Onze beleggingsproducten

Pensioenspaarfonds

Star Fund Balanced is een pensioenspaarfonds beheerd door ING Solutions Management S.A.

Star Fund Balanced, een compartiment van het fonds* Star Fund, is een pensioenspaarfonds onder de vorm van een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met onbeperkte looptijd. Het fonds heeft tot doel te beleggen in bedrijven en uitgevers die hun beleid richten op verantwoorde ontwikkeling en daarbij de beginselen van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur in acht nemen. ING Solutions Investment Management S.A. is een beheervennootschap naar Luxemburgs recht. *Met 'fonds' wordt een pensioenspaarfonds en gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.

 • Op jouw maat

  Je kiest zelf het bedrag en de frequentie van je stortingen, vanaf 10 euro per maand (met een minimum van 120 euro per kalenderjaar).

 • Toegankelijk

  Check je Star Fund Balanced online, waar en wanneer je wilt, met de ING Banking-app of Home'Bank. En beheer je betalingen met gemak.

 • Belastingvoordeel

  Twee vliegen in één klap: terwijl je voor je pensioen spaart, geniet je potentieel jaarlijks van een belastingvoordeel.

 • Kosten

  De lopende kosten bedragen 1,16% en de instapkosten bedragen 3%.

 • Risico's

  Elke vorm van beleggen houdt risico's in. Door de aard van deze risico's beter te begrijpen en ze te spreiden over een bepaalde tijdspanne verhoog je je kans om je financiële doelen te bereiken.

 • Beleggingsdoel: Het Compartiment belegt in een gemengde portefeuille van aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en liquide middelen, hoofdzakelijk in euro en in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op beleggingsfondsen en de wetgeving inzake de fiscaliteit van pensioenspaarfondsen.
 • Beleggingsbeleid: Het compartiment belegt in verschillende activaklassen, landen en sectoren. Het wordt actief beheerd om tijdig te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden. Het doet dit door middel van fundamentele en gedragsanalyse, zonder een rendementsgarantie te geven. Bij een neutrale positionering is de weging 50% obligaties en geldmarktinstrumenten, maar ook liquide middelen, en 50% in aandelen. De beheerder kan onder invloed van de marktomstandigheden evenwel besluiten om deze wegingen te wijzigen.
 • ESG overwegingen: Het compartiment heeft tot doel te beleggen in ondernemingen en instellingen die streven naar een verantwoorde ontwikkeling met respect voor het milieu, hun sociale rol en deugdelijk bestuur. Meer informatie is te vinden in het Prospectus en op https://www.ing-isim.lu/ESG .

Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstelling zal worden behaald of binnen de aanbevolen beleggingstermijn zal worden behaald en er bestaat een risico op verlies van het belegde kapitaal.

 • in België woont
 • tussen 18 en 64 jaar bent (op 31 december van het jaar van je aansluiting)
 • je personenbelasting in België betaalt

Je betalingen worden via domiciliëring uitgevoerd vanaf je ING Zichtrekening of je ING Beleggingsrekening. De enige voorwaarde is dat je (mede)titularis van de rekening moet zijn die aan jouw pensioensparen is gelinkt.

Voor je begint met beleggen met Star Fund Balanced, is het belangrijk dat je de documenten 'Essentiële beleggersinformatie' en 'prospectus' leest.

Deze documenten kun je zowel in je ING-kantoor als op ing.be in drie talen krijgen: Nederlands, Engels en Frans.

Meer informatie over het pensioenspaarfonds vind je op de Star Fund-website.

Geldig op 30/09/2022

Rendement* (%)

Valuta

op 1 jaar

op 3 jaar

op 5 jaar

op 10 jaar

sinds lancering

EUR

-15,8%

-0,9%

-0,1%

4,0%

5,8%

Bron: ING Solutions Investment Management S.A.


Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds de lancering. Het gaat om rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand.

Het behaalde rendement en de wijzigingen in de netto inventariswaarde hebben betrekking op afgelopen jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. In het verleden behaalde resultaten omvatten vergoedingen en commissies, met uitzondering van instap- en uitstapvergoedingen en conversiekosten. In het verleden behaalde resultaten worden berekend in EUR en op jaarbasis. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van het beleggingsfonds.

*De prestaties tussen 2008 en 2015 werden behaald wanneer het pensioenspaarfonds andere kenmerken had. Als gevolg van de wijziging in het beleggingsbeleid van het pensioenspaarfonds worden sindsdien de prestaties op een andere basis berekend.


ISIN code: BE0026510298

Categorie: R

Oprichtingsdatum van de aandelenklasse: 19/02/1987

Valuta van de aandelenklasse: De referentievaluta is de euro.

Dit pensioenspaarfonds heeft het Febelfin duurzaamheidslabel ontvangen voor een periode van één jaar. Het label, dat jaarlijks geherevalueerd wordt, is een kwaliteitsnorm die is opgesteld door Febelfin, de vertegenwoordiger van de Belgische financiële sector. Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel wat betreft de portefeuille als het beleggingsproces. Voor meer informatie over het label, zie https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.

De toekenning van dit label aan het pensioenspaarfonds betekent niet dat dit financieel product beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

 • Marktrisico: Rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, wordt het marktrisico, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, als hoog beschouwd.
 • Kapitaalrisico: De belegger heeft geen waarborg of kapitaalbescherming. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Dit risico wordt als hoog beschouwd.
 • Rendementsrisico: Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico. Het wordt als hoog beschouwd.
 • Kredietrisico: Het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het wordt als gemiddeld beschouwd.
 • Wisselkoersrisico: Het risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. Het wordt als gemiddeld beschouwd.
 • Concentratierisico: Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Het wordt als gemiddeld beschouwd.
 • Inflatierisico: Risico dat de reële waarde van de activa in de portefeuille van instellingen voor collectieve belegging daalt. Het wordt als gemiddeld beschouwd.

