Onze beleggingsproducten

ING Life Invest

Een levensverzekering van NN Insurance Belgium nv.

ING Life Invest is een tak 23-beleggingsverzekering naar Belgisch recht. U profiteert van de voordelen van een levensverzekering en het potentieel van een beleggingsfonds om voor uzelf of voor uw naasten een toekomst op te bouwen.

 • Bepaalt het tempo

  U kunt eenmalig een bedrag beleggen en/of uw kapitaal geleidelijk en in de loop van de tijd opbouwen met een periodiek beleggingsplan dat op elk moment kan worden aangepast. Deze belegging is in overeenstemming met uw vooraf bepaalde beleggersprofiel.


  Het minimumbedrag van de premie en/of uw stortingen is 50 euro (premietaks en instapkosten inbegrepen).

 • Fiscaliteit/Kosten

  De gestorte premies zijn onderworpen aan instapkosten van maximaal 2% en een taks op de levensverzekeringspremie van 2%. Op jaarbasis bedraagt de beheersvergoeding van het verzekeringsfonds 0,70% en de kosten die verbonden zijn aan het onderliggende beleggingsfonds van de verzekering, ongeveer 1,10%.

   

  Er wordt daarentegen bij uitstap geen beurstaks of taks op de meerwaarde (roerende voorheffing) geheven. Verderop op deze pagina leest u hier meer over.

   

  Bij overlijden kunnen echter successierechten verschuldigd zijn overeenkomstig de wetgeving.

 • Beschikbaarheid

  Bij ING weten we dat u steeds onverwacht geld nodig kunt hebben. Daarom kunt u, onder bepaalde voorwaarden en rekening houdend met uw beleggingshorizon die u vooraf met uw adviseur hebt vastgesteld, de beschikbare reserve van uw contract altijd (geheel of gedeeltelijk) opnemen. Voor opnames tijdens de eerste 48 maanden van het contract is een degressieve opnamevergoeding van toepassing.

 • Risico's

  De belangrijkste risico's zijn het marktrisico, het kredietrisico, het solvabiliteitsrisico, het valutarisico en het beheersrisico. Wij raden u aan u goed te informeren over de risico's van de levensverzekering alvorens erop in te tekenen. Verderop op deze pagina leest u hier meer over.

Natuurlijke personen die in België wonen en tussen 18 jaar en 79 jaar oud kunnen een ING Life Invest-contract onderschrijven.

Het contract heeft geen vooraf bepaalde einddatum maar eindigt automatisch bij het overlijden van de verzekerde of bij een volledige opname van de reserve. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt 5 jaar.

ING Life Invest Moderated

Het kapitaal wordt door de verzekeraar belegd in het verzekeringsfonds NN Life Invest Moderated Fund (ISIN-code: BE6313715821), dat op zijn beurt belegt in het beleggingsfonds ING (B) Fund Index Portfolio Fund Moderated (ISIN-code: BE6314602960).

Dit onderliggend fonds beoogt te beleggen volgens een laag tot matig risicoprofiel dat in de loop van de tijd constant blijft en streeft daarbij naar een rendement uit enerzijds de groei van het gedeelte aandelen en anderzijds de inkomsten uit obligatieproducten. Het onderliggend fonds belegt daartoe hoofdzakelijk in Exchange Traded Funds (ETF’s) van iShares die inzetten op aandelen, schuldbewijzen en rente gerelateerde effecten, effecten uit de vastgoedsector, effecten uit de sector van de basisproducten en, indien dat nodig wordt geacht, in contanten en geldmarktinstrumenten.

Om een laag tot matig risiconiveau te behouden, varieert de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën in de tijd.

Deze aan beleggingsfondsen gekoppelde verzekering is met name bedoeld voor beleggers met een matig risicoprofiel. Alvorens te beleggen in dit product raden wij u aan om de belangrijke documenten aandachtig te lezen en om samen met uw adviseur na te gaan of u de kenmerken van het product en vooral de risico's die eraan zijn verbonden goed hebt begrepen.


ING Life Invest Balanced

Het kapitaal wordt door de verzekeraar belegd in het verzekeringsfonds NN Life Invest Balanced Fund (ISIN-code: BE6310968514), dat op zijn beurt belegt in het beleggingsfonds ING (B) Fund Index Portfolio Fund Balanced (ISIN-code: BE6309855052).

