Private Banking

Voordeliger lenen van uw vennootschap

Een grote rekening-courantschuld bij uw vennootschap kost u veel geld. U wordt immers belast op een vrij hoog forfaitair bedrag aan interesten voor het ‘gratis’ gebruik van geld van uw vennootschap. Hoe kunt u dit enigszins milderen?

Rekening-courant: voordeel alle aard

Gebruikt u geld van uw vennootschap voor privé-uitgaven (‘u betaalt privé-uitgaven met de kaart van de vennootschap’), dan moet u dat geld in principe terugbetalen aan uw vennootschap. Doet u dat niet (onmiddellijk), dan wordt dat bedrag op uw rekening-courant geboekt. Dat is een ‘lopende rekening’ die u als bestuurder of zaakvoerder bij uw vennootschap heeft.

U wordt belast op een voordeel van alle aard van 6,48%

U gebruikt dus in feite privé ‘gratis’ geld van uw vennootschap. Omdat dit ontegensprekelijk een voordeel oplevert, zal u daarop belast worden. Dit voordeel wordt door de fiscus immers als extra ‘loon’ beschouwd. Om het voor de fiscus gemakkelijk te maken, heeft de wetgever beslist om de omvang van dit ‘voordeel van alle aard’ (of ‘voordeel in natura’) op een forfaitaire manier te bepalen. U wordt met andere woorden privé belast op een forfaitair bedrag aan fictieve debetinteresten. Het percentage wordt elk jaar via Koninklijk Besluit vastgelegd (het tarief voor niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd). Deze interestvoet moet toegepast worden op de gemiddelde stand van uw rekening-courantschuld van het vorige jaar.

Het voordeel van alle aard (VAA) voor inkomstenjaar 2021 werd begin dit jaar bepaald op 6,48% (wat in vergelijking met voorgaande jaren eerder laag is; voor 2020 bedroeg dit voordeel nog 10,20%). Heeft u dus bijvoorbeeld een rekening-courantschuld die over de jaren heen opgelopen is tot 100.000 euro, dan wordt u voor inkomstenjaar 2021 belast op een VAA van 6.480 euro. Daarop betaalt u de ‘normale’ tarieven, dus tot 50% plus (gemiddeld 8%) gemeentebelastingen, én u betaalt er in principe ook 20,50% sociale bijdragen op (die weliswaar fiscaal aftrekbaar zijn). Ervan uitgaand dat dit VAA in de hoogste tariefschijven belast wordt, nemen we aan dat uw (para)fiscale kost op dit VAA afgerond 60% bedraagt. Op een VAA van 6.480 euro, betaalt u dus 3.888 euro belastingen en sociale bijdragen.

VAA voor lening met vaste looptijd

Voor niet-hypothecaire leningen met een vaste looptijd wordt het maandelijkse lastenpercentage voor inkomstenjaar 2021 op 0,11% bepaald. Het reële jaarlijkse lastenpercentage wordt bepaald op basis van de volgende formule:

i = (p × 24 × n) / (n + 1)

Waarbij p staat voor het maandelijkse lastenpercentage; n voor de betalingstermijn in maanden en i voor het reële jaarlijkse lastenpercentage.

Het reële jaarlijkse lastenpercentage voor een lening met een looptijd van 5 jaar of 60 maanden bedraagt dus 2,60% (= (0,11% × 24 × 60) / (60 + 1)), als de lening afgesloten werd in de loop van 2021. Dat is significant lager dan de interestvoet die op een rekening-courantschuld van toepassing is.

Zet uw rekening-courant om

Het kan een optie zijn om uw rekening-courantschuld, die een lening zonder vaste looptijd is (zie hoger), om te zetten in een lening met vaste looptijd. U zal dan op een lager VAA belast worden.

Zet uw rekening-courantschuld om in een lening met vaste looptijd

In ons voorbeeld zal u dan voor de openstaande schuld van 100.000 euro belast worden op een VAA van slechts 2.600 euro. Daarop betaalt u dan, gerekend tegen een (para)fiscale druk van afgerond 60%, 1.560 euro belastingen en sociale bijdragen.

