Onze beleggingsproducten

Star Fund

Pensioenspaarfonds beheerd door NN Investment Partners Belgium S.A.

Star Fund is een pensioenspaarfonds onder de vorm van een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met onbeperkte looptijd, beheerd door NN Investment Partners Belgium S.A.. Star Fund heeft tot doel te beleggen in bedrijven en uitgevers die hun beleid richten op verantwoorde ontwikkeling en daarbij de beginselen van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur in acht nemen. Hoe u Star Fund kan aanvragen, ontdekt u onderaan deze pagina.

 • Op uw maat

  U kiest zelf het bedrag en de frequentie van uw stortingen, vanaf 10 euro per maand (met een minimum van 120 euro per kalenderjaar).

 • ESG

  Star Fund verkreeg het Belgisch Towards Sustainability label, een kwaliteitsnorm en label voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten. De toekenning van het Towards Sustainability label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Zie website FSMA. Dit label is geldig voor één jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd.

 • Belastingvoordeel

  Een belegging in Star Fund geeft recht op een belastingvermindering voor het pensioensparen volgens de voorwaarden van het WIB 92, zoals hierna beschreven, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale regelgeving. De terugbetaling van het kapitaal kan in principe pas gevraagd worden na 10 jaar. Voortijdig uitstappen blijft evenwel mogelijk, maar is fiscaal zeer nadelig (belasting van 33%).

 • Risico's

  De risico's zijn het marktrisico, kapitaalrisico, rendementsrisico, kredietrisico, wisselrisico, concentratierisico, inflatierisico, duurzaamheidsrisico en liquiditeitsrisico. Wij raden u aan om voor de onderschrijving van Star Fund u goed te informeren over de risico’s van Star Fund. U kunt deze informatie verder op deze pagina terugvinden bij “de risico’s gelinkt aan Star Fund”.

 • Kosten

  De lopende kosten bedragen 1,17% en de instapkosten bedragen 3%.

 • Star Fund is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (van het type pensioenspaarfonds) naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Een pensioenspaarfonds is een instelling voor collectieve belegging (ICB), die uitsluitend in het belang van de aandeelhouders beheerd wordt en met als enig doel te beleggen in financiële middelen. Het kapitaal van het pensioenspaarfonds stijgt of daalt naargelang aandeelhouders in- of uitstappen. Via pensioensparen vult u uw wettelijk pensioen aan met een kapitaal dat u in uw eigen tempo opbouwt.
 • Bent u tussen 18 en 64 jaar (op 31 december van het inschrijvingsjaar), en bent u een Belgische inwoner en betaalt u uw personenbelasting in België? Dan kunt u zich inschrijven voor een Star Fund.
 • Uw betalingen gebeuren via domiciliëring vanaf uw ING-zichtrekening of een ING Invest Account. Enige voorwaarde is dat de (mede)rekeninghouder dezelfde is als die van de rekening gekoppeld aan uw pensioenspaarfonds.

logo NN investment partners

Star Fund wordt beheerd door NN Investment Partners die verantwoordelijk is voor het opstellen van de selectiecriteria en het bepalen en opvolgen van het beheer.