Dit onderliggend fonds beoogt te beleggen volgens een evenwichtig risicoprofiel dat in de loop van de tijd constant blijft en streeft daarbij naar een rendement uit enerzijds de groei van het gedeelte aandelen en anderzijds de inkomsten uit obligatieproducten. Het onderliggend fonds belegt daartoe hoofdzakelijk in Exchange Traded Funds (ETF’s) van iShares die inzetten op aandelen, schuldbewijzen en rente gerelateerde effecten, effecten uit de vastgoedsector, effecten uit de sector van de basisproducten en, indien dat nodig wordt geacht, in contanten en geldmarktinstrumenten.

Om een laag tot matig risiconiveau te behouden, varieert de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën in de tijd.

Deze aan beleggingsfondsen gekoppelde verzekering is met name bedoeld voor beleggers met een evenwichtig risicoprofiel. Alvorens te beleggen in dit product raden wij u aan om de belangrijke documenten aandachtig te lezen en om samen met uw adviseur na te gaan of u de kenmerken van het product en vooral de risico's die eraan zijn verbonden goed hebt begrepen.


ING Life Invest Dynamic

Het kapitaal wordt door de verzekeraar belegd in het verzekeringsfonds NN Life Invest Dynamic Fund (ISIN-code: BE6313707745), dat op zijn beurt belegt in het beleggingsfonds ING (B) Fund Index Portfolio Fund Dynamic (ISIN-code: BE6314604016).

Dit onderliggend fonds beoogt te beleggen volgens een gematigd tot dynamisch risicoprofiel dat in de loop van de tijd constant blijft en streeft daarbij naar een rendement uit enerzijds de groei van het gedeelte aandelen en anderzijds de inkomsten uit obligatieproducten. Het onderliggend fonds belegt daartoe hoofdzakelijk in Exchange Traded Funds (ETF’s) van iShares die inzetten op aandelen, schuldbewijzen en rente gerelateerde effecten, effecten uit de vastgoedsector, effecten uit de sector van de basisproducten en, indien dat nodig wordt geacht, in contanten en geldmarktinstrumenten.

Om een gematigd tot dynamisch risiconiveau te behouden, varieert de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën in de tijd.

Deze aan beleggingsfondsen gekoppelde verzekering is met name bedoeld voor beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Alvorens te beleggen in dit product raden wij u aan om de belangrijke documenten aandachtig te lezen en om samen met uw adviseur na te gaan of u de kenmerken van het product en vooral de risico's die eraan zijn verbonden goed hebt begrepen.

De ontwikkeling van het belegd vermogen is afhankelijk van de ontwikkeling van het fonds NN Life Invest Moderated/Balanced/Dynamic Fund. Het fonds biedt geen kapitaalgarantie en ook het rendement is niet gegarandeerd. 

De waarde van de reserve (het belegd vermogen) is direct afhankelijk van de waarde van het onderliggende fonds. De inventariswaarde van het fonds is te vinden op www.nn.be.

Solvabiliteitsrisico

Levensverzekeringscontracten maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar is dat vermogen eerst en vooral bestemd voor de nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden. Bij wanbetaling of faillissement van NN Insurance Belgium NV is teruggave van de volledige reserve van het contract onzeker. ING Life Invest geniet geen bescherming van het ‘Waarborgfonds voor financiële producten’.


Marktrisico

Dat is een algemeen risico voor alle soorten beleggingen. Het koersverloop van roerende waarden wordt voornamelijk bepaald door het klimaat op de financiële markten en de economische evolutie van de emittenten, die op hun beurt beïnvloed worden door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in hun land.


Fondsbeheersrisico

Het fonds is blootgesteld aan verschillende risico's die variëren afhankelijk van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Om deze doelstelling te bereiken, belegt de beheerder in verschillende categorieën en soorten activa, in verschillende verhoudingen, afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het betrokken fonds. Het risico bestaat dat de beleggingen ondanks de expertise van de gedelegeerde beheerder BlackRock niet het verwachte rendement opleveren.


Kredietrisico

Dit is het risico dat een emittent of tegenpartij in gebreke blijft. Dit risico omvat het risico dat ‘kredietspreads’ veranderen en het wanbetalingsrisico. Het onderliggend fonds kan zijn blootgesteld aan de kredietmarkt en/of aan bepaalde emittenten waarvan het koersverloop wordt bepaald door de verwachtingen van de marktpartijen over hun schuldaflossingscapaciteit.