Er wordt geen enkele waarborg gegeven qua recupereren van het beginkapitaal. Bedragen belegd in een ICB zijn niet gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (opgelet, als je op deze link klikt, verlaat je de ING-website). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

 • Instapkosten (aangerekend door ING België): 3%
 • Uitstapkosten: 0%
 • Lopende kosten die op jaarbasis gedragen worden door het compartiment: 1,16% (waarvan 1,00% jaarlijkse beheerskosten)
 • Er kan een swing Price worden toegepast. Het doel van swing pricing is het tegengaan van het verwateringseffect. Dat kan ontstaan als de beheerder verplicht is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of te verkopen omdat er aanzienlijke bewegingen in het compartiment zijn. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Deze Swing factor bedraagt maximaal 3%. Dit bedrag moet de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen kapitaalinstroom en -uitstroom compenseren.

In het prospectus vind je een gedetailleerde beschrijving van de kosten.

Een belegging in Star Fund Balanced geeft recht op een belastingvermindering voor het pensioensparen volgens de voorwaarden van het WIB 92, zoals hierna beschreven (onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale regelgeving).

De belegger in Star Fund Balanced die een rijksinwoner is (of een inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte) en die onderworpen is aan de Belgische personenbelasting, kan voor de belastingvermindering in aanmerking komen. De belegger moet minimaal 18 jaar en maximaal 64 jaar zijn in het jaar van de rekeningopening. De rekening moet bovendien een minimale looptijd van 10 jaar hebben.

Het bedrag dat voor de belastingvermindering in aanmerking komt, is beperkt tot een maximaal aankoopbedrag per belastingplichtige per belastbare periode. Dat bedrag kan bij Koninklijk Besluit verhoogd worden. Vanaf je 55ste mag je niet méér storten dan wat je de voorgaande jaren stortte. Het is mogelijk om de bedragen volgens de wettelijke bepalingen te indexeren.

De belastingvermindering wordt berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet van respectievelijk 30% of 25% te vermeerderen met de gemeentebelasting. Je geniet een jaarlijkse belastingvermindering van:

 • 30% indien je kiest voor het plafond tot 990 euro in 2022. De maximale belastingvermindering bedraagt dan 297 euro + gemeentebelastingen.
 • 25% indien je kiest voor het verhoogd plafond tot 1.270 euro in 2022. De maximale belastingvermindering bedraagt dan 317,5 euro + gemeentebelastingen. Deze optie moet jaarlijks hernieuwd worden.

Voorwaarden met betrekking tot het verhoogde plafond van 1.270 euro/jaar.

 • Indien je een bedrag hoger dan 990 euro/jaar wenst te storten, dan moet je je keuze expliciet kenbaar maken aan ING.
 • Deze keuze is onherroepelijk en uitsluitend geldig voor de betrokken belastbare periode. Dit betekent dat je deze keuze jaarlijks opnieuw moeten meedelen aan ING.
 • Indien een bedrag hoger dan 990 euro wordt gestort in een jaar waarin hiervoor geen voorafgaandelijke expliciete keuze werd meegedeeld, zal het totale bedrag dat teveel gestort werd (ten opzichte van de 990 euro) kosteloos worden teruggestort.

Voor wie zijn pensioenspaarrekening vóór zijn 55ste verjaardag opende, wordt op de 60ste verjaardag (of wanneer je met pensioen gaat) automatisch een belasting van 8% uitgevoerd. Na deze automatische belasting kun je nog 4 jaar in het fonds blijven beleggen en het belastingvoordeel behouden zonder opnieuw belast te worden.

Voor wie zijn pensioenspaarrekening opende op zijn 55ste verjaardag of later, wordt deze automatische belasting van 8% afgehouden 10 jaar na de openingsdatum.

Je moet 10 jaar wachten om je pensioensparen op te zeggen. De stopzetting kan ook eerder gevraagd worden, maar dit is niet fiscaal interessant.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de mogelijke gevallen van terugbetaling van kapitaal en de bijhorende belastingregeling raadpleeg het prospectus, hoofdstuk III paragraaf 6.

Fiscaal attest: elk jaar ontvangt u in de loop van de maand mei een fiscaal attest voor uw stortingen in het voorgaande jaar. U kunt dit attest ook downloaden in Home’Bank, net zoals een aantal andere fiscale attesten.

Neem contact op via www.ing.be/klachten, bel ons (+32 2 464 60 01) of schrijf ons (ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel).

Al contact gehad met ING? Dan kun je terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8 bus 2 - B-1000 Brussel - Email: ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be

Het Belgisch pensioenspaarfonds Star Fund Balanced wordt voorgesteld (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv en wederzijds akkoord) door: ING België nv – Bank. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – IBAN (rekening): BE45 3109 1560 2789 (310-9156027-89).

Deze reclamemededeling is een openbaar aanbod. Ze vormt geen beleggingsadvies overeenkomstig artikel 46, 9° en 10° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen. De cliënt dient deze informatie zelf te beoordelen in het licht van zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen financiële toestand en zijn beleggingsdoelstellingen. De cliënt blijft als enige volledig verantwoordelijk voor het vrije gebruik van deze informatie en voor de gevolgen van zijn beslissingen.

Start met pensioensparen

 1. Meld je aan

  Gebruik je debetkaart of itsme®.

 2. Vul het formulier in

  Bepaal het bedrag en de betalingsdatum.

 3. Werk je aanvraag af

  Lees de samenvatting en teken.

Lees eerst grondig deze pagina, daarna kan je Open je Star Fund Balanced