Ons aanbod

Star Fund

.

Star Fund is een duurzaam pensioenspaarfonds onder de vorm van een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met onbeperkte looptijd, beheerd door NN Investment Partners. Hoe u Star Fund kan aanvragen, ontdekt u onderaan deze pagina.

 • Op uw maat

  U kiest zelf het bedrag en de frequentie van uw stortingen, vanaf 24 euro.

 • Duurzaam

  Star Fund belegt in duurzame effecten. U profiteert van potentieel mooie prestaties op lange termijn. Maar het rendement en het kapitaal zijn niet gewaarborgd.

 • Belastingvoordeel

  Een belegging in Star Fund geeft recht op een belastingvermindering voor het pensioensparen volgens de voorwaarden van het WIB 92, zoals hierna beschreven, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale regelgeving. De terugbetaling van het kapitaal kan in principe pas gevraagd worden na 10 jaar. Voortijdig uitstappen blijft evenwel mogelijk, maar is fiscaal zeer nadelig (belasting van 33%).

 • Kosten

  De lopende kosten bedragen 1,17% en de instapkosten bedragen 3%.

 • Risico's

  De voornaamste zijn het marktrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, wisselrisico, rendement risico, inflatierisico, kapitaalrisico, concentratierisico en tegenpartijrisico. Wij raden u aan om voor de onderschrijving van Star Fund u goed te informeren over de risico’s van Star Fund. U kunt deze informatie verder op deze pagina terugvinden bij “de grootste risico’s gelinkt aan Star Fund”.

 • Star Fund is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (van het type pensioenspaarfonds) naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Een pensioenspaarfonds is een instelling voor collectieve belegging (ICB), die uitsluitend in het belang van de aandeelhouders beheerd wordt en met als enig doel te beleggen in financiële middelen. Het kapitaal van het pensioenspaarfonds stijgt of daalt naargelang aandeelhouders in- of uitstappen. Via pensioensparen vult u uw wettelijk pensioen aan met een kapitaal dat u in uw eigen tempo opbouwt.
 • Bent u tussen 18 en 64 jaar (op 31 december van het inschrijvingsjaar), en bent u een Belgische inwoner en betaalt u uw personenbelasting in België? Dan kunt u zich inschrijven voor een Star Fund.
 • Uw betalingen gebeuren via domiciliëring vanaf uw ING-zichtrekening of een ING Invest Account. Enige voorwaarde is dat de (mede)rekeninghouder dezelfde is als die van de rekening gekoppeld aan uw pensioenspaarfonds.

logo NN investment partners

Star Fund wordt beheerd door NN Investment Partners die verantwoordelijk is voor het opstellen van de selectiecriteria en het bepalen en opvolgen van het beheer.

Star Fund streeft ernaar een verantwoord belegger te zijn. Zo wordt er niet geïnvesteerd in bedrijven die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de handel in controversiële wapens.


Star Fund belegt niet in bedrijven die in overtreding zijn met algemeen aanvaarde waarden en normen:

 • de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;
 • de belangrijkste International Labour Organization (ILO)-conventies;
 • de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en;
 • die een nauwe betrokkenheid hebben bij dictatoriale regimes.


Vanaf oktober 2018 verhoogt Star Fund haar duurzame ambities verder zonder afbreuk te doen aan de huidige beleggingsobjectieven.

Voortaan streeft het fonds* ernaar alleen nog in bedrijven en instellingen te investeren die een duurzame ontwikkeling nastreven:

 • met respect voor het milieu (bijvoorbeeld: het waterbeheer, het beheer van de uitstoot van broeikasgassen, een groen inkoopbeleid);
 • met respect voor haar maatschappelijke rol (bijvoorbeeld: goede arbeidsvoorwaarden, gericht op klantentevredenheid);
 • en met een deugdelijk bestuur van het bedrijf zelf (bijvoorbeeld: de bevordering van de onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur, een verantwoord verloningsbeleid).


Concreet betekent dit dat de beheerder verder kijkt dan enkel financiële criteria. De duurzaamheidsscore van de beleggingskandidaten speelt een nog belangrijkere rol bij het samenstellen van de portefeuille.

Bovendien, sluit Star Fund, nog meer dan vroeger, bepaalde activiteiten uit.

Bovenop de bestaande uitsluitingen, namelijk bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren vanuit

 • wapens, gokken, adult entertainment, bont en speciale lederwaren
 • worden ook tabak en kernenergie uitgesloten.