Let op! In dit geval is het aangewezen om een schriftelijk leningscontract op te maken waarin alle modaliteiten en afbetalingstermijnen met betrekking tot de lening vastgelegd worden (u moet dit aan uw belastingcontroleur kunnen voorleggen). Uw boekhouder moet ook de rekening-courantschuld ook overboeken naar de vorderingen op lange termijn (in de plaats van op korte termijn). Bovendien moet u die lening dan ook effectief terugbetalen, overeenkomstig de afbetalingsmodaliteiten die in het contract vastgelegd werden. Doet u dat niet, dan kan de fiscus oordelen dat er sprake is van ‘fiscaal misbruik’ en u alsnog op het hogere VAA belasten.

Een (te) hoge rekening-courantschuld wegwerken?

Uw rekening-courantschuld wegwerken (of minstens kleiner maken) of een lening met vaste looptijd terugbetalen aan uw vennootschap, kan op verschillende manieren, de ene al wat duurder dan de andere… 

Als u bijvoorbeeld in een andere vennootschap een rekening-courant heeft die credit staat (een tegoed of een vordering op die vennootschap), dan kunt u uw rekening-courantschuld wegwerken of verminderen door die vordering over te dragen aan de vennootschap waaraan u een schuld heeft. Dan wordt in die laatste vennootschap de schuld in mindering gebracht van uw tegoed. Dit is de goedkoopste manier om een rekening-courantschuld weg te werken, maar daarvoor moet u natuurlijk wel een rekening-couranttegoed in een andere vennootschap hebben.

Een andere oplossing is een terugbetaling van vastgeklikte reserves en ander werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap waarbij u een rekening-courantschuld heeft. Daarop betaalt u in principe geen belastingen. Dat is wel iets duurder dan de overdracht van een schuldvordering, omdat u voor een kapitaalvermindering in een BV of NV een notariële akte nodig heeft, terwijl u een overdracht van een schuldvordering onderhands kunt regelen. Een ander nadeel aan een terugbetaling van kapitaal is dat u daarmee het eigen vermogen van uw vennootschap vermindert, en dus haar solvabiliteit.

U kunt uw rekening-courantschuld ook verkleinen via een dividenduitkering (en dus ook de terugbetaling van kapitaal in de mate dat die fiscaal op de reserves aangerekend wordt). Het netto-dividend ontvangt u dan niet zelf, maar het wordt gebruikt om uw schuld aan uw vennootschap af te lossen. Naargelang van het tarief van de roerende voorheffing op dat dividend, kan 95% tot 70% van de uitkering gebruikt worden voor de vermindering van de rekening-courantschuld. Ook deze techniek heeft een negatieve impact op de solvabiliteit van uw vennootschap.

Tenslotte kunt u uw rekening-courantschuld aanzuiveren via het loon of een tantième dat u van uw vennootschap ontvangt, maar dit is wegens de hoge belastingen en de sociale bijdragen een zeer dure oplossing.

Uiteraard kunt u ook uw privévermogen aanwenden om uw rekening-courantschuld weg te werken.

Conclusie:

  • Het voordeel van alle aard waarop u belast wordt omdat u een rekening-courantschuld heeft ten aanzien van uw vennootschap, bedraagt voor inkomstenjaar 2021 6,48% van de gemiddelde stand van uw rekening-courant voor dat jaar. U betaalt daarop de ‘normale’ belastingtarieven én u betaalt er in principe ook sociale bijdrage op. 
  • Het kan een optie zijn om uw rekening-courant schuld om te zetten in een lening met vaste looptijd. U zal dan op een lager voordeel belast worden. Er moet dan wel een echt leningscontract opgemaakt (en nageleefd) worden en de schuld moet daadwerkelijk terugbetaald worden.
  • Er bestaan verschillende opties om een rekening-courantschuld weg te werken of een lening met vaste looptijd terug te betalen, maar deze hebben elk een eigen (fiscale) kostprijs.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie, een vrijblijvende afspraak of telefonisch advies.