Onze beleggingsproducten

Beleggingsfondsen

Ontdek het beleggingsfonds !

Kies voor beleggen in plaats van sparen! Opteer voor een mogelijk rendement door te beleggen via fondsen (ICB’s of instellingen voor collectieve belegging) naargelang het risico dat u wilt nemen.

 • Diversificatie

  Met beleggingsfondsen kan de belegger een gediversifieerde portefeuille aanleggen, met risicospreiding.

 • Risico’s

  Risico’s en rendement van beleggingen zijn onderling gelinkt: des te meer risico u bereid bent te nemen, des te hoger het mogelijk rendement van uw beleggingen. Het is dus niet gegarandeerd dat u het belegde kapitaal zult recupereren.

 • Rendementen

  Een beleggingsfonds biedt u een hoger mogelijk rendement dan spaaroplossingen. Vanzelfsprekend houdt beleggen steeds risico’s in, maar u bepaalt zelf het risico dat u wilt nemen.

 • ING-selectie

  De specialisten van ING analyseren permanent het beheer, de diversificatie, de prestaties en de risico’s van elk fonds en selecteren minutieus de producten op basis van de beleggingsstrategie van ING.

 • Expertise

  Professionele beheerders zijn rendabeler en efficiënter en kunnen sneller reageren op marktomstandigheden. ICB’s zijn een goede oplossing voor beleggers die geen tijd of zin hebben, of niet over voldoende kennis beschikken om zelf hun portefeuille te beheren met aan- en verkoop van aandelen op het juiste ogenblik, keuze en arbitrage van obligaties enz.

Een beleggingsfonds is een ‘instelling voor collectieve belegging’ (= icb). Een ‘instelling voor collectieve belegging’ (hierna afgekort als icb) is een algemene term ter aanduiding van een entiteit die, met of zonder rechtspersoonlijkheid, geld aantrekt bij het publiek en het collectief belegt in een geheel van effecten volgens het principe van de risicospreiding.

ICB’s zijn een vorm van collectief portefeuillebeheer. De populairste ICB’s zijn de beveks. De term ICB dekt echter een hele lading producten met een specifieke rechtsvorm:

 • beveks (beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal);
 • beleggingsfondsen (waaronder de Belgische pensioenspaarfondsen);
 • bevaks (beleggingsvennootschappen met vast kapitaal) waaronder bevaki’s (vastgoedbevaks);
 • privaks (beleggingsvennootschappen met vast kapitaal die beleggen in niet-beursgenoteerde vennootschappen en groeivennootschappen);
 • VBS (vennootschappen voor belegging in schuldvorderingen).

We beperken ons hier tot beveks en beleggingsfondsen.

BELANGRIJK

Alvorens in te tekenen op een beleggingsfonds, vragen we u om kennis te nemen van:

 • het prospectus ;
 • de technische fiche ;
 • de essentiële beleggersinformatie (KIID).

Elk beleggingsfonds heeft zijn eigen documenten. De documenten die op uw beleggingsfonds van toepassing zijn, in het Nederlands en het Frans, zijn gratis beschikbaar door in te loggen op ebanking.ing.be > Beleggen, in uw ING-kantoor of telefonisch op +32 2 464 60 01.

Onze doelstelling: oplossingen selecteren voor alle fondsencategorieën.

De ING-specialisten analyseren hiervoor voortdurend de prestaties en risico’s van elk fonds. Hierbij houden ze ook rekening met de rating van Morningstar**, dat fondsen objectief beoordeelt op basis van hun prestaties uit het verleden (gecorrigeerd met het genomen risico).

Onze analisten zetten ook de beleggingsstrategie van ING uit. Deze strategie wordt maandelijks aangepast aan de economische situatie. Zo kunt u die strategie op elk moment volgen.

Als verdeler biedt ING u ook duurzame beleggingsfondsen die met de grootste zorg worden geselecteerd. Dit unieke selectieproces houdt niet alleen rekening met de ESG-criteria (Environmental, Social, Governance), maar ook met de aspecten risico en rendement. De beleggingsstrategie van ING zorgt ervoor dat uw geïnvesteerd vermogen direct wordt gebruikt om alle betrokken bedrijven te stimuleren en de samenleving als geheel aan te moedigen om de uitdagingen op het gebied van milieu en maatschappij aan te gaan. Voor meer informatie, zie onze pagina over duurzaam beleggen en ons beleid:

Tenslotte bieden we u niet alleen onze eigen ING-beleggingsoplossingen aan, we werken ook samen met gerenommeerde fondsenhuizen en kiezen onze fondsen uit het aanbod van deze partners die werden gekozen omwille van hun omvang, hun stabiliteit en de diversiteit van hun aanbod aan beleggingsfondsen.