Valutarisico

Dit is het risico dat ontstaat als gevolg van rechtstreekse beleggingen van het onderliggende fonds en het gebruik van financiële instrumenten, waarbij een risicopositie wordt ingenomen in een andere valuta dan die waarin het onderliggende fonds wordt gewaardeerd. Wanneer de wisselkoers van die valuta schommelt ten opzichte van de waarderingsvaluta's van het onderliggende fonds kan dat de waarde van de activa in portefeuille negatief beïnvloeden. Deze risico's zijn voor rekening van de verzekeringsnemer en leiden ertoe dat het kapitaal niet gegarandeerd is.

Op elke gestorte premie (min. € 50 taksen en kosten inbegrepen) bedragen de kosten:

 • Instapkosten: maximaal 2% op de gestorte premie.
 • Taks op de levensverzekeringspremie(s): 2% op elke gestorte premie.
 • Kosten van het fonds: 
 • De beheersvergoeding : 0,70% op jaarbasis en maandelijks pro rata temporis berekend over de inventariswaarde van het verzekeringsfonds. 
 • De beheerskosten van het onderliggende beleggingsfonds : ongeveer 1.13% (ING Life Invest Moderated), 1.10% (ING Life Invest Balanced), 1.11% (ING Life Invest Dynamic) op jaarbasis en maandelijks pro rata temporis rechtstreeks verrekend in de netto-inventariswaarde van dit beleggingsfonds. Het fonds NN Life Invest Moderated/Balanced/Dynamic Fund belegt in een ander onderliggend beleggingsfonds van ING (B), Fund Index Portfolio Moderated/Balanced/Dynamic Fund, dat wordt beheerd door ING Solutions Investment Management. Aan dit onderliggende beleggingsfonds zijn eveneens kosten verbonden. De beheerskosten van het onderliggende beleggingsfonds bestaan uit de werkingskosten, zoals het bewaarloon, de administratieve kosten, de kosten van de jaarverslagen en publicaties en de transactiekosten. De beheersvergoeding en de bovengenoemde kosten zijn opgenomen in de netto-inventariswaarde van het verzekeringsfonds. Deze kosten bestaan uit een vergoeding voor ING België voor haar diensten als tussenpersoon. Raadpleeg voor meer informatie het beheersreglement.
 • Afkoopvergoeding: de kosten van een gehele of gedeeltelijke opname zijn van toepassing vanaf de tweede maand na de datum van inwerkingtreding van het contract en bedragen 4,80%. De volgende 48 maanden dalen de kosten elke maand met 0,10%. Hierdoor hoeft er bij een afkoop na vier jaar en één maand geen vergoeding meer te worden betaald. bij een afkoop. Deze vergoeding is niet verschuldigd bij opzegging tijdens de wettelijke bedenktijd van 30 dagen.

De reserve die wordt uitbetaald aan de begunstigde(n) is onderworpen aan successierechten overeenkomstig de wetgeving.

Dit fiscaal stelsel is van toepassing voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst altijd worden gewijzigd.

U kunt uw contract raadplegen via ING Home’Bank of in de kantoren.

NN Insurance Belgium nv stuurt de verzekeringsnemer elk jaar een overzicht waarop de waarde van het contract op 31 december van het voorgaande jaar is vermeld, evenals de aangerekende kosten, de begunstigde(n) en eventuele wijzigingen tijdens het voorgaande jaar.

NN Insurance Belgium (voorheen ING Life Belgium) is een verzekeringsmaatschappij van NN Group met een rijk verleden in België. NN Group is een beursgenoteerd bedrijf voor verzekeringen en beleggingsbeheer met een sterke verankering in Europa. De groep is actief in meer dan 18 landen en telt meer dan 12.000 werknemers. Ze verleent aan ruim 15 miljoen cliënten pensioen-, verzekerings- en beleggingsdiensten evenals bankdiensten (enkel in Nederland).

 • Bij klachten kunt u zich richten tot ING. Online contact met ons opnemen: www.ing.be/klachten, telefonisch: +32 2 464 60 01 of per post: ING Complaint Management, Sint Michielswarande 60, 1040 Brussel.
 • Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be) of voor verzekeringscontracten op de Ombudsdienst van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

ING Life Invest wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar en wederzijds akkoord) door:

Verzekeraar:

NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.057 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE28 3100 7627 4220.

Verzekeringsbemiddelaar:

ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.

 1. via uw agentschap

  In het ING-kantoor naar keuze, waar en wanneer u dat wil!

  Maak een afspraak