Private Banking

Begrotingsmaatregelen 2022: hoeveel kost het u?

Op 11 oktober 2022 keurde de federale regering een aantal begrotingsmaatregelen goed die ook op uw financiële situatie een impact kunnen hebben. Welke zijn de voornaamste maatregelen voor u als Private Banking klant en hoe groot is hun impact?

Let op! Deze tekst is gebaseerd op zeer voorlopige en onvolledige informatie. Concrete (ontwerp)teksten zijn nog niet beschikbaar. Finaal kunnen de besproken maatregelen er dus nog enigszins anders uit zien.

Maatregelen die op uw privésituatie betrekking hebben:

Fiscaal voordeel lening tweede woning. Sluit u een lening af voor de aankoop van een tweede woning, dan krijgt u daar op dit moment onder bepaalde voorwaarden nog altijd een fiscaal voordeel voor. Concreet gaat het om het federale voordeel van het lange termijn sparen op de kapitaalaflossingen van de lening (en eventuele premies voor een schuldsaldoverzekering). Dat voordeel bestaat uit een belastingvermindering van 30% op een maximaal bedrag van 2.350 euro (het gaat dus om een effectieve belastingbesparing van maximaal 705 euro per jaar).

Dit fiscale voordeel zal afgeschaft worden voor leningen voor de aankoop van een tweede woning die vanaf 1 januari 2024 afgesloten worden. Dit jaar en ook volgend jaar kunt u met andere woorden nog steeds een lening mét fiscaal voordeel afsluiten. Ook voor wie het voordeel nu al geniet, blijft het uiteraard behouden.

Btw op gas en elektriciteit blijft op 6%. De btw-verlaging van 21% naar 6% wordt met andere woorden definitief. Ook zou er een flexibeler systeem van accijnzen op gas en elektriciteit komen waarmee prijsschommelingen beter opgevangen kunnen worden.

Effectentaks. Ondanks veel voorafgaande geruchten hierover, is er aan de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen niets veranderd! Het tarief van 0.15%, dat geheven wordt op effectenrekeningen van minstens (gemiddeld) 1.000.000 euro, blijft met andere woorden onveranderd behouden.

Algemene belastinghervorming. De voorbije weken en maanden was er al sprake van een grote fiscale hervorming, waarbij een deel van de lasten op arbeid naar (inkomsten uit) kapitaal verschoven zouden worden. Op dit ogenblik is er nog niets concreet! Wel is afgesproken dat de minister van financiën zijn grote hervorming tegen december op tafel mag leggen (wat niet impliceert dat deze hervorming er ook effectief zal komen!).

Maatregelen die op uw bedrijf betrekking hebben:

Notionele interestaftrek. Heeft u een vennootschap, dan heeft deze in principe recht op het fiscale voordeel van de notionele interestaftrek. Dat is een fictieve (fiscale) interestaftrek voor risicokapitaal die berekend wordt op de aangroei van het ‘gecorrigeerd eigen vermogen’. Deze aftrek ‘beloont’ vennootschappen met veel eigen vermogen en ‘compenseert’ voor deze vennootschappen de fiscale aftrekbaarheid van de interesten die vennootschappen die veel leningen (en weinig eigen vermogen) hebben, genieten. Het tarief van die interestaftrek bedraagt voor aanslagjaar 2023 0% voor ‘grote’ vennootschappen en 0.443% voor kmo-vennootschappen. 

De notionele interestaftrek wordt nu afgeschaft vanaf het boekjaar dat begint na 30 december 2022. Er zal ook voorzien worden in een antimisbruikbepaling die ervoor zorgt dat het geen zin heeft om nog snel uw lopend boekjaar te verlengen.

Andere maatregelen voor bedrijven zijn onder andere:

  • een vermindering van de patronale bijdragen op de geïndexeerde lonen (en gedeeltelijk uitstel van betaling van bijdragen)
  • de beperking van de aftrek van overgedragen verliezen: bedrijven die in 2023 meer dan 1 miljoen euro winst boeken, krijgen minder mogelijkheden om die winst te verminderen met overdraagbare verliezen van voorgaande jaren en zo minder belastingen te betalen. Vandaag kan 70% van de ‘overwinst’ (meer dan 1 miljoen euro) gecompenseerd worden door overdraagbare verliezen. Dat zou eenmalig verlaagd worden naar maximaal 40%.