Onze beleggingsproducten

ING Lifelong Income

Een beleggingsverzekering van NN Insurance Belgium nv.

Waarom compromissen sluiten? ING Lifelong Income is een tak 23-beleggingsverzekering naar Belgisch recht. U geniet van de voordelen van een levenslang gegarandeerde renteproduct, berekend op basis van uw situatie, in combinatie met het potentieel van een beleggingsfonds.

 • Levenslange gegarandeerde uitkering

  Een tak 23-verzekering met een gegarandeerd rente is een beleggingsverzekering die belegt in een beleggingsfonds en waarmee u zeker bent van de regelmatige (maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse) storting van een gewaarborgde, vooraf bepaalde rente. Bij iedere rentebetaling vermindert de waarde van het resterende kapitaal. 


  Het bedrag van de levenslang gegarandeerde rente wordt berekend bij de ondertekening van het contract, op basis van uw leeftijd op dat moment en de eenmalige premie (minimaal € 50.000 bruto, vóór aftrek van kosten en belastingen). Het rentebedrag wordt vervolgens levenslang gewaarborgd door NN Insurance Belgium nv.

   

  Uw rente kan profiteren van het groeipotentieel van de beurzen, maar is niet blootgesteld aan het dalingsrisico: ze zal nooit dalen (tenzij u zelf geld van uw reserve opneemt).

 • Fiscaliteit/Kosten

  De gestorte premies zijn onderworpen aan instapkosten van 2% en een belasting op de levensverzekeringspremie van 2%. Op jaarbasis bedraagt de beheervergoeding van het verzekeringsfonds 0,65% en bedragen de kosten voor het onderliggende beleggingsfonds van de verzekering maximaal 1,10%. De waarborgkosten voor de 'lijfrente' bedragen 1,10% op jaarbasis.


  Meer gedetailleerde informatie vindt u verderop op deze pagina.


  De gewaarborgde lijfrente wordt belast volgens het lijfrentebelastingstelsel. Dit betekent dat u geen belasting betaalt over de initiële rente. Indien de rente stijgt, wordt alleen het verschil tussen de initiële rente en de nieuwe rente beschouwd als belastbaar inkomen en belast aan 30%.


  Bij overlijden moeten er mogelijk ook successierechten worden betaald, overeenkomstig de wetgeving.

 • Beschikbaarheid

  Bij ING weten we dat u altijd onverwacht geld nodig kunt hebben. Daarom kunt u, onder bepaalde voorwaarden en rekening houdend met de beleggingshorizon van het product, de beschikbare reserve van uw contract geheel of gedeeltelijk opnemen.


  De verzekeringnemer kan op elk moment de volledige opname van de reserve uit zijn contract vragen. Voor opnames in de eerste 48 maanden van het contract is een degressieve opnamevergoeding van toepassing. 

  Voor een gedeeltelijke opname moet u 8 jaar wachten vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract.

  Na een gedeeltelijke opname wordt de levenslang gewaarborgde lijfrente evenredig herrekend.

 • Grootste risico's

  De grootste risico's zijn het marktrisico, het insolventierisico en het concentratierisico. Wij adviseren om u goed te informeren over de risico's van de levensverzekering voordat u erop intekent. Meer details hierover vindt u verderop op deze pagina.

ING Lifelong Income is bestemd voor Belgische ingezetenen tussen 50 en 85 jaar die hun personenbelasting in België aageven.

Het premiebedrag dat moet worden betaald om in te schrijven op ING Lifelong Income moet minstens € 50.000 zijn vóór aftrek van kosten en belastingen.

Het contract is levenslang en eindigt bij het overlijden van de verzekerde of bij een volledige opname van de reserve. Het bepalen van een beleggingsprofiel is nodig om uw beleggingshorizon te respecteren. Aangezien het inkomen levenslang gegarandeerd wordt, is het aanbevolen het contract levenslang aan te houden.

Het kapitaal wordt belegd in het fonds ING Lifelong Income Yellow (ISIN-code: BE0948481156), dat voor maximaal 60% in aandelenfondsen en voor minimaal 40% in obligatiefondsen belegt.

Het fonds heeft tot doel een meerwaarde te boeken. ING Lifelong Income streeft naar rendement door actief een portefeuille te beheren van obligaties, aandelen en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door bedrijven in de Europese Unie en door regeringen van de Europese Unie. Er wordt enkel belegd in de lidstaten van de Europese Unie die tot de eurozone behoren, in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of in aandelen uitgegeven door vennootschappen die op beurzen in de eurozone noteren. Er wordt voornamelijk gekozen voor beleggingen in obligaties en aandelen in euro. Aandelen en obligaties zijn in evenwicht. Om de bovengenoemde investeringsdoelstellingen te bereiken, worden de activa van het fonds ING Lifelong Income Yellow belegd in de compartimenten NN Euro Fixed Income VC, NN Euromix Bond VC, NN Euro High Dividend VC en NN Euro Equity VC van de bevek naar Luxemburgs recht NN (L).

