Fondsen

NN (L) Energy (USD)

Het fonds belegt wereldwijd in bedrijven in de energiesector.

Dit omvat bedrijven die actief zijn op de volgende gebieden: exploratie, productie, raffinage en/of transport van olie en gas, en leveranciers van apparatuur en diensten aan de energiesector. • Lanceringsdatum van het Subfonds

  20 november 1997

 • Lanceringsdatum van de aandelen klasse

  11 december 1997

 • Valuta van de aandelen klasse

  De referentiemunt is de USD.

 • Voor beleggers die streven naar…

  • een investering in financiële waarden, gediversifieerd over meerdere landen
  • een sectorale diversificatie

  Maar…

  Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn :


  • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
  • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
  • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.
  • Wisselkoersrisico: De valuta-exposure kan invloed hebben op de resultaten van het sub-fonds.
  • Concentratierisico: Beleggingen in een specifieke sector hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die over diverse sectoren gespreid zijn

  Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het Prospectus (pdf).

 • Minimale belegging

  1 aandeel


  Duurtijd

  onbepaald


  Kosten (éénmalig)

  • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België): 3%

  • Uitstapvergoeding: 0%


  Lopende kosten

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken : 1,84%, waarvan (maximum) 1,50 % jaarlijkse beheerskosten.

  • Bewaarkosten: 0%/ jaar

  Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus (pdf).


  Fiscaliteit

  Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap) :


  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)

  • Uitkeringsbewijs: geen


  Roerende voorheffing op dividenden:


  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen

  • Uitkeringsbewijs: 30%


  Roerende voorheffing in geval van terugkoop :


  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja

  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt : nee

  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing


  Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.
  In het geval van compartimenten die voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.
  Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Financiële afdeling in België: ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8. 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Maak een afspraak in een kantoor

... voor een persoonlijk aanbod

Maak een afspraak