Beleggen

Structured Notes en afgeleide instrumenten

Ontdek het huidige aanbod van ING!

Wilt u een mogelijk rendement dat gekoppeld is aan onderliggende waarden? Beleg dan in Structured Notes (op de vervaldag krijgt u 100% van uw startkapitaal terug*) of in afgeleide instrumenten (mogelijk verliest u kapitaal).

 • Bepaalde looptijd

  En een vooraf bepaalde inschrijvingsperiode

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (volledig of gedeeltelijk)*

  De terugbetaling gebeurt op de eindvervaldag van de Structured Note. Opgelet: de waarde van de Structured Note kan stijgen en dalen op de secundaire markt onder invloed van allerlei factoren: de herziening van de rating van de emittent, de evolutie van de marktrente, van de nominale rente of de index. Als u de Structured Note verkoopt voor de vervaldag, kan dit dus zowel een waardevermeerdering als een waardeverlies als gevolg hebben.

 • Mogelijk hoog rendement

  Met de mogelijkheid van een potentiël hoger rendement.

* Recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal door de emittent op de vervaldag (exclusief kosten), behalve in het geval van faillissement en/of risico op faillissement en/of bail-in van de emittent. Bail-in kan gedefinieerd worden als een serie van maatregelen opgelegd door de toezichthoudende autoriteiten met als doel de verliezen van een in moeilijkheden verkerende kredietinstelling te laten dragen door een deel of alle schuldeisers, waartoe de investeerders die hebben ingeschreven op deze Notes behoren. Deze maatregelen kunnen leiden tot een verlaging van het nominale bedrag van de Notes of in een omzetting ervan in aandelen van die kredietinstelling, om haar verliezen op te vangen en/of te herkapitaliseren (de verlaging van het nominale bedrag zou in sommige gevallen kunnen leiden tot een nulwaarde van de Notes).

Structured Notes zijn gestructureerde schuldinstrumenten of afgeleide instrumenten, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen.

Door een Structured Note te kopen:

 • leent de belegger geld aan de emittent (geen kapitaalverlies via gestructureerde schuldinstrumenten). De emittent verbindt zich ertoe om eventueel regelmatig coupons uit te betalen en op de vervaldag minstens het belegde kapitaal terug te betalen (exclusief kosten).
 • of stort de belegger geld aan de emittent (mogelijk risico voor kapitaalverlies via gestructureerde schuldinstrumenten). De emittent verbindt zich ertoe om op de vervaldag een bepaald bedrag terug te betalen. Maar dat bedrag kan kleiner zijn dan het belegde kapitaal (exclusief kosten) Omdat het afhankelijk is van het type onderliggende waarden en de evolutie van de koers van de onderliggende waarden (pdf met de diverse onderliggende waarden).


In geval van faillissement en/of risico op faillissement en/of bail-in van de emittent, is het mogelijk dat de belegger niets krijgt van de bedragen waarop hij of zij recht had of het belegde kapitaal verliezen.

Inschrijven op Structured Notes kan alleen in een vooraf bepaalde vaste periode.

Bekijk de indicatieve verkoopprijzen van de Structured Notes op www.ingmarkets.com

Als u belegt, houd dan rekening met deze risico’s:

 • Risico van insolventie van de emittent (bv. risico van faillissement en/of bail-in van de emittent).
 • Kapitaalrisico (in het geval van afgeleide instrumenten).
 • Risico op fluctuatie van de waarde van de Notes (marktrisico), de evolutie van de rente of de index, en de mogelijke herziening van de rating.
 • Wisselrisico (valutarisico): als de evolutie van de munt (waarin u belegt) ongunstig is, zal het rendement lager zijn omdat u minder of geen winst maakt door de omzetting in euro.
 • Liquiditeitsrisico: de Structured Note wordt niet genoteerd op een gereglementeerde markt. ING Bank nv garandeert de liquiditeit aan de belegger via een afkoopprijs.


De waarde van de Note kan tijdens de looptijd stijgen of dalen op de secundaire markt en dit in functie van diverse factoren. Als u vóór de vervaldag verkoopt,  kan dit leiden tot kapitaalwinst- of verlies.

De uitgifteprijs omvat een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de effecten van maximaal 3% op jaarbasis. Verkoopt u uw Notes voor de eindvervaldag, dan wordt er een makelaarsloon toegepast op de door ING Bank nv vastgestelde prijs. Het makelaarsloon en het tarief voor de omrekening van effecten vindt u in uw kantoor of op ing.be > Tarieven en reglementen > Tarieven voor de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden (pdf).

Neem contact op met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Bel op +32 2 547 61 02 of mail naar klachten@ing.be

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8/box 2.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar www.ombudsfin.be/.

Ga langs in een ING-kantoor

Kies een kantoor en maak een afspraak in de agenda van onze beleggingsadviseur.

Vind een kantoor