Deze verzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen is met name bedoeld voor beleggers met een evenwichtig risicoprofiel, rekening houdend met uw kennis en eventuele ervaringen. Alvorens te beleggen in dit product adviseren wij u om na te gaan of u de kenmerken van het product, en vooral de risico's die eraan verbonden zijn, goed hebt begrepen.

Het rendement van een levensverzekeringsproduct met gewaarborgde rente is afhankelijk van twee factoren:

 • De evolutie van het belegde kapitaal in het onderliggende beleggingsfonds van het contract: ING Lifelong Income Yellow (ISIN-code: BE0948481156). Het fonds biedt geen kapitaalgarantie en ook het rendement is niet gegarandeerd. De waarde van de reserve (het belegde kapitaal) is dus rechtstreeks afhankelijk van de waarde van het onderliggende fonds. De inventariswaarde van het fonds is terug te vinden op www.nn.be (door op deze link te klikken, wordt u doorgeleid buiten ING website).
 • Het regelmatige (maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse) bedrag van de lijfrente is levenslang gewaarborgd. Het bedrag van deze rente wordt bij aanvang van het contract berekend op basis van:
 • Het nettobedrag van de storting (minimaal € 50.000 bruto vóór aftrek van kosten en belastingen).
 • Het toegepaste conversiepercentage dat wordt bepaald door de leeftijd van de verzekerde op het moment dat hij het contract ondertekent. Het conversiepercentage voor een 50-jarige bedraagt 2% (vanaf 19 september 2022). Het percentage stijgt met 0,10% voor elk jaar dat de verzekerde bij de intekening ouder is dan 50 jaar. Het maximumpercentage dat wordt toegepast is 5,5% voor een verzekerde van 85 jaar. Dat percentage blijft van toepassing gedurende de volledige looptijd van het contract.

Uw rente wordt elke drie jaar herzien, op de datum van de inwerkingtreding van het contract. Op dat moment geldt:

 • Als de reserve van het contract is gestegen, stijgt ook uw rente.

Als de reserve van het contract is gedaald, blijft uw rente hetzelfde.


In elk geval zal uw rente nooit dalen - tenzij u zelf geld vanuit uw contract opneemt. In dat geval wordt de rente aangepast aan het resterende kapitaal. 

De rente wordt uit de reserve van uw contract gehaald door het aantal eenheden van die reserve te verminderen. Door het betalen van de rente zal bijgevolg de waarde van uw contract bij elke uitkering verminderen. Ook de waarborgkosten worden van uw reserve afgehouden (1,10% op jaarbasis).

 • Insolventierisico: Levensverzekeringscontracten zijn het voorwerp van een bijzonder vermogen dat binnen de activa van de verzekeraar afzonderlijk beheerd wordt. Bij faillissement van de verzekeraar is dat vermogen eerst en vooral bestemd voor de nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden. Bij wanbetaling of faillissement van NN Insurance Belgium nv kan de uitbetaling van de rente stopgezet worden en is de teruggave van de volledige reserve van het contract onzeker. ING Lifelong Income geniet geen bescherming van het Waarborgfonds voor financiële producten.
 • Marktrisico: Dit is een algemeen risico voor alle soorten beleggingen. Het koersverloop van roerende waarden wordt voornamelijk bepaald door de evolutie van de financiële markten en de economische evolutie van de emittenten, die op hun beurt beïnvloed worden door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in hun land.
 • Concentratierisico: Bij beleggingen in één specifiek geografisch gebied is het concentratierisico groter dan bij beleggingen die over meerdere geografische gebieden verspreid zijn.
 • Instapkosten: 2% op elke gestorte premie.
 • Taks op de levensverzekeringspremie(s): 2% op elke gestorte premie.
 • Fondsbeheerkosten
 • Beheervergoeding: 0,65% op jaarbasis en pro rata temporis berekend, maandelijks op de inventariswaarde van het verzekeringsfonds. 
 • Beheerkosten van het onderliggende beleggingsfonds: gemiddeld 1,02% met een maximum van 1,10% op jaarbasis. De onderliggende fondsen van het verzekeringsfonds, ING Lifelong Income Yellow, hebben hun eigen beheerkosten, die inbegrepen zijn in de netto-inventariswaarde van de fondsen. De beheerkosten en de kosten van het onderliggende beleggingsfonds omvatten de werkingskosten, zoals bewaarloon, administratieve kosten, kosten voor het jaarverslag en publicaties, transactiekosten enz. De beheervergoeding en de bovengenoemde kosten zijn inbegrepen in de netto-inventariswaarde van het verzekeringsfonds. Deze kosten omvatten ook een vergoeding voor ING België voor haar diensten als tussenpersoon. Raadpleeg voor meer informatie het beheersreglement.
 • Waarborgkosten voor de gegarandeerde lijfrente: De kosten voor de waarborg van de 'geganranderde lijfrente' bedragen 1,10% op jaarbasis. Deze kosten worden berekend op de basisreserve of op de nieuwe basisreserve indien de gewaarborgde lijfrente is gestegen, en worden ook afgehouden van uw reserve (op jaarbasis).
 • Opnamevergoeding: is van toepassing voor opnames van de gehele reserve tijdens de eerste vier jaar van het contract. Deze vergoeding is degressief: de eerste maand bedraagt ze 4,80% en vervolgens daalt ze met 0,10% per maand.