Het fonds* is een wettelijk erkend pensioenspaarfonds dat belegt in een gemengde portefeuille van aandelen, obligaties en cash, hoofdzakelijk uitgedrukt in euro en in lijn met de toepasselijke fondsenwetgeving en belastingwetgeving voor pensioenspaarfondsen. De portefeuille is gespreid over diverse categorieën van activa, landen en sectoren en wordt actief beheerd teneinde tijdelijk in te kunnen spelen op veranderende martkomstandigheden, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van fundamentele- en gedragsanalyse, hetgeen resulteert in een dynamische portefeuilleverdeling over de verschillende beleggingen. Het doel van het fonds is om meerwaarde te creëren op lange termijn. Vergelijkingsmaatstaf (benchmark): 60% MSCI Composite Return (64% MSCI EMU Net Return / 20% MSCI EMU Small Caps Net Return / 13% MSCI U.S. Net Return / 3% MSCI Japan Net Return), 35% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return en 5% 1-month Euribor. De samenstelling van de beleggingen van het fonds kan materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. De vergelijkingsmaatstaf wordt gebruikt voor het interne risicobeoordelingsproces. Het fonds mag alleen gebruik maken van derivaten om zich in te dekken tegen het wisselkoersrisico. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de deelnemingsrechten wordt berekend. Het fonds promoot ecologische- en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”). Concreet betekent dit dat de beheerder van het fonds verder kijkt dan enkel financiële criteria. Bij het nemen van beleggingsbeslissingen worden ook restrictiecriteria en de analyse van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke factoren, hierna ESG-factoren genoemd, meegenomen in de besluitvorming. Een gedetailleerde beschrijving van de ESG-integratiemethodologie is beschikbaar in het ‘NN IP Responsible Investment Policy’ document dat gepubliceerd is op www.nnip.com. Voor meer informatie over het beleggingsbeleid en de toegepaste uitsluitingscriteria verwijzen we naar het prospectus dat u kan consulteren op www.star-fund.be. Het fonds heeft niet als doel u een dividend uit te keren. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen


*Met "fonds" wordt een gemeenschappelijk beleggingsfonds (van het type pensioenspaarfonds) bedoeld

** Met de term "pensioensparen" gebruikt op deze webpagina wordt een belegging in een pensioenspaarfonds genoemd.

Naast de financiële criteria promoot Star Fund ecologische en/of sociale kenmerken. Concreet betekent dit dat bij beleggingsbeslissingen NN Investment Partners Belgium SA (NNIP) ook rekening houdt met de beperkingscriteria en de analyse van factoren op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren).

NNIP maakt hierbij gebruik van interne en externe scoringssystemen:

 • interne: NNIP laat zich hierin bijstaan door het ESG Comité van NN Investment Partners, een bedrijfsonderdeel van NN Group. Deze is verantwoordelijk voor het formuleren van het beleidskader voor verantwoord beleggen waarbinnen de beheersbeslissingen, rekening houdend met de geldende restricties en beperkingen, dienen te worden genomen.
 • externe: zoals Bloomberg, een toonaangevende dataleverancier voor bedrijven en markten, Sustainalytics, biedt ESG-beleid, prestatie- en gedragsinformatie voor meer dan 5.000 emittenten en bedrijven, en ISS Ethix Climate Solutions, een gespecialiseerde onderzoeker over gegevens over de ecologische voetafdruk, afval- en waterverbruik van meer dan 5000 bedrijven.

Het fonds streeft alleen nog in bedrijven en instellingen te investeren die een verantwoorde ontwikkeling nastreven: 

 • met respect voor het milieu (bijvoorbeeld: het waterbeheer, het beheer van de uitstoot van broeikasgassen, een groen inkoopbeleid;
 • met respect voor haar maatschappelijke rol (bijvoorbeeld: goede arbeidsvoorwaarden, gericht op klantentevredenheid);
 • en met een deugdelijk bestuur van het bedrijf zelf (bijvoorbeeld: de bevordering van de onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur, een verantwoord verloningsbeleid).

Voortaan past Star Fund de NN IP Responsible Investment Policy toe. Deze policy beschrijft het beleid met betrekking tot de door het Fonds gehanteerde criteria voor verantwoord beleggen.

Deze criteria kunnen aanleiding geven tot bepaalde beperkingen. Deze beperkingen zijn met name van toepassing op emittenten die betrokken zijn bij activiteiten zoals (niet-uitputtende lijst):

 • de ontwikkeling, productie, het onderhoud van of de handel in controversiële wapens, 
 • de productie van tabaksproducten, 
 • de winning van steenkool voor elektriciteitsproductie en winning van olie uit oliezanden.

