Personal & Private Banking

16 april 2018

Internationale regelgevingen

Hebt u bankrekeningen in het buitenland? Bent u belastingplichtig buiten België of de EU? Of hebt u beleggingen lopen in bv. de Verenigde Staten? Lees meer over de CRS- en de FATCA-regels.

Wat is CRS?

CRS staat voor “Common Reporting Standard”, een set regels en richtlijnen die bepalen hoe fiscale informatie tussen bepaalde landen wordt uitgewisseld. Tot nu toe hebben 78 landen de multilaterale overeenkomst ondertekend. 37 andere verbonden zich ertoe om in een latere fase informatie uit te wisselen. CRS schrijft de rapporterings- en “due diligence”-normen voor die de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen regelen.

De Europese Unie heeft beslist om CRS toe te passen door haar richtlijn over administratieve samenwerking op fiscaal vlak aan te passen. De lidstaten van de Europese Unie passen de nieuwe richtlijn toe vanaf 1 januari 2016.

Voor wie is CRS van toepassing?

De maatregelen zijn van toepassing op iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een deelnemend CRS-rechtsgebied verblijft, waaronder België. Ze zijn vooral bedoeld voor rekeningen die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van buitenlandse belastingbetalers.

Wat moet ING volgens de CRS doen?

Volgens de CRS-regels is ING België wettelijk verplicht om:

Nieuwe en bestaande rekeninghouders te identificeren voor wie er aanwijzingen zijn dat ze wegens van fiscale redenen een verblijfplaats hebben in een ander land. Dit vereist mogelijk bijkomende documentatie.

 • Voor natuurlijke personen zijn de criteria:

  • in een ander land verblijven

  • een fysiek of postadres in een ander land hebben, inclusief een postbus, of uw post “per adres of p/a” naar een tussenpersoon laten doorsturen

  • als enig adres een per adres of een poste restante-adres (u laat uw post bijhouden in een postkantoor) in een ander land hebben

  • een of meer telefoonnummers in ander land hebben zonder een telefoonnummer in België te hebben

  • een volmacht of tekenbevoegdheid geven aan een persoon met een fysiek of postadres in een ander land, inclusief een postbus, of uw post “per adres of p/a” naar een tussenpersoon laten doorsturen

  • doorlopende opdrachten uitvoeren van een andere ING-rekening dan een zicht- of spaarrekening naar een ander land

 • Voor rechtspersonen zijn de criteria:

  • geregistreerd of georganiseerd zijn in een ander land

  • een fysiek of postadres in ander land hebben, inclusief een postbus, of uw post “per adres of p/a” naar een tussenpersoon laten doorsturen


  Momenteel nemen nog niet alle landen deel aan CRS maar meer en meer landen engageren zich CRS toe te passen. Om hierop te anticiperen, documenteert ING België ook klanten met indicia in landen die op vandaag nog niet deelnemen aan CRS.

Informatie te rapporteren aan de lokale belastingadministratie. Het betreft informatie over rekeningen die rechtstreeks of onrechtstreeks (als begunstigde eigenaar) in het bezit zijn van klanten die belastingplichtig zijn in een land dat deelneemt aan CRS.

 • de identiteit van iedere buitenlandse rekeninghouder van te rapporteren rekeningen

 • het te rapporteren rekeningnummer

 • het saldo van die rekeningen op 31 december van elk jaar

 • alle inkomsten (intresten, dividenden, bruto-opbrengsten...) die op die rekeningen worden gestort


De eerste rapporten die in 2017 worden meegedeeld, gaan over 2016. De Belgische belastingadministratie stuurt die informatie door naar de belastingadministratie van het betrokken deelnemende CRS-land.

Is CRS van toepassing in België?

België heeft net als de meeste Europese landen de multilaterale overeenkomst ondertekend die de automatische uitwisseling van fiscale informatie met de andere ondertekenaars van de overeenkomst voorziet. Terwijl de overeenkomst multilateraal is, zijn de feitelijke uitwisselingen bilateraal.

Deze overeenkomst wordt uitgevoerd door de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

Dat betekent dat alle financiële instellingen in België, waaronder ING België, verplicht zijn om deze informatie te rapporteren naar de Belgische belastingadministratie te bezorgen. Die stuurt de informatie door naar de belastingadministratie van het betrokken deelnemende CRS-land.