Het fonds heeft wel de mogelijkheid om in Green Bonds te beleggen van bedrijven die actief zijn in de kernenergie. Green Bonds worden immers uitsluitend uitgegeven met het doel klimaatvriendelijke projecten te financieren. Deze lijst is niet definitief en kan aangepast worden. Star Fund verenigt zo de kenmerken van een breed gediversifieerde portefeuille met duurzaam beleggen.

Meer informatie over de duurzaamheidscriteria is opgenomen in het prospectus, beschikbaar in de bovenstaande rubriek bij de documenten.

Weet u graag nog meer over de duurzaamheid van Star Fund?

Lees dan het rapport over de duurzaamheid opgesteld door de beheerder.


*Met "fonds" wordt een gemeenschappelijk beleggingsfonds (van het type pensioenspaarfonds) bedoeld

**Met de term "pensioensparen" gebruikt op deze webpagina wordt een belegging in een pensioenspaarfonds bedoeld.

 • U betaalt minder belastingen: Een belegging in dit fonds geeft recht op een belastingvermindering voor het pensioensparen volgens de voorwaarden van het WIB 92, zoals hierna beschreven onder “fiscaliteit”, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale regelgeving. Dit maakt het interessant of u nu net of al lang aan het werk bent. Voortijdig uitstappen blijft evenwel mogelijk, maar is fiscaal zeer nadelig (belasting van 33%). U geniet een belastingvermindering van respectievelijk:
 • 30% indien u kiest voor het plafond tot 990 euro in 2021. De maximale belastingvermindering bedraagt dan 297 euro + gemeentebelastingen.
 • 25% indien u kiest voor het verhoogd plafond tot 1 270 euro in 2021. De maximale belastingvermindering bedraagt dan 317,5 euro + gemeentebelastingen.
 • Duurzaam pensioenspaarfonds: Star Fund belegt in duurzame effecten. U krijgt op lange termijn mogelijk een mooi rendement, maar het rendement en uw kapitaal zijn niet gegarandeerd.
 • U stort in uw eigen tempo: U kiest zelf het bedrag en de frequentie van uw stortingen. U kunt elk jaar beslissen om geen stortingen te doen of om maximaal 990 euro of 1.270 euro (bedragen voor 2021) te beleggen.
 • Al vanaf 24 euro per maand: U kunt ook een automatische opdracht geven van minstens 24 euro. U bouwt zo geleidelijk een groot pensioenkapitaal op.
 • U opent en beheert uw pensioensparen online: u volgt uw opgebouwd kapitaal op in Home’Bank en beheert er ook de stortingen.


Let wel op, er is geen gewaarborgd rendement. Bovendien moet u ook rekening houden met de instapkosten en de lopende kosten zoals in volgende paragrafen besproken worden. 

 • Marktrisico: het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog.
 • Krediet – en tegenpartij risico: Risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft.
 • Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico van het fonds is laag. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is, waardoor de terugbetaling van uw belegging in het fonds in het gedrang komt.
 • Wisselrisico: risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen wordt als gemiddeld beschouwd.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico en wordt gezien als hoog.
 • Inflatierisico: Inflatie vermindert de reële waarde van activa in beleggingsfondsen (de nominale waarde verandert niet). Het inflatierisico wordt als gemiddeld beschouwd.
 • Kapitaalrisico: De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming. De waarde van de beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen.
 • Concentratierisico: Risico's die verband houden met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten.


Er wordt geen enkele waarborg gegeven qua recupereren van het beginkapitaal. Bedragen belegd in een ICB zijn niet gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (opgelet, als u verder klikt op deze link, verlaat u de website van ING). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

 • Instapkosten (toepasbaar door ING België): 3%
 • Uitstapkosten: 0%
 • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,17%, waarvan 0,90% jaarlijkse beheerskosten.


Een gedetailleerde beschrijving van alle kosten vindt u op pagina 20 in het prospectus.