Buiten deze algemene beperkingscriteria moeten de geselecteerde ondernemingen aan bijkomende beperkingscriteria voldoen. Deze bijkomende restrictiecriteria hebben betrekking op bedrijven die actief zijn in volgende sectoren:

 • Tabak
 • Wapens
 • De winning van steenkool voor elektriciteitsproductie1
 • De winning van olie uit oliezanden
 • Kernenergie (wel toegestaan voor groene obligaties2)
 • Gokactiveiten
 • Adult entertainment
 • Bont en speciaalleder
 • Arctic drilling
 • Schalieolie & gas

Star Fund belegt niet in bedrijven die in overtreding zijn met algemeen aanvaarde waarden en normen:

 • de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; 
 • de belangrijkste ILO3-conventies; 
 • de OESO4-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en
 • die een nauwe betrokkenheid hebben bij dictatoriale regimes.

Star Fund verenigt zo de kenmerken van een breed gediversifieerde portefeuille met verantwoord beleggen. Meer informatie over de ESG-criteria is opgenomen in het prospectus (pdf)

Er is geen direct verband tussen de ecologische en sociale kenmerken van het compartiment en de door het compartiment gehanteerde benchmark. 


1 Restrictiecriteria van toepassing op deze sector: Bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de steenkoolwinning voor elektriciteitsproductie worden uitgesloten.

2 Groene obligaties zijn vastrentende instrumenten waarbij de opbrengsten worden gebruikt voor het gedeeltelijk of volledig (her) financieren van nieuwe en/of bestaande projecten die gunstig zijn gebleken voor het milieu.

3 ILO = International Labour Organization.

4 OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Geldig op 31/07/2021

Rendement (%)





Valuta

op 1 jaar

op 3 jaar

op 5 jaar

op 10 jaar

sinds lancering

EUR

19,8%

5,8%

5,8%

6,1%

6,60%

Source: Morningstar Direct ™


Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand.

Het behaalde rendement en de wijzigingen in de netto inventariswaarde hebben betrekking op afgelopen jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. In het verleden behaalde resultaten omvatten vergoedingen en commissies, met uitzondering van instap- en uitstapvergoedingen en conversiekosten. In het verleden behaalde resultaten worden berekend in EUR en op jaarbasis. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van het beleggingsfonds. De prestaties tussen 2008 en 2015 werden behaald wanneer het pensioenspaarfonds andere kenmerken had. Als gevolg van de wijziging in het beleggingsbeleid van het pensioenspaarfonds sedert 1 oktober 2018, worden de prestaties vanaf die datum op een andere basis berekend.


ISIN code: BE0026510298

Oprichtingsdatum van de aandelenklasse: 19/02/1987

Valuta van de aandelenklasse: De referentievaluta is de euro.

 • U betaalt minder belastingen: Een belegging in dit fonds geeft recht op een belastingvermindering voor het pensioensparen volgens de voorwaarden van het WIB 92, zoals hierna beschreven onder “fiscaliteit”, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale regelgeving. Dit maakt het interessant of u nu net of al lang aan het werk bent. Voortijdig uitstappen blijft evenwel mogelijk, maar is fiscaal zeer nadelig (belasting van 33%). U geniet een belastingvermindering van respectievelijk:
 • 30% indien u kiest voor het plafond tot 990 euro in 2021. De maximale belastingvermindering bedraagt dan 297 euro + gemeentebelastingen.
 • 25% indien u kiest voor het verhoogd plafond tot 1 270 euro in 2021. De maximale belastingvermindering bedraagt dan 317,5 euro + gemeentebelastingen.
 • Towards Sustainability Label: Star Fund verkreeg het Belgisch Towards Sustainability label, een kwaliteitsnorm en label voor duurzame en maatschappelijke verantwoorde financiële producten. De toekenning van het Towards Sustainability label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Zie website FSMA. Dit label is geldig voor één jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd.
 • U stort in uw eigen tempo: U kiest zelf het bedrag en de frequentie van uw stortingen. U kunt elk jaar beslissen om geen stortingen te doen of om maximaal 990 euro of 1.270 euro (bedragen voor 2021) te beleggen.
 • Al vanaf 10 euro per maand (met een minimum van 120 euro per kalenderjaar). U bouwt zo geleidelijk een groot pensioenkapitaal op.
 • U opent en beheert uw pensioensparen online: u volgt uw opgebouwd kapitaal op in Home’Bank en beheert er ook de stortingen.