De regels inzake fiscaliteit voor dit product zijn in overeenstemming met de huidige Belgische fiscale wetgeving en kunnen in de toekomst worden gewijzigd.

Basisprincipe: de levenslang gegarandeerde lijfrente zoals deze bij aanvang van het contract is vastgesteld is niet belastbaar. Enkel de opbrengst dat als extra inkomen kan worden gegenereerd is belastbaar als roerende waarde:

 • Gegarandeerde lijfrente: De gegarandeerde lijfrente wordt belast volgens het lijfrentebelastingstelsel, wat wil zeggen dat alleen de “opbrengst” die is inbegrepen in de lijfrente een belastbaar roerend inkomen is. Het belastbaar inkomen is gelijk aan het verschil tussen de gewaarborgde lijfrente bij aanvang van het contract en, indien van toepassing, deverhoogde gewaarborgde lijfrente (bij een driejaarlijkse verhoging). Het belastbare inkomen wordt afzonderlijk belast aan 30,00% (te vermeerderen met de gemeentelijke opcentiemen). NN Insurance Belgium nv zal dit inkomen vermelden op een fiscale fiche 281.40. De begunstigde moet dat inkomen vermelden in zijn aangifte van de personenbelasting.
 • Overlijden van de verzekerde: In tegenstelling tot de meeste lijfrenteproducten blijft de reserve van uw contract ING Lifelong Income beschikbaar. Dit betekent dat bij uw overlijden de betaling van de rente wordt stopgezet en dat het eventueel nog beschikbare kapitaal wordt uitgekeerd aan de in het contract vastgelegde begunstigde(n). Bij overlijden van de verzekerde is het belastbare inkomen het positieve verschil tussen de reserve van het contract op het moment van overlijden en de gestorte eenmalige premie (na aftrek van de taksen, maar vóór de instapkosten), verminderd met het niet-belaste deel van de gewaarborgde lijfrentes die vóór het overlijden al door NN Insurance Belgium nv zijn uitgekeerd. Het belastbare inkomen wordt afzonderlijk belast aan 30,00% (te vermeerderen met de gemeentelijke opcentiemen). NN Insurance Belgium nv zal dit inkomen vermelden op een fiscale fiche 281.40. De begunstigde bij overlijden moet dat inkomen vermelden in zijn aangifte van de personenbelasting. De algemene regels inzake successierechten zijn van toepassing.
 • Opnames: Een opname wordt beschouwd als de vervroegde betaling van toekomstige lijfrentes. Conform het fiscaal regime van lijfrentes is enkel de “opbrengst” die wordt gerealiseerd wij de opname een belastbaar roerend inkomen vormen. Dit geldt ook tijdens de wettelijke bedenktijd van 30 dagen. Het belastbare roerende inkomen is gelijk aan het verschil tussen de reserve van het contract en de gestorte eenmalige premie (na aftrek van de taksen, maar vóór de instapkosten), verminderd met het niet-belaste deel van de reeds betaalde periodieke lijfrentes. Bij een gedeeltelijke opname wordt een pro rata toegepast overeenkomstig het opgenomen deel van de reserve. Het belastbare inkomen wordt afzonderlijk belast aan 30,00% (te vermeerderen met de gemeentelijke opcentiemen). NN Insurance Belgium nv zal dit inkomen vermelden op een fiscale fiche 281.40. De begunstigde moet dat inkomen vermelden in zijn aangifte van de personenbelasting.


Dit belastingstelsel is van toepassing op natuurlijke personen die in België wonen.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later worden gewijzigd.

U kunt uw contract volgen via ING Home’Bank of in de kantoren.

NN Insurance Belgium nv stuurt de verzekeringnemer elk jaar een jaaropgave waarop de waarde van het contract op 31 december van het voorgaande jaar is vermeld. Daarnaast is de inventariswaarde van het fonds terug te vinden op www.nn.be (door op deze link te klikken, wordt u doorgeleid buiten ING website).

NN Insurance Belgium (voorheen ING Life Belgium) is een verzekeringsmaatschappij van NN Group met een rijk verleden in België. NN Group is een beursgenoteerd bedrijf voor verzekeringen en beleggingsbeheer met een sterke verankering in Europa. De groep is actief in meer dan 18 landen en telt meer dan 12.000 werknemers. Ze verleent aan ruim 15 miljoen cliënten pensioen-, verzekerings- en beleggingsdiensten evenals bankdiensten (alleen in Nederland).

 • Bij klachten kunt u zich richten tot ING. Online contact met ons opnemen: www.ing.be/klachten, telefonisch: +32 2 464 60 01 of per post: ING Complaint Management, Sint Michielswarande 60, 1040 Brussel
 • Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be) of voor verzekeringscontracten op de Ombudsman van Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).