Zelf beleggen

Internationale regelgevingen

Hebt u bankrekeningen in het buitenland? Bent u belastingplichtig buiten België of de EU? Of hebt u beleggingen lopen in bv. de Verenigde Staten? Lees meer over de CRS- en de FATCA-regels.

Wat is CRS?

CRS staat voor “Common Reporting Standard”, een set regels en richtlijnen die bepalen hoe fiscale informatie tussen bepaalde landen wordt uitgewisseld. Er zijn nu meer dan 3600 bilaterale uitwisselingsrelaties actief tussen meer dan 100 landen of rechtsgebieden die zich ertoe hebben verbonden het CRS te hanteren. CRS schrijft de rapporterings- en “due diligence”-normen voor die de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen regelen.

De Europese Unie heeft beslist om CRS toe te passen door haar richtlijn over administratieve samenwerking op fiscaal vlak aan te passen. De lidstaten van de Europese Unie passen de nieuwe richtlijn toe vanaf 1 januari 2016.

Voor wie is CRS van toepassing?

De maatregelen zijn van toepassing op iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een deelnemend CRS-rechtsgebied verblijft, waaronder België. Ze zijn vooral bedoeld voor rekeningen die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van buitenlandse belastingbetalers.

Wat moet ING volgens de CRS doen?

Volgens de CRS-regels is ING België wettelijk verplicht om:

Is CRS van toepassing in België?

België heeft net als de meeste Europese landen de multilaterale overeenkomst ondertekend die de automatische uitwisseling van fiscale informatie met de andere ondertekenaars van de overeenkomst voorziet. Terwijl de overeenkomst multilateraal is, zijn de feitelijke uitwisselingen bilateraal.

Deze overeenkomst wordt uitgevoerd door de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

Dat betekent dat alle financiële instellingen in België, waaronder ING België, verplicht zijn om deze informatie te rapporteren naar de Belgische belastingadministratie te bezorgen. Die stuurt de informatie door naar de belastingadministratie van het betrokken deelnemende CRS-land.

Wat betekent CRS voor mij?

Het doel van CRS is bepalen of de rekeninginformatie van een cliënt al dan niet moet worden gerapporteerd. Voor natuurlijke personen betekent dat bepalen in welke landen de cliënt een fiscale verblijfplaats heeft. Voor rechtspersonen houdt dat de rechtsvorm (vooral de bedrijfsactiviteit), de fiscale verblijfplaats, en in sommige gevallen de fiscale verblijfplaats van de begunstigde eigenaar in.

Als een of meer van bovenstaande regels van toepassing zijn op u als cliënt van ING België, nemen wij eerst met u contact op voor verdere verduidelijking. Wanneer dat gebeurt, kunnen we u vragen om een verklaring af te leggen en een bewijs van uw statuut te bezorgen.

Meer info?

Over de nieuwe maatregelen en wat ze voor u betekenen

FATCA

Wat is de FATCA-wetgeving?

De Verenigde Staten van Amerika hebben een nieuwe wet ingevoerd om belastingontduiking door Amerikaanse belastingbetalers te vermijden. Deze wet heet “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA) en verplicht financiële instellingen wereldwijd om Amerikaanse belastingplichtigen te rapporteren, zogenaamde “US Personen”.

Op wie is de FATCA-wetgeving van toepassing?

De wetgeving is van toepassing op alle “US personen”, zowel privépersonen als rechtspersonen.

Wat eist de FATCA-wetgeving voor privépersonen?

De FATCA-wetgeving verplicht financiële instellingen om:

De Belgische belastingadministratie stuurt de informatie door naar de Amerikaanse belastingadministratie (IRS – Internal Revenue Service).

Is de FATCA-wetgeving van toepassing in België?

België heeft, net als de meeste Europese landen, beslist om een intergouvernementele overeenkomst met de Verenigde Staten te ondertekenen. Deze overeenkomst maakt FATCA toepasbaar in de Belgische nationale wetgeving. Daarom zullen alle Belgische financiële instellingen vanaf 2015 de gevraagde informatie moeten rapporteren aan de Federale Overheidsdienst Financiën. De FOD speelt op zijn beurt alle informatie door aan de Amerikaanse belastingadministratie (“IRS”).