Wat betekent CRS voor mij?

Het doel van CRS is bepalen of de rekeninginformatie van een cliënt al dan niet moet worden gerapporteerd. Voor natuurlijke personen betekent dat bepalen in welke landen de cliënt een fiscale verblijfplaats heeft. Voor rechtspersonen houdt dat de rechtsvorm (vooral de bedrijfsactiviteit), de fiscale verblijfplaats, en in sommige gevallen de fiscale verblijfplaats van de begunstigde eigenaar in.

Als een of meer van bovenstaande regels van toepassing zijn op u als cliënt van ING België, nemen wij eerst met u contact op voor verdere verduidelijking. Wanneer dat gebeurt, kunnen we u vragen om een verklaring af te leggen en een bewijs van uw statuut te bezorgen.

Meer info?

Over de nieuwe maatregelen en wat ze voor u betekenen

FATCA
Wat is de FATCA-wetgeving?

De Verenigde Staten van Amerika hebben een nieuwe wet ingevoerd om belastingontduiking door Amerikaanse belastingbetalers te vermijden. Deze wet heet “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA) en verplicht financiële instellingen wereldwijd om Amerikaanse belastingplichtigen te rapporteren, zogenaamde “US Personen”.

Op wie is de FATCA-wetgeving van toepassing?

De wetgeving is van toepassing op alle “US personen”, zowel privépersonen als rechtspersonen.

Wat eist de FATCA-wetgeving voor privépersonen?

De FATCA-wetgeving verplicht financiële instellingen om:

Cliënten te identificeren die minstens één van onderstaande “US indicia” bezitten. Dit vereist mogelijk bijkomende documentatie.

 • Voor natuurlijke personen zijn de criteria:

  • Amerikaanse nationaliteit of verblijfplaats in de Verenigde Staten. Dit geldt ook voor de “Green Card”, waarmee men zich als immigrant permanent kan vestigen in de Verenigde Staten
  • geboorteplaats in de VS
  • minstens 1 adres in de VS (post, postbus, per adres of verblijfsplaats)
  • een telefoonnummer in de VS
  • een opdracht van een ING-rekening naar een rekening in de VS
  • een volmacht op de rekening voor een persoon met een adres in de VS (post, postbus, per adres of verblijfplaats).
 • Voor rechtspersonen zijn de criteria:

  • is gevestigd of heeft zijn zetel in de Verenigde Staten van Amerika of
  • heeft zijn huidige adres (exploitatiezetel, postadres, postbus of per adres) in de Verenigde Staten van Amerika.

Informatie te rapporteren aan de lokale belastingadministratie. Het betreft informatie over rekeningen die rechtstreeks of onrechtstreeks (als begunstigde eigenaar) in het bezit zijn van US personen:

 • de identiteit van iedere rekeninghouder van de te rapporteren rekeningen, die “US persoon” is
 • het te rapporteren rekeningnummer
 • het saldo van die rekeningen
 • alle inkomsten (intresten, dividenden, bruto-opbrengsten …) die op die rekeningen worden gestort.

De Belgische belastingadministratie stuurt de informatie door naar de Amerikaanse belastingadministratie (IRS – Internal Revenue Service).

Is de FATCA-wetgeving van toepassing in België?

België heeft, net als de meeste Europese landen, beslist om een intergouvernementele overeenkomst met de Verenigde Staten te ondertekenen. Deze overeenkomst maakt FATCA toepasbaar in de Belgische nationale wetgeving. Daarom zullen alle Belgische financiële instellingen vanaf 2015 de gevraagde informatie moeten rapporteren aan de Federale Overheidsdienst Financiën. De FOD speelt op zijn beurt alle informatie door aan de Amerikaanse belastingadministratie (“IRS”).

Wat houdt de FATCA-wetgeving in voor cliënten van ING?

ING zal contact opnemen met alle cliënten waarvoor een “US indicium” gevonden wordt. Deze cliënten zullen hun status moeten bevestigen en bewijzen:

dan moet een W-9 formulier (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) worden ingevuld. Raadpleeg de website van de IRS voor meer informatie.