U bepaalt zelf hoeveel risico u wilt nemen. Risico’s en rendement van beleggingen zijn onderling gelinkt: des te meer risico u bereid bent te nemen, des te hoger het mogelijk rendement van uw beleggingen.

Uw beleggingen worden gespreid in de tijd en over verschillende activaklassen, sectoren, regio’s en activiteiten om het risico maximaal te beperken. Maar al naargelang het fonds of de fondsen die u kiest, zal het rendement van uw beleggingen fluctueren en niet gegarandeerd zijn. Al naargelang de hoeveelheid aandelen- of obligatiefondsen in uw portefeuille stelt u zich meer of minder bloot aan risico.

Het is dus niet gegarandeerd dat u het belegde kapitaal zult recupereren.

Maar welk fonds of welke fondsen u ook kiest, beleggen houdt risico’s in. Een overzicht van de belangrijkste risico’s om rekening mee te houden:

 • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie alsook de economische en politieke omstandigheden in elk land.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van het fonds kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

Elk fonds heeft andere, eigen risico’s. Als een van die risico's zich effectief voordoet, kan dat een negatieve impact hebben op de liquidatiewaarde van uw portefeuille. Raadpleeg het essentiële informatiedocument (EID of KIID) voor meer informatie over de specifieke risico’s.

Kosten (éénmalig)

 • Instapvergoeding bij aankoop (toepasbaar door ING België): maximum 3%
 • Uitstapvergoeding: 0%

Lopende kosten

 • Bewaarkosten (bewaarloon): 0%/jaar
 • Andere kosten, waaronder overprestatiekosten of lopende kosten van het compartiment kunnen verschuldigd zijn al naargelang het beleggingsfonds dat u kiest: wij verwijzen u hiervoor naar de (pre)contractuele documenten (KIID en Prospectus) van het fonds in kwestie.
 • ! De bovenstaande bedragen zijn niet van toepassing voor de fondsen die niet door ING worden opgevolgd: het tarief voor het bewaren van effecten is beschikbaar in het kantoor en op de website van ING: Tarieven en reglementen > Tarief van de meest voorkomende beleggingsdiensten en -verrichtingen (PDF).


Fiscaal stelsel

Beurstaks (TOB)

 • bij aankoop (inschrijving): geen;
 • bij verkoop (terugkoop):
 • kapitalisatieaandeel: 1,32% (max 4.000 EUR);
 • distributieaandeel: geen.

Roerende voorheffing (RV):

 • bij de uitkering van dividenden: 30%;
 • bij de verkoop (terugkoop) van de aandelen of bij de vereffening (van het compartiment) van de bevek: 30%. Dit is enkel van toepassing op belastingplichtigen die in België zijn onderworpen aan de Personenbelasting (PB) en in de hypothese waarbij de aandelen betrokken bij de verkoop (terugkoop) of vereffening worden uitgegeven door een compartiment dat meer dan 10% (als de aandelen werden verworven na 1 januari 2018) of meer dan 25% (als de aandelen werden verworven voor 1 januari 2018) van zijn vermogen belegt in ‘schuldvorderingen’ (obligaties, gelddeposito’s enz.).

De voorafgaande informatie met betrekking tot TOB en RV zijn gebaseerd op de huidige Belgische fiscale wetgeving die door de wetgever op elk moment kan worden aangepast.

Bij een klacht kunt u ons contacteren op het nummer +32 (0)2 464 60 01, in het kantoor met uw vaste ING-gesprekspartner of via de klachtenmodule die hier beschikbaar is.

Als het probleem langs die weg niet opgelost raakt, kunt u een e-mail sturen naar ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60 – 1040 Brussel of contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8, bus 2. 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Belangrijke informatie:

Deze reclamemededeling is een openbaar aanbod en houdt geen beleggingsadvies in overeenkomstig artikel 46, 9 en 10° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, noch advies over spaar- en beleggingsverzekeringen overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector. De klant dient deze informatie zelf te beoordelen in het licht van zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen financiële toestand en beleggingsdoelstellingen. De klant blijft als enige volledig verantwoordelijk voor het vrije gebruik van deze informatie en voor de gevolgen van zijn beslissingen. ING Bank België verleent in principe geen enkele beleggingsdienst aan U.S. Persons.

ING België nv • Bank • Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • btw BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN : BE45 3109 1560 2789 Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder nummer 0403.200.393.