Let wel op, er is geen gewaarborgd rendement. Bovendien moet u ook rekening houden met de instapkosten en de lopende kosten zoals in volgende paragrafen besproken worden. 

 • Marktrisico: het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog.
 • Kapitaalrisico: De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming. De waarde van de beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico en wordt gezien als hoog.
 • Krediet – en tegenpartij risico: Risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft.
 • Wisselrisico: risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen wordt als gemiddeld beschouwd.
 • Concentratierisico: Risico's die verband houden met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten.
 • Inflatierisico: Inflatie vermindert de reële waarde van activa in beleggingsfondsen (de nominale waarde verandert niet). Het inflatierisico wordt als gemiddeld beschouwd.
 • Duurzaamheidsrisico’s: Risico in verband met een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance‐gebied die, indien zij zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Duurzaamheidsrisico’s kunnen een eigen risico vertegenwoordigen of invloed hebben op andere risico’s en kunnen aanzienlijk bijdragen tot het algemene risico, zoals marktrisico’s, liquiditeitsrisico’s, kredietrisico’s of operationele risico’s. Dit risico wordt als gemiddeld beschouwd.
 • Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico van het fonds is laag. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is, waardoor de terugbetaling van uw belegging in het fonds in het gedrang komt.

Er wordt geen enkele waarborg gegeven qua recupereren van het beginkapitaal. Bedragen belegd in een ICB zijn niet gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (opgelet, als u verder klikt op deze link, verlaat u de website van ING). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

 • Instapkosten (toepasbaar door ING België): 3%
 • Uitstapkosten: 0%
 • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,17%, waarvan 0,90% jaarlijkse beheerskosten.


Een gedetailleerde beschrijving van alle kosten vindt u op pagina 23 - 25 in het prospectus.