Natuurlijke personen moeten dan een W-8BEN formulier (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) invullen. Raadpleeg de website van de IRS (EN) voor meer informatie. Bovendien moet er ook een "Certificate of Loss of Nationality of the United States" worden bezorgd als de cliënt niet langer de Amerikaanse nationaliteit heeft (ook als hij geboren is in de Verenigde Staten).

Rechtspersonen moeten een W-8BEN-E formulier (Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting) invullen. In dit document geeft de vennootschap zelf aan wat haar statuut onder FATCA is. Raadpleeg de website van de IRS (EN) voor meer informatie. Let op: in sommige gevallen kunnen entiteiten, hoewel niet belastingplichtig in de VS, toch onderhevig zijn aan rapportering naar de IRS! Zo gelden er bij voorbeeld speciale regels voor financiële instellingen en voor passieve vennootschappen met Amerikaanse UBO’s.

Personen met de Amerikaanse nationaliteit zijn en blijven welkom bij ING met hun rekeningen en spaartegoeden, zolang ze bereid zijn de vereiste FATCA-documenten te bezorgen.

Nieuwe cliënten, waarvoor “US indicia” gevonden worden, zullen eerst gedocumenteerd moeten zijn voordat ING de relatie kan openen.

Indien ING België de gevraagde documentatie niet ontvangt binnen de vooropgestelde termijn, dan zal de cliënt met een “US indicium” automatisch als “US persoon” beschouwd worden. De gegevens en rekeningen van de cliënt zullen dan gerapporteerd moeten worden aan de Amerikaanse belastingadministratie (via de Belgische belastingadministratie).

Voor meer informatie

Over deze nieuwe maatregel en haar gevolgen

Raadpleeg de FATCA-pagina op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën

Beleggingen voor US

Omwille van bepaalde Amerikaanse regelgevingen met een extraterritoriale werking zal ING geen verrichtingen in financiële instrumenten uitvoeren noch de dienst voor de opening van effectendossier aanbieden:

 • op naam en voor rekening van natuurlijke personen met de Amerikaanse nationaliteit of met een post-, juridisch of fiscaal adres in de Verenigde Staten of met een telefoonnummer in de Verenigde Staten of met een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten ("Green Card");

 • waarvan een mandataris of een wettelijke vertegenwoordiger de Amerikaanse nationaliteit of een post-, juridisch of fiscaal adres in de Verenigde Staten heeft of met een telefoonnummer in de Verenigde Staten of met een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten ("Green Card").

Indien er toch een effectendossier werd geopend en er financiële instrumenten werden aangekocht die in dit effectendossier werden opgenomen, dan behoudt ING zich het recht voor, nadat de cliënt hiervan op de hoogte werd gesteld en na een termijn van 60 kalenderdagen waarin de cliënt deze financiële instrumenten kan overdragen naar een andere financiële instelling, om de desbetreffende financiële instrumenten aan hun marktwaarde te verkopen en het effectendossier te sluiten.

Op verzoek van de cliënt zal ING de eventueel geleden en aangetoonde kosten die voortvloeien uit de verkoop ten laste nemen, behalve als:

 • de cliënt foutieve informatie aan ING heeft verschaft omtrent zijn nationaliteit of post-, juridisch of fiscaal adres of zijn telefoonnummer in de Verenigde Staten of zijn permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten ("Green Card")

 • hij heeft nagelaten alle maatregelen te nemen om deze kosten te beperken.


Indien de cliënt a posteriori de Amerikaanse nationaliteit verwerft of een post-, juridisch of fiscaal adres in de Verenigde Staten of een telefoonnummer in de Verenigde Staten of een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten ("Green Card") aan ING doorgeeft, zal ING voor de cliënt geen aankoop- of inschrijvingsverrichtingen in financiële instrumenten meer uitvoeren en het effectendossier van de cliënt sluiten waarbij ING zich het recht voorbehoudt, nadat de cliënt hiervan op de hoogte werd gesteld en na een termijn van 60 kalenderdagen waarin de cliënt deze financiële instrumenten kan overdragen naar een andere financiële instelling, om de financiële instrumenten van het effectendossier aan hun marktwaarde te verkopen. In dit geval zal ING de eventuele kosten hiervoor niet ten laste nemen.

Meer info ?