Beleggen

10 april 2018

Tax shift: fiscale wijzigingen

Budget 2017: impact op de niet gereglementeerde spaarrekeningen, de zichtrekeningen en de beleggingsproducten

Verhoging van de roerende voorheffing van 27% naar 30%

De regering heeft beslist om de roerende inkomsten (toegekend of betaald vanaf 01/01/2017) aan de roerende voorheffing van 30% te onderwerpen.

De roerende voorheffing van toepassing op de inkomsten (basisrentevoet en getrouwheidspremie) van de gereglementeerde spaarrekeningen (ING Lion Premium Boekje, ING Lion Deposit, ING Oranje Boekje, ING Groen Boekje en ING Tempo Sparen) wijzigt niet: 15% met vrijstelling van de eerste schijf van 1.880€ interesten per jaar en per belastingbetaler (voor de natuurlijke personen).


De definitie van de toekennings- of betalingsdatum van de roerende inkomsten is de volgende:

Voorbeeld: een zichtrekening ‘‘Groene ING-Rekening’’. De eventuele creditinteresten die de periode 01/01/2016-31/12/2016 betrekken, worden belast met de roerende voorheffing van 27%, ook als de interesten in het begin van de maand januari 2017 betaald worden.


Voorbeeld: de coupons van een Belgische obligatie die in 2016 vervallen, worden aan 27% roerende voorheffing onderworpen (ook als ze in 2017 worden geïnd).


Voorbeeld: een distributie van dividenden beslist op 20/12/2016 door de Algemene Vergadering van een Italiaanse vennootschap. Het bedrag wordt op 06/02/2017 op de rekening van de aandeelhouders gecrediteerd. Een aandeelhouder behoudt zijn aandelen bij ING België NV. De dividenden worden aan 30% roerende voorheffing onderworpen.

Belangrijke opmerkingen:
Afschaffing van de speculatiebelasting van 33%

Sinds 1 januari 2016 werd een speculatiebelasting van 33% geheven op de meerwaarden die worden gerealiseerd bij de 'overdracht onder bezwarende titel' (dat wil zeggen bij de verkoop of bij bepaalde effectentransacties) van bepaalde effecten waarvan de 'verkrijging onder bezwarende titel' (dat wil zeggen de aankoop of de verwerving als gevolg van bepaalde effectentransacties) minder dan zes maanden voor de datum van de overdracht plaatsvond.

Vanaf 1 januari 2017 wordt die taks afgeschaft, zonder terugwerkende kracht.

Beurstaks: verhoging van de maximumbedragen

Vanaf 1 januari 2017 worden de maximumbedragen van beurstaks verdubbeld.

Een overzicht van de nieuwe tarieven en maximumbedragen toegepast vanaf 1 Januari 2017 kan u hieronder terugvinden:

Tax Plafonds roerende voorheffing
Inschrijving
Normaal tarief 0%
Wederinkoop of liquidatie door de Bevek
Normaal tarief 0%
Publieke* kapitalisatiebeveks (inclusief trackers) 1,32% max. 4000 €
Aankoop en verkoop (secundaire markt)
Normaal tarief 0,27% max. 1600 €
Publieke* kapitalisatiebeveks (inclusief trackers) 1,32% max. 4000 €
Publieke* distributiebeveks (inclusief trackers) 0,09% max. 1300 €
Publieke* gemeenschappelijke beleggingsfondsen (inclusief trackers) 0,09% max. 1300 €
Belgische certificaten van buitenlandse aandelen 0,09% max. 1300 €
Obligaties en Structured Notes met kapitaalgarantie 100% 0,09% max. 1300 €
Lineaire obligaties (OLO) 0%
Gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) 0,09% max. 1300 €

* Publiek indien geregistreerd bij de FSMA.

Tarieven roerende voorheffing
Producten Tarief roerende voorheffing tot 31.12.16 Tarief roerende voorheffing vanaf 01.01.17
Zichtrekeningen
Alle zichtrekeningen (Gewone ING-Zichtrekening , Groene ING-Rekening , ING Lion Account,…)
27% 30%
Gereglementeerde spaarboekjes
ING Groen Boekje, ING Oranje Boekje, ING Lion Deposit, ING Lion Premium Spaarboekje en ING Tempo Sparen
0%
op het niet-belastbare gedeelte**
0%
op het niet-belastbare gedeelte**
15%
op het niet-belastbare gedeelte**
15%
op het niet-belastbare gedeelte**
Overige producten
Termijnrekeningen, ING Long Term Account, ING Lion Fidelity Account, ING Flexibonus Account 3 resp. 6, ING MC Account, ING Business Account, ING Invest Account, ING Rela en ING Notice Account
27% 30%
ING Thematische Volkslening 27% 30%

** Het niet belastbare gedeelte interesten van gereglementeerde spaarboekjes bedraagt 1.880 EUR.

Producten Tarief roerende voorheffing tot 31.12.16 Tarief roerende voorheffing vanaf 01.01.17
Obligaties (interesten)
eg: Eurobond, ING Structured Notes (IBIF), Invest Notes
27% 30%
Kasbons & achtergestelde certificaten (interesten) 27% 30%
Staatsbons algemeen (andere dan Leterme)*** 27% 30%
Staatsbon Leterme*** 15% 15%
Gewone Dividenden 27% 30%
Dividenden van Beveks 27% 30%
Gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) 27% 30%
Gereglementeerde vastgoedvennootschap die minstens 60% van zijn investeringen richt op gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor gezondheidszorg 27% 30%
Meerwaarde op Beveks investerend minimum 25% in schuldvorderingen 27% 30%
"Levensverzekeringen tak 21 & enkele tak 23: afkoop binnen de 8 jaar (zonder 130% overlijdensdekking)
bvb: ING Life Optima, ING Life Savings Plan, ING Life Personal Protected
27% 30%
Coupons van Belgische Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen 0% 0%
Vastgoedcertificaten 27% 30%
Liquidatieboni 27% 30%

*** Staatsbons type "Leterme": uitgifte 24/11/2011 - 02/12/2011.