Wat houdt de FATCA-wetgeving in voor cliënten van ING?

ING zal contact opnemen met alle cliënten waarvoor een “US indicium” gevonden wordt. Deze cliënten zullen hun status moeten bevestigen en bewijzen:

Personen met de Amerikaanse nationaliteit zijn en blijven welkom bij ING met hun rekeningen en spaartegoeden, zolang ze bereid zijn de vereiste FATCA-documenten te bezorgen.

Nieuwe cliënten, waarvoor “US indicia” gevonden worden, zullen eerst gedocumenteerd moeten zijn voordat ING de relatie kan openen.

Indien ING België de gevraagde documentatie niet ontvangt binnen de vooropgestelde termijn, dan zal de cliënt met een “US indicium” automatisch als “US persoon” beschouwd worden. De gegevens en rekeningen van de cliënt zullen dan gerapporteerd moeten worden aan de Amerikaanse belastingadministratie (via de Belgische belastingadministratie). Indien een cliënt niet reageert op de verzoeken om informatie, is ING verplicht passende maatregelen te nemen.

Voor meer informatie

Over deze nieuwe maatregel en haar gevolgen

Raadpleeg de FATCA-pagina op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën

Beleggingen voor US

Omwille van bepaalde Amerikaanse regelgevingen met een extraterritoriale werking zal ING geen verrichtingen in financiële instrumenten uitvoeren noch de dienst voor de opening van effectendossier aanbieden:

  • op naam en voor rekening van natuurlijke personen met de Amerikaanse nationaliteit of met een post-, juridisch of fiscaal adres in de Verenigde Staten of met een telefoonnummer in de Verenigde Staten of met een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten ("Green Card");

  • waarvan een mandataris of een wettelijke vertegenwoordiger de Amerikaanse nationaliteit of een post-, juridisch of fiscaal adres in de Verenigde Staten heeft of met een telefoonnummer in de Verenigde Staten of met een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten ("Green Card").

Indien er toch een effectendossier werd geopend en er financiële instrumenten werden aangekocht die in dit effectendossier werden opgenomen, dan behoudt ING zich het recht voor, nadat de cliënt hiervan op de hoogte werd gesteld en na een termijn van 60 kalenderdagen waarin de cliënt deze financiële instrumenten kan overdragen naar een andere financiële instelling, om de desbetreffende financiële instrumenten aan hun marktwaarde te verkopen en het effectendossier te sluiten.

Op verzoek van de cliënt zal ING de eventueel geleden en aangetoonde kosten die voortvloeien uit de verkoop ten laste nemen, behalve als:

  • de cliënt foutieve informatie aan ING heeft verschaft omtrent zijn nationaliteit of post-, juridisch of fiscaal adres of zijn telefoonnummer in de Verenigde Staten of zijn permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten ("Green Card")

  • hij heeft nagelaten alle maatregelen te nemen om deze kosten te beperken.


Indien de cliënt a posteriori de Amerikaanse nationaliteit verwerft of een post-, juridisch of fiscaal adres in de Verenigde Staten of een telefoonnummer in de Verenigde Staten of een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten ("Green Card") aan ING doorgeeft, zal ING voor de cliënt geen aankoop- of inschrijvingsverrichtingen in financiële instrumenten meer uitvoeren en het effectendossier van de cliënt sluiten waarbij ING zich het recht voorbehoudt, nadat de cliënt hiervan op de hoogte werd gesteld en na een termijn van 60 kalenderdagen waarin de cliënt deze financiële instrumenten kan overdragen naar een andere financiële instelling, om de financiële instrumenten van het effectendossier aan hun marktwaarde te verkopen. In dit geval zal ING de eventuele kosten hiervoor niet ten laste nemen.