Fiscaliteit
 • Een belegging in Star Fund geeft recht op een belastingvermindering voor het pensioensparen volgens de voorwaarden van het WIB 92, zoals hierna beschreven, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale regelgeving. De belegger in Star Fund die een rijksinwoner is (of een inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte) en die onderworpen is aan de Belgische personenbelasting, kan voor de belastingvermindering in aanmerking komen. De belegger moet minimaal 18 jaar en maximaal 64 jaar zijn in het jaar van de rekeningopening. De rekening moet bovendien een minimale looptijd van tien jaar hebben. Het bedrag dat voor die belastingvermindering in aanmerking komt, is beperkt tot een maximaal aankoopbedrag per belastingplichtige per belastbaar tijdperk. Dat bedrag kan bij Koninklijk Besluit verhoogd worden. Vanaf uw 55ste mag u niet méér storten dan wat je deed de jaren daarvoor. Het is mogelijk om de bedragen volgens de wettelijke bepalingen te indexeren. De belastingvermindering wordt berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet van respectievelijk 30% of 25% te vermeerderen met de gemeentebelasting. U geniet een jaarlijkse belastingvermindering van respectievelijk:
 • 30% indien u kiest voor het plafond tot 990 euro in 2021. De maximale belastingvermindering bedraagt dan 297 euro + gemeentebelastingen.
 • 25% indien u kiest voor het verhoogd plafond tot 1 270 euro in 2021. De maximale belastingvermindering bedraagt dan 317,5 euro + gemeentebelastingen.
 • Voorwaarden met betrekking tot het verhoogde plafond van 1 270 euro in 2021.
 • Indien u een bedrag hoger dan 990 euro/jaar wenst te storten, dan dient u hiervoor eerst uw expliciete keuze kenbaar te maken aan ING.
 • Deze keuze is onherroepelijk en uitsluitend geldig voor het betrokken belastbare tijdperk. Bijgevolg zal deze keuze jaarlijks opnieuw moeten gemaakt worden.
 • Indien een bedrag hoger dan 990 euro wordt gestort in een jaar waarin hiervoor geen voorafgaandelijke expliciete keuze werd gemaakt, zullen de bedragen die gestort werden boven het bedrag van 990 euro kosteloos worden teruggestort.
 • Van 2015 tot 2019 is er jaarlijks een vervroegde anticipatieve heffing van 1% op de eindbelasting. Deze vervroegde anticipatieve heffing wordt berekend op het spaargeld dat op 31 december 2014 opgebouwd is.
 • Terugbetaling van het kapitaal: De aanslagvoet bedraagt, in principe, 8% maar wordt verminderd met het bedrag van de vervroegde anticipatieve heffing. De terugbetaling van het kapitaal kan in principe pas gevraagd worden na 10 jaar. Voortijdig uitstappen blijft evenwel mogelijk, maar is fiscaal zeer nadelig (belasting van 33%). Voor meer info over de aanslagvoet raadpleeg het prospectus pagina 27.
 • Wat is de belastinggrondslag? Voor de stortingen vanaf 1 januari 1993 is het belastbare inkomen voor de belegger in het pensioenspaarfonds gelijk aan de netto stortingen, gekapitaliseerd tegen een forfaitair tarief van 4,75%, ongeacht het werkelijke rendement. De stortingen vóór 1 januari 1993 worden tegen een tarief van 6,25% gekapitaliseerd.
 • Belasting bij de uitbetaling: Volgens het beleggingsbeleid van Star Fund is het mogelijk dat het fonds rechtstreeks en/of onrechtstreeks meer dan 10% van zijn tegoeden belegt in instrumenten die aanleiding geven tot rentebetalingen zoals beoogd in de Europese Richtlijn 2003/48/EG. De belegger natuurlijke persoon die personenbelasting in België moet betalen en handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen is bijgevolg onderworpen aan roerende voorheffing (30%) bij de afkoop (of vereffening) van zijn deelbewijzen. Momenteel moet Star Fund niet worden beschouwd als aanleiding gevend tot rentebetalingen in de zin van de Europese richtlijn 2003/48/EG. Een dergelijke roerende voorheffing moet bijgevolg niet betaald worden.
 • Fiscaal attest: elk jaar ontvangt u in de loop van de maand mei een fiscaal attest voor uw stortingen in het voorgaande jaar. U kunt dit attest ook downloaden in Home’Bank, net zoals een aantal andere fiscale attesten.

Neem contact Online: www.ing.be/klachten , of bel ons op +32 2 464 60 01, of per post: ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar ombudsman@ombudsfin.be

Het Belgisch pensioenspaarfonds Star Fund wordt voorgesteld (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv en wederzijds akkoord) door: ING België nv – Bank. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – IBAN (rekening): BE45 3109 1560 2789 (310-9156027-89).

Deze reclamemededeling is een openbaar aanbod. Ze vormt geen beleggingsadvies overeenkomstig artikel 46, 9° en 10° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen. De cliënt dient deze informatie zelf te beoordelen in het licht van zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen financiële toestand en zijn beleggingsdoelstellingen. De cliënt blijft als enige volledig verantwoordelijk voor het vrije gebruik van deze informatie en voor de gevolgen van zijn beslissingen.

Hoe ga je van start?

 1. Uw gegevens

  Vul uw gegevens in

 2. Vraag aan

  Bepaal het bedrag en de betalingsdatum van uw Star Fund

 3. Handtekening en samenvatting

  Samenvatting van de aanvraag en handtekening

Lees eerst grondig deze pagina, daarna kan je Starten met pensioensparen