin de Groep actief is, worden in grote mate beïnvloed door factoren waarop de Groep geen vat heeft, met inbegrip van de algemene economische omstandigheden, de beschikbaarheid van krediet op de financiële markten, niveaus van groei van het bruto binnenlands product en consumptie, niveaus van bouw- en renovatiewerkzaamheden, technologische vooruitgangen en wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot milieuaangelegenheden en afvalbeheer.

Voornaamste risico’s met betrekking tot de Obligaties

De Emittent heeft in het Prospectus een aantal risicofactoren gelinkt aan de Obligaties geïdentificeerd (en in het in bijzonder Deel 2 “Risk factors” (pagina’s 20-28 van het Prospectus)). Deze factoren omvatten o.a.:

 • In geval van verzuim van de Emittent en de Garanten onder de Obligaties, kan het bedrag van de door de Emittent betaalde hoofdsom en/of interest aanzienlijk lager zijn dan de Uitgifteprijs of, al naargelang het geval, de door de houder van Obligaties (de Obligatiehouder) belegde aankoopprijs en kan het zelfs nul zijn.
 • De Emittent kan ervoor opteren de Obligaties om fiscale redenen vervroegd terug te betalen. De Put-optie voor Obligatiehouders in geval van wijziging van zeggenschap kan zich voordoen op momenten dat de heersende rentevoeten relatief laag kunnen zijn. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat een belegger de terugbetalingsopbrengsten niet kan herbeleggen in vergelijkbare effecten, tegen een effectieve rentevoet die even hoog is als die van de Obligaties. 
 • De Put-optie kan alleen worden uitgeoefend in bepaalde omstandigheden, die mogelijk niet alle situaties dekken waarin zich een wijziging van zeggenschap kan voordoen. Bovendien, in het geval dat sommige, maar niet alle, Obligatiehouders hun Put-optie in geval van wijziging van zeggenschap uitoefenen, kan dit de liquiditeit van een handelsmarkt voor de Obligaties verminderen doordat er minder Obligaties in omloop zijn. 
 • Bepaalde of alle Garanten zouden kunnen ophouden Garant te zijn met betrekking tot de Obligaties. Indien dit gebeurt, zullen de Obligatiehouders enkel nog een beroep kunnen doen op de Emittent en op de overblijvende Garanten, die ook dochterondernemingen van de Emittent kunnen zijn, die garanten voor de Obligaties worden (of enkel de Emittent) voor de betalingen. Bovendien zal de Garantie gegeven door de in België opgerichte Garanten, onderworpen zijn aan beperkingen onder de wetten van die rechtsgebieden en kan er geen zekerheid bestaan over het bedrag, indien dat er is, en de timing van enige betaling door de in België opgerichte Garanten. 
 • De betalingsverplichtingen van de Emittent onder de Obligaties zullen effectief structureel ondergeschikt zijn aan enige betalingsverplichting verschuldigd aan schuldeisers van de niet-Garantiestellende dochterondernemingen van de Emittent. In geval van verzuim van de Emittent en van de Garanten onder de Obligaties, kan het bedrag van de hoofdsom en/of interest dat betaald wordt door de Emittent of de Garanten substantieel lager zijn dan de prijs die belegd werd door de Obligatiehouder en kan die zelfs nul zijn, in welk geval de Obligatiehouder zijn volledige belegging kan verliezen, of een betaling van interest en/of hoofdsom kan plaatsvinden op een ander tijdstip dan verwacht. 
 • Hoe inschrijven op deze Obligatie?: Aanbiedingsperiode loopt van 8 juli 2021 (9u00) tot en met 15 juli 2021 (17u30). Een vervroegde afsluiting is mogelijk, maar kan pas ten vroegste gebeuren op het einde van de eerste dag van de Aanbiedingsperiode, namelijk 8 juli 2021 om 17u30. Particuliere beleggers worden aangemoedigd om op de eerste werkdag van de Aanbiedingsperiode vóór 17u30 (CET) in te schrijven op de Obligaties om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toekenning van de obligaties, onderworpen, in geval van overinschrijving, aan proportionele vermindering van hun inschrijving. De minimale inschrijving is vastgelegd op 1.000 euro. 
 • Waarschuwing: Deze webpagina heeft een promotioneel karakter en is opgesteld door ING België NV. Het is geen aanbeveling om in te tekenen of een advies of aanbeveling om gelijk welke verrichting af te sluiten, en moet ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. ING België NV is verantwoordelijk voor deze webpagina, maar baseert zich voor de inhoud ervan uitsluitend op het Prospectus. De volledige verantwoordelijkheid voor het Prospectus ligt bij de Emittent. Bovendien wordt deze webpagina door ING België NV ter beschikking gesteld aan al haar cliënten en is ze niet gebaseerd op het onderzoek van de specifieke situatie van een cliënt. De betrokken financiële instrumenten zullen niet worden geregistreerd volgens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan Amerikaanse burgers, zelfs niet buiten de Verenigde Staten, noch aan houders van een “Green Card”.
 • Beschikbare documentatie:

Potentiële beleggers moeten, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, het prospectus lezen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. Het in het Engels opgestelde Prospectus werd goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) op 5 juli 2021. De goedkeuring van het Prospectus door de CSSF houdt geen aanprijzing in van de aangeboden Obligaties.
Deze webpagina is reclame, opgesteld en verspreid door ING België NV. Het bevat geen beleggingsadvies of beleggingsonderzoek. Deze webpagina is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.

 • Contacteer ons online op www.ing.be/complaints. Bel op +32 2 464 60 01 of per brief: ING ComplaintManagement, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of mail naar klachten@ing.be.
 • Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8/Bt 2, 1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar ombudsman@ombudsfin.be