Fiscaliteit
 • Een belegging in Star Fund geeft recht op een belastingvermindering voor het pensioensparen volgens de voorwaarden van het WIB 92, zoals hierna beschreven, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale regelgeving. De belegger in Star Fund die een rijksinwoner is (of een inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte) en die onderworpen is aan de Belgische personenbelasting, kan voor de belastingvermindering in aanmerking komen. De belegger moet minimaal 18 jaar en maximaal 64 jaar zijn in het jaar van de rekeningopening. De rekening moet bovendien een minimale looptijd van tien jaar hebben. Het bedrag dat voor die belastingvermindering in aanmerking komt, is beperkt tot een maximaal aankoopbedrag per belastingplichtige per belastbaar tijdperk. Dat bedrag kan bij Koninklijk Besluit verhoogd worden. Vanaf uw 55ste mag u niet méér storten dan wat je deed de jaren daarvoor. Het is mogelijk om de bedragen volgens de wettelijke bepalingen te indexeren. De belastingvermindering wordt berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet van respectievelijk 30% of 25% te vermeerderen met de gemeentebelasting. U geniet een jaarlijkse belastingvermindering van respectievelijk:
 • 30% indien u kiest voor het plafond tot 990 euro in 2021. De maximale belastingvermindering bedraagt dan 297 euro + gemeentebelastingen.
 • 25% indien u kiest voor het verhoogd plafond tot 1 270 euro in 2021. De maximale belastingvermindering bedraagt dan 317,5 euro + gemeentebelastingen.
 • Voorwaarden met betrekking tot het verhoogde plafond van 1 270 euro in 2021.
 • Indien u een bedrag hoger dan 990 euro/jaar wenst te storten, dan dient u hiervoor eerst uw expliciete keuze kenbaar te maken aan ING.
 • Deze keuze is onherroepelijk en uitsluitend geldig voor het betrokken belastbare tijdperk. Bijgevolg zal deze keuze jaarlijks opnieuw moeten gemaakt worden.
 • Indien een bedrag hoger dan 990 euro wordt gestort in een jaar waarin hiervoor geen voorafgaandelijke expliciete keuze werd gemaakt, zullen de bedragen die gestort werden boven het bedrag van 990 euro kosteloos worden teruggestort.
 • Van 2015 tot 2019 is er jaarlijks een vervroegde anticipatieve heffing van 1% op de eindbelasting. Deze vervroegde anticipatieve heffing wordt berekend op het spaargeld dat op 31 december 2014 opgebouwd is.
 • Terugbetaling van het kapitaal: De aanslagvoet bedraagt, in principe, 8% maar wordt verminderd met het bedrag van de vervroegde anticipatieve heffing. De terugbetaling van het kapitaal kan in principe pas gevraagd worden na 10 jaar. Voortijdig uitstappen blijft evenwel mogelijk, maar is fiscaal zeer nadelig (belasting van 33%). Voor meer info over de aanslagvoet raadpleeg het prospectus pagina 22-23.
 • Wat is de belastinggrondslag? Voor de stortingen vanaf 1 januari 1993 is het belastbare inkomen voor de belegger in het pensioenspaarfonds gelijk aan de netto stortingen, gekapitaliseerd tegen een forfaitair tarief van 4,75%, ongeacht het werkelijke rendement. De stortingen vóór 1 januari 1993 worden tegen een tarief van 6,25% gekapitaliseerd.
 • Belasting bij de uitbetaling: Volgens het beleggingsbeleid van Star Fund is het mogelijk dat het fonds rechtstreeks en/of onrechtstreeks meer dan 10% van zijn tegoeden belegt in instrumenten die aanleiding geven tot rentebetalingen zoals beoogd in de Europese Richtlijn 2003/48/EG. De belegger natuurlijke persoon die personenbelasting in België moet betalen en handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen is bijgevolg onderworpen aan roerende voorheffing (30%) bij de afkoop (of vereffening) van zijn deelbewijzen. Momenteel moet Star Fund niet worden beschouwd als aanleiding gevend tot rentebetalingen in de zin van de Europese richtlijn 2003/48/EG. Een dergelijke roerende voorheffing moet bijgevolg niet betaald worden.
 • Fiscaal attest: elk jaar ontvangt u in de loop van de maand mei een fiscaal attest voor uw stortingen in het voorgaande jaar. U kunt dit attest ook downloaden in Home’Bank, net zoals een aantal andere fiscale attesten.

Neem contact Online: www.ing.be/klachten , of bel ons op +32 2 464 60 01, of per post: ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar ombudsman@ombudsfin.be

Het Belgisch pensioenspaarfonds Star Fund wordt voorgesteld (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv en wederzijds akkoord) door: ING België nv – Bank. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – IBAN (rekening): BE45 3109 1560 2789 (310-9156027-89).

Deze reclamemededeling is een openbaar aanbod. Ze vormt geen beleggingsadvies overeenkomstig artikel 46, 9° en 10° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen. De cliënt dient deze informatie zelf te beoordelen in het licht van zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen financiële toestand en zijn beleggingsdoelstellingen. De cliënt blijft als enige volledig verantwoordelijk voor het vrije gebruik van deze informatie en voor de gevolgen van zijn beslissingen.

 1. Via deze website

  Zonder gebruik te maken van uw kaartlezer, met een opening binnen 5 werkdagen.

  Aanvragen via ing.be
 2. Via uw agentschap

  In het ING-kantoor naar keuze en op het moment dat u het beste uitkomt!

  Maak een afspraak